2.4. Oscilacije

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2.4. Oscilacije

 • 8/13/2019 2.4. Oscilacije

  1/33

  FIZIKAFIZIKA11

  Prof. dr.Prof. dr. RajfaRajfa MusemiMusemi20020099/2010/2010 godgod

  MaMainski fakultetinski fakultetSarajevoSarajevo

 • 8/13/2019 2.4. Oscilacije

  2/33

  OscilacijeOscilacije

  Harmonijske oscilacijeHarmonijske oscilacije

  Energija harmonijskih oscilacijaEnergija harmonijskih oscilacija

  Harmonijski oscilatorHarmonijski oscilator

  Slaganje harmonijskih oscilacijaSlaganje harmonijskih oscilacijaMatematiMatematiko/fiziko/fiziko klatnoko klatno

  PriguPriguene i prisilne oscilacijeene i prisilne oscilacije

 • 8/13/2019 2.4. Oscilacije

  3/33

  OscilacijeOscilacije -- titranjatitranja

  OscilovanjeOscilovanje -- kretkretanje ili promjena fizianje ili promjena fizikogkogprocesa koje se odlikuje odreenim stepenomprocesa koje se odlikuje odreenim stepenomponavljanjaponavljanja..

  U zavisnosti od prirode fiziU zavisnosti od prirode fizikog procesa koji sekog procesa koji seponavlja, oscilacije dijelimo na:ponavlja, oscilacije dijelimo na:

  mehanimehanike, elektromagnetske ike, elektromagnetske ielektromehanielektromehanike.ke.

  U zavisnosti od karaktera djelovanja naU zavisnosti od karaktera djelovanja naoscilatorni sistem razlikujemo:oscilatorni sistem razlikujemo: slobodne,slobodne,prigupriguene i prisilne oscilacije.ene i prisilne oscilacije.

  Ako se veliAko se veliina koja oscilira mijenja po zakonuina koja oscilira mijenja po zakonusinusa ili kosinusa u funkciji vremenasinusa ili kosinusa u funkciji vremena to suto suharmonijske oscilacije /harmonijska titranja/.harmonijske oscilacije /harmonijska titranja/.

 • 8/13/2019 2.4. Oscilacije

  4/33

  Harmonijske oscilacijeHarmonijske oscilacije

  Sistem sesastoji od

  kuglice mase m

  koja je objeena

  na elastinu

  oprugu. U stanju

  ravnotee sila,

  silu teine mguravnoteuje

  elastina sila

  (Hookeov

  zakon):

  0lkmg

 • 8/13/2019 2.4. Oscilacije

  5/33

  Harmonijske oscilacijeHarmonijske oscilacije

  Ako pomjerimo kuglicu iz ravnoteAko pomjerimo kuglicu iz ravnotenognog

  polopoloaja na rastojanje xaja na rastojanje x

  Zbog uslova ravnoteZbog uslova ravnotee dobija see dobija se

  )( 0 xlkmgF

  kxF Sila Fima osobine:

  proporcionalna je pomjeranju kuglice iz poloaja

  ravnotee i

  uvijek je usmjerena prema poloaju ravnotee.

  Za sile koje se ponaaju po istoj zakonitosti kaemo da su

  kvazielastine.

 • 8/13/2019 2.4. Oscilacije

  6/33

  Harmonijske oscilacijeHarmonijske oscilacije

  Sistem u kojem djeluje kvazielastiSistem u kojem djeluje kvazielastina sila, prina sila, pripomjeranju iz ravnotepomjeranju iz ravnotenog polonog poloaja naaja narastojanjerastojanjexx dobivadobiva potencijalnu energijupotencijalnu energiju::

  Pomjeri se kuglica zaPomjeri se kuglica zaxx==AA i pusti da osciluje.i pusti da osciluje.Pod dejstvom silePod dejstvom sile F =F = --kxkxkuglicakuglica e se kretatie se kretatiprema ravnoteprema ravnotenom polonom poloaju brzinomaju brzinom v=dx/dtv=dx/dt

  AAje najveje najvea udaljenost od ravnotea udaljenost od ravnotenognogpolopoloaja i zove seaja i zove se AMPLITUDAAMPLITUDA..

