Oscilacije mehanikih sustava

 • View
  232

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Oscilacije mehanikih sustava

 • V.Raduka, Mehanika II-DINAMIKA, radna verzija 2003

  1

  Oscilacije mehanikih sustava

  Osnovni pojmovi

  Iz statike znamo da je neki mehaniki sustav (u tekstu skraeno mehanizam) u

  poloaju stabilne statike ravnotee, ako u tom poloaju ima minimalnu potencijalnu energiju.

  Tom poloaju odgovara i minimalna ukupna energija (zbroj kinetike i potencijalne energije).

  Poetna statika ravnotea promatranog mehanizma, moe se naruiti nekim vanjskim

  uzrokom koji e poveati ukupnu energiju mehanizma. Nakon uklanjanja tog uzroka doi e

  do uestalog gibanja mehanikog sustava oko poloaja stabilne ravnotee. Gibanje e nastati

  zbog djelovanja elastinih sila i sila gravitacije koje tee povratku mehanikog sustava u

  ravnoteni poloaj. Takvo gibanje nazivamo slobodnim oscilacijama. Ukupna mehanika

  energija sustava za vrijeme slobodnih oscilacija ostaje sauvana (konstantna).

  Jednostavan primjer slobodnih oscilacija prikazan je gibanjem kuglice koje nastaje po

  zakrivljenoj glatkoj podlozi, nakon poetnog pomaka iz ravnotenog poloaja (slika 1).

  Slika 1. Oscilacije kuglice

  Ako u mehanikom sustavu nakon uklanjanja poetnog uzroka oscilacija, osim

  elastinih i gravitacijskih sila djeluju i neke druge vanjske aktivne sile, ili ako je njihovo

  djelovanje jedini uzrok oscilacija, tada nastaju prisilne oscilacije.

  Za vrijeme oscilacija mogu biti prisutni razliiti neelastini otpori gibanju: (sile trenja,

  viskozni otpor sredine u kojoj se sustav giba, unutarnji otpori samog sustava i drugi). U tom

  sluaju kaemo da je mehaniki sustav disipativan, a njegove oscilacije su priguene.

  Ovisno o uzroku oscilacija i postojanju otpora za vrijeme gibanja razlikujemo:

  -Slobodne nepriguene oscilacije

  -Slobodne priguene oscilacije

  -Prisilne nepriguene oscilacije

  -Prisilne priguene oscilacije

  Prolaz mehanikog sustava kroz ravnoteni poloaj za vrijeme oscilacija moe se

  ponavljati u jednakim intervalima vremena. U tom sluaju kaemo da su oscilacije

  periodine, a trajanje jednog vremenskog intervala u sekundama, naziva se period i oznaava

  slovom T.

  Oscilacije o kojima se govori u okviru ovog kolegija ograniene su pretpostavkom, da

  u svakom trenutku udaljenost od ravnotenog poloaja moemo prikazati s dovoljno malom

  veliinom, tako da ih linearni pristup dovoljno tono opisuje.

  g

 • V.Raduka, Mehanika II-DINAMIKA, radna verzija 2003

  2

  Stvarni mehaniki sustavi sastavljeni su od vie razliitih elastinih tijela. Stvarno

  tijelo deformira se pod djelovanjem vanjskih sila. Tijelo kojem deformacije u potpunosti

  nestaju nakon uklanjanja optereenja, nazivamo idealno elastino tijelo (rije idealno se

  esto izostavlja).

  Apsolutno kruta tijela u mehanikom sustavu mogu biti spojena s elastinim tijelom.

  Sila u takvom spoju naziva se elastina sila. Elastina sila, u idealno elastinom tijelu

  posljedica je njegove deformacije, i linearno je proporcionalna s deformacijom (Hookeov

  zakon).

  Idealno elastino tijelo moemo prikazati s elastinom oprugom bez mase. Opruga

  duljine L0, optereena nekom silom F, deformira se za neku veliinu x. Elastina sila Fel,

  kojom opruga prua otpor deformaciji, proporcionalna je toj deformaciji.

  Fel=kx

  Konstanta k je specifini otpor deformaciji, naziva se krutost opruge i definira se kao

  sila koja oprugu moe deformirati (produiti ili skratiti) za jedininu duljinu. U skladu s tim

  jedinica za krutost je N/m, N/cm, kN/m,...

  Slika 2. Idealno elastino tijelo

  U nekom spoju moe biti vie elastinih tijela. Ona meusobno mogu biti povezana u

  paralelnom ili serijskom spoju. U oba sluaja mogu se zamjeniti jednom oprugom

  ekvivalentne krutosti ke. Ekvivalentna krutost odreuje se doslovnom primjenom definicije

  krutosti. Na sl. 3 prikazan je paralalan, a na sl. 4 serijski spoj dviju elastinih opruga razliitih

  krutosti k1 i k2, i jednakih duljina L0.

  Fel=ke x

  Fel,1=k1 x1 Fel,2=k2 x2

  Fel=Fel,1+ Fel,2

  ke x=k1 x+ k2 x

  ke =k1+ k2

  Slika 3. Paralelni spoj

  L0+x

  F1 Fel,1

  L0+x

  F2 Fel,2

  Fel

  L0+x

  F k1

  k2

  x

  k

  1

  Fel

  L0+x

  F Fel

 • V.Raduka, Mehanika II-DINAMIKA, radna verzija 2003

  3

  F=Fel=ke x

  F=Fel,1=Fel,2

  Fel,1=k1 x1 Fel,2=k2 x2

  x=x1+x2

  21e k

  F

  k

  F

  k

  F

  Slika 4. Serijski spoj

  21

  e

  k

  1

  k

  1

  1k

  Spoj prikazan elastinim tijelom bez mase, moe se na isti nain zamijeniti oprugom

  ekvivalentne krutosti.

