Click here to load reader

Module THCS 32_unprotected

 • View
  508

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Module THCS 32_unprotected

 • MODULE THCS

  32

  HOt ng

  Ca gio vin CH NHIM

  NGUYN VIT HNG H TH TRUYN

 • | MODULE THCS 32

  38

  A. GII THIU TNG QUAN

  L module 32 trong chucthng trnh bi ducthng thucthng xuyn, khi ki n

  thucthsacc GV THCS tucthnang ch)n, sau khi c k ho-ch cng tc chuthhoi nhi1m l2p.

  Ho-t 56ng cuthhoia GV chuthhoi nhi1m l m6t trong nhucthngang n8ng lucthnangc c9n thi t,

  quan tr)ng trong cc n8ng lucthnangc lm cng tc chuthhoi nhi1m. H)c t;p module

  gip cho ngucthi h)c bi t t= chucthsacc cc ho-t 56ng 5> thucthnangc hi1n k ho-ch

  cng tc chuthhoi nhi1m.

  B. MC TIU

  1. V KIN THC

  Ngucthi h)c hi>u [email protected] sucthnang c9n thi t phAi t= chucthsacc cc ho-t 56ng 5> thucthnangc

  hi1n k ho-ch cng tc chuthhoi nhi1m.

  2. V K NNG

  Ngucthi h)c t= chucthsacc [email protected] cc ho-t 56ng trong cng tc chuthhoi nhi1m.

  3. V THI

  Ngucthi h)c nh;n thucthsacc [email protected] lm cng tc chuthhoi nhi1m thucthnangc chBt l t= chucthsacc

  thucthnangc hi1n lin tuthnangc chuDi cc ho-t 56ng lin quan 5 n gio duthnangc HS trong

  l2p chuthhoi nhi1m.

  C. NI DUNG

  Ni dung 1

  TM HIU CC HOT NG CA GIO VIN CH NHIM LIN QUAN

  N XY DNG TP TH LP CH NHIM

  THNG TIN C BN

  1. Xy dng tp th lp

  1.1. Cn thit lp tt cc mi quan h trong tp th

  T;p th> l m6t t;p [email protected] ngucthi v2i nhiFu mi quan h1; khi t;p th> 5 hnh

  thnh nhucthngang mi quan h1 tt 5Ip, bFn vucthngang th t;p th> sJ vucthngang m-nh.

 • HOT NG CA GIO VIN CH NHIM |

  39

  V v;y, 5> xy ducthnangng t;p th>, phAi thi t l;p tt cc mi quan h1 tnh cAm,

  quan h1 chucthsacc n8ng v kL lu;t t;p th>.

  Quan h tnh cm l quan h1 b-n b 5on k t, thn i, tucthng [email protected], 56ng

  vin khch l1 nhau trong h)c t;p, tu ducthng v cA nhucthngang mi quan h1 tnh

  cAm khc. Cc mi quan h1 ny nAy sinh trong ho-t 56ng, qua giao ti p

  v n t-o thnh 56ng lucthnangc thc 5Py sucthnang pht tri>n cuthhoia t;p th> v gio duthnangc

  tucthhuyenng thnh vin. Quan h1 tnh cAm tt 5Ip, sucthnang 5on k t, thng nhBt giucthngaa

  cc thnh vin c nghTa cucthnangc k to l2n 5i v2i vi1c xy ducthnangng t;p th>.

  Trong t;p th> thucthng c hai lo-i nhm: nhm chnh thucthsacc gm t=, 56i...

  v nhm khng chnh thucthsacc hnh thnh tucthnang pht, gm cc em ph [email protected]

  nhau vF tnh cAm, xu hucth2ng, hucthsacng th. Trong quan h1 tnh cAm th

  nhm thucthsac hai c vai tr to l2n, GV c9n lucthu t;n duthnangng phuthnangc vuthnang cho muthnangc

  5ch gio duthnangc HS cuthhoia l2p.

  Quan h chucthsacc nng l quan h1 trch nhi1m cng vi1c cuthhoia cc thnh vin

  trong t;p th>. Trong t;p th>, mDi HS [email protected] phn cng m6t cng vi1c; 5>

  hon thnh nhi1m vuthnang, mDi HS phAi lin h1, [email protected] tc v2i nhau v tun thuthhoi

  cc yu c9u, k ho-ch chung. Quan h1 chucthsacc n8ng tt 5Ip cuthngang c nghTa

  cng tc cuthhoia t;p th> [email protected] phi [email protected] chYt chJ, m)i ngucthi 5Fu hon thnh

  nhi1m vuthnang.

