Narodni Savjeti

Embed Size (px)

Text of Narodni Savjeti

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  1/15

  NARODN

  SNJETI

  ZAZASTITU

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  2/15

  i

  't:

  :+

  *q,.

  i

   .,t

  i:t

  .,

  %" :li,ll

  :.,'@

  Clavnr urednik: Coran Ogurlic

  Prilog

  prlpremila

  i uredl a:

  Cordana Rebli

  Lektura: Zlata

  Santrii,

  SnjeTana

  Drkulec lgrec, Ana

  Marija

  Vldakovli

  Crafi

  iko

  oblikovanje: Ll ilJana

  Clivarec,

  Naslovna: Red Polnt

  Fotografije: Photos.com, Arhiva

  VL

  Uprava: l"/ario Vrgoa.

  Radovan Klaic, Sanda

  Londar

  Dlrektor sadrZaja:

  DraZen

  Klarii

  k.-. .._*

  ... I

  F

  {

  ti

  \n

  \

  '.

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  3/15

  JFt

  r$

  dlazak

  na go-

  diSnji

  odmor

  prava

  je

  prili-

  ka za uZitak u

  prirodi.

  Oso-

  bito ie to

  go-

  diti

  djeci,

  koja u vrijeme

  Skolskih

  praznika

  vole istraZivati

  Sumske

  kutke. No, njihove

  avanture, zai-

  granost,

  ali i

  obidna Setnja

  3u-

  mom

  i

  grmolikim

  podruijem za-

  htijeva

  oprez.

  Za neupuiene

  ili

  one

  manje

  upudene

  valja

  kazati

  da

  pri boravku

  u

  prirodi dovjek

  lako

  moZe

  pokupiti

  krpelja,

  ne-

  koliko milimetara

  dugadku

  Zivo-

  tinjicu,

  koja na grmu, dugaikoj

  vlati

  trave vreba na

  sisavce,

  ptice

  i iovjeka,

  jer

  se

  hrani

  krvlju.

  U

  Hrvatskoj

  su

  prisutne

  uglavnom

  tri

  vrste krpelja,

  a

  da bi

  ih izbje-

  gli u

  nastavku vam donosimo

  kako se

  zaitititi

  od

  tih

  malih cr-

  nih napasnika,

  koji, ako su zara-

  Zeni

  mogu

  uzrokovati

  zdravstve-

  ne tegobe.

  U

  HRVATSKOJ

  POSTOJI

  VISE VRSTA

  KRPELJA,

  A

  PREVLADAVAJU

  TRI

  NARoDNI

  SAVJETI

  -

  ZA

  ZASTITU

  OD KRPETJA,

  MRAVI

  I KOMARACA

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  4/15

  F

  l

  \

  t'r1'

  ,t:

  i

  NARODNI

  SAVJETI

  -

  ZAZASTITU OD KRPEL]A. MRAI'I I KOMARACA

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  5/15

  Ako

  planirate

  Setniu

  Sumom

  iproplancima,

  budite

  svjesni

  -

  lr"pelja

  ije

  svaki

  bori-

  vak

  u

  prirodi

  bezazlenili

  opuitajuii.

  Ko-

  liko god da

  se

  tovjek

  veseli

  odmaku

  od gradskog

  asfalta kako

  bi

  se

  rijeiio

  nagomilanog

  stresa,

  ne

  moZe se do

  kraja opustiti ako

  zna da

  ie i

  u

  prirodi biti

  pod

  op-

  tereienjem.

  Zna

  da

  na

  njega za

  Setnje Sumom

  i

  proplancima vre-

  baju mali

  crni krpelji,

  koji

  jedva

  dekaju

  da se

  zariju

  u koZu da se

  nahrane

  krvlju.

  Ikpeljna

  aktiv-

  nost uglavnom

  traje

  od

  proljeia

  do

  jeseni

  i tada

  je

  potreban

  poja-

  tan

  oprez zaboravka

  u

  prirodi.

  Usni su

  im

  organi

  prilagodeni

  za

  ubode i sisanje

  krvi te

  mogu

  biti

  prij enosnici opasnih

  zar

  aznih bo-

  lesti.

  Valja

  znati

  da ne

  napadaju

  samo iovjeka

  nego

  i dovjekove

  ljubimce.

