Click here to load reader

Teori Pemerolehan Bahasa-2_ppt

  • View
    985

  • Download
    16

Embed Size (px)

Text of Teori Pemerolehan Bahasa-2_ppt

TEORI PEMORELEHAN BAHASA

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

1

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

DUA PENDAPAT

Ahli-ahli empiris

Ahli-ahli rasionalis

Teori Behavourisme/ MekanisBBM 5401

DUA TEORI BESAR

Teori Kognitif/ Mentalis2

Teori Pemerolehan Bahasa

Teori Behavourisme/Mekanis

Lebih cenderung membuat kajian. Menghuraikan pertalian psikologi dan bahasa dengan menggunakan pendekatan yang dapat dialami dan diamati secara langsung. Memandang bahasa sebagai satu aktiviti fizikal yang mementingkan satu rangkaian turutan sebab dan kesan.Teori Pemerolehan Bahasa 3

BBM 5401

Teori Behavourisme/Mekanis

Menganggap faktor-faktor persekitaran sebagai faktorrangsangan dan tindak balas organisma pada rangsangan iaitu tingkah laku adalah sebagai gerak balas. Menekankan bahasa adalah perangai dan individu lebih banyak belajar melalui pengalaman daripada melalui otaknya. Penekanan kepada bentuk-bentuk linguistik. bentukTeori Pemerolehan Bahasa 4

BBM 5401

Teori Behavourisme/Mekanis

Ia mementingkan kajian tentang data-data, iaitu datakalimatkalimat-kalimat yang dapat diamati dan diukur. Kemahiran bahasa dipandang sebagai satu kebiasaan maka satu tabiat mesti ditanam ke dalam diri pelajar-pelajar dengan memberi pelajarpeluang berlatiih berulang kali.

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

5

BAHASA

TEORI BEHAVIURISMETerbahagi kepada 4, iaitu:1. 2. 3. 4.BBM 5401

Proses pengulangan Tingkah laku manusia Alat komunikasi GanjaranTeori Pemerolehan Bahasa 6

Teori Behaviurisme : Proses Pengulangan

Bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. Teori ini berasaskan cara pemerolehan bahasa pertama oleh seseorang kanak-kanak. kanakPengajaran menekankan pengulangan yang banyak kerana penguasaan adalah satu proses mekanis yang tidak memerlukan daya mental.

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

7

Teori Behaviurisme : Tingkah Laku Manusia

Bahasa adalah suatu tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia berpunca daripada wujudnya rangsangan dan gerak balas. Bahasa juga lahir sebagai gerak balas terhadap sesuatu rangsangan.Teori Pemerolehan Bahasa 8

BBM 5401

Teori Behaviurisme : Alat Komunikasi

Bahasa sebagai alat komunikasi. Menekankan aspek lisan. Bahasa adalah sejumlah isyarat/tanda yang berupa unsur-unsur bunyi yang unsurdinamakan bentuk linguistik.

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

9

Teori Behaviurisme : Alat Komunikasi

Skinner menekankan bahasa adalah proses perilaku, hasil daripada operasi rangsangan dan gerak balas yang bergantung kepada ciri-ciri naluri dan cirimanusia mempunyai alat-alat biologis alatyang berfungsi melahirkan bahasa dan manusia menggunakannya untuk berhubung.Teori Pemerolehan Bahasa 10

BBM 5401

Teori Behaviurisme : Ganjaran

Pengukuhan yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran yang harus diberikan apabila seseorang pelajar memberikan gerakbalas yang betul. Skinner beranggapan bahawa ganjaran penting untuk mewujudkan pengulangan. Apabila pengulangan berlaku, maka wujudlah pembelajaran.Teori Pemerolehan Bahasa 11

BBM 5401

CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme

Teori ini menekankan :

Bahasa ialah perilaku, dan individu banyak belajar melalui pengalaman daripada melalui otaknya.

Ia tidak mementingkan fungsi mental dan apa yang perlu dikaji ialah data-data, iaitu kalimatdatakalimatkalimat yang dapat diamati dan diukur.

