Click here to load reader

Savjeti za ustedu energije

 • View
  223

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Savjeti za ustedu energije

 • 3

 • TOPLOTNA IZOLACIJA

  4

  Energetska efikasnost u graevinarstvu prepoznata je kao podruje koje ima potencijal za smanjenje ukupne potronje energije, to se postie kvalitetnom izolacijom i pravilnim izborom graevinskih materijala.

  Materijali koji se koriste za termoizolaciju prikazani su sljedeim dijagramom:

  Na dijagramu se moe vidjeti da su za toplotnu izolaciju potrebne razliite debljine graevinskih materijala. Najbolji termoizolator, na osnovu dijagrama, je mineralna vuna (npr. 5 cm mineralne vune odgovara debljini od 248 cm armiranog betona).

  5

  5.2

  5.3

  5.3

  5.8

  6.7

  9.2

  10.8

  14.3

  14.3

  16.2

  54.2

  59.2

  69.2

  248

  0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0

  Mineralna vuna 5,0 cm

  Stiropor 5,2 cm

  Ovija vuna 5,3 cm

  Celulozna vlakna 5,3 cm

  Pluta 5,8 cm

  Kokos 6,7 cm

  Ekspandirana glina 9,2 cm

  Ploa od drvene vune 10,8 cm

  Iverica 14,3 cm

  Perlit 14,3 cm

  Drvo 16,2 cm

  uplja opeka 54,2 cm

  Betonski blokovi 59,2 cm

  Puna opeka 69,2 cm

  Armirani beton 248,0 cm

 • 5

  IZOLACIJA KROVA, PODA I SPOLJNIH ZIDOVA

  Izolacija krova

  Toplotna izolacija krova omoguava ugodan boravak u prostorijama i doprinosi smanjenju potronje energije za grijanje i hlaenje. Ukoliko krov nije adekvatno toplotno izolovan, gu-bici u toplotnoj energiji su i do 15% .

  Krovna konstrukcija moe biti drvena ili masivna, a izbor krovnog pokrova (crijep, ce-mentne ploe, indra) zavisi od nagiba krova i klimatskih uslova. Krovni pokrovi se dijele na tvrde i meke. Kao tvrdi pokrovi koriste se kameni materijali kao to su kameni kriljac (kriljevac), krovne betonske ploe, proizvodi od cementnih vlakana i neto rjee metalni pokrovi i indra od tvrde smole. U meke krovne pokrove ubrajaju se bitumenske ploe, folije, izolacioni proizvodi, meko drvo, izopolimeri kao i proizvodi od trske i slame.

  Jedan od najeih oblika krovne konstrukcije je kosi krov. Toplotna izolacija kosog krova je jednostavna i ekonomski isplativa. Za toplotnu izolaciju kosih krovova treba koristiti neza-paljive i parapropusne toplotno izolacione materijale kao to su kamena vuna i ekspandira-ni polistiren (EPS, stiropor). Preporuljiva debljina toplotne izolacije na kosom krovu je od 14 cm do 20 cm. Sloj za provjetravanje je takoe vaan segment za dobru izolaciju. Kod loe provjetrenih krovova zimi mogu nastati tete usled kondenzacije vodene pare to doprinosi i gubitku toplotne energije. Tokom kinih dana, postoji mogunost da voda prodre kroz crijep i pokvasi toplotnu izolaciju. Da bi se izbjegle sline situacije, postavlja se vodonepro-pusna izolacija (npr. vodonepropusne folije).

  Ravni krovovi su najvie izloeni atmosferskim uticajima od svih spoljanjih eleme-nata zgrade. Zato je veoma vano da budu kvalitetno toplotno i hidro izolovani. Sloj hidroizolacije predstavlja najosjetljiviji dio ravnog krova, jer je pod direktnim uticajem klimatskih faktora i zagaivaa iz atmosfere koji se taloe na krovu. Za hidroizolaciju ravnih krovova koriste se materijali na bazi bitumena sa razliitim dodacima i hidroizo-lacione folije na bazi mekog PVC-a.

