Click here to load reader

Fetve i savjeti

  • View
    1.062

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Fetve i savjeti

Fetve i savjetFETVE I SAVJETI

Stranica 1 od 154

Pitanje: Da li djeca kada ue u Kuranu moraju biti pod abdestom? Odgovor:Veina islamske uleme, meu kojima su i etiri imama: Ebu Hanife, Malik, afija i Ahmed, smatraju da osoba koja dodiruje listove mushafa mora biti pod abdestom. Ovo miljenje je utemeljeno na pismu (tj.hadisu) koje je Poslanik a.s., poslao Amr b. Hazmu, a u kojem, izmeu ostalog, stoji da Kuran ne dodiruje niko osim ista osoba, tj. osoba koja je pod abdestom. (Sunen Darimi, Kitabut-talak, br.2166).Prenose ga jo Ebu Davud, Nesai i drugi. (vidi: Nasbur-raje, 1/196, Nejlulevtar, 1/205.) Ibn Tejmija prenosi da je Ahmed b.Hanbel rekao: Nema sumnje da je Vjerovjesnik a.s., to njemu napisao. (vidi: Fetava Kubra, 1/56.). S obzirom da su erijatske odredbe upuene punoljetnim osobama, one ne obuhvataju djecu. Meutim, smatram da je bolje da i djeca budu pod abdestom kada dodiruju listove mushafa. Njihov abdest je vaei s obzirom na injenicu da je dunost djecu privikavati na namaz od sedme godine, a u desetoj ih i silom natjerati, a znamo da abdest prethodi namazu. Osim toga, uzimanje Uzviene Knjige pod abdestom je vid potivanja i lijepo je kad se i dijete tome podui, makar ono erijatski bilo neobavezno tako postupati. to se tie uenja Kurana napamet, ili iz mushafa, bez dodirivanja listova to je dozvoljeno initi bez abdesta. Oko uzimanja ukorienog ili u neto zamotanog mushafa, bez abdesta, postoji razilaenje. Smatram da je bolje biti pod abdestom, ali kada postoji potreba da se mushaf, koji je ukorien ili zamotan, uzme ili nosi, mislim da za to nema smetnje. Vaa pitanja dr. Ramiu moete poslati na adresu udruenja Selam, zatim putem faxa: 072-418-493 i E-maila: SUKRI_RAMICYAHOO.COM Pitanje:Jedna moja poznanica nemuslimanka me zamolila da joj dam Kuran. Mogu li ja to uraditi? Odgovor: U odgovoru na pitanje da li djeca koja ue Kuran moraju biti pod abdestom, vidjeli smo da punoljetan musliman i muslimanka ne smiju dodirivati listove mushafa bez abdesta. Iz ovog propisa moemo zakljuiti da je nemuslimanu takoer zabranjeno dodirivati listove mushafa s obzirom da on ne moe uzeti abdest, jer je za ispravnost abdesta potrebno, prije svega, biti musliman. Nadalje, Allahova d.. Knjiga zahtijeva posebno potovanje, a za onog ko u nju ne vjeruje malo je vjerovatno da e joj to potovanje i ukazati. Koristim ovu priliku da naglasim da muslimani oekuju od nemuslimana da ne skrnave njihove svetinje. Skrnavljenje ove ili neke druge svetinje moe proizvesti teke posljedice. Dunost muslimanskih predstavnika u vlasti je da se bore za zakonsku zatitu muslimanskih svetinja. U isto vrijeme, od svih muslimana se oekuje da, u granicama svojih mogunosti, izvre emanet koji nose na svojim pleima i pomognu nemuslimanima da upoznaju islam i njegove vrednote. Preporuujem naoj sestri da svojoj poznanici pokloni prijevod Kurana te druge knjige koje govore o islamu na nauno utemeljenim osnovama. Preporuujem joj, takoer, da joj linim primjerom, kroz islamski moral i etiku, pokae ljepote islama. Na kraju elim jo jedanput naglasiti da nemuslimani, u skladu sa islamskim uenjem, ne mogu uzimati u svoje ruke mushaf, a mogu ukoliko imaju lijepe namjere uzimati prijevod Kurana i ostale knjige koje govore o islamu, a u kojima se

Fetve i savjetnalaze kuranski ajeti.

