Isak Karabegovic - Dinamika i Oscilacije (Poglavlje 8)

 • View
  127

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dinamika i OscilacijeIsak KarabegovicPoglavlje 8

Text of Isak Karabegovic - Dinamika i Oscilacije (Poglavlje 8)

 • U praksi se vrlo esto susreemo sa pravolinijskim oscilatornim kretanjima materijalne take i zbog toga je znaajno da budu prouena.

  Ovdje e biti proueno, ukratko, oscilatorno kretanje materijalne take, a oscilatorna kretanja materijalnog sistema i elastinih tijela se prouavaju u posebnom predmetu.

  Ovdje emo razmatrati: slobodne nepriguene oscilacije, slobodne priguene oscilacije i prinudne oscilacije. 8.1. SLOBODNE NEPRIGUENE OSCILACIJE Da bismo objasnili slobodne nepriguene oscilacije posmatrajmo kretanje take M mase m koja je vezana oprugom za nepominu taku A (slika 8.1.). Taka M se kree po horizontalnoj idealno glatkoj ravni. Pretpostavimo da je duina nenapregnute opruge OA, gdje je O poloaj statike ravnotee take M i neka su poetni uslovi t = 0, 0vx =& , x = x0.

  Slika 8.1. Uz objanjenje slobodnih nepriguenih oscilacija

  Pretpostavimo da je deformacija x opruge mala, tako da je sila opruge proporcionalna deformacija, tj. F0 = c x (8.1.)

  Oscilacije materijalne take

  A

  c

  y

  0

  x

  x

  M(m)

  0Fr

  nFr

  gmr

 • gdje je: c - krutost opruge x - deformacija opruge Primijetimo da je sila opruge (sila uspostavljanja) 0F

  r u svakom trenutku vremena

  usmjerena ka taki O. Njena projekcija na osu 0x ima suprotan znak od kordinate x. Diferencijalnu jednainu pravolinijskog kretanja take M formirat emo saglasno II Newtonovom zakonu xcFxm -=-= 0&& (8.2.) odnosno

  0=+ xmcx (8.3.)

  Ako uvedemo pojam materijalne konstante 2w=mc koja se naziva kruna frekvencija

  slobodnih nepriguenih oscilacija materijalne take M mase m, to jednainu (8.3.) moemo napisati u obliku

  .02 =+ xx w&& (8.4.)

  Jednaina (8.4.) naziva se diferencijalna jednaina slobodnih nepriguenih oscilacija materijalne take M. Vidimo da se radi o linearnoj homogenoj diferencijalnoj jednaini drugoga reda sa konstantnim koeficijentima. Integriranjem jednaine (8.4.), dobijamo zakon kretanja kojeg moemo napisati u obliku

  . sin cos 21 tCtCx ww += (8.5.)

  Diferenciranjem po vremenu ove jednaine, dobija se

  tCtCx cos sin 21 wwww +-=& , (8.6.)

  a zamjenom navedenih poetnih uslova dobijaju se integracione konstante C1, C2,

  . , 0201 wv

  CxC == (8.7.)

  Zakon kretanja materijalne take M koji zadovoljava poetne uslove je

  . sin cos 00 tv

  txx ww

  w += (8.8.)

  Vidimo da je kretanje take u ovom sluaju mogue samo ako postoje poetni uslovi kretanja razliiti od nule, to odgovara injenici da ako nema deformacije opruge, nema ni kretanja. Ako uvedemo nove konstante A i a koje su odreene slijedeim izrazima

  ,cos ,sin 21 aa ACAC == (8.9.)

  te nihovom zamjenom u jednainu (8.5.), dobijamo

  ). sin( aw += tAx (8.10.)

  Kao to se vidi iz ove jednaine, rastojanje take od poloaja ravnotee O mijenja se po harmonijskom zakonu, pa se ove oscilacije i nazivaju slobodne harmonijske oscilacije take. Grafik ovih oscilacija prikazan je na slici 8.2.