  Nekoliko

  je

  vrsta

  krpe-

  lja,

  a

  najvi5e

  problema

  iovjeku

  zadaje

  europski

  krpelj

  koji

  moZe

  prenij eti

  krpeljni

  meningoence-

  falitis, tj. virusnu

  upalu

  mozga i

  moZdanih

  ovojnica te

  bakterij-

  ske

  bolesti

  poput lajmske boreli-

  oze

  i

  u

  nas nedovoljno

  poznate

  erlihioze.

  Lijeinici

  ipak upozora-

  vaju

  da ne treba strahovati,

  ali

  da valja

  biti na oprezu

  Unatot

  velikom broju krpelja

  u

  prirodi

  i

  broju

  uboda vjerojatnost

  zaraze

  razmjernoje

  mala,

  tvrde

  lijeini-

  ci. U

  Hrvatskoj

  se

  krpeljni

  me-

  ningoencefalitis

  javlja

  u konti-

  nentalnom

  dijelu

  izmedu

  Drave

  i

  Save

  (okolic

  a

  Z

  agr

  eb

  a, Y

  ar

  aidin,

  Koprirmica,

  Vinkovci,

  Bjelovar).

  I

  na

  Medvednici

  ima krpelj

  zarale-

  nih

  virusom, ali

  je

  rizik

  zataze,

  tvrde

  lijeinici vrlo

  nizak.

  Od

  veli-

  kog broja

  izletnika koji

  posjeiuju

  Medvednicu

  godi5nje

  se

  javlja

  svega

  nekoliko,

  do

  pet oboljelih.

  NARoDM

  SAVJBTI

  -ZAZASTITU

  oD KRPEIJA,

  MRAVI

  I KoMAMCA

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  6/15

  Priie odlaskau

  pr{roilu

  o

  dijelove

  tijela koji su ieiCe

  izl

  o i,eni

  ub

  o dim a

  (p

  rep

  one,

  zapeitu,

  glei,njevi, vrat)

  na'

  mai,ite

  priro dnim

  sre d

  stvima

  protiv

  tltoda

  insekata

  -

  obucite

  svjetliju

  odjetu

  htgih

  rukavai nogavica

  -

  nogavice ugurajte

  Oiarape

  -

  pokrijte

  glavukapom

  ili

  )aramom

  *

  hodajte iirim stazama

  u

  lrirodi

  -

  izb egav

  aj

  te n ep otrebn o

  provlaienje kroz grmlje i

  Ie-

  )anje

  na tlu

  *

  ne

  odlaZite

  skinutu odjetu

  )a tlo

  ili

  na

  drveie

  -

  dobro istresite

  i

  provjerite

  odjetu

  koju ponovno oblaiite

  )a

  sebe

  -

  pregledajte pogotovo

  dje-

  cu,

  vet.

  na samom

  izletu

  -

  Nakonu,ovratka

  izprirdile

  o

  obvezno i temeljito

  pregle-

  dajte djecu

  o

  presvucite

  se,

  pregledajte i

  istresite odjetu u kojoj ste

  boravili

  u

  prirodi

  o

  pregledajte vlasiita i

  koZu,

  te se

  istuiirajte

  I

  KRPELJ SATIMA

  TRAZI

  MJESTO

  NA

  KOZI

  DOKVAS

  NE UBODE

  -

  NE OMAMLJUJTE

  GA

  ULJEM

  JER

  TAD

  JAEE

  TZBACUJE

  SLINU

  rpelj

  prije

  samog

  ugriTa

  provede

  na koZi

  i

  do deset

  sati,

  tako

  da

  ga

  temeljitim

  pre-

  moZete

  otkriti i

  ukloniti. Ako

  vas

  je

  ipak

  ubo,

  morate znati kako ga izvadi-

  ti. UvrijeZeno

  je

  nekoi bilo

  raznim

  sredstvima

  omamiti krpelja

  koji

  se vei zario

  u

  koZu. NO TO NE

  SMIJETE

  irutftt Ne

  premazujte

  krpelja uljem, alkoholom,

  petro-

  lejem

  prije

  uklanjanja

  Ako ga

  se

  omamljuje

  i

  gu5i

  bilo

  kojim

  od

  na-

  vedenih

  sredstava,

  poveiava

  se

  moguinost infekcije Naime, ako

  je

  zaraL,en, tad ie izbaciti vi5e vi-

  rusa i(ili) bakterija

  u

  dovjeka.