Stranica 2 od 154

Pitanje:Ja redovno kupujem islamske novine. S obzirom da u njima ima kuranskih ajeta, molim vas da mi odgovorite ta je najbolje sa njima raditi nakon to ih proitam? Odgovor:Sve na emu se nalazi neko od Allahovih d.. lijepih imena ili neki kuranski ajet, a to ovjek ne eli vie koristiti, najbolje je ukopati u zemlju. Ukoliko to predstavlja potekou, to se moe spaliti i pepeo prosuti na isto mjesto. Dakle, ukoliko neko ima mushaf koji je pocijepan i u kojem se vie ne ui, najbolje ga je zakopati u zemlju, a ako za to nema mogunosti, moe se spaliti i pepeo prosuti na isto mjesto. to se pak novina tie, predloio bih ti da ih, ukoliko su vrijednog sadraja, po mogunosti ukorii i sauva, jer su novine, uglavnom, vrijedan dokument. Drugo, predloio bih industriji papira da u dogovoru s islamskom zajednicom postavi kontejnere kod svake damije kako bi muslimani u njih mogli odlagati novine, koje bi, na dostojanstven nain, bile preraene u tvornicama papira. ini mi se da je potrebno skoro sve novine odlagati na dostojanstven nain, jer injenica je da malo koje od njih u sebi ne sadre neko od Allahovih d.., lijepih imena, s obzirom da imena ljudi kao to su Abdullah i Abdurrahman u sebi sadre Allahovo d.., ime. Ovakvim angamanom bi postigli vie korisnih ciljeva: odloili bi novine koje u sebi sadre Allahovo d.. ime ili kuranske ajete na dostojanstven nain; zatitili bi svoju ivotnu sredinu od zagaivanja; iskoristili bi stari papir i smanjili potrebu za sjeom uma, koje su od neprocjenjive vanosti za odravanje zdrave ivotne sredine. Nadam se da e oni koji u tom pogledu mogu dati svoj doprinos nastojati da se ovaj problem, s kojim se danas suoava svaki musliman, rijei na najbolji i najkorisniji nain. Pitanje:Ve nekih pet-est godina molim Allaha d.. da mi podari estitog mua i lijepu djecu. Meutim, jo uvijek se nisam udala. Prestala sam initi dovu ne zbog toga to sam izgubila nadu u Allaha d.., nego zbog toga to mislim da mi je Allah d.. dao ono to je za mene bolje. Da li sam pravilno postupila? Odgovor:Iskrena dova, u kojoj nema harama, uvijek ima svoje pozitivno mjesto zbog toga to je dova sr (sutina) ibadeta tj. oboavanja Allaha d.. (vidi: Tirmizi, Kitabud-davat.) Nadalje, ispravna dova uvijek biva usliana, jer Allah d.., kako stoji u hadisu kojeg prenosi Ahmed u Musnedu (Baki musnedul-muksirin br. 10709), daje onome ko Ga moli jedno od troje: uslia mu molbu dajui mu ono to moli; toliku mu nagradu ostavi za ahiret; ukloni od njega na dunjaluku nevolju i belaj u visini onoga to moli. Nadalje, u hadisu kojeg prenosi Muslim u poglavlju: Kitabuzzikri ved-duai vet-tevbeti vel-istigfar, kae se da Allah d.. usliava molbu svome robu ukoliko ne pouruje. U istom hadisu primjer pourivanja je to kad ovjek moli, ali mu se dova ne uslia, te on izgubi nadu i prestane moliti. Na osnovu prethodno reenog, preporuio bih naoj sestri da nastavi sa iskrenom dovom Allahu d., jer, ukoliko je dova ispravna, nikada nee biti na gubitku, ak i kad ne bi doivjela da joj se traeno ispuni u toku ivota. Uz ovo, savjetovao bih je da ne bude previe izbirljiva kod izbora svoga ivotnog saputnika. Ukoliko je zaprosi estit vjernik, lijepog morala, neka se odazove, jer moda e Allah d.. u tom braku dati veliko dobro. Pitanje:esto smo svjedoci kad roditelji kunu i proklinju svoju djecu kada neto

Fetve i savjetpogrijee. Da li je ovakav postupak roditelja erijatski ispravan?

