Click here to load reader

184876508 Konsep Pemerolehan Bahasa

 • View
  153

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dfd

Text of 184876508 Konsep Pemerolehan Bahasa

 • Konsep Pemerolehan Bahasa. Bahasa merupakan anugerah istimewa yang ada pada setiap individu. Bahasa ialah sistem

  undang-undang tatabahasa dan semantik yang membuatkan pertuturan menjadi bermakna.

  Pertuturan pula ialah perlakuan membentuk dan penyambungan bunyi-bunyi bahasa.

  Bahasa adalah suatu saluran yang membolehkan kanak-kanak menyusun dan

  mengutarakan idea serta pengalamannya. Perkembangan dan penggunaan bahasa sangat

  penting bagi membolehkan kanak-kanak berhubung antara satu sama lain.

  1.4.1.1 Perolehan Bahasa.

  Melalui bahasa, kanak-kanak berkemahiran untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan

  orang lain secara berkesan. Penguasaan bahasa bermula dengan memahami percakapan

  yang didengar dan diikuti oleh kebolehan bertutur. Kebolehan bertutur dan menggunakan

  bahasa ini bukan sahaja dapat merapatkan perhubungan kanak-kanak dengan orang lain,

  malah ia membolehkan kanak-kanak membina konsep berkenaan alam dan manusia di

  persekitarannya. Bayi membentuk konsep tentang objek dalam persekitarannya sebelum

  tanda pertama bahasa muncul. Kanak-kanak yang berumur dua tahun sudah dapat

  memahami maksud sesuatu perkataan(Dollaghan, 1985). Semasa membesar kanak-kanak

  mempelajari perkataan baru dengan membandingkan pekataan yang sudah diketahui oleh

  mereka (Bloom, 1998; Menyuk, Liebergott & Schultz, 1995)

  1.4.2 Perkembangan Bahasa

  Perkembangan bahasa yang baik memerlukan suasana sosioemosi yang selamat dan

  pengalaman yang menggembirakan. Bagi mengalakkan perkembangan bahasanya kanak-

  kanak perlu berhubung. Apabila kanak-kanak dapat berfikir dan berkomunikasi dengan

  menggunakan perkataan yang mewakili objek dan peristiwa di persekitaran mereka,

  kemampuan mereka berfikir dan menggambarkan dengan perkataan meningkat dan

  mengatasi batasan masa dan ruang.

  Melalui perkembangan bahasa ini, kanak-kanak mula mengenali dunia secara simbolik

  dengan perantaraan bahasa yang mudah seperti tanda-tanda, objek dan perkataan. Adalah

  jelas, kanak-kanak mempunyai tahap perkembangan dan daya perhubungan mengikut

  peringkat umur serta daya kefahaman mereka. Kita tidak boleh mengharapkan kanak-kanak

  bertutur dengan berkesan jika mereka tidak memahami apa yang disebutkan. Pengalaman

  menggunakan bahasa secara lisan amat penting bagi mengembangkan bahasa kanak-

 • kanak. Kemahiran berkomunikasi berkait rapat dengan menggunakan bahasa (kemahiran

  linguistik) dan kemahiran berinteraksi. Menerusi penerokaan dan berinteraksi, kanak-kanak

  dapat membina dan mengaplikasikan konsep baru.

  1.4.3 Pembelajaran Bahasa

  Kanak-kanak belajar bahasa melalui berbagai-bagai cara. Antaranya dengan meniru bunyi

  yang pernah didengari. Mereka belajar dengan meniru orang dewasa dan rakannya

  bercakap. Mereka mendengar pertuturan daripada orang lain dan meluahkannya dengan

  cara tertentu. Bunyi perkataan adalah magic kepada kanak-kanak. Contohnya, kanak-kanak

  pada peringkat prasekolah tertarik degan permainan lagu berantai. Perkataan magic ini

  mula diperolehi apabila kanak-kanak mula bermain dengan bahan. Selepas menghafal dan

  menghasilkan semula perkataan tersebut, mereka akan mempelbagaikan dan

  memanipulasikannya dengan pelbagai keadaan, membina perkataan yang lucu, mudah,

  mereka cerita khayalan daripada pengalaman sendiri.

