Click here to load reader

Pravni Savjeti

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pravni savjet

Text of Pravni Savjeti

NASLOV: Probni rad (1)

NASLOV: Probni rad (1)

TXT: Odredbe Zakona o radu koje propisuju probni rad te otkazivanje tako sklopljenog ugovora o radu u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o radu donesenim sredinom prole kalendarske godine i objavljenim u Narodnim novinama broj 73/13 izmijenjene su.

U skladu sa lankom 35. stavkom 1. Zakona o radu (Narodne novine broj 149/09, 61/11, 82/12, 73/13) prilikom sklapanja ugovora o radu moe se ugovoriti probni rad. Maksimalno trajanje probnog rada u Zakonu o radu propisuje stavak 2. lanka 35. Zakona o radu na nain da probni rad ne smije trajati due od est mjeseci. Meutim, kolske su ustanove obvezne pri ugovaranju probnog rada voditi rauna o odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namjetenike u javnim slubama (Narodne novine broj 141/12, 150/13) kojim je ugovoreno trajanje probnog rada s obzirom na vrste radnih mjesta . Sukladno lanku 26. stavku 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namjetenike u javnim slubama probni rad moe trajati najvie:

mjesec dana za radna mjesta IV. vrste za koje je opi uvjet nia struna sprema ili osnovna kola; dva mjeseca za radna mjesta III. vrste za koje je opi uvjet srednjokolsko obrazovanje; tri mjeseca za radna mjesta II. vrste za koje je opi uvjet via struna sprema steena prema ranije vaeim propisima, odnosno zavren struni studij ili preddiplomski sveuilini studij; i est mjeseci za radna mjesta I. vrste za koje je opi uvjet visoka struna sprema steena prema ranije vaeim propisima, odnosno zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij.Prema stavku 3. istoga lanka 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namjetenike u javnim slubama ako je zaposlenik bio odsutan najmanje deset dana, probni rad se moe iznimno produiti zbog objektivnih razloga za onoliko vremena koliko je zaposlenik bio odsutan. Sklapanje ugovora o radu uz uvjet probnog rada moe se ugovoriti u sluaju sklapanja ugovora o radu na neodreeno vrijeme kao i ugovora o radu na odreeno vrijeme, ugovora o radu na puno radno vrijeme kao i ugovora o radu na nepuno radno vrijeme, osim sa pripravnicima s kojima se ne moe ugovoriti probni rad jer se za vrijeme stairanja pripravnici osposobljavaju za samostalan rad.

Za vrijeme trajanja probnog rada rad zaposlenika prati ravnatelj kolske ustanove, a moe se osnovati i povjerenstvo za praenje tog rada, a smatram da bi ravnatelj svakako trebao biti u tom povjerenstvu. Sukladno novom stavku 3. lanka 35. Zakona o radu nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu. Navedenom odredbom u tekst Zakona o radu izriito je navedena odredba da je injenica nezadovoljavanja radnika na probnom radu posebno opravdani razlog za otkaz ugovora o radu, ime je otkazivanje ugovora o radu zbog nezadovoljavanja radnika na probnom radu znatno olakano. U ranijem razdoblju, prije ovih izmjena Zakona o radu, otkaz ugovora o radu zbog nezadovoljavanja radnika na probnom radu donosio se u pravilu kao redoviti otkaz zbog skrivljenog ponaanja radnika ili otkaz ugovora o radu zbog osobno uvjetovanih razloga.

U skladu sa lankom 27. stavcima 1. i 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namjetenike u javnim slubama (Narodne novine broj 141/12, 150/13 ) zaposleniku koji nije zadovoljio na probnom radu prestaje radni odnos otkazom koji mora biti u pisanom obliku i obrazloen. Ako poslodavac zaposleniku koji nije zadovoljio na probnom radu ne dostavi odluku o otkazu najkasnije posljednjega dana probnog rada, smatrat e se da je zaposlenik zadovoljio na probnom radu.

NASLOV: Probni rad (2)

Novim stavkom 4. lanka 35. Zakona o radu (Narodne novine broj 149/09, 61/11, 82/12, 73/13) propisano je da se na otkaz ugovora o radu sklopljen uz uvjet probnog rada zbog nezadovoljavanja radnika na probnom radu ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona o otkazu ugovora o radu, osim lanka 109., 112. i 116. ovoga Zakona. Navedena odredba je najvanija promjena u svezi probnog rada iz koje proizlazi da se u sluaju otkazivanja ugovora o radu zbog nezadovoljavanja radnika na probnom radu ne primjenjuju odredbe Zakona o radu o otkazivanju ugovora o radu, osim nekoliko odredbi a to su: lanak 109. koji propisuje neopravdane razloge za otkaz, lanka 112. koji propisuje obvezni pisani oblik otkaza, obrazloenje otkaza i dostavu otkaza te lanka 116. kojim je propisan sudsko vraanje radnika na posao u sluaju nedoputenog otkaza.

U praksi ta promjena rezultira izmijenjenim postupkom otkazivanja ugovora o radu zbog nezadovoljavanja radnika na probnom radu, pri emu ravnatelj kolske ustanove nije u obvezi obaviti prethodno savjetovanje sa radnikim vijeem odnosno sindikalnim povjerenikom u funkciji radnikog vijea ako u kolskoj ustanovi nije utemeljeno radniko vijee. Prethodnu suglasnost kolskog odbora obvezno je dobiti u skladu sa lankom 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12 i 94/13).