  Za

  uklanjanje

  krpelja najbolje

  je

  upo-

  trijebiti

  pincetu

  koju

  ste

  prethod-

  no dobro oprali i dezinficirali al-

  koholom. Pincetom uhvatite kr-

  pelja za glavu, u blizini usnog apa-

  rata. Pritom

  treba

  paziti

  da se

  pincetom

  ne

  stisne

  i koZa. Ono

  Sto

  je

  takoder

  vaLno, a Sto

  mnogi

  previde, jest

  to

  da

  se

  ne

  smije hva-

  tati

  krpelja za tijelo,

  time ga

  mo-

  y',ete

  zgnjeiiti,

  5to

  poveiava mo-

  guinost infekcije.

  Budite

  smireni i

  ne

  Zurite

  se.

  Kad ste

  uhvatili

  krpe-

  lja,

  polako, ali ivrsto

  laganim

  po-

  vladenjem

  u viSe smjerova

  izvucite

  gaizkoLe.

  Ne

  povlaiite naglo,

  ne

  stiskajte

  niti gnjedite

  krpelja Po-

  vlaiite

  ga

  prema van dok

  se ne ot-

  pusti.

  Samo

  tako

  iete uspjeti

  izvu-

  ii

  cijelog

  krpelja

  izkoLe.

  Kad

  ste

  ga izvukli,

  obvezno ga stavite

  u

  staklenu boiicu MoZe vam

  zatre-

  bati kako bi vam

  lijednik 3to

  toini-

  je

  odredio

  dijagnozu.

  Naime, mi-

  krobiolo5komanalizom

  utvrdit

  ie

  se

  je

  li krpelj

  zaraLen

  virusom

  ili bakterijom

  i kojom wstom

  bak-

  terije. Mjesto uboda,

  ruke i pribor

  potrebno

  je

  temeljito

  oprati

  sapu-

  Zasadite lavandu

  i

  kadulju u

  svome

  vrtu

  -

  ktpelii

  ih

  ne

  vole

  Za domaiinstva u ruralnim

  mjestima, ali i

  prigradskim podruijima u Hrvatskoj

  gdje ima krpelja, te u urbanim sredinama

  gdje ih nalazimo

  u

  parkovima, Livtca-

  ma,

  wtovima

  i

  kuinim

  dvori5tima, rje5enje

  je

  i sadnja biljaka

  iiji

  miris

  krpelji ne

  podnose.

  To su

  lavanda

  i

  kadulja

  te

  pelargonija.

  K

  tome,

  miris tih biljaka

  ne

  voli

  ni druga sitna

  gamad. Zato ipn odlasku

  u

  prirodu,

  posebno

  na Sumska

  staniSta,

  na

  proplanke

  s

  niskim raslinjem, grmovima i visokim

  travama

  na

  vlaZnim

  i

  sje-

  novitim mjestima, namaZite se uljem lavande

  i kadulje. Istodobno

  ste izbjegli

  agresirma kemijska sredstva, koja neki

  ljudi ne

  podnose.

  NARoDMSAVJBTI-

  ZAZASTITU oD KRPEL'A, MRAVI I

  KoMAMCA

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  7/15

  v

  s

  nom

  i

  prebrisati

  dezinfekcijskim

  sredstvom.

  Ako

  je

  u koZi ostao

  manji dio

  krpelja, treba

  ga

  poku-

  Sati

  ukloniti

  iglom

  koju ste

  prije

  toga

  dezinficirali,

  na isti naiin kao

  Mali napasniku en-

  demskimpodruijima

  uzrokuje

  nemale

  zdrav-

  stveneprobleme

  ito biste

  izvadili

  trn.

  Ako ga

  ne

  uspijete

  izvaditi, da biste bili

  mir-

  ni, moZete

  posjetiti lijednika. On

  ie vas umiriti

  i

  savjetovati

  Sto da-

  lj".

  -r-

  ,nl

  :..

  r-n

  d

  :Blagodatilavande

  do-

  '",'

  bro

  su

  poznavali

  naii

  stari,

  a

  utinkovitom

  se

  pokazalai

  uzaititiod

  nekih

  vrsta

  pauinjaka

  .. 6;

  .*.*,hr-

  +,

  1

  ,

  -"-:

  ,*

  NARoTINI

  sAvJBTt-zAzASTtrv

  oD

  KRPEDA, MRAVI I

  KoMARACA

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  8/15

  CIJEPIJENJE

  sprieiava

  teike

  bolesti

  mozga

  ajudinkovitiji

  je

  nadin

  za

  zaititu

  od

  krpeljnog

  meningoencefa-

  litisa

  -

  upale

  mozgai

  moZda-

  ne

  ovojnice koju uzrokuje

  virus

  zaraienogkrpelja

  -

  cijepljenje.