  1.4.4 Kaitan dengan teori-teori pemerolehan dan perkembangan bahasa: 1.4.4.1 Model Behavioris Model dan teori behavioris cuba menghuraikan pertalian antara psikologi dengan bahasa

  melalui pendekatan yang dapat dialami dan diamati secara langsung atau fi zikal. Mereka

  yang sealiran dengan teori ini terdiri daripada ahli-ahli bahasa seperti Bloomfield, Sapir,

  Fries dan Brooks. Manakala, sarjana-sarjana psikologi yang menyertainya ialah B. Watson,

  Thorndike, Pavlov dan B.F. Skinner. Golongan ini beranggapan bahawa pemerolehan

  sesuatu tingkah laku terjadi melalui ulangan perlakuan. Menurut teori ini, tidak ada struktur

  linguistik yang dibawa sejak lahir. Mereka berpendapat bahawa anak yang lahir tidak

  membawa sebarang kapasiti atau potensi berbahasa. Bahkan Brown (1980) dalam

  Principles of Language Learning and Teaching menyatakan bahawa kanak-kanak lahir

  ke dunia ini ibarat seperti sehelai kain putih tanpa ada apa-apa calitan. Persekitarannya

  yang akan membentuknya secara perlahan-lahan bagi membuat pengukuhan terhadap

  tingkah lakunya. Pengetahuan dan keterampilan berbahasa akan diperoleh melalui

  pengalaman dan proses pembelajaran.Dengan demikian, bahasa yang didengari akan

  dipindahkan melalui pewarisan kebudayaan, sama halnya seperti orang yang belajar

  memandu kenderaan.

  Menurut model behavioris pembelajaran bahasa merupakan proses yang berdasarkan

  kepada peraturan pelaziman operan, iaitu yang menjurus kepada model rangsangan gerak

 • balas. Dalam erti kata lain, kanak-kanak itu akan diberikan satu perkataan, dia meniru

  bahasa itu dan dia akan meniru lagi apabila dia menjumpai perkataan itu. Dengan erti kata

  lain, ibu bapa merangsang bahasa peringkat awal kanak-kanak dengan adanya tindak balas

  seperti senyuman, bertutur dan mengagah kanak-kanak menggunakan perkataan khusus

  seperti mama atau papa dan perkataan ini diulang berkali-kali dan dengan

  pengulangan ini kanak-kanak itu akan dapat mengikut.

  1.4.4.2 Model Nativis Chomsky (1969-1980) Beliau telah memperkenalkan Teori Nativisma. Chomsky mengatakan bahawa otak manusia

  telah diprogramkan secara semulajadi untuk membolehkan ia bertutur dan memahami

  bahasa sama seperti keupayaan berjalan. Beliau mengenalpasti sistem ini sebagai LAD (

  Language Acquisition Device ) yang bergantung kepada sel-sel dalam serebrum korteks.

  LAD inilah yang akan membolehkan kanak-kanak menganalisis bahasa yang mereka

  dengar dan membolehkan mereka membentuk tatabahasa yang betul.

  Pandangan Nativis tentang teori pemerolehan bahasa adalah berdasarkan Model Innatis.

  Teori ini kerap dinyatakan dengan teori pemerolehan bahasa yang behavioristik. Contoh

  pandangan teori ini, anak yang lahir ke dunia sudah membawa kapasiti atau potensi

  bahasa. Kapasiti atau potensi bahasa ini akan menentukan struktur bahasa yang akan

  digunakan selanjutnya. Untuk itu kanak-kanak mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang

  berada di persekitarannya seperti keluarga, rakan dan masyarakat di sekelilingnya. Ini

  bermakna persekitaran ini akan membantu serta mempengaruhi kebolehan berbahasa

  kanak-kanak. Secara hipotesisnya, kanak-kanak ini apabila dilahirkan telah mempunyai

  struktur berbahasa yang baik dan mudah menerima bahasa semasa memasuki alam

  prasekolah. Berdasarkan pandangan ini, ianya mempercayai apabila dilahirkan, setiap

  manusia mula mengenali dan memahami peraturan berbahasa secara umum sahaja dari

  segi tatabahasa dan erti perkataan. Berdasarkan itu, kanak-kanak itu akan diajar cara

  berkomunikasi yang baik supaya ia menjadi lebih mudah untuk memberi arahan, menyoal

  dan bertutur dengan lebih teratur. Untuk itu, kanak-kanak ini perlulah menambah lagi

  perbendaharaan kata dan penguasaan tatabahasanya.

  S

  Pada pendapat anda, apakah perbezaan antara pandangan nativis dengan pandangan behavioris.

  EMAK KENDIRI 1.1

 • 1.4.4.3 Model Konstruktivis Mengikut pandangan ahli konstruktivis ianya terbahagi kepada enam teori pembelajaran

  penting yang perlu kita ketahui, iaitu:

  (i) Teori pembelajaran pembentukan kebiasaan.

