Click here to load reader

nota Teori pemerolehan bahasa bmm3117

  • View
    9.039

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of nota Teori pemerolehan bahasa bmm3117

  • 1. Teori Pemerolehan BahasaTeori Behaviourisme (B.F. Skinner)Behaviour merujuk kepada aksi atau reaksi manusia dalam bentukgerak balas hasil daripada rangsangan dalaman atau luaran.Mementingkan persekitaran murid untuk membantu prosespengajaran dan pembelajaran.Termasuk perlakuan guru, kawan-kawan mereka sendiri sertasuasana dalam bilik darjah.Berasaskan teori pelaziman klasik, iaitu kanak-kanak mempelajaribahasa melalui hukuman dan ganjaran.Proses pembelajaran berlaku secara berulang dan menekan latihtubi.Penguasaan bahasa dikuasai melalui latihan.Teori ini menganggap bahasa adalah peraturan-peraturan yangmempunyai tatabahasa yang sistematik dan sentiasa mengalamiperubahan.

2. Menurut Skinner, pembelajaran bahasa berlaku apabila ahli keluargamengajar kanak-kanak bercakap dan memberi galakan denganmemberi ganjaran setiap kali kanak-kanak dapat menyebutperkataan yang diajar.Ganjaran yang diberi adalah untuk mengukuhkan sesuatu perlakuanbahasa yang betul yang berjaya dilakukan oleh kanak-kanak.Keupayaan bertutur adalah satu bentuk perlakuan manusia yangdikenali sebagai perlakuan bahasa yang terbentuk berdasarkanprinsip Teori Behavioris.B.F. Skinner juga mengatakan bahawa manusia secara semula jadidilahirkan dengan keupayaan mempelajari bahasa.Di antara ganjaran yang diberikan adalah pujian seperti pandai,senyuman, ciuman, tepuk tangan, pelukan dan lain-lain yang bolehmeransang kanak-kanak bercakap. 3. Prinsip Teori BehaviorismeBahasa yang ditamakanbahasa lisanBahasa adalah tabiat ataukebiasaanWujudnya unsurrangsangan dan tindakbalas dalam P&PModel-model bahasa yangterbaik perlu diutamakanPengukuhan pentingdalam P&PTulisan ialah bahasakedua terpenting 4. Hubungan Toeri Behaviorisme Dalam P&PMenekan analisis tatabahasamengenai morfologi dan sintaksis.Berfahaman bahawa data-data bahasadapat dikaji.Mengkaji semua ayat atau ujarandengan tujuan melihat ciri yangberbeza.Kategori tatabahasa adalahberdasarkan struktur tiap-tiap aspekbahasa 5. Kekuatan Teori BehaviorismeTeori ini sangat sesuai untuk melatih atau mendidik kanak-kanak yang masih memerlukan bantuan daripada orangdewasa di sekeliling mereka.Sebagai contoh, kanak-kanak tadika memerlukanbimbingan dan perhatian yang khusus daripada orangpersekitarannya terutamanya guru-guru mereka.Mereka suka dengar bentuk-bentuk penghargaan yangdiberi kepadanya seperti pujian dan melalui bentukpenghargaan tersebut ianya dapat menaikkan semangatbelajar dalam diri mereka.Guru tidak perlu mengambil masa yang lama memberipenerangan yang panjang tentang pembelajaran kepadamurid-murid.Teori ini menekankan kemahiran lisan berbandingkemahiran membaca dan menulis.Melalui aspek kemahiran yang ditekankan dapatmemberikan kelebihan kepada murid kerana aspek lisaniaitu mendengar dan bertutur penting dalam situasi harianmurid. 6. Kelemahan Teori BehaviorismeProses pembelajaran yang tidak kondusif bagi murid-murid kerana pembelajaranberlaku dalam keadaan sehala di mana ianya berpusat pada guru sahaja.Guru hanya mengajar dan melatih murid manakala murid hanya menerima apayang diajar guru tanpa memberi sebarang maklum balas.Murid berperanan sebagai pendengar dan mereka menghafal apa yang didengardan dipandang cara belajar yang efektif.Penggunaan hukuman merupakan salah satu cara guru mendisiplinkan murid danakan mendatangkan akibat buruk kepada murid.Hal ini kerana system pembelajaran tersebut lebih tertumpu kepada ransangan dangerak balas yang ditunjukkan.Sebagai contoh, guru akan beri ransangan seperti hadiah dan baru merekamember jawapan yang dikehendaki guru.Teori ini adalah penambahan ilmu pengetahuan lebih tertumpu kepada buku teks. 7. Teori Kognitif (Jean Piaget)Konsep penting yangdiutarakan oleh JeanPiagetSkemaAdaptasiAkomodasiAsimilasi 8. SKEMAIa merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untukmelakukan sesuatu dengan cara tertentu. Contohnya : Sewaktu dilahirkan, bayi telah dilengkapkan dengan beberapagerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakanmenghisap, memandang, mencapai, merasa, memegang sertamengerakkan tangan dan kaki.Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayibertindak balas dengan persekitarannya.Satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi denganskema yang sedia ada.Membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasildaripada pengalaman yang baru diperolehi. Contohnya, seorang kanak-kanak yang baru pertama kalimelihat sebiji epal.Kanak tersebut akan menggunakan skema memegang dan sekaligusmerasanya.ASIMILASIAKOMODASIMerupakan suatu proses di mana struktur kognitif mengalamiperubahan.Berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan)persekitaran baru yang belum lagi berada dalam perolehan kognitifkanak-kanak. Contohnya, kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidakditunjukkan magnet akan menyatukan objek baru ke dalamskemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadapmagnet itu.Wujud keseimbangan di antara akomodasi dan asimilasi untukdisesuaikan dengan persekitaran.Perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnyahanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahapkematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yangrelevan.Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut, kanak-kanak dianggaptidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi.Oleh yang demikian, beliau telah membahagikan perkembangankognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur.ADAPTASI 9. Tahap-Tahap Perkembangan KognitifTAHAP-TAHAPPERKEMBANGANKOGNITIFTahapSensorimotor (darilahir hingga 2tahun)Tahap Praoperasi(2 hingga 7 tahun)Tahap OperasiKonkrit (7 hingga12 tahun)Tahap OperasiFormal (12 tahunhingga dewasa) 10. TAHAPSENSORIMOTORPada tahap ini, bayi melihat kepada hubungan antarabadannya dengan persekitaran.Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa kesemasa.Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat,menyentuh dan mendengar di sekelilingnya kemudianmenirunya.Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagaipembelajaran melalui pemerhatian (observationallearning).Menurut Piaget, perkembangan yang paling penting ditahap ini ialah penggunaan bahasa.Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakansimbol di dalam permainan. Contohnya mengandaikan buku sebagai keretaapabila ditolak di atas lantai.Namun begitu, dari segi kualiti, pemikiran kanak-kanakmasih lagi di tahap yang rendah berbanding dengan orangdewasa. Contohnya, pemikiran kanak-kanak adalahegosentrik di mana, di dunia ini, keseluruhannyadilihat hanya dari perspektif mereka sahaja.TAHAPPRAOPERASI 11. Pada tahap ini, kanak-kanak tidak lagi berfikir secaraegosentrik.Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak akangemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat merekakepada orang yang lebih dewasa.Berkembangnya semangat inkuiri menyebabkan merekamula menerima pendapat orang lain.Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergauldengan rakan-rakan yang sebaya kerana mereka akanmula memasuki zaman persekolahan.Mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahamiunsur-unsur pemikiran logik.Mereka faham akan konsep-konsep nombor, berat,susunan dan padatan serta konsep pengekalan sesuatubenda atau objek.Walau bagaimanapun, kanak-kanak pada umur sebeginimasih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak.TAHAP OPERASIKONKRITTAHAP OPERASIFORMALPada tahap ini Piaget menyatakan bahawaperkembangan kecerdasan kognitif manusia telahsampai ke tahap maksima.Pemikiran dan penghuraian pendapat individu padatahap ini dikatakan lebih dan nyata. Mereka dikatakanmampu membuat keputusan dan telah dapat membuathipotesis melalui pemerhatian.Individu telah mula mencari jalan untuk menyelesaikanmasalah berdasarkan rasional dan lebih bersifatsistematik. 