  Iako

  su

  podruije

  sjeverozapadne

  Hrvatske

  te

  joS

  neki dijelovi ze-

  mlje endemsko

  podruije

  -

  a

  bora-

  vak na

  podruijima

  na kojima

  su

  krpelji

  zaraLeniriziianje

  tak i

  ako

  je

  kratkotrajan

  -

  ljudi

  se ne-

  rado

  cijepe.

  Jedni

  stoga

  Sto

  ne

  vole cjepiva i

  smatraju da ie imati

  sreie

  te

  da ba5

  oni neie

  "pokupi-

  ti"

  zaraLenog

  krpelja, a drugi

  jer

  nisu osvijestili

  opasnost

  koju

  nose zarai,eni krpelji.

  Lijednici

  upozoravaju

  da nema straha

  od

  cjepiva, ono

  je

  u

  upotrebi vei 45

  godina.

  Cjepivo

  protiv

  KME-a

  spada u

  mrtva

  cjepiva.

  To

  znaii

  da

  je

  virus koji

  se u

  njemu nalazi

  mrtav i

  da se ne moZe razmnoi,a-

  vati. Prisutnost

  virusa

  potiie

  stvaranje zaitite

  i ne moZe kao

  posljedicu

  komplikacij

  a

  provzro-

  iiti meningitis,

  encefalitis, odno-

  sno blaZi

  oblik bolesti protiv koje

  se cijepi kao

  Sto

  je

  to

  ponekad

  sluiaj

  s

  tzv.

  Livirn

  cjepivima. U

  Austriji

  je,

  primjerice,

  cijepljeno

  iak

  88

  posto

  ljudi.

  Broj

  oboljelih

  od KME-a

  deset

  je

  puta manji

  Kgme..se

  preporutuje

  cryepttente

  Lij einici

  preporutuju

  cijepljenje

  svim

  osobama

  koje su iesto na

  otvorenom i

  iiu

  e

  n

  a

  en d emskim p o druijim

  a.

  Djeca

  Cijepljenje djece preporuiuje

  se nakon

  navriene

  prve

  godine, naroiito

  ako su

  djeca izloZena opasnostima

  zaraze. To

  se posebno'

  odnosi na djecu

  koja

  iive na

  endemskom podruiju.

  Kako se maleni cijepe

  Dijete

  se moi,e

  zaitititi od

  ove

  bolesti

  cij epljenjem

  inaktiviranim

  cj

  epiv

  om u

  tri

  doze.

  Izmedu prve

  i druge doze treba

  pro(.i izmedu dva

  tjedna i

  tri

  mjeseca,

  a

  izfnedu druge

  i

  trete

  pet do 12

  mjeseci.

  Cijepiti se mogu

  djeca starija od

  jedne

  godine. Cjepivo

  se

  moie

  primijeniti

  istodobno

  s drugim cjepivima u

  djeijoj

  dobi. Nakon

  trete godine

  potrebno

  je

  docjepljivanje.

  Ispotetka

  triput

  Nakon prve

  dvije doze u rano proljeie

  koje

  se daju u

  razmaku

  od

  mjesec

  dana,

  treCa

  doza cjepiva daje

  se nakon 5-L2

  mjeseci. Tada

  je

  zaitita

  99%.

  DoQepljivanje

  se

  vrii tek za tri godine.

  Sumari, ratari,

  v ojnici

  Sumari,

  poljoprivrednici

  i

  vojnici u EIJ

  se

  obvezno cijepe.

  U nas

  -

  po Eelji.

  NARoDM

  SAVJTTI

  -

  z zASTtru oD KRPETJA,

  MMVI I KoMAMCA

  I

  )

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  9/15

  f*":

  ;r"

  Ima

  ih

  svuda,

  zaobidite

  ih

  ili

  otierajte

  mirisima

  amo

  god da ste

  odlutili

  provesti

  godi3nji

  odmor,

  zasigurno

  iete

  imati

  blizak su-

  t s mravima.

