Click here to load reader

Savjeti za upotrebu pneumatika MICHELIN

 • View
  227

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Savjeti za upotrebu pneumatika MICHELIN

 • Copyright MICHELIN - Sva prava zadrana

  1

  Savjeti za upotrebu pneumatika MICHELIN

  DOT :department of transportation

  (ministarstvo saobraaja)Nedelja i godina proizvodnje

  Opcijska oznakaOznaka dimenzijeifra fabrike proizvodnje

  Oznake homologacije prema ECE30 s brojem odobrenja

  Oznaka homolagacije (Buka): direktiva 2001/43/CE

  Naziv proizvodnog

  225: irina pneumatika u mm 45: serija pneumatika (odnos visina

  prema irini preseka H/S : 0,45) R: konstrukcija: radijalna 17: unutranji prenik u inima

  Buka

  91: indeks optereenja W: indeks brzine

  UVOD

  Pneumatik je jedina dodirna taka izmeu vozila i tla. Korisnik mora paziti kako bi sauvao kvalitet i performanse svojih pneumatika. Zato se preporuuje praenje sledeih saveta za sigurnost i upotrebu. Ovi saveti su vaei, uz potovanje vaeih lokalnih propisa: zakoni na snazi, zakonske odredbe, .

  KAKO PROCITATI OZNAKE NA PNEUMATIKU

 • 2

  Copyright MICHELIN - Sva prava zadrana

  Reinf : Reinforced (Ojaan): pneumatici koji imaju oznaku nosivosti koja je vea od dimenzija.Extra Load: nova oznaka s istim znaenjem kao Reinf.

  XSE : X oznaka radijalne tehnologije S sigurnost E ekonominostS sigurnostE ekonominost

  Objanjenje ostalih oznaka

  3 PMSF= 3 Peak Mountain Snow Flake= 3 planinska vrha s pahuljicama

  snega kao simbolom Oznaka koja oznaava dodatne performanse za pneumatike M+S

  Oznaka Green X koja se nalazi na bonoj strani MICHELIN pneumatika za stambene prikolice, laka komercijalna vozila, 4x4 garancija je da ovaj pneumatik prua nivo energetske efikasnosti koja je meu najboljima na tritu. Ovom oznakom, Michelin se obavezuje smanjiti potronju goriva vozila te smanjiti emisiju CO2.

  Posebne oznake proizvoaa

  N0 - N1N2 - N3K1 - K2

  C1HMO

  AOMO1RO1

  A

  Izbor pneumatika

  l Izbor pneumatika mora biti u skladu sa zakonskim odredbama i mora se obaviti pomou opreme koju preporuuje proizvoa vozila ili slubeno telo (dimenzija, oznaka brzine i simbol nosivosti, konstrukcija).

  l U zavisnosti od zakonodavstva na snazi i iz tehnikih razloga, ili je obavezno ili snano preporuujemo da koristite pneumatike istog tipa na istoj osovini.

  l Pod tip pneumatika , ECE Pravilnik br. 30 podrazumeva pneumatike koji nemaju sutinske razlike izmeu njih, a posebno se odnosi na:- proizvoaa,- oznaku dimenzije pneumatika,- kategoriju upotrebe (normalna upotreba na putevima,

  sneg, privremeno korienje),- strukturu (dijagonali, radijalni, Runflat )- brzinski indeks,- indeks optereenja- irinu pneumatika.

  l Preporuuje se da se pneumatici sa istim habanjem postave na istoj osovini. Neki propisi postavljaju maksimalnu razliku.

  Na primer,francuski Zakon o drumskom saobraaju navodi: lan 9.3. Razlika u dubini protektora u glavnim lebovima dva pneumatika koji su postavljeni na istoj osovini ne sme da prelazi 5 mm. Pored toga, potrebno je uzeti u obzir uslove u kojima e se pneumatici koristiti kako bi njihov uinak ispunjavao oekivanja korisnika. Kada kupujete pneumatike, klonite se korienih pneumatika sa nepoznatom istorijom. U svakom sluaju, pneumatike mora da proveri profesionalac pre ugradnje.

  l Privremeni rezervni toak ne sme da se koristi dugorono ili iznad maksimalne brzine naznaene na pneumatiku ili toku. Treba da se koristi samo u skladu sa uputstvima proizvoaa pneumatika i vozila. Treba voditi rauna prilikom vonje sa privremenim rezervnim tokom, jer bi on mogao da utie na upravljanje vozilom.