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

12

CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme

Golongan yang mengikut aliran ini berpendapat

Otak manusia merupakan satu kotak hitam yang gelap dan apa-apa yang terjadi di dalamnya tidak apadapat diamati. Mereka mengatakan apa sahaja yang ada dalam otak itu tiodak berkaitan dengan penyelidikan linguistik dan apa yang dapat secara langsung diamati dan diselidiki.

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

13

CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme

Teori ini mengatakan :

Bahasa ialah proses perilaku dan mementingkan satu rangkaian turutan sebab dan kesan.

Ia menganggap bahasa sebagai hasil operasi rangsangan dan gerak balas yang semata-mata sematabergantung pada ciri-ciri naluriah yang ada pada cirimanusia.

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

14

CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme

Faktor persekitaran dianggap sebagai rangsangan dan tindak balas terhadap rangsangan itu sebagai gerak balas. Teori ini menolak sebarang pendapat yang menghubungkan proses penghasilan bahasa dengan operasi mental.

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

15

CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme

Teori ini mementingkan penekanan :

Kepada bentuk-bentuk linguistik. bentukSegala penghasilan bunyi atau sesuatu kata harus dapat dilakukan secara tepat terutama daripada aspek fonologi, struktur, intonasi dan lain-lain penguasaan dalam bunyi. lain-

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

16

CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme

Untuk memprolehi kemahiran bahasa :

Latihan dan latih-tubi perlu dijalankan secara latihkerap kerana kemahiran bahasa dipandang sebagai satu kebiasaan. Oleh itu, pelajar perlu diberi peluang berlatih berulang kali untuk membentuk satu tabiat dalam diri mereka.Teori Pemerolehan Bahasa 17

BBM 5401

CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme

Ini bermakna bahasa dikuasai melalui proses pengulangan kerana teori ini beranggapan bahawa penguasaan bahasa ialah satu proses mekanis yang tiada bersangkutan dengan permikiran atau daya mental.

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

18

CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme

Teori berasaskan cara pemerolehan bahasa pertama kanak-kanak : kanak

KanakKanak-kanak belajar bahasa secara tidak formal melalui proses peniruan daripada ibubapa atau ahli keluarga mereka. Mereka mnguasai bunyi-bunyi dan menyebut bunyiperkataanperkataan-perkataan yang telah mereka dengar berulang kali sehingga mereka dapat mengungkap ayatayat-ayat yang lengkap.

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

19

CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme

Antara ahli-ahli bahasa mengikut teori ini : ahli

Bloomfield, Sapir, Boas, Brooks

Ahli psikologi :

B.F Skinner, Thomdike, Burhrus Frederic Skinner, Ivan Petrovich Pavlov, John Broadus Watson dan Edwin R. Guthrie.Teori Pemerolehan Bahasa 20

BBM 5401

CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme

Teori dari segi pemerolehan bahasa pula, golongan ini menekankan bahawa bahasa dapat dikuasai melalui pembelajaran secara tidak formal dan formal.

Cara tidak formal boleh berlaku pada peringkat awal sejak kanakkanak-kanak itu dilahirkan sehingga sebelum mereka masuk sekolah.

Bagi golongan ini, pengukuhan, pemerhatian, sifat-sifat sifatingin tahu dan aktiviti meniru adalah yang menjadi faktor utama dalam pembelajaran bahasa.

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

21

CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme

Menganggap pembelajaran bahasa merupakan satu kebiasaan yang diperolehi dengan mengulang-ulang aktiviti yang mengulanghendak dikuasai itu. Menekankan bahagian luar bahasa yang merupakan kalimat-kalimat yang kalimatdiperolehi menurut cara S.R dan dihasilkan secara mekanis.Teori Pemerolehan Bahasa 22

BBM 5401

TokohTokoh-tokoh Yang Menyokong Teori BehaviorismePROFESOR R. BROWN PROFESOR B.F. SKINNER

