Narodni Savjeti

 • View
  238

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Narodni Savjeti

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  1/15

  NARODN

  SNJETI

  ZAZASTITU

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  2/15

  i

  't:

  :+

  *q,.

  i

   .,t

  i:t

  .,

  %" :li,ll

  :.,'@

  Clavnr urednik: Coran Ogurlic

  Prilog

  prlpremila

  i uredl a:

  Cordana Rebli

  Lektura: Zlata

  Santrii,

  SnjeTana

  Drkulec lgrec, Ana

  Marija

  Vldakovli

  Crafi

  iko

  oblikovanje: Ll ilJana

  Clivarec,

  Naslovna: Red Polnt

  Fotografije: Photos.com, Arhiva

  VL

  Uprava: l"/ario Vrgoa.

  Radovan Klaic, Sanda

  Londar

  Dlrektor sadrZaja:

  DraZen

  Klarii

  k.-. .._*

  ... I

  F

  {

  ti

  \n

  \

  '.

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  3/15

  JFt

  r$

  dlazak

  na go-

  diSnji

  odmor

  prava

  je

  prili-

  ka za uZitak u

  prirodi.

  Oso-

  bito ie to

  go-

  diti

  djeci,

  koja u vrijeme

  Skolskih

  praznika

  vole istraZivati

  Sumske

  kutke. No, njihove

  avanture, zai-

  granost,

  ali i

  obidna Setnja

  3u-

  mom

  i

  grmolikim

  podruijem za-

  htijeva

  oprez.

  Za neupuiene

  ili

  one

  manje

  upudene

  valja

  kazati

  da

  pri boravku

  u

  prirodi dovjek

  lako

  moZe

  pokupiti

  krpelja,

  ne-

  koliko milimetara

  dugadku

  Zivo-

  tinjicu,

  koja na grmu, dugaikoj

  vlati

  trave vreba na

  sisavce,

  ptice

  i iovjeka,

  jer

  se

  hrani

  krvlju.

  U

  Hrvatskoj

  su

  prisutne

  uglavnom

  tri

  vrste krpelja,

  a

  da bi

  ih izbje-

  gli u

  nastavku vam donosimo

  kako se

  zaitititi

  od

  tih

  malih cr-

  nih napasnika,

  koji, ako su zara-

  Zeni

  mogu

  uzrokovati

  zdravstve-

  ne tegobe.

  U

  HRVATSKOJ

  POSTOJI

  VISE VRSTA

  KRPELJA,

  A

  PREVLADAVAJU

  TRI

  NARoDNI

  SAVJETI

  -

  ZA

  ZASTITU

  OD KRPETJA,

  MRAVI

  I KOMARACA

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  4/15

  F

  l

  \

  t'r1'

  ,t:

  i

  NARODNI

  SAVJETI

  -

  ZAZASTITU OD KRPEL]A. MRAI'I I KOMARACA

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  5/15

  Ako

  planirate

  Setniu

  Sumom

  iproplancima,

  budite

  svjesni

  -

  lr"pelja

  ije

  svaki

  bori-

  vak

  u

  prirodi

  bezazlenili

  opuitajuii.

  Ko-

  liko god da

  se

  tovjek

  veseli

  odmaku

  od gradskog

  asfalta kako

  bi

  se

  rijeiio

  nagomilanog

  stresa,

  ne

  moZe se do

  kraja opustiti ako

  zna da

  ie i

  u

  prirodi biti

  pod

  op-

  tereienjem.

  Zna

  da

  na

  njega za

  Setnje Sumom

  i

  proplancima vre-

  baju mali

  crni krpelji,

  koji

  jedva

  dekaju

  da se

  zariju

  u koZu da se

  nahrane

  krvlju.

  Ikpeljna

  aktiv-

  nost uglavnom

  traje

  od

  proljeia

  do

  jeseni

  i tada

  je

  potreban

  poja-

  tan

  oprez zaboravka

  u

  prirodi.

  Usni su

  im

  organi

  prilagodeni

  za

  ubode i sisanje

  krvi te

  mogu

  biti

  prij enosnici opasnih

  zar

  aznih bo-

  lesti.

  Valja

  znati

  da ne

  napadaju

  samo iovjeka

  nego

  i dovjekove

  ljubimce.

  Nekoliko

  je

  vrsta

  krpe-

  lja,

  a

  najvi5e

  problema

  iovjeku

  zadaje

  europski

  krpelj

  koji

  moZe

  prenij eti

  krpeljni

  meningoence-

  falitis, tj. virusnu

  upalu

  mozga i

  moZdanih

  ovojnica te

  bakterij-

  ske

  bolesti

  poput lajmske boreli-

  oze

  i

  u

  nas nedovoljno

  poznate

  erlihioze.