 • TOPLOTNA IZOLACIJA

  6

  Izolacija poda

  Toplotni gubici kroz pod mogu iznositi i do 13% ukupnih toplotnih gubitaka. U cilju smanjenja gubitka energije, podnu konstrukciju treba adekvatno izolovati. Debljina toplotne izolacije tre-ba da bude vea od 6 cm. Na hidroizolaciju, za koju se koristi PEfolija (polietilenska ekspandira-na folija), ili betonsku podlogu polau se toplotne-izolacione ploe ekspandiranog polistirena (stiropora, EPS).

  Odgovarajuom toplotnom izolacijom zidova moe se utedjeti i do 35% energije. Toplotna izo-lacija zida postavlja se sa spoljane ili unutranje strane zida. Toplotna izolacija sa unutranje strane zida je nepovoljna sa graevinskog stanovita, a esto je i skuplja zbog potrebe dodatnog rjeavanja problema difuzije vodene pare, stroijih zahtjeva u pogledu sigurnosti protiv poara, gubitka korisnog prostora i sl. Za toplotnu izolaciju spoljanjeg zida najee se koristi ekspandira-ni polistiren (stiropor, EPS). On se koristi ili u tzv. sendvi zidu sa slojem opeke ili sa slojem lijepka, mreice i maltera koji se nanose direktno na stiropor. Debljina toplotno-izolacionog sloja najee je od 8 cm do 12 cm, to doprinosi smanjenju koeficijenta prolaska toplote zida (U*= 0,25 do 0,35 W/m2K).

  Izolacija spoljnih zidova

  *U-vrijednost pokazuje energetsku efikasnost materijala kombinovanih u jednoj konstru-ktivnoj cjelini. Jedinica mjere je W/mK (U) i jo se zove i ukupni koeficijent prolaska toplote. Sposobnost materijala da provodi toplotu se zove toplotna provodljivost, oznaava se sa k (W/mK) i taj broj se moe pronai na veini speci-fikacija izolacionih materijala. to je taj broj manji, to je materijal za toplotnu izolaciju bolji.

 • 7

  Prozorski okviri, nezavisno od vrste materijala od kojeg se izrauju, treba da omogue dobro dihtovanje, da prekinu toplotni most* u profilu, da omogue jednostavno otvaranje i nizak koeficijent prolaska toplote (U). Prozorski okviri se najvie izrauju od drveta, PVC-a, aluminijuma, elika i kombinacije navedenih materijala.

  Stakla se izrauju kao izolaciona stakla (dvoslojna ili troslojna) u kombinaciji sa materijalima koji dovode do poboljanja toplotnih karakteristika stakla. Savremeni standardi propisuju korienje ni-skoemisionog stakla (LOW-E). Ovo staklo ima specijalni metalni pre-maz sa jedne strane ime se sma-

  njuje transfer toplote ili hladnoe. Broj stakala i irina meuprostora utiu na vrijednosti U-faktora stakla. Upotrebom vieslojnih stakala koja se nalaze na odreenom odstojanju moe se sniziti vrijednost U-faktora. Npr. 3 stakla debljine 4mm na razmacima od mini-mum 10mm pruie izuzetnu izolaciju. Meuprostor izolacionog stakla moe se puniti gasovima (argon, kripton, xenon itd.), to dodatno doprinosi smanjenju vrijednosti U-faktora.

  Kao i prozori, vrata imaju bitnu ulogu u spreavanju gubitka toplote, odnosno doprino-se energetskim utedama. Preporuljivo je zamijeniti ili popraviti stara ulazna vrata, po-praviti okvire i na to bolji nain uraditi izolaciju spoljanjih vrata da bi se sprijeili gubici energije.

  Izolacija prozora i ulaznih vrata

  Zamjenom starih drvenih prozora novim prozorima (PVC, aluminijum itd.), popravkom okvira prozora i zamjenom stakala sa onima koji sadre silikonske premaze, moe se sprijeiti odavanje i do 50% od ukupne toplotne energije.