 • 3

  Copyright MICHELIN - Sva prava zadrana

  UPOTREBA PNEUMATIKA

  l Nikada prilikom upotrebe pneumatika ne prelazite tehnike vrednosti za koje je homologovan. Neka preterana ili neuobiajena podeavanja geometrije mogu uticati na performanse pneumatika.

  l Nepravilna upotreba ili neodgovarajui izbor pneumatika takoe moe doprineti preranom troenju odreenih mehanikih delova.

  Novi pneumatici NAZADl Kada menjate samo dva pneumatika, Michelin preporuuje da nove ili manje

  istroene pneumatike montirate na zadnjoj osovini za veu bezbednost i bolju kontrolu nad vozilom.

  l Ovo se odnosi na vozila sa istim dimenzijama pneumatika i napred i nazad bez obzira na pogon.

  l Uverite se da su pritisci u skladu sa preporukama proizvoaa vozila.

  Posebni sluajevi:

  Vozila sa pogonom na sva 4 toka: Michelin, kao i proizvoai vozila, vrsto preporuuje upotrebu 4 identina pneumatika na vozilima sa pogonom na 4 toka (iste dimenzije, isti asortiman, isti CAI), istih nivoa istroenosti, bez obzira na vrstu 4x4 sistema. Izuzetak su vozila koja imaju originalne razliite prednje od zadnjih pneumatika. Takoe treba slediti preporuke proizvoaa vozila. To je zato to razlika u obimu izmeu prednjih i zadnjih guma moe dovesti do oteenja prenosnih komponenti: npr. kardana u sluaju 4x2 vozila sa 4x4 selektivnim prenosom ili centralnog diferencijala u sluaju stalnog ili polu-stalnog 4x4 prenosa.Da biste izjednaili habanje izmeu prednjih i zadnjih pneumatika, vrsto se preporuuje:

  - Istovremena zamena sva 4 pneumatika.- Periodina rotacija pneumatika izmeu prednje i zadnje osovine u skladu sa

  preporukama proizvoaa vozila.Takoe, ako se pritisci u pneumaticima ne odravaju na nivoima preporuenim od strane proizvoaa vozila, doi e do neznatne razlike u obimu kotrljanja koja moe da dovede do prevremenog oteenja mehanikih komponenti.

 • 4

  Copyright MICHELIN - Sva prava zadrana

  Kamp-vozila:Kamp-vozila zahtevaju pneumatike koji su prilagoeni njihovim uslovima korienja. 2003 godine, ETRTO (Evropska tehnika organizacija pneumatika i naplatka) je promenio standard, kao i svoje preporuke koje se odnose na tokove i pneumatike kamp-vozila, pa sada kae da su CP -tip pneumatici dizajnirani da izdre vee optereenje za kamp vozila i da snano preporuuju da se kamp-vozila opreme samo CP - pneumaticima.U prilog tome, Michelin snano preporuuje montau CP pneumatika za vozila sa prvobitnom homologacijom koja su opremljena CP pneumaticima.Optereenje pneumatika ne sme prei maksimalnu granicu iz bilo kog razloga, odnosno optereenje se mora potovati. ETRTO takoe navodi da kada se CP pneumatici koriste na zadnjoj osovini (jedinana montaa), oni moraju da budu napumpani do pritiska od 5,5 bara, umesto normalnog pritiska 4,75 bara, na primer.

  l MICHELIN CP pneumatik za kamp-vozila je specijalno dizajniran za kontinualnu vonju pri veim pritiskom pumpanja (5,5 bar / 550 kPa). Ovaj pritisak poboljava dranje na putu i poveava otpornost na izazovne uslove vonje ove vrste vozila posebno one koje su u vezi sa optereenjem (povremeno dodatno statiko i/ili dinamiko optereenje usled prevoza tereta svojstven ovoj vrsti vozila, dugaak zadnji ispust; neravnomerno optereenje; visok centar teita usled visokog pozicioniranja tereta i dugih perioda parkiranja).