  Quan h t chucthsacc l quan h1 cuthhoia cc c nhn theo n6i dung, kL lu;t cuthhoia

  t;p th>. TBt cA HS phAi tun thuthhoi m6t cch tucthnang gic cao. Chnh mi quan h1

  t= chucthsacc t-o nn sucthsacc m-nh t;p th>, 5Am bAo cho t;p th> pht tri>n 5ng

  hucth2ng theo muthnangc tiu 5 5F ra.

  1.2. Cc bin php xy dng cc mi quan h tt trong lp hc

  trng THCS

  GV cn xy ducthnangng mi tructhng hc t p thn thin, xy ducthnangng thucthsacc, tucth tucth$ng r

  rng cho tucthhuyenng HS. Z [email protected] vo h)c [ tructhng THCS l cc em [email protected] hucth[ng

  quyFn [email protected] nn phAi c trch nhi1m phBn 5Bu trong h)c t;p, tu ducthng v rn

  luy1n vF m)i mYt. VBn 5F ny c9n [email protected] 5F c;p nhiFu l9n vo cc gi sinh

  ho-t, trong cc ho-t 56ng ngo-i kho lm cho cc em thBm nhu9n, khng

  ch1ch hucth2ng phBn 5Bu. GV 5\nh hucth2ng r chYng 5ucthng HS c9n phBn

  5Bu qua tucthhuyenng tu9n, h)c k, n8m h)c.

  Xy ducthnangng mi tructhng dn chuthhoi: ZPy m-nh cng tc ph bnh th^ng th_n

  giucthngaa cc HS v2i nhau, giucthngaa cc t=, 5ng thi cuthngang t-o cho cc em thucthsacc

 • | MODULE THCS 32

  40

  gip nhau cng ti n b6. Zy l n6i dung rBt c bAn trong cng tc tucthnang quAn.

  Thi t l;p mi quan h1 thn thi1n giucthngaa th9y v tr: cng nhau thAo lu;n,

  trao 5=i tm ra ti ng ni chung, th9y lun bi t l_ng nghe tn tr)ng ki n

  t;p th>, tn tr)ng nhucthngang nguy1n v)ng chnh 5ng cuthhoia cc em.

  Thucthng xuyn 5nh gi 56ng vin khen, ch 5ng ngucthi, 5ng vi1c, lBy

  56ng vin lm tr)ng v thAo lu;n cng cc em tm nhucthngang giAi php kh_c

  phuthnangc nhucthngang vi1c chuctha lm [email protected], dng p lucthnangc t;p th> gio duthnangc nhucthngang c

  nhn khng nD lucthnangc.

  Xy ducthnangng n/p vn ho: HS bi t gip nhau cng ti n b6, quan tm chia s `

  khi thi u thn, lc 5au m; 5Yc bi1t gip nhau trong h)c t;p qua 5 xy

  ducthnangng 5i sng tnh cAm 59m Bm trong l2p t-o sucthnang g_n b, chung tay xy

  ducthnangng t;p th> l2p thnh t;p th> 5on k t, vucthngang m-nh.

  T= chucthsacc, bi ducthng tinh th9n gip b-n, v b-n giucthngaa cc HS trong l2p, giucthngaa

  cc b-n c kh kh8n vF nh;n thucthsacc v cc b-n h)c kh, gip 5 vF v;t

  chBt nhucth o Bm ma 5ng, giBy v[ tucthhuyen qua l2p cho cc HS ngho.

  1.3. Nguyn tc xy dng tp th lp

  T= chucthsacc t;p th> theo nguyn t_c:

  Pht huy ti 5a m)i tiFm n8ng, th m-nh cuthhoia HS trong cc ho-t 56ng xy

  ducthnangng t;p th> l2p vucthngang m-nh.

  Tn tr)ng, tin tucth[ng HS sJ t-o niFm tin cho HS v tucthhuyen 5 gio duthnangc cho cc

  em thucthsacc tucthnang gic, tinh th9n trch nhi1m (v2i cng vi1c, v2i bAn thn, v2i

  m)i ngucthi).

  T;p th> HS cng tham gia tucthnang quAn cc ho-t 56ng sJ gp ph9n gio duthnangc v

  hnh thnh cho HS cc kT n8ng t= chucthsacc, 5iFu khi>n, bi t tucthnang 5nh gi k t

  quA ho-t 56ng.