  (ii) Teori pembelajaran kod kognitif.

  (iii) Teori pembelajaran interaksionalis.

  (iii) Teori pembelajaran fungsionalis.

  (iv) Teori pembelajaran situasionalis.

  (v) Teori pembelajaran anggapan.

  Teori Pembelajaran Pembentukan Kebiasaan Teori ini berpendapat bahawa pembelajaran bahasa sebagai satu kegiatan mekanis, iaitu

  sebagai aktiviti fizikal semata-mata. Teori ini menganggap faktor persekitaran menjadi

  rangsangan dan tindak tanduk organisme pada rangsangan sebagai gerak balas. Ia juga

  menunjukkan bahawa faktor luaran seperti ganjaran menguatkan gerak balas.

  Contoh: Dalam konteks pembelajaran bahasa, teori ini menegaskan latihan dan latih tubi. Ini

  bertujuan untuk membentuk kebiasaan kepada kanak-kanak.

  Teori Pembelajaran Kod Kognitif Teori ini menegaskan bahawa pembelajaran bahasa sebagai satu proses pemikiran, iaitu

  satu aktiviti mental yang merupakan kebolehan manusia secara semula jadi. Teori ini

  mementingkan kefahaman struktur bahasa kerana pemahaman memudahkan pembelajaran

  dan penguasaan bahasa. Pengetahuan tatabahasa juga dititik beratkan kerana ini

  membantu kanak-kanak menguasai bahasa secara berkesan.

  Teori ini juga mementingkan pengetahuan mengenai pola-pola sintaksis dan leksikal. Di

  samping itu, peraturan tatabahasa juga perlu dihafal dan ia menganggap bahasa adalah

  fenomena pemikiran dan bukan mekanikal.

  Teori Pembelajaran Interaksionalis

 • Menurut teori ini, kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi linguistik supaya mereka

  boleh menggambarkan makna kognitif dalam bentuk-bentuk linguistik yang jelas dan tepat.

  Teori ini berpendapat pembelajaran bahasa sebagai alat berinteraksi dan ia merupakan satu

  proses yang melibatkan mental dan linguistik. Oleh itu, kanak-kanak perlu memahami dan

  menggunakan tatabahasa dengan betul. Ini membantu mereka berkomunikasi dalam

  masyarakat.

  Selain itu aktiviti bahasa yang bermakna dan menarik membantu kanak-kanak menguasai

  dan memperbaiki penggunaan sistem bahasa dan seterusnya dapat menggunakannya

  dengan fasih dan lancar.

  Teori Pembelajaran Fungsionalis Teori ini menekankan kepentingan struktur dan memberi perhatian terhadap fungsi bahasa.

  Secara tidak langsung teori ini menegaskan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi.

  Menurut teori ini, bahasa mempunyai tiga fungsi, iaitu:

  a. Bahasa sebagai alat penyampai idea Bahasa digunakan untuk berhubung,

  berkongsi pendapat dan pandangan.

  b. Bahasa untuk menyampaikan maklumat Bahasa berkeupayaan untuk

  menyampaikan maklumat oleh penutur.

  c. Bahasa sebagai alat komunikasi Bahasa digunakan untuk tujuan berinteraksi.

  Untuk itu, teori pembelajaran ini mengutarakan beberapa ciri penting. Antaranya ialah:

  Sistem bahasa yang digunakan oleh ahli-ahli masyarakat itu bertenaga dan terbuka. Perkara

  dasar yang ditekankan dalam struktur bahasa ialah semantik. Bahasa ditutur mengikut

  keadaan dan sistem sosial. Bahasa merupakan alat untuk berhubung, melahirkan pendapat

  dan menyatakan perasaan. Ia juga menggambarkan watak dan peribadi penuturnya.

  Teori Pembelajaran Situasionalis Teori ini menganggap bahasa adalah sebagai kod komunikasi. Bahasa digunakan untuk

  menyatakan aksi, untuk menerangkan, untuk menyatakan lokasi, nama, aras dan peringkat

  dan sebagainya. Mengikut teori ini, bahasa dipelajari dengan cara menggalakkan

 • pembentukan kebiasaan. Item-item linguistik harus dipelajari dan diamalkan

  penggunaannya.

  Untuk itu guru perlulah menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Bentuk-bentuk ayat yang

  gramatis perlu diperkenalkan kepada kanak-kanak. Teori ini juga mementingkan

  pengalaman sedia ada murid menangani isi pelajaran. Teknik pembelajaran seperti main

  peranan, simulasi atau lakonan sesuai digunakan di dalam kelas.