  Montiranje pneumatika koji nisu namenjeni ovoj vrsti vozila moe da rezultira:- loom upravljivou (naginjanje, skteranje sa pravca, potekoe da se odri

  pravac pri skretanju...)- oteanim uslovima upotrebe, gde moe dovesti do preranog pogoranja stanja

  pneumatika (oteenje krune, brzo ispumpavanje...).

  Tokom upotrebe: po potrebi proveriti i podesiti pritisak u pneumaticima jednom meseno i pre svakog dueg putovanja. Nedovoljno napumpan pneumatik moe biti opasan: na primer, za pneumatike dimenzije 225/70 R15 Camping C, nedopumpanost od 0,5 bara (11%) je ekvivalentno preoptereenju oko 100 kg (daN) po pneumatiku.

  Preoptereenje (ak i privremeno) ili manje optereenje vozila moe izazvati prerano propadanje komponenti vozila i / ili pneumatika i time prouzrokovati tetu osobama ili imovini.

 • 5

  Copyright MICHELIN - Sva prava zadrana

  l Kada se razmatra o zameni jedne dimenzije drugom, zadrite isti prenik pneumatika i montirajte pneumatik sa istim ili veim indeksima brzine i optereenja (indeksi brzine I optereenja moraju biti jednaki ili vei od originalnih pneumatika). Kada razmiljate o ovakvoj promeni, potraite savet specijaliste za pneumatike.

  l Ukoliko e vozilo biti parkirano na dui period, ne ostavljajte pneumatike nedopumpane i uvek proverite pritisak pre sledee upotrebe vozila. Pneumatike takoe treba zatititi od UV zraenja (npr. suneva svetlost) i izbegavati dodirivanje pneumatika sa hladnim povrinama tokom zime (beton, kamen ...) tako to ete koristiti police za skladitenje pneumatika.

  l Redovno proveravanje stanja gazeeg sloja i bokova (tragovi udara, propadanje, cepanje, itd) i stanje tokova i ventila od strane specijaliste za pneumatike.

  NAPOMENA: Za radne pritiske iznad 4,5 bar ili 450 kPa moraju se koristiti metalni clamp-in ventili.

 • 6

  Copyright MICHELIN - Sva prava zadrana

  MONTAA

  Uvodl Pravilna montaa, izvrena u skladu sa preporuenim operativnim procedurama

  i u skladu sa bezbedonosnim pravilima koja su na snazi, obezbeuju odlinu zatitu ljudi i materijala i omoguavaju eksploataciju celokupnog potencijala pneumatika.

  l Loa montaa moe da prouzrokuje oteenja na pneumatiku, vozilu ili ljudima (ozbiljne, ak fatalne povrede). Zato je bitno da ove operacije obavljaju ljudi koji su trenirani i koji imaju dostupnu odgovarajuu opremu. Ako operacije obavlja uenik (egrt), on nikada ne sme biti ostavljen sam.

  l U svim sluajevima, od sutinskog je znaaja da se uputite na tehnike instrukcije proizvoaa pneumatika, proizvoaa vozila i proizvoaa tokova, kao i na korisniko uputstvo maine i opreme za montau.

  Opte mere predostronostiOperateri moraju:

  - uvek nositi njihova zatitna odela.- imati pristup operativnim procedurama.- obezbediti nepokretnost vozila, da je vozilo izgaeno i da je vozilo pravilno

  stabilizovano (runa konica, blokada, podrka, itd).

  Mere predostronosti za demontau toka sa vozilal Ako je u pitanju udvojeni pneumatik ili naplatak ukazuje na vidna oteenja,