Seminarski Rad - Harmonijske Oscilacije

 • View
  340

 • Download
  17

Embed Size (px)

Text of Seminarski Rad - Harmonijske Oscilacije

 • 8/10/2019 Seminarski Rad - Harmonijske Oscilacije

  1/23

  Univerzitet u Istonom SarajevuSAOBRAAJNI FAKULTET

  DOBOJ

  PROSTO HARMONIJSKE OSCILACIJE

  ENERGIJA KOD PROSTO HARMONIJSKIH OSCILACIJA

  MATEMATIKO I FIZIKO KLATNOAMORTIZOVANE OSCILACIJE

  PRINUDNE OSCILACIJE, REZONANCIJA

  POJAM PRITISKA I SILA POTISKA

  Seminarski rad iz:

  FIZIKE

  Studenti: Mentori:

  Stojan Petrui 8/11 Prof. Dr Dragoljub MirjaniMira Simi 9 /11 Mr Zoran urguz - asistent

  Doboj, Novembar 2011. god.

 • 8/10/2019 Seminarski Rad - Harmonijske Oscilacije

  2/23

  Oscilatorna kretanja Stojan Petrui, Mira Simi

  1

  SADRAJ

  UVOD .................................................................................................................................................. 2

  1. PROSTO HARMONIJSKE OSCILACIJE ............................................................................ 3

  1.1. Brzina i ubrzanje kod harmonijsih oscilacija ................................................. 5

  2. Energija kod prosto harmonijskih oscilacija ............................................................. 7

  3. Matematiko i fiziko klatno ......................................................................................... 10

  3.1. Matematiko klatno............................................................................................... 10

  3.2. Fiziko klatno ........................................................................................................... 11

  4. AMORTIZOVANE (PRIGUENE )OSCILACIJE.......................................................... 12

  5. PRINUDNE OSCILACIJE. REZONANCIJA ................................................................... 14

  5.1. Prinudne oscilacije ....................................................................................................... 14

  5.2. Pojam rezonancije ........................................................................................................ 15

  6. POJAM PRITISKA I SILA POTISKA ............................................................................... 17

  6.1. Pritisak .............................................................................................................................. 17

  6.2. Potisak ............................................................................................................................... 19

  ZAKLJUAK................................................................................................................................... 21

  LITERATURA................................................................................................................................ 22

 • 8/10/2019 Seminarski Rad - Harmonijske Oscilacije

  3/23

  Oscilatorna kretanja Stojan Petrui, Mira Simi

  2

  UVOD

  Oscilatorno kretanje je vrsta periodinog kretanja u kome se vrinaizmjenino pretvaranje potencijalne energije u kinetiku i obrnuto.

  Kod svih oscilacija javlja se se sila koja je uvijek orijentisana ka

  ravnotenom poloaju i ta sila je promjenjiva i po veliini i smjeru i naziva serestituciona sila.

  Udaljnost tijela od ravnotenog poloaja u jednom terenutku zove seelongacija, a najvea udaljenost tijela od ravnotenog poloaja naziva seamplituda. Vrijeme potrebno da tijelo izvri punu oscilaciju zove se periodoscilovanja i oznaava se sa T. Frekvencija oscilovanja predstavlja broj

  oscilacija u sekundi.Oscilacije kod kojih se veliine koje ih karakteriu (elongacija, brzina,

  ubrzanje) mjenjaju po zakonu sinusa ili kosinusa u funkciji vremena zovu se

  harmonijske oscilacije.

 • 8/10/2019 Seminarski Rad - Harmonijske Oscilacije

  4/23

 • 8/10/2019 Seminarski Rad - Harmonijske Oscilacije

  5/23

  Oscilatorna kretanja Stojan Petrui, Mira Simi

  4

  Neka se taka M kree po krunici radijusa r konstantnom ugaonombrzinom (sl. 2).

  Slika 2

  Projekcija M take M na pravac x kretati e se u pravcu odsjeka KL, odjednog kraja do drugog i obrnuto i vrie harmonijsko oscilatorno kretanje.

  Jednaina take M data je oblikom:

  =0+t

  gdje je ugao kretanja pokretnog radijusa OM u odnosu na nepokretniOK, a 0 je poetna vrijednost ugla u momentu vremena t=0.

  Jednaina kretanja take M gdje je OM=x ima oblik:

  x=r cos =r cos(t+0)

  Ako oznaimo amplitudu sa x0 onda je r= x0 i dobivamo da je elongacija:

  x= x0 cos(t+0)

  Veliina , koja karakterie ugaonu brzinu rotacije take M, naziva sekrunom frekvencijom(ugaona)harmonijskog oscilovanja take M. Ona jepoveyana periodom Ti frekvencijom relacijom:

  =

  , odnosno =2

  r

  y

  KL O

  M M

  M

  x

 • 8/10/2019 Seminarski Rad - Harmonijske Oscilacije

  6/23

  Oscilatorna kretanja Stojan Petrui, Mira Simi

  5

  1.1. Brzina i ubrzanje kod harmonijsih oscilacija

  Po definiciji brzina je prvi izvod puta po vremenu. Prema tome brzina kod

  harmonijskog oscilovanja bi bila prvi izvod elongacije po vremenu:

  v=x= = (x0cost)= -x0sintili

  v=x0cos(t+)

  Po definiciji ubrzanje je prvi izvod brzine po vremenu:

  a==

  (-x0sint)= -2x0cost= -2x

  Vidimo da se brzina i elongacija nalaze u protiv fazi to je izraenoznakomminus u jednaini.