  Lijeinici

  ipak upozora-

  vaju

  da ne treba strahovati,

  ali

  da valja

  biti na oprezu

  Unatot

  velikom broju krpelja

  u

  prirodi

  i

  broju

  uboda vjerojatnost

  zaraze

  razmjernoje

  mala,

  tvrde

  lijeini-

  ci. U

  Hrvatskoj

  se

  krpeljni

  me-

  ningoencefalitis

  javlja

  u konti-

  nentalnom

  dijelu

  izmedu

  Drave

  i

  Save

  (okolic

  a

  Z

  agr

  eb

  a, Y

  ar

  aidin,

  Koprirmica,

  Vinkovci,

  Bjelovar).

  I

  na

  Medvednici

  ima krpelj

  zarale-

  nih

  virusom, ali

  je

  rizik

  zataze,

  tvrde

  lijeinici vrlo

  nizak.

  Od

  veli-

  kog broja

  izletnika koji

  posjeiuju

  Medvednicu

  godi5nje

  se

  javlja

  svega

  nekoliko,

  do

  pet oboljelih.

  NARoDM

  SAVJBTI

  -ZAZASTITU

  oD KRPEIJA,

  MRAVI

  I KoMAMCA

 • 8/19/2019 Narodni Savjeti

  6/15

  Priie odlaskau

  pr{roilu

  o

  dijelove

  tijela koji su ieiCe

  izl

  o i,eni

  ub

  o dim a

  (p

  rep

  one,

  zapeitu,

  glei,njevi, vrat)

  na'

  mai,ite

  priro dnim

  sre d

  stvima

  protiv

  tltoda

  insekata

  -

  obucite

  svjetliju

  odjetu

  htgih

  rukavai nogavica

  -

  nogavice ugurajte

  Oiarape

  -

  pokrijte

  glavukapom

  ili

  )aramom

  *

  hodajte iirim stazama

  u

  lrirodi

  -

  izb egav

  aj

  te n ep otrebn o

  provlaienje kroz grmlje i

  Ie-

  )anje

  na tlu

  *

  ne

  odlaZite

  skinutu odjetu

  )a tlo

  ili

  na

  drveie

  -

  dobro istresite

  i

  provjerite

  odjetu

  koju ponovno oblaiite

  )a

  sebe

  -

  pregledajte pogotovo

  dje-

  cu,

  vet.

  na samom

  izletu

  -

  Nakonu,ovratka

  izprirdile

  o

  obvezno i temeljito

  pregle-

  dajte djecu

  o

  presvucite

  se,

  pregledajte i

  istresite odjetu u kojoj ste

  boravili

  u

  prirodi

  o

  pregledajte vlasiita i

  koZu,

  te se

  istuiirajte

  I

  KRPELJ SATIMA

  TRAZI

  MJESTO

  NA

  KOZI

  DOKVAS

  NE UBODE

  -

  NE OMAMLJUJTE

  GA

  ULJEM

  JER

  TAD

  JAEE

  TZBACUJE

  SLINU

  rpelj

  prije

  samog

  ugriTa

  provede

  na koZi

  i

  do deset

  sati,

  tako

  da

  ga

  temeljitim

  pre-

  moZete

  otkriti i

  ukloniti. Ako

  vas

  je

  ipak

  ubo,

  morate znati kako ga izvadi-

  ti. UvrijeZeno

  je

  nekoi bilo

  raznim

  sredstvima

  omamiti krpelja

  koji

  se vei zario

  u

  koZu. NO TO NE

  SMIJETE

  irutftt Ne

  premazujte

  krpelja uljem, alkoholom,

  petro-

  lejem

  prije

  uklanjanja

  Ako ga

  se

  omamljuje

  i

  gu5i

  bilo

  kojim

  od

  na-

  vedenih

  sredstava,

  poveiava

  se

  moguinost infekcije Naime, ako

  je

  zaraL,en, tad ie izbaciti vi5e vi-

  rusa i(ili) bakterija

  u

  dovjeka.

  Za

  uklanjanje

  krpelja najbolje

  je

  upo-

  trijebiti

  pincetu

  koju

  ste

  prethod-

  no dobro oprali i dezinficirali al-

  koholom. Pincetom uhvatite kr-

  pelja za glavu, u blizini usnog apa-

  rata. Pritom

  treba

  paziti

  da se

  pincetom

  ne

  stisne

  i koZa. Ono

  Sto

  je

  takoder

  vaLno, a Sto

  mnogi

  previde, jest

  to

  da

  se

  ne

  smije hva-

  tati

  krpelja za tijelo,

  time ga

  mo-

  y',ete

  zgnjeiiti,

  5to

  poveiava mo-

  guinost infekcije.

  Budite

  smireni i

  ne

  Zurite

  se.

  Kad ste

  uhvatili

  krpe-

  lja,

  polako, ali ivrsto

  laganim

  po-

  vladenjem

  u viSe smjerova

  izvucite

  gaizkoLe.

  Ne

  povlaiite naglo,

  ne

  stiskajte