Seminarski rad

 • View
  312

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of Seminarski rad

 • Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehnikih nauka

  Departman za graevinarstvo i geodeziju

  Zavrni radovi i instalacije na objektima

  SEMINARSKI RAD

  Izrada cementnih kouljica i estriha

  Kandidati: Slavoljub Ili, G5995

  Aleksandar Maksimovi, G5998

  Predmetni profesor: prof. dr eljko Jaki, dipl. in. arh.

  Novi Sad April, 2014.

 • Seminarski rad Izrada cementnih kouljica i estriha

  Slavoljub Ilic, G5995; Aleksandar Maksimovi, G5998; 1

  SADRAJ 1. Uvod .. 2

  2. Postavljanje cementne kouljice ............................................................................................................... 5

  3. Tipovi cementnih kouljica ......................................................................................................................... 8

  3.1 Gotov pod od cementne kouljice .. 8 3.2 Cementna kouljica na tvrdoj podlozi vezani estrih (kompozitna kouljica) . 8 3.3 Kouljica na razdvojnom sloju (klizna kouljica) .................................................................... 10 3.4 Kouljica na izolacionom sloju (plivajua kouljica) .............................................................. 11 3.5 Kouljica koja se greje ......................................................................................................................... 13 3.6 vrste kouljice - kouljice izloene velikom optereenju ... 14 3.7 Samorazlivajua kouljica 15 3.8 Kouljice od gotovih elemenata 18 3.9 Brzo suea kouljica ........................................................................................................................... 19 3.10 Oblikovane kouljice i kouljice u boji .. 20

  4. Razdelice, plan razdelnica 22

  5. Izrada i obrada, ukljuujui naknadnu obradu 23

  6. Poekat korienja i zrelost za polaganje obloga ... 24

  Literatura 25

 • Seminarski rad Izrada cementnih kouljica i estriha

  Slavoljub Ilic, G5995; Aleksandar Maksimovi, G5998; 2

  1. Uvod Pod cementnom kouljicom (estrihom) podrazumeva se horizontalno izveden sloj cementnog maltera najee debljine 3-5cm. Ovaj sloj se izrauje na nosivoj (najee betonskoj) podlozi ili preko sloja nekog izolacionog materijala. U najveem broju sluajeva cementna kouljica predstavlja podlogu za izradu zavrnih podnih obloga. Zavisno od eksploatacionih uslova, izvodi se sa ili bez armature, pri emu se kao armatura primenjuju armaturne mree ili, u novije vreme, tzv. mikroarmatura u vidu razliitih vlakana (elinih, polipropilenskih i dr.). Danas se cementna kouljica spravlja na klasian nain meanjem komponentnih materijala na licu mesta ili primenom gotovih fabrikih meavina koje se koriste saglasno uslovima propisanim od strane proizvoaa. U klasinomtradicionalnom obliku cementna kouljica se najee spravlja u razmeri cement : pesak = 1 : 3, pri emu se kod nas kao pesak najee koristi prva frakcija separisanog renog ljunka krupnoe zrna 0/4mm. Sadraj vode u takvoj malterskoj meavini se usvaja iskustveno, pri emu koliina vode treba da je tolika da se sa tom koliinom dobije konzistencija koja odgovara opisu vlano kao zemlja. Ovaj uslov najee podrazumeva vodocementni faktor 0,37-0,38. Danas postoji oprema za mainsko spravljanje i ugraivanje cemente kouljice, a kod nas se meanje materijala kouljice vri i runo, dok se ugraivanje jo uvek izvodi na sledei klasian nain: spravljena meavina vlana kao zemlja lopatom i razgrtaem se razastire preko podloge, nakon ega se vri njeno zbijanje lopatom (ili glaalicom, a ponekad i mistrijom), a zatim ravnanje povrine letvom-ravnjaom. Poslednja faza takvog runog postupka izvoenja kouljice predstavlja zavrnu obradu njene povrine glaalicom-perdaicom.

  Slika 1 Mainsko spravljanje

 • Seminarski rad Izrada cementnih kouljica i estriha

  Slavoljub Ilic, G5995; Aleksandar Maksimovi, G5998; 3

  Slika 2 Runo spravljanje

  Ovde treba posebno napomenuti da se u tehnikim uslovima za izvoenje cementne kouljice prema napred opisanom klasinom postupku po pravilu definiu samosledei uslovi:

  debljina, razmera meanja cementa i peska, armatura (eventualno), obrada gornje povrine, obaveza negovanja do ovravanja.

  Kao to se vidi iz svega napred reenog, kod nas se u okviru klasinog postupka izvoenja cementne kouljice ne propisuju neophodne fiziko-mehanike karakteristike date malterske kompozicije. Meutim, te karakteristike mogu vrlo znaajno da variraju uzavisnosti od upotrebljene koliine vode (koja se usvajana bazi vizuelne ocene), ali jo vie, u funkciji ostvarene zbijenosti ovrslog materijala. Naime, postupak zbijanja lopatom (ili glaalicom, mistrijom i sl.), a posle toga i ravnanje letvom-ravnjaom, kao i runa obrada povrine, svakako ne garantuju strukturnu homogenost, odnosno kompaktnost ovrsle malterske kompozicije. Iskustvo pokazuje da, ukoliko se radi na opisani nain, prihvatljiva strukturna homogenost i zbijenost postoji samo ugornjoj, povrinskoj zoni kouljice debljine 1-2cm. Idui po dubini, strukturna homogenost i kompaktnost znaajno se menjaju u negativnom smislu, tako da donje zone kouljice, one koje se oslanjaju na podlogu, vrlo esto karakteriu i izraziti strukturni defekti kao to su gnezda, kaverne i sl. Na osnovu toga proizilazi da se dovoljno visoke fiziko-mehanike karakteristike kouljice, ukoliko se radi na klasian nain, mogu oekivati samo pri debljinama 3cm, dok vee debljine kouljice najee ne obezbeuju potrebne fizikomehanike karakteristike, odnosno kvalitet kouljice. U vezi sa tim vai iskustveno pravilo da se u sluajevima kouljica sa debljinama preko 5cm, iste obavezno izvode u dva sloja priblino istih debljina. Nizak