  Ako

  ste u

  prirodi sluiajno

  prostrli

  svoj

  vikend-stol

  i

  prostirku

  na

  travu,

  odmor bi

  vam

  mogao

  pri-

  sjesti.

  Ako

  je

  samo

  jedan

  mrav

  "nanjuSio"

  slasnu

  hranu, udas

  iete

  se

  naii u koloniji

  mravi

  jer

  je

  po-

  sebnim

  mravljim

  mirisom

  obavi-

  jestio

  svoju

  "vojsku"

  koja stiZe

  po

  slastan

  zalogaj. U trenutku

  ie

  vam se

  Setatipo slasnim

  zalogaji-

  ma da

  iete

  ubrzo

  izgubiti

  tek. Da

  biste izbjegli

  takve neugodne

  si-

  tuacije,

  planirate li odmor

  u

  pri-

  rodi, kampirate

  uz

  jezera,

  rijeke

  ili na

  moru,

  ponesite

  i

  sredstva

  koja iete

  uvijek

  imati uza

  se, a

  kojima

  iete

  odbiti

  mrave.

  Ako ne

  Zelite troiiti

  novac

  na kemijska

  sredstva

  kojima iete

  tjerati

  mra-

  ve,

  pribjegnite

  starim

  provjere-

  nim

  metodama

  koje

  su iskuiale

  vei

  na5e bake

  -

  otjerajte

  ih bilj-

  nim

  pripravcima. U

  nastavku

  proiitajte kojim.

  NARoDNISAVJBTT

  -

  zAZASTITU

  oD KRPEIJA,

  MMVI

  I KoMARACA

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  10/15

  ST

  v

  SI

  KADAM

  aman

  kad ste

  u

  svom

  domu

  ili u

  dvoriSnoj

  terasi sa-

  w5eno

  pripremili

  sve

  najbolje

  Sto

  moZete dati od

  1

  t

  sebe,

  jela

  za

  pamienje,

  iznenada

  osim

  odekivanih

  gostiju stiZu

  i oni

  iznenadni

  -

  mravi. Pojave

  se niot-

  kuda.

  Privude ih

  jelo.

  Mravi,

  pogo-

  tovu u

  va3oj kuhinji,

  oboZavaju

  kruh, 5eier, med...

  Muku mudite

  kako

  ih se rije3iti, ali

  prirodnim

  putem. Neke namirnice

  mravi

  jed-

  nostavno

  ne

  podnose. Medu nji-

  ma

  je

  i

  krastavac.

  Sada

  je

  idealno

  wijeme

  da ih zaskotite.

  Koru kra-

  stavaca

  ogulite

  i

  ostavite

  na mje-

  stu

  koje najvi3e

  privladi mrave,

  ili

  pokraj rupice kroz

  koju

  dolaze

  izvana. Pratite mrave,

  otkrijte ot-

  kud dolaze

  te

  to

  mjesto obilno

  pospite

  crnim

  paprom. Mjesto

  odakle

  mravi

  dolaze

  u kuii ili

  sta-

  nu okruZite

  debljom

  linijom

  kuku-

  ruzr,og

  Skroba

  ili

  djeijeg

  pudera

  -

  mravi neie

  preko

  linije.

  NARoDNI SAVJBTI-

  zAZAST'ITUoD KRPELJA,

  MMVII KoMARACA

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  11/15

  v

  S

  NARODNI SAVJBTI

  .

  ZA ZASTITU

  OD KRPETJA,

  MMVI I KOMARACA

  11

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  12/15

  FARAONSKI

  MRAV

  v

  uti

  ili

  faraonski

  mravi

  veii

  su

  pro-

  blem od

  ostalih na

  na3im

  po.drudji-

  ma,

  posebno

  u

  stambenim

  zgra-

  dama napose,

  onima

  s

  vi5e

  kato-

  va. Neboderi su omiljena

  mjesta

  za

  te

  male

  napasnike, koji

  stana-

  rima

  zadaju

  velike muke. Sitni

  su,

  veliki

  samo

  oko2-2,5 mm, radili-

  ce su

  jantarno

  Zute boje,

  dok

  im

  je

  straZnji

  dio

  taman.

  Tropskog

  su

  porijekla,

  i

  jako

  ih se

  teiko ri-

  j

  e3iti.

  Uni5tavanje faraonskih

  mrava

  je

  te3ko

  jer

  se, zbog povolj-

  nih oblika

  u

  kojima

  Live

  i

  gnijez-

  de se samo

  uzgradamarazmrto-

  L,avajutijekom

  cijele godine.