  Iz prethodne dvije jednaine vidimo da brzina i ubrzanje materijalne takekoja izvodi oscilovanje mjenja s vremenom po sinusnom zakonu pa prema

  tome je amplituda brzine:

  v0= x0

  a amplituda ubrzanja:

  a0= 2x0

  Iz jednaine za elongaciju x, brzinevi ubrzanja avidimo da je pri najveojelongaciji brzina najmanja, a akceleracija najvea i obrnuto (tabela 1).

  T =t x v A0 0 x0 0 -2x0

  T/4 /2 0 -x0 0T/2 -x0 0 2x0

  3T/4 3/2 0 x0 0T 2 x0 0 -2x0

  Tabela 1

 • 8/10/2019 Seminarski Rad - Harmonijske Oscilacije

  7/23

  Oscilatorna kretanja Stojan Petrui, Mira Simi

  6

  Grafiki prikaz elongacije x, brzine v i ubrzanja a, kod harmonjskogoscilovanja su konisuoide, odnosno sinusoide, ali se razlikuju u amplitudama i

  fazama (sl. 3):

  Slika 3

  Ubrzanje oscilirajue take M iznosi:= -2Ovakvo ubrzanje imae i tijelo mase m koje oscilje na isti nain kao i taka

  M pa prema tome silu koja djeluje na taku M dobijamo po II Njutnovomzakonu:=m= -m 2kako je m2konstantna veliina, moemo pisati da je:m2=kpa dobijamo da

  je sila: =- .Ova injenica nam pokazuje da taka M vri prosto harmonijsko oscilovanje.Harmonijsko oscilovanje moe se vriti i pod dejstvom sile elastine opruge

  ako se sila ponaa prema zakonu =- , ova sila se naziva kvazielastinasila. Iz relacije k = m2moemo izvesti obrazac za period oscilovanja

  elastine opruge. Kako je = 2/T,moemo pisati:k=m

  odakle je period oscilovanja:T=2

  Frekvencija oscilovanjae biti:==

  x0

  x0

  2

  x0

  x,v,a

  (3)

  (1)

  (2)

  (1): x=x0 cost

  (2): v=-x0 sint

  (3): a=-x02 cost

  2

  0

 • 8/10/2019 Seminarski Rad - Harmonijske Oscilacije

  8/23

  Oscilatorna kretanja Stojan Petrui, Mira Simi

  7

  2.

  ENERGIJA KOD PROSTO HARMONIJSKIH OSCILACIJA

  Fiziki sistem koji osciluje stalno mijenja poloaj i brzinu kretanja, zbogega raspolae odreenom mehanikom energijom potencijalnom i

  kinetikom.Pri harmonijskom oscilovanju vri se naizmjenian prijelaz potencijalne

  energije u kinetiku i obrnuto. to znai da se mijenja i kinetika i potencijalnaenergija.

  Potencijalnu energiju moemo odrediti pomou poznavanja poloaja xmaterijalne take. Da bi sistem izveli iz ravnotenog poloaja potrebno jeizvriti rad protiv elastine sile: F=-kx. Taj rad jednak je:

  A= = = Ovaj rad odlazi na stvaranje potencijalne energije sistema i u njemu djeluje

  kvazielastina sila pa pri pomjeranju iz ravnotenog poloaja za x tijelo dobijapotencijalnu energiju:

  Ep=

  Ovdje predpostavljamo da je potencijalna energija u ravnotenom poloajujednaka nuli. Ako nakon pomjeranja tijela iz ravnotenog poloaja za x=x0sistem prepustimo samom sebi pod uticajem sile =- tijelo e se kretati karavnotenom poloaju brzinom V=dx/dt na raun potencijalne energije Ep.

  Prema II Njutnovom zakonu to e kretanje biti okarakterisano jednainom:

  m= -k

  proirivanjem izraza: = =

  =

  dobivamo:

  mv+ k= 0

 • 8/10/2019 Seminarski Rad - Harmonijske Oscilacije

  9/23

  Oscilatorna kretanja Stojan Petrui, Mira Simi

  8

  Ako ovu jednainu pomnoimo sadx dobijamo jednainu:

  m odakle je: to daje jednainu:

  = COva jednaina predstavlja da je ukupna energija sistema konstanta, to

  znai da integraciona konstanta C predstavlja ukupnu energiju E sistema:

  Ek+Ep=E

  Energija harmonijskog oscilovanja se moe prikazati grafiki (sl. 4):

  Slika 4

  Nacrtana parabola predstavlja potencijalnu energiju:

  Ep=

  a prava koja je paralelna apcisi brojno je jednaka ukupnoj energiji sistema E,

  pa se sa slike vidi da je potencijalna energija ograniena intervalom [ ].Maksimalna potencijalna energija se dobija kada se sistem nalazi na

  najveem otklonu od ravnotenog poloaja:

  E = (Ep)max=

  -x0 +x00

  E

  E

  Ek

  Ep

  x

 • 8/10/2019 Seminarski Rad - Harmonijske Oscilacije

  10/23

  Oscilatorna kretanja Stojan Petrui, Mira Simi

  9

  U momentu prolaenja kroz ravnoteni poloaj imamo maksimalnu brzinu,tj. maksimalnu kinetiku energiju:

  E= (Ek)max=

  =

  Na osnovu izraza 2=k/m dolazi se do zakljuka da je maksimalnapotencijalna energija jednaka maksimalnoj kinetikoj energiji.

  Posmatrajmo sada kako se mijenjaju kinetika i potencijalna energija svremenom:

  Ek=

  =

  sin2t

  Ep=

  = cos2tPrethodne dv