  1.4. Phng php tin hnh xy dng tp th

  Z> xy ducthnangng v pht tri>n t;p th> l2p tucthnang quAn, GVCN c th> sucthhoi duthnangng

  nhiFu phucthng php ni ti p nhau, 5an xen, b= sung cho nhau nhucth:

  Phucthng php thuy t phuthnangc, giAng giAi

  Phucthng php khuy n khch, 56ng vin

  Phucthng php xy ducthnangng ducth lu;n lnh m-nh

 • HOT NG CA GIO VIN CH NHIM |

  41

  Phucthng php xy ducthnangng n6i quy, quy t_c ucthsacng xucthhoi trong l2p

  Phucthng php bi ducthng, huBn luy1n

  Phucthng php t-o tnh hung gio duthnangc

  Phucthng php c vBn ho-t 56ng

  V m6t s phucthng php khc cuthngang rBt c9n thi t do GVCN kho lo sucthhoi duthnangng

  5> 5-t [email protected] muthnangc tiu nhucth phucthng php 5m tho-i, tranh lu;n, phucthng

  php nu gucthng, phucthng php thi 5ua, khen thucth[ng, trch ph-t...

  a. T chucthsacc lp

  * Cucthhoi l5p tructh$ng, t tructh$ng hc t p

  Zi v2i l2p 6, GVCN nghin cucthsacu v t-m cucthhoi hay lBy tinh th9n xung phong

  (tucthnang ucthsacng cucthhoi) l2p tructh[ng, l2p ph, t= tructh[ng, t= ph trong ngy 59u t= chucthsacc

  l2p. Sau vi thng 5> HS v GV hi>u thm vF nhau th c th> cho b9u

  chnh thucthsacc.

  Zi v2i cc l2p 7, 8 v 9, GV c th> vucthhuyena tham khAo danh sch cn b6 l2p cuthhoia

  n8m h)c tructh2c vucthhuyena cho HS tucthnang gi2i thi1u v b9u ch)n l2p tructh[ng, l2p ph,

  t= tructh[ng, t= ph. ZiFu quan tr)ng l GV t-o cho HS nh;n thucthsacc [email protected]

  thucthsacc tucthnang chuthhoi v dn chuthhoi trong qu trnh b9u ch)n ngay khi cc em cn

  ngi trn gh nh tructhng.

  * Chia t v nhm HS

  Chia t=:

  Chia t= l 5> gip GVCN quAn l l2p trong sut m6t n8m h)c.

  + Sucthnang chia t= l =n 5\nh trong n8m h)c.

  + Trong t= c t= tructh[ng, t= ph, c HS 5uthhoi cc trnh 56 tucthhuyen kh, gimi 5 n

  y u, km.

  + T= tructh[ng, t= ph do HS b9u v GVCN cng nh;n.

  + Ch khng 5> cho HS [email protected] giao nhi1m vuthnang l2p tructh[ng, l2p ph, t= tructh[ng,

  t= ph mang tucth[ng sai khi n cc HS khc. Zy cuthngang l m6t nhi1m vuthnang

  thu6c lTnh vucthnangc gio duthnangc 5-o 5ucthsacc cho HS THCS.

 • | MODULE THCS 32

  42

  * Chia nhm:

  Khc v2i chia t=, chia nhm l 5> phuthnangc vuthnang vi1c d-y h)c trn l2p hoYc

  ho-t 56ng ngoi gi trn l2p. Nhm th khng c9n sucthnang =n 5\nh, c th>

  thay 5=i theo tucthhuyenng ti t h)c.

  + Chia nhm 5> d-y h)c ph [email protected] v2i khA n8ng h)c t;p cuthhoia HS.

  + Nhm tructh[ng do GV hoYc ngucthi 5iFu hnh tructhnangc ti p chL 5\nh.

  + C rBt nhiFu cch chia nhm m GVCN c th> chia s `v2i cc GV d-y l2p

  nhucth sau:

  Chia nhm 5> bi ducthng HS gimi.

  Chia nhm 5> nng 5 nhucthngang HS km.

  Chia nhm 5> ho-t 56ng ngoi gi ln l2p.

  b. Ph bin ni quy

  N6i quy nh tructhng.

  Nhucthngang quy 5\nh ring dnh cho l2p nhucth cch gip 5 HS ngho [email protected]

  kh, cch ph= bi n kinh nghi1m h)c gimi cuthhoia cc b-n trong l2p.

  Quy 5\nh gi 8n, gi nghL tructha (5i v2i nh tructhng c HS bn tr).

  Vi1c hnh thnh tnh kL lu;t, tr;t tucthnang cho HS [ bucth2c kh[i 59u cuthhoia cc ho-t

  56ng cuthngang l m6t 5iFu quan tr)ng khng km g nhucthngang gi ln l2p 59u

  tin cuthhoia GVCN.

  c. Phucthng tin

  BAn s 5 (m hnh) t= chucthsacc t;p th> l2p.

  BAn quy 5\nh cc chucthsacc n8ng, nhi1m vuthnang cuthnang th> cuthhoia cn b6 ct cn HS

  trong l2p.

  Cc lo-i s= sch ghi chp cuthhoia cn b6 l2p, cn b6 t=.

  K ho-ch n8m h)c cuthhoia l2p.

  Nhucthngang s li1u c9n thi t qua k t quA tm hi>u HS.

  1.5. Cc bc thc hin

  a. Bucthc chun b

  Th8m d ducth lu;n HS

Search related