PROFESOR J.B. WATSON

PROFESOR LEONARD BLOOMFIELD

PROFESOR E.L. THORNDIKEBBM 5401

PROFESOR E.R. GUTHRIE

Teori Pemerolehan Bahasa

23

LATAR BELAKANG DAN PANDANGAN TOKOHTOKOHTOKOH ALIRAN BEHAVIORISME

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

24

Profesor B.F. Skinner

Profesor psikologi di Universiti Havard, Amerika Syarikat. Penulis kepada buku berjudul Verbal Behavior 1957 Berpendapat lakuan bahasa ialah suatu lakuan yang diperkukuhkan oleh seseorang pendengar dan berkembang menurut prinsip yang sama dengan lakuan operan yang lain. Iaitu penutur itu juga menjadi pendengarnya sendiri dan memperkukuhkan lakuan bahasanya sendiri.Teori Pemerolehan Bahasa 25

BBM 5401

Profesor B.F. Skinner

Melihat pembelajaran bahasa merupakan penguasaan satu kebiasaan yang diperoleh dengan kaedah Latih Tubi mengulangmengulang-ulang melakukan aktiviti yang hendak dikuasai. Melihat operasi pembelajaran bahasa dengan menggunakan unsur ransangan dan gerak balas.Teori Pemerolehan Bahasa 26

BBM 5401

Profesor B.F. Skinner

Memperkenalkan 2 jenis pembelajaran :1.

LAKUAN RESPONDEN (gerak balas yang automatis dan tetap)Contoh : Lutut yang terangkat kalau diketuk oleh doktor. Satu lakuan yang ada ransangan (ketuk) dan ada gerak balas (kaki terangkat)

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

27

Profesor B.F. Skinner2.

LAKUAN OPERAN (berlaku mengikut lingkungan atau keadaan) Contoh : Lakuan menelan makanan bukan sahaja kerana ransangan terlihat makanan, tapi juga rasa lapar, lingkungan sosial, dan beberapa lingkungan atau suasana yang berlainan.

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

28

Profesor E.R. Guthrie

Profesor psikologi di Universiti Washington. Penulis The Pcycology Of Learning 1935 .

Berpendapat pembelajaran berlaku dengan adanya rangsangan dan diikuti dengan gerak balas. Sesuatu keadaan gerak balas itu berlaku dalam satu keadaan tertentu, maka semasa kita berada dalam keadaan seperti itu pada masa yang lain, maka kita akan melakukan gerak balas yang sama.

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

29

Profesor Leonard Bloomfield

Ahli psikologi Amerika Syarikat. Pelapor kepada huraian bahasa secara structural/ deskriptif. Terkenal dengan bukunya Language 1933 buku paling baik dalam menghuraikan ilmu linguistik pada zamannya. Menganggap pembelajaran bahasa adalah proses mekanikal untuk membentuk tabiat dan dilakukan melalui latihan dan pengulangan yang baik.Teori Pemerolehan Bahasa 30

BBM 5401

Profesor Leonard Bloomfield

Beliau menyatakan :Pattern practice capitalizes on the mind s capacity to perceive identity of structure where there is difference in content and in quickness to learn by analogy. (Brooks,N. 1964:146-7) 1964:146-

Menurut beliau, penggunaan latih tubi pula untuk menghasilkan penguasaan struktur bahasa tanpa menghabiskan masa dan tenaga untuk menerangkan konsep-konsep tatabahasa. konsepTeori Pemerolehan Bahasa 31

BBM 5401

J.B. Watson (1878 1958)

Profesor psikologi di Universiti John Hopkins. (1919) Penulis sebuah buku Pschology from the stand point of behaviorist . Beliau mengkaji lakuan (Gerak-geri otot) dan (Geraktidak mementingkan pengalaman sedar. Beliau memberi sumbangan dalam penolakan terhadap perbezaan jasad dan fikiran.Teori Pemerolehan Bahasa 32

BBM 5401

Profesor R. Brown

Penulis sebuah buku A first language The Early Stages 1974 . Mengkaji bagaimana kanak-kanak kanakmempelajari bahasa dan implikasinya terhadap pengajaran bahasa. Mengkaji perkembangan bahasa kanakkanakkanak dari segi pembentukan ayat.Teori Pemerolehan Bahasa 33

BBM 5401