Click here to load reader

Module THCS 20_unprotected

 • View
  562

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Module THCS 20_unprotected

 • B GIO DC V O TO

  Cc nh gi o v cn b qun l c s gi o dc

  NGUYN TH HOA NG QUANG SN TRN TRUNG

  TI LIU BI DNG PHT TRIN NNG LC NGH NGHIP GIO VIN

  Tng cng nng lc

  s dng thit b dy hc

  v ng dng cng ngh thng tin

  trong dy hc

  Module THCS 20:

  S dng cc thit b dy hc

  Module THCS 21:

  Bo qun, sa cha, sng to thit b dy hc

  Module THCS 22:

  S dng mt s phn mm dy hc

  (Dnh cho gio vin trung hc c s)

  NH XUT BN Gio dc Vit Nam

  NH XUT BN I HC S PHM

 • 2 |

  DANH MC VIT TT

  BTD : Bn tucth duy

  CNTT : Cng ngh thng tin

  CNTT&TT : Cng ngh thng tin v truyn thng

  CSVC : C s v!t ch#t

  DCTNG : Duthnangng cuthnang th nghim n gin

  DDH : dng d*y h+c

  GV : Gio vin

  HS : H+c sinh

  PMDH : Ph1n mm d*y h+c

  PPDH : Phucthng php d*y h+c

  TBDH : Thi3t b5 d*y h+c

  THCS : Trung h+c c s

  Bn quyn thuc B Gio duthnangc v o to Cuthnangc Nh gio v Cn b qun l c s gio duthnangc.

  C"m sao chp ducth(i m)i hnh thucthsacc.

 • | 3

  MC LC

  Trang

  LI GII THIU ........................................................................................................5

  Module THCS 20: S dng cc thit b dy hc .....................................................7

  A. GII THIU TNG QUAN.....................................................................................8

  B. MC TIU TI LIU .............................................................................................9

  C. NI DUNG..........................................................................................................10

  Hot ng 1: Tm hiu vai tr ca thit b dy hc trong i mi

  phng php dy hc mn hc...............................................10

  Hot ng 2: Nghin cu s dng cc thit b dy hc theo mn hc ..........13

  Hot ng 3: Phi hp s dng cc thit b dy hc truyn thng

  v hin i lm tng hiu qu dy hc mn hc .....................16

  Hot ng 4: T lm mt s dng dy hc theo mn hc .........................17

  Hot ng 5: Tng kt .................................................................................19

  D. TI LIU THAM KHO .......................................................................................73

  Module THCS 21: Bo qun, sa cha, sng to thit b dy hc .......................75

  A. GII THIU TNG QUAN...................................................................................76

  B. MC TIU TI LIU ...........................................................................................77

  C. NI DUNG..........................................................................................................78

  Hot ng 1: Tng quan v thit b dy hc.................................................78

  Hot ng 2: Tm hiu danh mc thit b dy hc cho tng mn hc

  trng trung hc c s.........................................................80

  Hot ng 3: Bo qun, sa cha mt s loi hnh thit b dy hc

  trng trung hc c s.........................................................83

  Hot ng 4: Tm hiu vai tr ca cng ngh thng tin v truyn thng

  vi cc loi hnh thit b dy hc .............................................91

  Hot ng 5: Tng cng thit k thit b dy hc t lm.............................97

  Hot ng 6: ng dng bn t duy trong dy hc

  trng trung hc c s.......................................................105

  Hot ng 7: Tm hiu cu trc phng thit b dy hc ..............................114

  D. KIM TRA, NH GI TON B MODULE .....................................................117

  E. TI LIU THAM KHO .....................................................................................119

 • 4 |

  Module THCS 22: S dng mt s phn mm dy hc ......................................121

  A. GII THIU TNG QUAN.................................................................................122

  B. MC TIU TI LIU .........................................................................................122

  C. NI DUNG........................................................................................................123

  Ni dung 1. Vai tr ca phn mm trong dy hc ..........................................123

  Hot ng 1: Tm hiu khi nim phn mm dy hc ................................123

  Hot ng 2: Tm hiu nhng tc ng ca phn mm

  n qu trnh dy hc...........................................................124

  Ni dung 2. Mt s cch phn loi phn mm dy hc ..................................128

  Hot ng 1: Tm hiu nhng cn c phn loi phn mm dy hc ......128

  Hot ng 2: Phn loi phn mm dy hc theo mn hc .........................129

  Ni dung 3. nh gi hiu qu s dng phn mm dy hc ..........................134

  Hot ng 1: Tm hiu tiu ch nh gi v la chn phn mm dy hc ...134

  Hot ng 2: nh gi gi ging c ng dng cng ngh thng tin ...........136

  Hot ng 3: Tm hiu nhng yu cu v k nng cng ngh thng tin

  i vi gio vin ...................................................................139

  Ni dung 4. S dng mt s phn mm dy hc chung.................................143

  Hot ng 1: S dng phn mm LectureMaker bin son

  mt bi ging in t c th dy hc trn lp........................144

  Hot ng 2: S dng phn mm Concept Draw Mind Map thit k

  mt bn t duy nhm ging dy mt bi hc c th trn lp

  hc .......................................................................................165

  Ni dung 5. S dng phn mm dy hc theo mn hc.................................173

  Hot ng 1: S dng phn mm dy hc cc mn khoa hc t nhin

  trng trung hc c s.......................................................173

  Hot ng 2: S dng phn mm dy hc cc mn khoa hc x hi

  trng trung hc c s.......................................................178

  D. KIM TRA, NH GI TON B MODULE .....................................................181

  E. TI LIU THAM KHO .....................................................................................183

 • | 5

  LI GII THIU

  Gio vin l m7t trong nhucthngang nhn t: quan tr+ng quy3t 5nh ch#t lucth=ng

  gio duthnangc v o t*o ngun nhn lucthnangc cho #t nucth?c. Do v!y, ng, Nh nucth?c

  ta Bc bit quan tm 3n cng tc xy ducthnangng v pht triDn 7i nguthnga gio

  vin. M7t trong nhucthngang n7i dung ucth=c ch tr+ng trong cng tc ny l bi

  ducthGng thucthHng xuyn (BDTX) chuyn mn, nghip vuthnang cho gio vin.