  Teori Pembelajaran Anggapan Teori ini menekankan fungsi bahasa, makna dan mengutamakan tatabahasa yang

  bersistem. Teori ini juga percaya bahawa bahasa adalah satu sistem yang bermakna dan ia

  juga beranggapan bahawa pembelajaran bahasa adalah mempelajari cara memberi makna.

  Selain itu, teori ini menerangkan keperluan berkomunikasi kanak-kanak dan kemudian

  mempamerkan cara-cara setiap komunikasi itu dilakukan.

  Mari kita mulakan perbincangan ini dengan menghayati secara ringkas

  konsep asas perkembangan bahasa kanak-kanak mengikut peringkat-

  peringkat umur bermula sejak lahir sehingga berumur 4 tahun.

 • Tajuk 2 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Prasekolah

  2.1 Sinopsis

  Tajuk ini berfokus kepada perkembangan bahasa kanak-kanak. Ia merangkumi matlamat

  pembelajaran bahasa, perkembangan bahasa mengikut umur dan peringkat

  perkembangan bahasa kanak-kanak.

  2.2 Hasil Pembelajaran

  1. mengetahui matlamat pembelajaran bahasa.

  2. mengenal pasti ciri-ciri kebolehan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat

  umur

  3. merancang aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk memupuk kebolehan berbahasa.

  4. mengetahui peringkat perkembangan bahasa kanak-kanak serta ciri-ciri

  berkenaan.

  2.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

 • 2.4 Matlamat Pembelajaran Bahasa

  Bahasa adalah suatu saluran yang membolehkan kanak-kanak menyusun dan

  mengutarakan idea serta pengalamannya. Perkembangan dan penggunaan bahasa

  sangat penting bagi membolehkan kanak-kanak berhubung antara satu sama lain.

  Dengan bahasa manusia dapat berhubung dan berinteraksi. Melalui bahasa juga setiap

  individu dapat menyatakan perasaannya, memberi pendapat atau pandangannya.

  Kebolehan bertutur dan menggunakan bahasa ini bukan sahaja dapat merapatkan

  perhubungan kanak-kanak dengan orang lain, malah ia membolehkan kanak-kanak

  membina konsep mengenai alam dan manusia di persekitarannya. Selain itu,

  pembelajaran bahasa juga membolehkan kanak-kanak mendengar dan menyatakan apa

  yang didengar dengan sebutan yang betul. Kanak- kanak juga dapat menggunakan

  bahasa yang bertatasusila.

  Melalui pembelajaran bahasa, kanak-kanak dapat membaca dan menceritakan isi

  bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan mereka. Kanak-kanak dapat menulis

  dan membina ayat atau perkataan dengan betul. Tambahan lagi, pembelajaran bahasa

  membantu kanak-kanak membentuk idea bahasa dan menjadi alat kepada

  perkembangan kendiri dan sosial.

  Amat mengkagumkan bahawa kanak-kanak dapat belajar berkomunikasi dengan orang

  lain dengan begitu pesat sekali seolah-olah seperti suatu keajaiban.

  Perkembangan Bahasa Kanak-Kanak Prasekolah

  Subtajuk 1

  Matlamat Pembelajaran Bahasa

  Subtajuk 2

  Perkembangan Bahasa Mengikut Umur

  Subtajuk 3

  Peringkat Perkembangan Bahasa

  Mengikut Sistem Bahasa

 • 2.4 Perkembangan Bahasa Mengikut Umur

  Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat daripada segi kemampuan menerima,

  memahami dan melahirkan semula. Dengan perkembangan bahasa yang semakin

  meningkat ini, kanak-kanak lebih cekap dalam perbualan.

  Jadual 2.1: Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Dari Umur Lahir Hingga Enam

  Tahun

  Umur Kebolehan Aktiviti

  Lahir Menangis atau senyum untuk menyatakan sesuatu.

  Bayi lebih suka kepada suara manusia berbanding

  bunyi lain

  1 tahun Meniru bunyi antara umur 9 ke 18 bulan kanak-kanak

  mula menggunakan bahasa untuk berkomunikasi.

  Tindak balas kepada beberapa perkataan yang biasa

  didengari

  boleh menyebut perkataan ( mengenal nama benda

  ataupun orang )

  Bertutur

  dengan

  kanak-kanak

  iaitu dengan

  memandang

  ke arah mata

  kanak-kanak

  (eye contact)

  2 tahun Mencantum beberapa perkataan mudah untuk menjadi

  ayat yang pendek.