 • Seminarski rad Izrada cementnih kouljica i estriha

  Slavoljub Ilic, G5995; Aleksandar Maksimovi, G5998; 4

  kvalitet kouljice nije od tolikog znaaja kada se radi o podnim oblogama od parketa, kamenih ploa, keramikih ploa i sl., poto se kod takvih podova eventualna koncentrisana optereenja na kouljucu po prirodi stvari prenose preko veih povrina. Ali, i u takvim sluajevima nizak kvalitet kouljice moe da ima negativne posledice u odnosu na nosivost i trajnost celokupnih podnih konstrukcija. [1] Granulacija zrna mora da odgovara standardu, a udeo finih estica u agregatu treba da iznosi 3% od mase. Najvee zrno treba izabrati to je mogue vee, ali ipak vai:

  - Debljina kouljice 40 mm: najvee zrno 8 mm - Debljina kouljice > 40 mm: najvee zrno 16 mm

  Kako bi se eljene osobine sigurno postigle, cementne kouljice treba izraditi sa to niim vodocementnim odnosom. To znai da se - izuzimajui samorazlivajue kouljice - ugrauje kruta do plastina konzistencija. Kod krute konzistencije kod plivajuih kouljica mogu da nastupe potekoe npr. u zgunjavanju. Ovde pomae primena aditiva koji e pospeiti teljivost, i uz iju pomo se konzistencija maltera moe podesiti da bude meka do razlivajua. Meutim, kouljice ne treba podesiti tenije nego to je to neophodno za strunu nesmetanu ugradnju. Armatura nije nuno potrebna za kouljice. Ovo vai i za kouljice na izolacionim slojevima. Samo kod cementnih kouljica na izolacionim slojevima za prihvat kamenih i keramikih podova postavljanje armature moe da ima smisla.

  Slika 3 Rabic pletivo

 • Seminarski rad Izrada cementnih kouljica i estriha

  Slavoljub Ilic, G5995; Aleksandar Maksimovi, G5998; 5

  Slika 4 Mikrosintetika (polipropilenska) vlakna

  Armatura ne moe da sprei nastanak pukotina, ali moe da ih smanji i da pomogne da se izbegnu razlike u visini. Armirane prostirke treba postaviti tako da na sastavu prelaze 10 cm i prekinuti ih na podruju dilatacionih fuga. Polaganje se po pravilu vri u poprenom preseku kouljice. Dodatak vlakana (mikrosintetika vlakna od polipropilena, staklenih vlakana otpornih na alkalijeve soli, vlakana od plastinih masa) moe da smanji stvaranj kod direktno izloene kouljice. Efikasnost vlakana kod zadatih koliina dodavanja i ravnomerne raspodele u cementnom malteru treba dokazati sertifikatom o ispitivanju. Treba voditi rauna da dodatak vlakana generalno sniava konzistenciju cementnog maltera i time oteava obradljivost. Ako se gubitak u konzistenciji izjednaava dodavanjem vode, smanjuje se vrstoa kouljice. Poveanje sadraja cementnog lepka u malteru opet doprinosi tenji kouljice ka skupljanju. [2]

  2. Postavljanje cementne kouljice

  Ravnjajui sloj ili kouljica podrazumeva sloj maltera koji se nanosi za fino izravnjavanje, kao podloga parketu, ploicama, laminatu, itisonima itd. To je meavina peska i cementa frakcije 1 ili poznatiji kao jedinica u razmeri 3:1. Prilikom meanja dodaje se voda dok se ne dobije poluvlana smesa koja se kao takva nanosi, zatim ravna i na kraju perdai da bi bila glatka.

  Kouljica se moe nanositi direktno na beton, na hidroizolaciju koja je prethodno naneta na beton ili na termo ili zvunu izolaciju u zavisnosti od potreba krajnjeg korisnika. Ukoliko

 • Seminarski rad Izrada cementnih kouljica i estriha

  Slavoljub Ilic, G5995; Aleksandar Maksimovi, G5998; 6

  se kouljica izrauje preko zvune ili termo izolacije neophodna je ugradnja i armaturne ulc mree ili vlakna. Moe se izraivati mainski i runo.

  Mainska izrada kouljice ubrzava i pojednostavljuje rad i postie se bolja izglaanost dok je praksa pokazala da se runom izradom kouljice postie za nijansu vea preciznost.

  Postupci operacija pri izradi cementne kouljice:

  1. Nivelisanje prostorija Odreivanje visine takozvanog vagresa vri se ili pomou vagres-creva ili nivelacijskim laserom

  2. Postavljanje izolacije Ukoliko izraujemo plivajui pod postavljamo termoizolaciju i zvunu izolaciju kao i obaveznu traku oko zidova . Kod vezanih podova nemamo izolaciju.

  3. Spravljanje materijala, transport, razastiranje i ravnjanje ove operacije mogu da se izvode mainski i runo, pri emu se prednost daje mainskom nainu spra