Stranica 3 od 154

Odgovor:Ovakav postupak roditelja je totalno pogrean i izuzetno opasan. Pogrean je zbog toga to musliman, u osnovi, treba svim ljudima eljeti dobro, a naroito onima za koje je lino odgovoran. Osim toga zabranjeno je neku osobu lino proklinjati. Poslanik islama a.s. nije poslan da proklinje, a on je za nas najbolji i najljepi uzor. Opasan je zbog toga to je roditeljska dova (kletva) primljena (kabul), tako da se lahko moe desiti da se takve kletve i ostvare, a roditelj to, uglavnom, ne bi elio. Ja savjetujem roditelje da, prije svega, budu strpljivi sa svojom djecom. Svi ljudi grijee, a od djece se, iji razum i spoznaja nisu na nivou odraslih, oekuje da vie grijee nego oni. Nadalje, preporuio bih roditeljima, da umjesto kletve, upuuju najljepe dove za svoju djecu. Neka mole Allaha d.. da im djeca budu lijepa, potena, estita, posluna itd., i neka primjenjuju pozitivne metode odgoja, kako bi eventualne devijacije kod njihove djece to bezbolnije ispravili i pomogli ih da krenu pravim putem. Pitanje:Da li je dozvoljeno hraniti goveda preraenim jemom iz kojeg su pivovare proizvele pivo? Odgovor: ivotinje nisu erijatski odgovorne za svoja djela i njima nije upuena Objava da bi se njenih propisa one morale pridravati. Prema tome, pogreno je o ivotinjama razmiljati na nain na koji se razmilja o ovjeku u pogledu halala i harama. Meutim, ovjek moe biti odgovoran ukoliko ivotinjama daje hranu koja je tetna po njih, a posebno ukoliko se ta tetnost direktno ili indirektno moe prenijeti na ljude. Dakle, ukoliko pomenuta hrana nije tetna po ivotinje (a odgovor na to treba traiti od ljekara strunih po pitanju ishrane ivotinja), i ne predstavlja direktnu ili indirektnu opasnost po ljude, nema smetnje da se takva hrana daje ivotinjama, pa makar ona bila zabranjena ljudima da je konzumiraju. Skrenuo bih panju da je dunost prehranjivati zdravom hranom ivotinje koje se koriste u ljudskoj ishrani, i ije produkte ljudi konzumiraju kako njihovo meso i proizvodi ne bi bili tetni po ljude. Sve eventualne posljedice pogrene prehrane ivotinja snosi osoba odgovorna za to, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. Dr. ukri H. Rami Rubrika: Usuli-fiqh Opa potreba za poznavanjem i razumijevanjem usuli-fiqha U svjetlu renesanse islama koja je oita u ovom stoljeu, a koja je posebno uzela maha u zadnje dvije decenije, islamski svijet, njegova historija i kultura ponovo su postali centar interesiranja mnogih studija i prouavanja. Islamsko pravo (erijat) je posebno ciljano od strane istraivaa, vjerovatno zbog toga, kako Hamilton Gibb kae, to je erijat taj koji je stoljeima ne samo predstavljao glavnu nauku u muslimanskom svijetu, nego je bio glavni faktor u ustrojstvu zajednice i oblikovanju drutvenog ivota kod muslimana, koheziono povezivao muslimansko drutvo i uvao ga kroz njegovu burnu historiju . Ove rijei sugeriraju da ako neko eli razumjeti muslimane, razumjeti njihovu historiju i kulturu, razumijevanje islamskog prava moe biti polazna i vrlo vana taka. Za ispravno razumijevanje islamskog prava nuno je poznavati njegovu strukturu, osnove i temeljne principe (usul). To je posebno vano za one pravnike-naunike koji se bave sekularnim pravnim

Fetve i savjet

Stranica 4 od 154

sistemima, zbog toga to je metodol

Search related