  *Toplotni mostovi nastaju kao posljedica poveanog transporta toplote pri emu je temperatura unutranje povrine znatno nia od temperature okoline.

 • BOJLERI I KOTLOVI

  8

  Za grijanje tople vode u domainstvu potroi se od 10% do 30% energije. Koliina utroene energije koja je potrebna za zagrijavanje tople vode zavisi od tipa aparata koji se koristi za zagrijavanje vode, ali i od izolacije vodenih cijevi.

  Elektrini bojleri novije generacije posjeduju bolju toplotnu izolaciju od starijih modela, pa su samim tim i energetski efikasniji. Prilikom kupovine bojlera posebnu panju treba obratiti na njegovu zapreminu. Zavisno od potreba, postoje bojleri razliite litrae. Bojleri male litrae su zapremine od 5 do 15 litara. Ovi bojleri su dovoljni za toplu vodu u kuhinjama, radionicama, kupatilima i sl. Bojleri srednje litrae su od 30 do 150 litara. Za posebne namjene koriste se bojleri od 50, 80, 100 i 120 litara (npr. u sklopu centralnog grijanja). U veini sluajeva najko-risnija je kombinacija manjeg kuhinjskog bojlera sa veim bojlerom koji bi snabdijevao ostale slavine toplom vodom. Jedan od faktora koji treba uzeti u obzir je udaljenost izmeu bojlera i slavine. Ovo rastojanje treba da bude to manje kako se toplota ne bi gubila u dugim cijevima. Stepen gubitka toplote zavisi od izolacije cijevi i materijala od kojeg je cijev napravljena.

  Optimalna temperatura, pri kojoj nema velikih toplotnih gubitaka iz bojlera, je oko 55C. Pri ovoj temperaturi stvaraju se i minimalne koliine kamenca. Ukoliko se temperatura vode povea na 80C ili vie, toplotni gubici se poveavaju. Vano je odravanje i ienje grijaa i kotlova od kamenca, jer naslage kamenca na grijau mogu biti uzrok poveane potronje elektrine energije, ali i sporijeg zagrijavanja vode.

  Automatske kontrole na bojlerima

  Zamjena starih upravljakih mehanizama u sistemima za grijanje i pripremu tople vode novim je u veini sluajeva ekonomski isplati-va mjera. Postavljanjem vremenski upravljanih prekidaa (tajmera) na cilindre za toplu vodu omogueno je grijanje vode tano u onom periodu kad je topla voda potrebna, ime se izbjegava nepotrebno zagrijavanje vode koja nee biti iskoriena, odnosno u zavisnosti od kvaliteta izolacije rezervoara doi e do njenog breg ili sporijeg hlaenja.

 • 9

  Odreeni broj stanovnika Crne Gore za zagrijavanje domova koristi sopstvene kotlove. Ovaj sistem zagri-javanja moe se pratiti i regulisati od kotla do radi-jatora. Praenje i regulisanje toplote na kotlu, ulazu u radijator i na termostatu radijatora od izuzetne je vanosti kada je rije o utedi energije. Kako bi gu-bici energije bili to manji veoma je vano i pravilno odravanje ureaja za grijanje.

  Kotao stariji od 10 godina, posmatrano sa energetske i ekonomske strane, isplativo je zamijeniti novim. Energetski najefikasniji je kondenzacijski kotao i kao takav se preporuuje za sisteme grijanja u domainstvima. Sa stanovita energetske utede, zadovoljavajuim se pokazao kombinovani kotao koji slui istovremeno za grijanje prostorija i pripremu tople vode. U cilju ostvarivanja energetske efikasnosti vano je izvriti zatitu radijatora. Iza radijato-ra smjetenih na spoljanjim zidovima potrebno je postaviti odgovarajuu izolaciju (npr.reflektujua folija). Ako se radijator nalazi ispod prozora, prozorska daska ili neka polica iznad radi-jatora, reflektova

Search related