 • Slika 8.2. Grafik slobodnih nepriguenih oscilacija take Veliina A u jednaini (8.10.) predstavlja amplitudu slobodnih nepriguenih oscilacija take, a odreena je izrazom

  .2

  020

  22

  21

  +=+=

  wv

  xCCA (8.11.)

  Ugao j = w t + a naziva se fazom oscilovanja take, dok ugao a predstavlja poetnu fazu oscilovanja, koju odreujemo iz jednaine

  .

  0

  0

  2

  1

  vx

  CCtg

  wa == (8.12.)

  Period Tw slobodnih nepriguenih oscilacija take odreen je izrazom

  .22cmT p

  wp

  w == (8.13.)

  Vidimo da period slobodnih nepriguenih oscilacija i kruna frekvencija w ne zavise od poetnih uslova kretanja. Ovo svojstvo naziva se izohronou. Broj oscilacija u jedinici vremena naziva se frekvencom. Frekvenca je odreena izrazom

  ,2

  12

  1

  cmT

  fp

  pw

  w

  === (8.14.)

  pa je .2 fpw =

  Prema tome, kruna frekvencija w i period oscilovanja T slobodnih nepriguenih oscilacija take su fizike konstante. 8.2. SLOBODNE PRIGUENE OSCILACIJE

  Ako na materijalnu taku u toku oscilovanja, pored sile koja izaziva kretanje (sila opruge i sl.), djeluje i sila otpora, koja je uvijek usmjerena u smjeru suprotnom kretanju take, onda su oscilacije priguene ili amortizovane. Ovdje e biti prouen sluaj oscilatornog kretanja kada je sila otpora srazmjerna prvom stepenu brzine (drugi sluajevi, kao npr. kada je sila otpora konstantna - sila trenja, bie analizirani u udbeniku Teorija oscilacija).

  x

  t

  T

  A

  0

  x0

 • Posmatrajmo kretanje take M mase m na idealno glatkoj horizontalnoj ravni koja je vezana oprugom krutosti c (sl. 8.3.). Na taku M osim sile uspostavljanja 0F

  r djeluje i sila otpora,

  koja je srazmjerna prvom stepenu brzine vr a suprotnog smjera je od brzine ,xbvbFw &== (8.15.)

  gdje su: b - koeficijent proporcionalnosti koji karakterie otpor sredine,

  vr - brzina take.

  Slika 8.3. Slika uz objanjenje slobodnih priguenih oscilacija Iz mehanikog modela prikazanog na slici 8.3. vidimo da je osim opruge za taku M vezan amortizer - cilindar sa klipom. Diferencijalna jednaina kretanja u vektorskom obliku glasi

  .0 nw FgmFFamrrrrr

  +++= (8.16.)

  Projektovanjem vektorske diferencijalne jednaine (8.16.) na pravac kretanja osom 0x dobijamo diferencijalnu jednainu pravolinijskog kretanja take M du ose 0x xcxbFFxm w --=--= &&& 0 ili

  .0=++ xmcx

  mbx &&& (8.17.)

  Uvedimo oznake

  , 2 2mc

  mb

  == d (8.18.)

  gdje je: d - koeficijent priguenja, w - kruna frekvencija slobodnih oscilacija take. Konstante d i w imaju dimenziju ugaone brzine [T-1], a jedinicu [s-1]. Sada jednaina (8.17.) glasi

  ,0 2 2 =++ xxx wd &&& (8.19.) Jednaina (8.19.) predstavlja diferencijalnu jednainu slobodnih priguenih oscilacija materijalne take, za sluaj da je sila otpora proporcionalna prvom stepenu brzine.

