Click here to load reader

Module THCS 31_unprotected

 • View
  725

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Module THCS 31_unprotected

 • | 5

  LI GII THIU

  Gio vin l mt trong nhucthngang nhn t quan trng quyt nh cht lucthng

  gio duthnangc v o t"o ngu#n nhn lucthnangc cho t nucth%c. Do v(y, *+ng, Nh nucth%c

  ta -c bi/t quan tm n cng tc xy ducthnangng v pht tri3n i nguthnga gio vin.

  Mt trong nhucthngang ni dung ucthc ch trng trong cng tc ny l b#i ducth7ng

  thucth8ng xuyn (BDTX) chuyn mn, nghi/p vuthnang cho gio vin.

  BDTX chuyn mn, nghi/p vuthnang cho gio vin l mt trong nhucthngang m hnh

  nh?m pht tri3n [email protected] nghi/p lin tuthnangc cho gio vin v ucthc xem l m

  hnh c ucthu th gip s ng gio vin ucthc tip c(n v%i cc chucthDng trnh

  pht tri3n [email protected] nghi/p.

  Tip ni chu k II, chu k III BDTX gio vin mGm non, phH thng, B

  Gio duthnangc v *o t"o xy ducthnangng chucthDng trnh BDTX gio vin v quy

  ch BDTX gio vin theo tinh thGn Hi m%i nh?m nng cao cht lucthng v

  hi/u qu+ cuthhoia cng tc BDTX gio vin trong th8i gian t%i. Theo , cc

  ni dung BDTX chuyn mn, nghi/p vuthnang cho gio vin ucthc xc nh,

  cuthnang th3 l:

  B#i ducth7ng p ucthsacng yu cGu thucthnangc hi/n nhi/m vuthnang nNm hc theo cp hc

  (ni dung b#i ducth7ng 1);

  B#i ducth7ng p ucthsacng yu cGu thucthnangc hi/n nhi/m vuthnang pht tri3n gio duthnangc a

  phucthDng theo nNm hc (ni dung b#i ducth7ng 2);

  B#i ducth7ng p ucthsacng nhu cGu pht tri3n [email protected] nghi/p lin tuthnangc cuthhoia gio vin

  (ni dung b#i ducth7ng 3).

  Theo , h?ng nNm mSi gio vin ph+i xy ducthnangng k ho"ch v thucthnangc hi/n

  ba ni dung BDTX trn v%i th8i lucthng 120 tit, trong : ni dung b#i

  ducth7ng 1 v 2 do cc cD quan qu+n l gio duthnangc cc cp chV "o thucthnangc hi/n

  v ni dung b#i ducth7ng 3 do gio vin lucthnanga chn 3 tucthnang b#i ducth7ng nh?m

  pht tri3n [email protected] nghi/p lin tuthnangc cuthhoia mnh.

  B Gio duthnangc v *o t"o ban hnh ChucthDng trnh BDTX gio vin mGm

  non, phH thng v gio duthnangc thucth8ng xuyn v%i cu trc g#m ba ni dung

  b#i ducth7ng trn. Trong , ni dung b#i ducth7ng 3 ucthc xc nh v th3

  hi/n ducth%i hnh thucthsacc cc module b#i ducth7ng lm cD sX cho gio vin tucthnang lucthnanga

  chn ni dung b#i ducth7ng ph hp 3 xy ducthnangng k ho"ch b#i ducth7ng h?ng

  nNm cuthhoia mnh.

  *3 gip gio vin tucthnang hc, tucthnang b#i ducth7ng l chnh, B Gio duthnangc v *o t"o

  giao cho Cuthnangc Nh gio v Cn b qu+n l cD sX gio duthnangc chuthhoi tr xy

 • 6 |

  ducthnangng b ti li/u g#m cc module tucthDng ucthsacng v%i ni dung b#i ducth7ng 3

  nh?m phuthnangc vuthnang cng tc BDTX gio vin t"i cc a phucthDng trong c+

  nucth%c. Z mSi cp hc, cc module ucthc xp theo cc nhm tucthDng ucthsacng v%i

  cc chuthhoi @ trong ni dung b#i ducth7ng 3.

  MSi module b#i ducth7ng ucthc bin so"n nhucth mt ti li/u hucth%ng d[n tucthnang hc,

  v%i cu trc chung g#m:

  Xc nh muthnangc tiu cGn b#i ducth7ng theo quy nh cuthhoia ChucthDng trnh BDTX

  gio vin;

  Ho"ch nh ni dung gip gio vin thucthnangc hi/n nhi/m vuthnang b#i ducth7ng;

  Thit k cc ho"t ng 3 thucthnangc hi/n ni dung;

  Thng tin cD b+n gip gio vin thucthnangc hi/n cc ho"t ng;

  Cc cng cuthnang 3 gio vin tucthnang ki3m tra, nh gi kt qu+ b#i ducth7ng.

  Tuy nhin, do -c th ni dung cuthhoia tucthhuyenng l^nh vucthnangc cGn b#i ducth7ng theo

  Chu_n [email protected] nghi/p gio vin nn mt s module c th3 c cu trc khc.