  Boleh menyebut dan mengenal perkataan yang mudah

  dari objek atau gambar menguasai hampir 30

  perbendaharaan kata

  Perbualan

  dan bertutur

  dengan

  kanak-kanak

  3 tahun Menggunakan perkataan untuk mendapatkan sesuatu

  menggunakan perkataan nama dan perbuatan di dalam

  percakapan.

  Mengenal pasti perlakuan atau pergerakan di dalam

  gambar

  Perbualan

  bersama

  kanak-kanak

  4 tahun Gemar bercakap, boleh berbual dengan ayat yang lebih Perbualan

 • panjang.

  Boleh membaca pantun, rhymes dan bercerita

  menggunakan perkataan untuk menyebut warna, huruf

  dan bentuk.

  Suka menyebut perkataan-perkataan

  yang baru dan suka menyanyi

  dengan

  kanak-kanak

  5 tahun Mula bertanya berbagai soalan

  Boleh menjelaskan maksud sesuatu

  perkataan/ayat.

  Boleh membina ayat yang lebih panjang

  Mula membaca dengan sendiri

  Bercakap seperti dewasa

  Suka kepada perkataan baru

  Perbualan

  antara guru

  dengan

  kanak-kanak

  dan rakan-

  rakan

  sebaya.

  6 tahun Menghadapi masalah dalam mengelaskan tentang

  sesuatu hal atau keperluan

  Berbual menggunakan ayat yang lebih panjang

  Bercerita tentang pengalaman seharian

  Suka kepada perkataan yang pelik-pelik

  Perbualan

  pagi dan

  mengadakan

  aktiviti-aktiviti

  berinteraksi

  FIKIRKAN ???

  Cuba baca bahan-bahan mengenai cara kanak-kanak belajar

  berbahasa .

  2.5 Sistem Bahasa Untuk memperoleh kemahiran berbahasa yang baik, kanak-kanak perlu didedahkan

  dengan pelbagai program pembelajaran dan pengajaran. Untuk itu guru perlulah

  mengetahui sistem bahasa seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.1.

 • Rajah 2.1: Sistem Bahasa Setiap jenis bahasa merupakan satu set sistem yang merangkumi fonologi, morfologi,

  sintaksis, semantik dan pragmatik.

  Cuba membaca bahan-bahan mengenai sistem bahasa.

  2.6 Peringkat Perkembangan Bahasa Mengikut Sistem Bahasa Perkembangan bahasa mengikut suatu urutan. Perkembangan bahasa

  kebanyakan kanak-kanak bermula dari tangisan yang berbeza ( tangisan yang berbeza

  sebagai gerak balas terhadap rangsangan yang berbeza, contohnya berasa sejuk atau

  panas, dicucuk oleh benda yang tajam dan sebagainya ) kepada luahan perasaan

  dengan menggunakan satu perkataan. Nelson (1973) mengklasifikasikan bahasa

  kanak-kanak sebagai rujukan atau luahan perasaan. Nama umum adalah secara rujukan

  manakala bahasa sosial adalah secara luahan perasaan. Seterusnya kanak-kanak akan

  menggunakan ayat yang lebih panjang dan belajar membentuk ayat negatif dan soalan.

  Tambahan lagi, bahasa kanak-kanak merangkumi bentuk ayat yang matang dan kurang

  matang. Sehingga masa kanak-kanak berumur lapan hingga sepuluh tahun, kebanyakan

  bahasa yang digunakan oleh mereka adalah matang. Pada masa yang sama,

  kefahaman bahasa kanak-kanak berkembang dengan cepat. Perkembangan bahasa

  berterusan sepanjang hayat.

  Berikut adalah penyataan perkembangan bahasa kanak-kanak mengikut sistem bahasa.

 • (a) Fonologi

  Dalam perkembangan fonologi, kanak-kanak menghasilkan bunyi secara rambang. Ini

  berlaku di peringkat agahan. Mula-mula ia memperoleh fonem-fonem yang kasar dan

  ketara perbezaan fiturnya, tetapi kemudian ia maju kepada fonem-fonem yang halus dan

  berbeza fiturnya.