  A

  c

  y

  0

  x

  x

  M(m) 0F

  r

  nFr

  gmr

  x&wFr

  b

  x oFr

  wFr

  M 0

 • Zavisno od intenziteta priguenja, odnosno zavisno od veliine koeficijenta b, imamo i tri oblika rjeenja jednaine (8.19.), a to sutinski predstavlja i tri razliita oblika kretanja. 8.2.1. SLUAJ MALOG PRIGUENJA d < w - PRIVIDNO PERIODINA KRETANJA Opi integral diferencijalne jednaine (8.19.) odreen je izrazom

  ,

  )sincos(222

  21

  dw

  d

  -=

  += -

  pptCptCex t

  (8.20.)

  gdje su C1 i C2 proizvoljne integracione konstante koje se odreuju iz poetnih uslova kretanja. Da bismo ih odredili pretpostavimo da je t = 0, x = x0 i 0vx =& . Kada diferenciramo po vremenu jednaine (8.20.) imat emo

  ),cossin()sincos( 21

  21 ptCptCpeptCptCex tt +-++-= -- ddd& (8.21.)

  te zamjenom poetnih uslova dobijamo

  . 00201 pvx

  CxC+

  ==d

  (8.21.)

  Partikularni integral jednaine (8.19.) je

  .sincos 000

  ++= - pt

  pvx

  ptxex tdd (8.22.)

  Vidimo da je zakon kretanja take odreen superponiranjem dva harmonijska kretanja, istih krunih frekvencija p, razliitih amplituda i razliitih faza. Amplitude u ovom sluaju nisu konstante, ve zavise od vremena tako da se tokom vremena, smanjuju. Zakon kretanja take mogue je napisati u jednostavnijem obliku, tako to emo uvesti nove konstante A i a

  C1 = A sin a C2 = A cos a. (8.23.)

  Smjenom ovih konstanti u jednainu (8.20.), dobijamo zakon kretanja take ),sin( ad += - pteAx t (8.24.) gdje je

  2

  0020

  22

  21

  ++=+=

  rd vx

  xCCA

  a fazni ugao a odreen je izrazom

  .00

  0

  2

  1

  vxpx

  CCtg

  +==

  da

  Na osnovu opeg integrala (8.24.), slijedi da za sluaj kada vrijeme tei beskonanosti 0 jejer 0, - text d , pa se kretanje take naziva priguenim. Iz slike

  vidimo da kretanje nije periodino. Ono je oscilatornog karaktera jer je interval vremena izmeu bilo koja dva uzastopna prolaska take M kroz maksimalne otklone konstantan i

 • jednak pp2 , pa se ovo kretanje naziva prigueno oscilatorno, sa uslovno nazvanim

  periodom koji je odreen relacijom

  .2222 dw

  pp

  -==

  pTp (8.25.)

  Slika 8.4. Dijagram razmatranog kretanja Napiimo period oscilovanja priguenih oscilacija take u obliku

  ,1

  1

  2

  22 y

  wd

  wp

  w

  -=

  -

  =T

  Tp (8.26.)

  gdje je:

  wd

  y = - bezdimenzionalni koeficijent otpora,

  Tw - period oscilovanja slobodnih oscilacija pri istoj krutosti opruge c i za istu masu m. Vidimo da je Tp > Tw. Dakle, otpor poveava period oscilovanja. U trenutku kada taka M doszie maksimalno udaljenje od take O, brzina take je jednaka nuli, pa se iz uslova 0=x& mogu odrediti ti trenuci. Na osnovu jednaine (8.24.) dobijamo da je

  x

  t

  Tp

  A

  0

  A sin

  A

  t1 t2

  tAe d-

  - tAe d-

 • [ ][ ]

  .)1( 1

  ,...2,1 , )1(

  0cos()sin(

  pnptgarc

  pt

  npnpttg

  ptppteAx

  n

  n

  nnt

  pa

  d

  dpa

  aadd

  =-+

  -

  =

  ==--+

  =+++-= -&

  (8.27.)

  Pri izraunavanju tn koritena je trigonometrijska relacija tg(a - kp) = tga, k = 1,2,..., a koeficijent (n - 1), uz p/p uzet je da bi n-toj amplitudi An od poetka kretanja odgovarao trenutak tn. Izraunajmo odnos izmeu uzastopnih amplituda An i