  BDTX chuyn mn, nghip vuthnang cho gio vin l m7t trong nhucthngang m hnh

  nhMm pht triDn ngh nghip lin tuthnangc cho gio vin v ucth=c xem l m

  hnh c ucthu th3 gip s: ng gio vin ucth=c ti3p c!n v?i cc chucthng trnh

  pht triDn ngh nghip.

  Ti3p n:i chu k II, chu k III BDTX gio vin m1m non, phR thng, B7

  Gio duthnangc v o t*o xy ducthnangng chucthng trnh BDTX gio vin v quy

  ch3 BDTX gio vin theo tinh th1n Ri m?i nhMm nng cao ch#t lucth=ng v

  hiu qu cuthhoia cng tc BDTX gio vin trong thHi gian t?i. Theo , cc

  n7i dung BDTX chuyn mn, nghip vuthnang cho gio vin ucth=c xc 5nh,

  cuthnang thD l:

  Bi ducthGng p ucthsacng yu c1u thucthnangc hin nhim vuthnang nWm h+c theo c#p h+c

  (n7i dung bi ducthGng 1);

  Bi ducthGng p ucthsacng yu c1u thucthnangc hin nhim vuthnang pht triDn gio duthnangc 5a

  phucthng theo nWm h+c (n7i dung bi ducthGng 2);

  Bi ducthGng p ucthsacng nhu c1u pht triDn ngh nghip lin tuthnangc cuthhoia gio vin

  (n7i dung bi ducthGng 3).

  Theo , hMng nWm m\i gio vin phi xy ducthnangng k3 ho*ch v thucthnangc hin

  ba n7i dung BDTX trn v?i thHi lucth=ng 120 ti3t, trong : n7i dung bi

  ducthGng 1 v 2 do cc c quan qun l gio duthnangc cc c#p ch^ *o thucthnangc hin

  v n7i dung bi ducthGng 3 do gio vin lucthnanga ch+n D tucthnang bi ducthGng nhMm

  pht triDn ngh nghip lin tuthnangc cuthhoia mnh.

  B7 Gio duthnangc v o t*o ban hnh Chucthng trnh BDTX gio vin m1m

  non, phR thng v gio duthnangc thucthHng xuyn v?i c#u trc gm ba n7i dung

  bi ducthGng trn. Trong , n7i dung bi ducthGng 3 ucth=c xc 5nh v thD

  hin ducth?i hnh thucthsacc cc module bi ducthGng lm c s cho gio vin tucthnang lucthnanga

  ch+n n7i dung bi ducthGng ph h=p D xy ducthnangng k3 ho*ch bi ducthGng hMng

  nWm cuthhoia mnh.

 • 6 |

  D gip gio vin tucthnang h+c, tucthnang bi ducthGng l chnh, B7 Gio duthnangc v o t*o

  giao cho Cuthnangc Nh gio v Cn b7 qun l c s gio duthnangc chuthhoi tr xy

  ducthnangng b7 ti liu gm cc module tucthng ucthsacng v?i n7i dung bi ducthGng 3

  nhMm phuthnangc vuthnang cng tc BDTX gio vin t*i cc 5a phucthng trong c

  nucth?c. _ m\i c#p h+c, cc module ucth=c x3p theo cc nhm tucthng ucthsacng v?i

  cc chuthhoi trong n7i dung bi ducthGng 3.

  M\i module bi ducthGng ucth=c bin so*n nhucth m7t ti liu hucth?ng d`n tucthnang

  h+c, v?i c#u trc chung gm:

  Xc 5nh muthnangc tiu c1n bi ducthGng theo quy 5nh cuthhoia Chucthng trnh BDTX

  gio vin;

  Ho*ch 5nh n7i dung gip gio vin thucthnangc hin nhim vuthnang bi ducthGng;

  Thi3t k3 cc ho*t 7ng D thucthnangc hin n7i dung;

  Thng tin c bn gip gio vin thucthnangc hin cc ho*t 7ng;

  Cc cng cuthnang D gio vin tucthnang kiDm tra, nh gi k3t qu bi ducthGng.

  Tuy nhin, do Bc th n7i dung cuthhoia tucthhuyenng lbnh vucthnangc c1n bi ducthGng theo

  Chucn ngh nghip gio vin nn m7t s: module c thD c c#u trc khc.

  Ti liu ucth=c thi3t k3 theo hnh thucthsacc tucthnang h+c, gip gio vin c thD h+c

  m+i lc, m+i ni. BMng cc ho*t 7ng h+c t!p chuthhoi y3u trong m\i module

  nhucth: +c, ghi chp, lm bi thucthnangc hnh, bi t!p tucthnang nh gi, bi kiDm tra

  nhanh, bi t!p tnh hu:ng, tm lu

Search related