  Na slici 5 prikazana je materijalna toka mase M, spojena elastinim tapom

  zanemarive mase, upetim u podlogu.

  Promatraju se oscilacije materijalne toke okomito na smjer osi tapa. Elastinu

  konzolu treba zamjeniti oprugom ekvivalentne krutosti. U skladu s definicijom krutosti,

  traimo silu kojom treba opteretiti konzolu na vrhu, da bi progib imao jedininu veliinu

  (uzimamo samo utjecaj savijanja na pomak ).

  IE3

  LF 3

  3e L

  IE3k

  Slika 5. Spoj elastinim tijelom bez mase

  Broj koordinata (skalarnih veliina) xi(t), i=1,...n, potrebnih za potpuno opisivanje

  gibanja mehanikog sustava u svakom trenutku, naziva se broj stupnjeva sloboda gibanja.

  Sva tijela u stvarnim mehanikim sustavima, deformabilna su i imaju neku

  raspodijeljenu masu. Za opisivanje gibanja takvog sustava potreban je veliki broj koordinata

  (teorijski beskonaan), to zbog nedovoljne tonosti ostalih utjecaja u praktinoj primjeni

  nema smisla. Tijekom gibanja javljaju se otpori iju veliinu, zakonitost promjene, i uzrok,

  nije uvjek mogue tono opisati. esto se i uzrok oscilacija ne moe tono opisati.

  Zbog toga se oscilacije stvarnih sustava, za praktine potrebe analiziraju na

  pojednostavljenim mehanikim (uglavnom matematikim) modelima. Najee se masa

  pridruuje apsolutno krutim tijelima, a spojevi su idealno elastina tijela bez mase.

  Ako je mehaniki sustav sastavljen od vie apsolutno krutih i idealno elastinih tijela

  povezanih u kinematiki lanac, i njegov je poloaj u bilo kojem trenutku odreen samo s

  jednom koordinatom (n=1), kaemo da je to sustav s jednim stupnjem slobode, ili

  jednostupanjski sustav.

  Fel,1 Fel,2 Fel,1

  L0+x1

  F

  L0+x2

  Fel

  2L0+x

  F k1 k2

  M

  ke

  L

  E,I F

  M

 • V.Raduka, Mehanika II-DINAMIKA, radna verzija 2003

  4

  Svaki mehanizam s jednim stupnjem slobode, u kojem su zanemareni otpori gibanju i

  nelinearni utjecaji, moemo prikazati modelom koji se naziva linearni harmonijski oscilator.

  Linearni harmonijski oscilator

  Linearni harmonijski oscilator prikazuje se s jednom elastinom oprugom krutosti k

  ija se masa zanemaruje, i materijalnom tokom mase m. To je osnovni mehaniki model

  konzervativnog sustava s jednim stupnjem slobode x(t). Zakon gibanja x(t), rjeenje je

  diferencijalne jednadbe kojom je opisano gibanje mase m.

  a) b)

  Slika 6. Model linearnog oscilatora

  Diferencijalna jednadba slobodnih nepriguenih oscilacija

  Diferencijalna jednadba gibanja ovog sustava moe se odrediti na vie naina:

  1. Primjenom jednadbi dinamike ravnotee,

  2. Primjenom zakona o ouvanju energije,

  3. Primjenom metode virtualnog rada.

  1.Primjena dinamike ravnotee (prema principu DAlamberta)

  Za vrijeme gibanja u horizontalnoj ravnini, na materijalnu toku djeluje promjenjiva

  elastina sila i inercijalna sila. Masa opruge se zanemaruje.

  Da bi uvjet dinamike ravnotee primjenili na model prikazan na slici 6. a), potrebno

  je odrediti sve sile koje djeluju na materijalnu toku u trenutku t 0.

  Slika 7. Sile za vrijeme gibanja modela a)

  Reakcija podloge i vlastita teina su konstantne i meusobno su u ravnotei.

  Deformacija opruge odreena je otklonom iz ravnotenog poloaja, tako da je elastina sila

  )( txkFel .

  Inercijalna sila proporcionalna je masi i ubrzanju

  k

  m )(),(),( txtxtx

  g

  g

  k

  m

  glatka podloga

  )(),(),( txtxtx

  mg

  N

  Fel

  )(),(),( txtxtx Fi

 • V.Raduka, Mehanika II-DINAMIKA, radna verzija 2003

  5

  )( txmFi .

  Uvjet dinamike ravnotee je

  Fi+ Fel =0.

  Nakon supstitucije dobije se diferencijalna jednadba gibanja mehanikog modela prikazanog

  na slici 6 a):

  0xkxm . Ako uvjet dinamike ravnotee primjenimo na model prikazan na slici 6 b), potrebno

  je prvo odrediti deformaciju opruge u statikom ravnotenom poloaju, oko kojeg materijalna

  toka oscilira (slika 8).

  t=0 t0

  Slika 8. Sile za vrijeme gibanja modela b)

  U nekom trenutku t, elastina sila je proporcionalna krutosti i deformaciji opruge u

  tom trenutku:

  ))(( txxkF stel .

  Inercijalna sila je kao i u modelu a), proporcionalna masi i ubrzanju u tom trenutku

  )( txmFi .

  Uvjet dinamike ravnotee je

  Fi+ Fel mg = 0.

  U ovu jednadbu uvrstimo vrijednost inercijalne i elastine sile i dobijemo

  0mgtxkxktxm st )()( .

  Konstantni dio elastine sile u ravnotei je s teinom materijalne toke, tako da je

  diferencijalna jednadba slobodnih oscilacija modela b) identina jednadbi slobodnih