  Nai-

  me,

  njihova

  se

  biologija znatno

  razlikuje

  od biologije

  crnih

  i

  crve-

  nih mrava, prvenstveno

  zbognji-

  hova

  porijekla.

  K

  tome, najgore

  je

  to

  5to

  se

  faraonski

  mravi gnijezde

  na

  teiko dostupnim mjestima

  u

  blizini

  hrane i vode. Mogu

  se

  po-

  Ocat

  i

  cimet

  tjera

  (ute

  mtavt

  Ocat,

  papar i

  cimet

  pomoti

  te

  vam

  da se

  rijeiite

  malih

  iutih

  mrava.

  U

  posudu

  s

  raspriivaiem

  ulijte

  mjeiavinu

  octa,

  papra

  i

  cimeta i

  poprskajte

  na

  mjesta gdje se

  VRSTE

  MRAVA

  IMA

  NA

  NASEM

  javiti

  u

  pukotinama

  zidova, u

  bli-

  zini

  cijevi, instalacija za centralno

  grijanje. Nerijetko se ugnijezde

  u

  televizijske aparate i videoureda-

  je,

  te razne muzidke uredaje. Iz

  sobe

  u

  sobu ili

  stana

  u stan Sire

  se

  duZ

  cijevi

  i

  elektridnih instala-

  cija koje povezuju stanove, kroz

  pukotine

  u zidovima,

  a

  u viSekat-

  nicama

  i pomoiu

  dizalai

  po

  ste-

  peniStu.

  Katkad

  su

  i sarni ljudi

  odgovorni

  za

  njihovo

  Sirenje

  -

  prenesu ih

  u

  ambalaLirazliiite

  hrane. A

  Sto se

  tiie

  hrane, faraon-

  ski mravi

  zarazlikt

  od drugih

  w-

  sta koje

  vole'slatke

  namirnce

  juri-

  Saju na sirovo meso, sir, kobasice,

  3unku...

  Ali

  ne libe se

  ni slatkih

  zalogajatako

  da u

  mravlju zajed-

  nicu donose i

  jednu

  i drugu hra-

  nu,

  kako bi dobili

  sve

  hranjive

  sa-

  stojke

  za

  prehranu.

  Njihova gni-"

  jezda,u

  koja odnose hranu, ideal-

  no

  su

  mjesto

  zarazmrtoZ,avanje

  donesenih

  mikroba,

  jer

  su

  tempe-

  ratura i relativna vlaZnost visoke

  i stalne. Osim toga, faraonski

  mravi

  napadaju koZu

  (grizu),

  oso-

  bito dojendadi. Faraonskih se

  mrava moZemo osloboditi samo

  ako uniStimo gnijezdo, Sto nije

  lako postiii,

  jer

  se

  gnijbzda nala-

  ze na te5ko dostupnim mjestima.

  U na5im su krajevima u wtovima

  i

  na

  trarrnjacima najie5ii crni

  mravi veliki

  oko

  5

  mm.

  Gnijezde

  se u

  travi,

  pored

  zidova

  ili

  pod

  ka-

  menjem,

  a u

  potrazi

  za

  hranom

  radilice

  putuju

  i

  do

  naiih

  stano-

  va, gdje sagrade i priwemeno

  gnijezdo.

  NARoDNI SAVJBTI. ZAZASTIIU

  oD KRPEL'A, MRAVI I KoMARACA

  PODRUCJU

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  13/15

  KOMARCI

  Dosadne

  male

  krvopiie

  Livate

  Ii

  u

  priro-

  di

  s

  puno zeleni-

  la i izvorima

  vode

  ili

  ste

  na

  moru,

  a

  opetu

  blizini

  mini-mo-

  ivarnih

  zona

  neiete

  izbjeii

  nava-

  lu

  komaraca. Ta

  sitna

  mala stvo-

  renja, od

  kojih

  su neke

  wste

  jed-

  va oku

  vidljive, a druge

  malo veie

  znaju omesti trenutke

  vaSeg opu-

  Stanja.

  Bilo da ste sami,

  pa

  uZiva-

  te u sumraku

  ljetne vederi

  ili ste s

  dragim

  prijateljima

  i obitelii,

  ubrzo

  iete imati

  nenajavljeno

  dru3tvo. Pogotovo

  ako

  je

  mirno

  vrijeme, bez

  imalo da5ka

  vjetra.