  Peringkat perkembangan fonologi adalah:

  Peringkat menangis

  Peringkat rengekan (cooing)

  Peringkat ajukkan satu suku kata yang bermakna (ma, cu, bum)

  Peringkat ajukkan dua suku kata (mama, baba, tata, dedi, susu)

  (b) Morfologi

  Apabila kanak-kanak mula menyedari gabungan bunyi membawa makna tertentu,

  mereka mula mempelajari perkataan baru pada umur 18 bulan. Perbendaharaan kata

  kanak-kanak sudah menjangkau 20 hingga 50 patah perkataan dan apabila menjangkau

  umur empat tahun, mereka boleh mengujarkan atau menguasai lebih 2000 patah

  perkataan. Ada juga yang telah boleh memahami konsep majmuk dan perkara lepas

  (past tense).

  (c) Sintaksis

  Dalam perkembangan sintaksis, kanak-kanak menguasai ujaran yang terdiri daripada

  satu perkataan ketika berumur satu tahun dan maju kepada ujaran dua perkataan ketika

  menjangkau umur dua tahun. Setiap ujaran dapat merujuk beberapa makna mengikut

  susunan kata atau konteks untuk menggambarkan penafian pertanyaan dan sebagainya.

  Ayat-ayat padat dan ringkas, banyak menggunakan kata inti dan kurang atau tiada

  langsung menggunakan kata tugas.

  Setelah meningkat umur lima tahun, barulah bahasa kanak-kanak itu menyamai bahasa

  orang dewasa. Setelah umur lima tahun kanak-kanak akan berupaya menghasilkan ayat-

  ayat pasif atau ayat-ayat yang lebih kompleks dan dapat mengenal struktur dalaman dan

  hubungannya dengan struktur luar.

  (i) Kanak-kanak berumur satu setengah tahun boleh melakukan dengan tepat arahan

  mudah seperti ambilkan selipar ayah, Mana botol sayang dan sebagainya.

  (ii) Kanak-kanak pada umur awal 12 hingga 18 bulan sudah boleh menggunakan

  perkataan dengan intonasi yang berbeza.

  (iii) Pada umur 18 bulan, ayat dengan dua perkataan mula digunakan seperti :

 • Ayat Penyata: My toy, Daddys car, adik punya.

  Ayat negatif: Ayah belum balik, Adik tak buat.

  Ayat perintah seru: Jangan kacau adik.

  (d) Semantik

  Dalam perkembangan semantik, kanak-kanak mula berupaya menguasai beberapa patah

  perkataan dan kemudian memperluaskan perbendaharaan katanya dengan agak cepat.

  Mula-mula sepatah mungkin merujuk beberapa benda atau makna. Ketika inilah kanak-

  kanak sering membuat kesalahan,terutama semasa memberi makna perkataan itu. Hasil

  daripada interaksi dengan persekitarannya dalam pelbagai konteks, kanak-kanak akan

  mempelajari konsep-konsep daripada yang konkrit kepada yang lebih abstrak dan mula

  dapat menyusun perkataan mengikut tatabahasa.

  Perkembangan semantik kanak-kanak berkait rapat dengan peringkat perkembangan

  intelek Piaget: Sensori motor, praoperasi dan operasi konkrit:

  (i) Sensori motor

  Pada peringkat ini, kanak-kanak sering menggunakan ayat dengan satu perkataan,

  contohnya:

  Jika ia sedang mencari ayahnya di sekeliling rumah ia akan sebut:

  Ayah? yang bermaksud Di manakah ayah?

  Jika ia tengok dalam bilik air dan gelengkan kepalanya sambil sebut:

  Ayah, ini bermaksud, Ayah tidak ada dalam bilik air.

  Jika ia pergi ke muka pintu dan memanggil Ayah sambil cekak pinggang, ini bermaksud,

  Ayah, mari sini.

  (ii) Praoperasi

  Di peringkat praoperasi, kanak-kanak yang berumur 2-7 tahun mula cuba memahami

  bahawa ada perkataan yang mempunyai lebih dari satu makna. Walaubagaimana pun

  mereka masih pada peringkat konkrit dan belum begitu memahami perkataan yang abstrak.

  (iii) Operasi konkrit

  Ini adalah peringkat umur kanak-kanak berfi kir dan membezakan.

  Antara umur 7 11 tahun, kebolehan kanak-kanak berkembang bagi mengecam dan

  membezakan makna. Namun mereka masih terikat dengan proses pengalaman sedia ada

  dan pengalaman terus mereka.

 • Contohnya: Pada peringkat ini, kanak-kanak sudah faham fungsi rumah, sebagai tempat

  untuk tidur, tempat makan, tempat tinggal keluarga, tempat kawan datang dan lain-lain.

  (e) Peringkat Pragmatik

  Peringkat pragmatik ialah peringkat penggunaan bahasa yang peka terhadap konteks

  iaitu bagaimana seseorang menyesuaikan bentuk ucapan/perkataan

  mengikut konteks sosial yang berbeza.