12. Kelemahan Teori PiagetPengkritik menyatakan bahawa Teori Piaget ini tidak mampu menerangkanstruktur, proses dan fungsi kognitif dengan jelas.Mereka menyatakan sekiranya kanak-kanak melalui setiap peringkat perkembangankognitif berasaskan set operasi yang khusus, maka apabila kanak-kanak tersebutberjaya memahirkan set operasi tertentu, mereka sepatutnya juga dapatmenyelesaikan semua masalah yang memerlukan set operasi yang sama. 13. Kekuatan Teori KognitifMenekankan kepada prosesperkembangan pemikirankanak-kanak.Menekankan kaedahpengajaran berpusatkanpelajar.Menekankan kepadapembelajaran mengikut kadarkendiri. 14. Teori Mentalis (Noam Chomsky)Memperkenalkananalisis bahasaTransformasi generatif(Chomsky).Mendokong istilahgeneratif, kreatif, eksplisit, kegramatisan dantransformasi.Berandaian teori kodkognitif bahawa P&Pbahasa sebagai satuproses kognitif.Teori mentalisberpendapat bahawapemerolehan bahasasebagai prosespemikiran yangmelibatkan aktivitimental.Menurut teoriini, bahasa ialah aktivitimental yang merupakankebolehan semulajadimanusia.N.Chomsky, salahseorang pelopor teori iniberpendapat bahawamanusia dilahirkanbersama PerantiPemerolehan Bahasa.Alat ini membolehkanmanusia mempunyaikebolehan semulajadiuntuk menguasaibahasa. 15. Ciri TatabahasaCIRI TATABAHASAMenghuraikan bagaimana bahasaboleh dihasilkan dan difahami.Terdiri daripada rumus-rumus yangberurutan dan teratur.Menganalisis fonologi, morfologi dansintaksis. 16. Hubungan Teori Mentalis Dalam P&PPenguasaanbahasakecekapan danprestasiTulisan danbacaandiutamakanKaedah kod-kognitifTeknikhafalanPendekatananalisisUndang-undangbahasaditekankan 17. Teori Interaksionalis (Halliday)Tokoh-tokohnya ialah Bloom (1970), Bowennan(1973), Gromer (1976).Berpandangan kognitif sahaja tidak bolehmenjelaskan penguasaan bahasa - hanya bolehmentafsirkan makna yang tidak menjamin dilahirkandalam bentuk bahasa.Kanak-kanakperlu didedahkan kepada interaksilinguistik bagi menggambarkan bentuk linguistikyang jelas dan tepat.Mementingkan aktiviti komunikasi.Perkembangan bahasa melibatkan proses kognitifdan proses interaksi bahasa. 18. Pandangan Dalam P&PPandangandalam P&PSebagai satu alatberinteraksi dan iamelibatkan prosesmental dan linguistikMementingkanprosespembentukanhipotesis mengenaiundang-undangbahasa dalam P&PSeseorang pelajarperlu menggunakanstruktur-strukturbahasa yang betuldari segi tatabahasadan maknaGuru perlu banyakmemberi latihankepada muridMenganggappenyampaianmakna (semantik)penting namunstruktur bahasaperlu berjalanserentak 19. Prinsip P&P InteraksionalisPrinsip P&PinteraksionalisPenyampaian maknabermakna dalamkomunikasiP&P perlu penumpuanterhadap aktiviti yangbermaknaPembelajaran bahasamerupakan proses mental danlinguistik 20. Kelebihan Teori InteraksionalisMerupakan interaksi sosial harian.Individu berinteraksi dengan individu yang lain untukmencapai motif dan sesuatu tujuan atau matlamat.Banyak menggunakan simbol sepertiwarna, lampu, isyarat, gerak geri, lambang dansebagainya dalam proses mencipta hubungan sosial.Komunikasi dan cara hidup manusia mempunyaisimboliknya yang tersendiri yang sangat penting dansaling difahami oleh setiap individu sosial. 21. Kelemahan Teori InteraksionalisTeori ini tidak melihat kehidupan sosial secara menyeluruh.Walau bagamanapun, teori interaksionalisme ini hanyalahsalah satu daripada perspektif tentang pemahaman danpemikiran tentang dunia sosial.Pebezaan pemahaman tentang dunia sosial ini menunjukkanhubungan antara manusia dengan masyarakat adalah tidakterbatas.Oleh itu, sebarang pendekatan sosiologi cuma bolehmemberikan sebahagian huraian tentang manusia danmasyarakat.