  To

  je

  idealno za

  pikanja. No, dini

  se da viSe

  napadaju odredene

  osobe. Zasigurno ste

  iskusili da

  kad

  ste

  u oveiem

  druitvu

  komar-

  ci

  biraju

  koga

  ie

  upiknuti. Zvudi

  malo iudno,

  ali

  ljudi zbijaju

  Sale

  tipa

  "tvoju

  krv

  viSe voli, a

  mene

  zaobtlazi,

  na moju sreiu,

  ali za-

  5to".

  Dijelom

  je

  to

  toino,

  na

  ito

  upuiuju

  i neka zapai,anjalijedni-

  ka.

  Naime, zamijeieno

  je

  da ko-

  marce

  privlaie ljudi koji imaju

  povi5en

  kolesterol, te

  oni koji se

  bave tjelesnim aktirmostima

  -

  ko-

  marce jako

  privladi

  toplina tijela

  i

  pokreti

  Stoga,

  ako

  vas

  komarci

  viSe

  vole nego ostale

  u

  va5em

  dru5tvu,

  bilo

  bi dobro

  da

  provje-

  rite

  va5e

  zdravstveno

  stanje.

  Da-

  kako, ako

  to niste

  udinili vei

  dulje

  wijeme. Ako

  pak

  jeste,

  onda

  je

  va5a

  velika

  tjelesna

  aktirmost

  ma-

  mac

  da vas

  male krvopije

  napada-

  ju.

  Inade da biste

  se spasili

  od

  najezdekomaraca

  i

  uZivali

  u od-

  moru

  pri$egnite vei isku5anim

  prirodnim

  metodama

  zaitite.

  Da

  biste

  izbjegli ubode

  komaraca

  kako

  na odmoru

  ne bi

  hodali

  s

  cr-

  venim

  licem,

  rukama

  i nogama,

  predlaZemo

  vam

  da se

  za5titite

  prirodnim

  sredstvima. Kojim

  i

  kakvim

  proiitajte

  u nastavku.

  NARoDNI SAVJBTI-

  ZAZASTITUoDKRPELJA,

  MMVI I KoMAMCA

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  14/15

  bffie

  I

  t

  3{6.t'iejq:

  UMJESTO

  UMJETNIH

  REPELENATA

  POSE.

  GNITE ZA

  BAKINIM

  PRIRODNIM

  PRIPRAV-

  CIMA

  OD TIMIJANA,

  I(ADULJE,

  NEVENA...

  \

  .

  Priroda se doista

  pobrinula

  da nam za svaki

  problem i boljku daruje

  i

  ':,1,

  lijek. Tako

  je

  nadmaiila

  samu sebe

  u broju biljaka koje svojim

  sastojci-

  ',,i

  ma uiinkovito tjeraju kukce,

  posebno komarce, koji su u vlaZnim

  i mo-

  ':

  ,i

  dvarnim

  podrudjima prava

  napast. U svijetu

  je

  oko 3000 biljaka

  koje

  ..

  .;i

  uspje5no tjeraju kukce. Umjesto kemijskog

  uni5tavanja komaraca

  i

  {-ai".1St

  I

  B

  mazanja i prskanja po koZi

  takoder

  umjetnim

  repelentima,

  prirodni

  su

  ;i

  pripravci praviizbor.

  Zato

  posegnite za

  bakinim biljkama

  -

  timijanom,

  J'

  nevenom, kaduljom, lovorom, limunovcem,

  lavandom, bazgorn,kami-

  -

  ,]:

  .

  ,1:"t ,rli-,i

  ,:

  -

  .

  ,

  :,

  :

  Ako vas ie ubo

  komarat

  uzmite ulie

  lavand.e

  '

  Ako

  ,,,ns

  jt:

  ntali napcsnil:.

  t.tl'to

  i

  osjer'nte

  svrbe2,

  ne

  ;i: :lic

  jtt:

  :.o2it. Ptr kapi

  i

  t

  t

  i., it tt

  ti r,:

  t)

  trit e'.i I

  e

  it

  t

  ;

  rn:,', t

  ul:rtdn

  ,,t$.'.?

  NARODNI SAVJETI-ZAZASTITV OD KRPEIJA, MRAVI

  I KOMARACA

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  15/15