  2

  0 02

  x x

  p

  kx

  E Fdx kx dx

 • 8/13/2019 2.4. Oscilacije

  7/33

 • 8/13/2019 2.4. Oscilacije

  8/33

  RjeRjeenje:enje:

  Grafik otklona u funkciji vremenaGrafik otklona u funkciji vremena

  Faza oscilovanjaFaza oscilovanja

  )cos( tAx

  )( t

 • 8/13/2019 2.4. Oscilacije

  9/33

  --popoetna faza,etna faza, --krukruna frekvencijana frekvencija

  Period oscilovanjaPeriod oscilovanja

  FrekvencijaFrekvencija ffjejereciprorecipronana

  vrijednost periodavrijednost perioda

  1Hz = s1Hz = s--11

  2T

  fT

  f 21

 • 8/13/2019 2.4. Oscilacije

  10/33

  Ubrzanje i elongacija oscilovanja su uUbrzanje i elongacija oscilovanja su u

  protufaziprotufazi

  Brzina oscilovanjaBrzina oscilovanja

  UbrzanjeUbrzanje

  Iz poIz poetnih uslovaetnih uslova

  ZaZa t=0 x = xt=0 x = x00ZaZa t=0, v = vt=0, v = v00

  )sin( tAdt

  dxv

  )cos(22

  2

  tAdt

  xda

  2

  202

  0

  vxA

  0

  0

  xvtg

  )cos( tAx

 • 8/13/2019 2.4. Oscilacije

  11/33

  Energija harmonijskog oscilovanjaEnergija harmonijskog oscilovanja

  KvazielastiKvazielastina sila je konzervativna, pa jena sila je konzervativna, pa jeukupna energija harmonijskogukupna energija harmonijskog

  oscilovanja konstantnaoscilovanja konstantna..

  Maksimalna potencijalna energijaMaksimalna potencijalna energija sese

  dobije kada se sistem nalazi na najvedobije kada se sistem nalazi na najveemem

  otklonu od ravnoteotklonu od ravnotenog polonog poloaja:aja:

  EEpmaxpmax= (kx= (kxmaxmax))22/2/2

  2

  )(2

  max

  kAEp

  22)(

  222

  maxmax

  mAmvEk

  Kada sistem prolazi kroz RP

  kinetika enrgija je max, a

  potencijalna =0.

 • 8/13/2019 2.4. Oscilacije

  12/33

  Energija slobodnih oscilacijaEnergija slobodnih oscilacija

  Ukupna energijaUkupna energija tijela koje slobodno titratijela koje slobodno titrajednaka je sumi njegove kinetijednaka je sumi njegove kinetike energijeke energije

  ii elastielastine potencijalne energijene potencijalne energije

  Energija sistema koji prosto harmonijski titra stalno se mijenja iz kinetike

  u potencijalnu i nazad, a ukupna mehanika energija ne mijenja se u

  vremenu. Prosti harmonijski oscilator je konzervativni sistem.

 • 8/13/2019 2.4. Oscilacije

  13/33

  Harmonijski oscilatorHarmonijski oscilator

  -- sistem koji vrsistem koji vriiharmonijska titranja okoharmonijska titranja okopolopoloaja ravnoteaja ravnotee:e:

  Impuls harmonijskogImpuls harmonijskog

  oscilatoraoscilatora::

  Kvadriranjem i sabiranjemKvadriranjem i sabiranjemposljednje dvije jednaposljednje dvije jednaine dobijamo:ine dobijamo:

  GrafiGrafiki predstavljen impulski predstavljen impulsharmoniharmoninog oscilatora u funkcijinog oscilatora u funkciji

  otklonaotklonaxx, daje elipsu., daje elipsu.Ukupna energija harmoniUkupna energija harmoninognogoscilatoraoscilatoraje proporcionalnaje proporcionalnapovrpovrini elipse, priini elipse, pri emu jeemu jekoeficijent proporcionalnosti vlastitakoeficijent proporcionalnosti vlastitafrekvencija oscilatora:frekvencija oscilatora:

  )cos( tAx

  )sin( tmAmvp

  1222

  2

  2

  2

  m

  px

  pdxfmAfSfE 2

 • 8/13/2019 2.4. Oscilacije

  14/33

  Slaganje harmonijskih oscilacijaSlaganje harmonijskih oscilacija

  Pri istovremenom djelovanju viPri istovremenom djelovanju vie elastie elastinih sila nanih sila na

  oscilator onoscilator on e vre vriti sloiti sloeno kretanje, kojeeno kretanje, koje e bitie biti

  jednako geometrijskom zbiru pojedinih oscilacija.jednako geometrijskom zbiru pojedinih oscilacija.

  RjeRjeavanjeavanje sese znatno olakznatno olakava ako se oscilacijeava ako se oscilacije

  predstave pomopredstave pomou, tzv.u, tzv. vektora amplitudevektora amplitude..Kada vektor amplitude intenziteta A, rotiramoKada vektor amplitude intenziteta A, rotiramo

  ugaonom brzinomugaonom brzinom za ugaoza ugao oko zadane ose,oko zadane ose,

  tadatada e se projekcija tog vektora na osu pomjeratie se projekcija tog vektora na osu pomjerati

  po osi u granicama odpo osi u granicama odA do +A i njena veliA do +A i njena veliinaina eese mijenjati s vremenom po zakonu kosinusase mijenjati s vremenom po zakonu kosinusa

  dakle vrdakle vriie proste harmonijske oscilacijee proste harmonijske oscilacije

 • 8/13/2019 2.4. Oscilacije

  15/33

  SLAGANJE oscilacijaSLAGANJE oscilacija

  Promatrajmo slaganjePromatrajmo slaganjedvije harmonijskedvije harmonijske

  oscilacijeoscilacije istog smjeraistog smjera

  i iste frekvencije.i iste frekvencije.

  RezultirajuRezultirajueepomjeranjepomjeranje tijela vrtijela vritit

  e se po istoj pravoje se po istoj pravoj

  tako da je jednakotako da je jednako

  algebarskom zbiru obaalgebarskom zbiru oba

  pomjeranja:pomjeranja:

  )cos()cos( 221121 tAtAxxx

 • 8/13/2019 2.4. Oscilacije

  16/33

  Vektor AVektor A predstavljapredstavlja vektor amplitudevektor amplitude

  rezultujurezultujue oscilacijee oscilacije..

  PrimjenomPrimjenom kosinusnekosinusne teoremeteoreme dobijamodobijamo::

  AkoAkojeje faznafazna razlikarazlika izmeizmeuu dvijedvije oscilacijeoscilacije

  konstantnakonstantna,, oscilovanjaoscilovanja sese nazivajunazivajukoherentnakoherentna

  )cos(2 12212

  2

  2

  1

  2 AAAAA

  2211

  2211

  coscos

  sinsin

  AA

  AA

  tg

 • 8/13/2019 2.4. Oscilacije

  17/33

  SLAGANJE oscilacijaSLAGANJE oscilacija

  AkoAkojeje faznafazna razlikarazlikajednakajednaka nulinuli iliili n2

  1)cos( 12 21 AAA

  Ako je fazna razlika jednaka)12( n

  1)cos( 12

  21 AAA

 • 8/13/2019 2.4. Oscilacije

  18/33

  MatematiMatematiko klatnoko klatno

  MatematiMatematiko klatnoko klatno sastojisastojise od tase od takaste masekaste mase mm

  objeobjeene na nerastegljivuene na nerastegljivu

  vrlo laganu nit duvrlo laganu nit duineine ll..

  MatematiMatematiko klatno oscilujeko klatno oscilujeharmonijski samo zaharmonijski samo za malemale

  amplitudeamplitude, dok je, za ve, dok je, za veee

  amplitude, period klatnaamplitude, period klatna

  funkcija amplitude.funkcija amplitu