S obzirom na odredbu lanka 27. stavka 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namjetenike u javnim slubama (Narodne novine broj 141/12, 150/13) prema kojoj ako poslodavac zaposleniku koji nije zadovoljio na probnom radu ne dostavi odluku o otkazu ugovora o radu najkasnije posljednjega dana probnog rada, smatrat e se da je zaposlenik zadovoljio na probnom radu obvezno je postupak otkazivanja tog ugovora o radu zapoeti pravodobno kako bi se nakon dobivene prethodne suglasnost kolskog odbora odluka o otkazu ugovora o radu zbog nezadovoljavanja radnika na probnom radu mogla pravodobno donijeti te radniku uruiti najkasnije zadnjeg dana probnog roka. Odluka o otkazu ugovora zbog nezadovoljavanja radnika na probnom radu mora biti u pisanom obliku, obrazloena i dostavljena prema odredbama propisanim za dostavu pismena. Ne moe se donijeti zbog privremene nenazonosti radnika na radu zbog bolesti ili ozljede, kao ni zbog podnoenja albe ili tube, odnosno sudjelovanja radnika u postupku protiv poslodavca zbog povrede zakona, drugog propisa, kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu odnosno obraanja radnika nadlenim tijelima izvrne vlasti kao ni obraanja radnika zbog opravdane sumnje na korupciju ili u dobroj vjeri podnoenja prijave o toj sumnji odgovornim osobama ili nadlenim tijelima dravne vlasti. Ukoliko se pravomonom sudskom presudom utvrdi da je otkaz radniku nedoputen radnik e biti vraen na rad.

U skladu sa stavkom 5. lanka 35. Zakona o radu otkazni rok kod ugovorenog probnog rada je najmanje sedam dana. Budui da se odredba lanka 113. stavka 2. Zakona o radu ne primjenjuje na ovu vrstu otkaza ugovora o radu otkazni rok od najmanje sedam dana nee se prekidati u sluaju privremene nesposobnosti radnika za rad, koritenja godinjeg odmora, rodiljnog dopusta, roditeljskog dopusta i ostalih okolnosti navedenih u ovom lanku. U sluaju da radnik zadovolji na probnom radu nije potrebno raditi nikakvu izmjenu ugovora o radu, odnosno novi ugovor o radu.

NASLOV: Pravo na naknadu za odvojeni ivotUiteljica je temeljem natjeaja kao jedina struna osoba primljena na rad u nau kolu. Njena obitelj ivi u mjestu udaljenom oko 80 km od sjedita kole. Uiteljica bi iznajmila stan u mjestu sjedita kole i u njemu boravila tijekom tjedna ukoliko ostvaruje pravo na naknadu za odvojeni ivot. Ima li i pod kojim uvjetima pravo na tu naknadu?lankom 34. stavkom 1.Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnokolskim ustanovama (Narodne novine broj 66/11), koji je otkazan 27.12. 2013. godine s otkaznim rokom od 3 mjeseca i koji se i dalje primjenjuje za vrijeme trajanja otkaznog roka) odreeno je da zaposleniku pripada naknada za odvojeni ivot od obitelji ako zbog mjesta stalnog rada, razliitog od prebivalita njegove obitelji, ivi odvojeno od obitelji. Prema stavku 2. istoga lanka 34. pravo iz stavka 1. ovog lanka nema zaposlenik koji ivi odvojeno od obitelji: ako radi u mjestu rada razliitom od mjesta prebivalita njegove obitelji na temelju osobnog zahtjeva; ako je putem javnog natjeaja primljen u radni odnos u mjesto rada razliito od mjesta prebivalita njegove obitelji; ako radi u mjestu razliitom od mjesta prebivalita njegove obitelji temeljem obveze preuzete ugovorom o kolovanju; ako njegova obitelj odseli u drugo mjesto; ako u mjesecu nije radio niti jedan dan, neovisno o razlozima.Slijedom navedenoga uiteljica nema pravo na naknadu za odvojeni ivot budui da je u radni odnos u kolu koja se nalazi izvan njenog mjesta prebivalita primljena na temelju javnog natjeaja.

Zaposlena sam kao uiteljica u osnovnoj koli i s poetkom oujka zbog osobnih razloga odlazim u mirovinu. Budui da je Kolektivni ugovor za osnovne kole otkazan kakvo je moje pravo na godinji odmor za 2014. godinu i imam li pravo na otpremninu zbog odlaska u mirovinu?Sukladno lanku 4. stavku 2. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnokolskim ustanovama (Narodne novine broj 66/11) ovaj Ugovor mogu otkazati obje strane u sluaju bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti, s otkaznim rokom od 3 mjeseca.Vlada Republike Hrvatske je na temelju lanka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine broj 150/11), lanka 263. stavka 2. Zakona o radu (Narodne novine broj 149/09, 61/11, 82/12, 73/13) te navedenog lanka 4. stavka 2. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnokolskim ustanovama donijela Odluku o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnokolskim ustanovama dana 27.12. 2013. godine s otkaznim rokom od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu navedene Odluke, a ta je Odluka stupila na snagu danom donoenja. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnokolskim ustanovama i dalje se primjenjuje za vrijeme trajanja otkaznog roka. Stoga imate pravo na puni godinji odmor za 2014. godinu kao izuzetak od prava na razmjerni dio godinjeg odmora zbog odlaska u mirovinu u skladu sa lankom 54. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnokolskim

Search related