  Dalam peringkat pragmatik ini juga kanak-kanak belajar peraturan bercakap

  daripada komuniti di sekitar tempat tinggalnya. Peraturan ini berbeza

  mengikut sosio-budaya dan bangsa.

  LATIHAN 1:

  LATIHAN : Cadangkan aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan oleh

  guru prasekolah untuk memupuk perkembangan bahasa kanak-

  kanak prasekolah.

  Email jawapan kepada pensyarah dan simpan satu salinan dalam

  folder anda.

  LATIHAN 2: Apakah yang dimaksudkan dengan

  (a) fonologi

  (b) morfologi

  (c) sintaksis

  (d) semantik

  (e) pragmatik

  Binalah satu jadual perkembangan bahasa mengikut sistem bahasa

  kanak-kanak dari sejak lahir sehingga umur enam tahun.

  Email jawapan kepada pensyarah dan simpan satu salinan dalam

  folder anda.

 • Tajuk 3 Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah

  3.1 Sinopsis Unit ini akan membincangkan tentang faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengajaran

  Bahasa Melayu dan Pengajaran Bahasa Inggeris Prasekolah. Pemahaman tentang faktor-

  faktor yang dihuraikan diharapkan dapat membantu anda untuk meningkatkan kualiti

  pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Secara tidak langsung dapat mendorong

  anda menjadi seorang guru yang mempunyai peranan sebagai pelaksana kurikulum yang

  efektif.

  3.2 Hasil Pembelajaran

  1. mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan pengajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris di prasekolah.

 • 2. mengaplikasi peranan guru sebagai pelaksana kurikulum di dalam bilik darjah.

  3.3 Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini

  3.4 Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah

  Kemahiran bahasa dan komunikasi merupakan nadi kepada pembelajaran murid.

  Seseorang murid sudah menguasai kemahiran asas bahasa apabila mereka mempunyai

  kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis serta boleh berinteraksi dengan

  orang lain. Kebolehan berbahasa dan berkomunikasi dengan baik meningkatkan keyakinan

  murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Ini akan menjadi asas kepada

  pembelajaran sepanjang hayat.

  Komponen bahasa dan komunikasi merangkumi bahasa Melayu sebagai bahasa

  Kebangsaan, bahasa Cina sebagai bahasa pengantar di sekolah Cina, bahasa Tamil

  sebagai bahasa pengantar di sekolah Tamil dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua.

  Prinsip utama pengajaran bahasa ialah menyepadukan empat kemahiran berbahasa iaitu

  mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa yang mereka pelajari.

  Kurikulum Perkembangan Bahasa

  dan Komunikasi Prasekolah

  Subtajuk 1

  Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah

  Subtajuk 2

  Pengajaran Bahasa Inggeris

 • Kemahiran mendengar - kanak-kanak boleh membezakan bunyi dan boleh memahami

  apa yang didengar.

  Kemahiran bertutur - murid dapat menyebut bunyi dan perkataan dengan betul serta

  dapat menyatakan pemikiran dan perasaan mereka secara berkesan dan bertatasusila.

  Kemahiran membaca - murid boleh mengucapkan apa yang tertulis dan bercetak dan

  memahami makna perkataan atau ayat yang dibaca.

  Kemahiran menulis - murid dilatih untuk menguasai motor halus sehingga boleh menulis

  huruf dan perkataan dan seterusnya menulis ayat mudah.

  OBJEKTIF KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI

  i. mendengar dan menyatakan apa yang didengar;

  ii. bertutur dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila;

  iii. membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat

  perkembangan murid;

  iv. menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul.

  (Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, 2003)

  Rajah 1: Aspek aspek dalam perkembangan bahasa dan komunikasi

  KANDUNGAN DAN HASIL PEMBELAJARAN DALAM KOMPONEN BAHASA

  DAN KOMUNIKASI

  1. Kemahiran mendengar

  KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI

  KEMAHIRAN MENDENGAR

  KEMAHIRAN BERTUTUR

  KEMAHIRAN MEMBACA

  KEMAHIRAN MENULIS

 • 1.1 . Mendengar dengan penuh perhatian

  Mengenal pasti apa yang didengar

  Mengecam dan membeza pelbagai jenis bunyi

  Mengecam dan membeza intonasi suara

  Menceritakan apa yang didengar

  Mendengar dan memberi gerak balas terhadap:

  a. arahan

  b. cerita

  c. puisi, ritma atau rentak

  d. perbualan

  1.2 . Mendengar dan mengecam kesamaan bunyi perkataan

  Mengecam perkataan dengan bunyi awal yang sama

  Mengecam perkataan dengan bunyi akhiran yang sama

  1.3 . Mendengar dan mengecam bunyi perkataan yang berbeza

  Mengecam perkataan dengan bunyi awal yang berbeza

  Mengecam perkataan dengan bunyi akhir yang berbeza

  2. Kemahiran Bertutur

  2.1 . Berinteraksi dengan mesra

  Berbual mengguna bahasa mudah dengan sebutan yang betul

  Berinteraksi secara spontan dan bertatasusila:

  a. mengikut giliran

  b. mengikut situasi

  c. mengikut peringkat umur

  Menyatakan permintaan dan arahan secara bertatasusila

  2.2 . Merangsang pertuturan melalui soal jawab

  Mengemukakan soalan dengan menggunakan intonasi yang betul

  Menjawab soalan dengan tepat

  Menjawab soalan secara kreatif

  Bersoal jawab secara spontan

 • 2.3 . Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul

  Melafazkan pelbagai bentuk puisi seperti pantun, sajak dan syair

  Menceritakan semula pelbagai bentuk puisi dalam bahasa

  yang mudah

  2.4 . Melakonkan watak-watak mengikut situasi

  Melakonkan watak-watak menggunakan bahasa yang sesuai untuk

  menghidupkan watak tersebut

  3. Kemahiran Membaca

  3.1 . Mengecam dan memadankan gambar dengan perkataan

  Memadankan gambar suatu objek dengan lakarannya

  Memadankan gambar dengan perkataan

  3.2 . Mengenal bentuk huruf

  Menyebut huruf mengikut urutan dan

  secara rawak

  Mengaitkan huruf dengan bentuk

  objek di persekitaran

  Mengenal bentuk huruf kecil dan

  huruf besar

  3.3 . Mengenal huruf vokal

  Mengecam huruf vokal yang terdapat dalam perkataan

  Membunyikan huruf vokal

  3.4 . Mengenal huruf konsonan

  Mengecam dan membunyikan huruf konsonan

  Mengecam bunyi huruf konsonan di awal dan di akhir perkataan yang

  diperdengarkan

  3.5 . Memperkenal dan menambah perbendaharaan kata

  Mengecam dan mengaitkan label pada pelbagai objek dan tempat

 • Bercerita tentang gambar yang dilihat atau hasil kerja

  Mengecam perkataan melalui nyanyian atau puisi

  3.6 . Membina suku kata dan perkataan

  Menyebut suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal (kv)

  Mencantum dua suku kata konsonan dan vokal (kv+kv) dalam satu perkataan

  Membaca suku kata terbuka (vkv)

  Membaca suku kata tertutup (kvk)

  Membaca dua suku kata terdiri daripada (kv+kvk), (kvk+kv) dan (kvk+kvk)

  Membaca perkataan gabungan dua suku kata vokal berganding dan

  konsonan berganding (kv+vk)

  3.7 . Membaca perkataan dan rangkai kata

  Membaca perkataan dan rangkai kata yang bermakna

  3.8 . Membaca ayat dalam konteks

  Membaca ayat dari cantuman perkataan dan rangkai kata

  Membaca ayat dalam perenggan pendek dengan intonasi yang sesuai

  Mengenal tanda bacaan di dalam ayat atau perenggan

  3.9 . Memahami bahan yang dibaca

  Menjawab soalan berdasarkan bahan yang dibaca

  Menceritakan semula bahan yang dibaca melalui lisan, tulisan atau lukisan

  3.10. Membimbing cara membaca

  Membaca nama pengarang, judul buku dan penerbit

  Membaca mengikut arah dan cara yang betul

  Memegang buku dengan cara dan jarak yang betul

  Menyatakan cara menjaga buku dengan betul

  3.11. Memupuk minat membaca

  Membaca pelbagai bahan bacaan

  Bercerita tentang bahan yang dibaca

  Menceritakan semula kandungan cerita yang dibaca Kemahiran Menulis

 • 4. Kemahiran Menulis

  . Membina kemahiran menulis

  Melakukan koordinasi mata tangan

  Melakukan pergerakan tangan dan jari untuk membentuk corak mengikut

  arah yang betul

  Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis

  Menulis huruf mengikut cara yang betul

  Menulis nombor mengikut cara yang betul

  . Menguasai kemahiran menulis

  Menulis perkataan

  Menulis rangkai kata dan ayat yang bermakna

  Menulis cerita