  Ti li/u ucthc thit k theo hnh thucthsacc tucthnang hc, gip gio vin c th3 hc X

  mi lc, mi nDi. B?ng cc ho"t ng hc t(p chuthhoi yu trong mSi module

  nhucth: c, ghi chp, lm bi thucthnangc hnh, bi t(p tucthnang nh gi, bi ki3m tra

  nhanh, bi t(p tnh hung, tm lucthc v suy ng[m, gio vin c th3 tucthnang

  l^nh hi kin thucthsacc cGn b#i ducth7ng, #ng th8i c th3 th+o lu(n nhucthngang vn

  @ tucthnang hc v%i #ng nghi/p v t(n duthnangng cD hi 3 p duthnangng kt qu+

  BDTX trong ho"t ng gi+ng d"y v gio duthnangc cuthhoia mnh.

  Cc ti li/u BDTX ny sb ucthc bH sung thucth8ng xuyn h?ng nNm 3 ngy

  cng phong ph hDn nh?m p ucthsacng nhu cGu pht tri3n [email protected] nghi/p a

  d"ng cuthhoia gio vin mGm non, gio vin phH thng v gio vin t"i cc

  trung tm gio duthnangc thucth8ng xuyn trong c+ nucth%c.

  B ti li/u ny lGn Gu tin ucthc bin so"n nn rt mong nh(n ucthc kin

  ng gp cuthhoia cc nh khoa hc, cc gio vin, cc cn b qu+n l gio duthnangc

  cc cp 3 tc gi+ c(p nh(t, bH sung ti li/u ngy mt hon thi/n hDn.

  Mi kin ng gp xin gucthhoii [email protected] Cuthnangc Nh gio v Cn b qu+n l cD sX

  gio duthnangc B Gio duthnangc v *o t"o (To nh 8C Ng 30 T" Quang Bucthhoiu

  P. Bch Khoa Q. Hai B Tructhng TP. H Ni) ho-c Nh xut b+n *"i hc

  Sucth ph"m (136 Xun Thul P. Dch Vng Q. CGu Giy TP. H Ni).

  Cuthnangc Nh gio v Cn b qun l c s gio duthnangc B Gio duthnangc v o to

 • MODULE THCS

  31

  LP K HOCH

  CNG TC CH NHIM

  NGUYN VIT HNG H TH TRUYN

 • 8 | MODULE THCS 31

  A. GII THIU TNG QUAN

  *y l module 31 trong chucthDng trnh b#i ducth7ng thucth8ng xuyn cho gio

  vin chuthhoi nhi/m (GVCN) trung hc cD sX (THCS) tucthnang chn. L(p k ho"ch

  cng tc chuthhoi nhi/m l mt trong nhucthngang nNng lucthnangc cGn thit, rt quan

  trng trong cc nNng lucthnangc lm cng tc chuthhoi nhi/m. Hc t(p module gip

  cho ngucth8i hc bit l(p k ho"ch cng tc chuthhoi nhi/m.

  B. MC TIU

  1. V KIN THC

  Ngucth8i hc hi3u ucthc th no l k ho"ch cng tc chuthhoi nhi/m.

  Sucthnang cGn thit khi lm cng tc chuthhoi nhi/m ph+i l(p k ho"ch.

  Ni dung v cc yu cGu cuthhoia mt b+n k ho"ch cng tc chuthhoi nhi/m.

  2. V K NNG

  Vit v xc nh ucthc muthnangc tiu cuthhoia k ho"ch cng tc chuthhoi nhi/m.

  Xc nh ucthc cc yu cGu, [email protected] ki/n cGn c cuthhoia k ho"ch cng tc chuthhoi nhi/m.

  Thucthnangc hi/n ucthc quy trnh l(p k ho"ch cng tc chuthhoi nhi/m.

  Ducthnang bo ucthc cc tnh hung, kh khNn v kt qu+ cuthhoia vi/c thucthnangc hi/n k ho"ch.

  3. V THI

  Nh(n thucthsacc ucthc lm cng tc chuthhoi nhi/m cGn ph+i c k ho"ch v lun

  thucthnangc hi/n theo k ho"ch.

  C. NI DUNG

  Ni dung 1

  TM HIU V TR, VAI TR CA GIO VIN CH NHIM LP

  THNG TIN C BN

  1. Gio vin ch nhim lp l ngi i din cho Hiu trng qun l

  ton din hc sinh mt lp hc trng ph thng

  Hi/u tructhXng khng th3 qu+n l, nom vucthngang tucthhuyenng hc sinh (HS) trong tucthhuyenng

  l%p hc (tructhhuyen tructh8ng hp -c bi/t), Hi/u tructhXng thucth8ng giao trch nhi/m

  cho GVCN l Hi/u tructhXng nhq.

 • LP K HOCH CNG TC CH NHIM | 9

  Qun l ton di n mt l"p h$c khng chV l qu+n l nhn sucthnang nhucth: s lucthng,

  tuHi tc, gi%i tnh, hon c+nh gia nh, trnh HS [email protected] hc lucthnangc v "o

  ucthsacc... m [email protected] quan trng l ph+i uctha ra ducthnang bo, v"ch ucthc mt k ho"ch

  gio duthnangc ph hp v%i thucthnangc tr"ng 3 d[n dot HS thucthnangc hi/n k ho"ch ,

  khai thc ht nhucthngang [email protected] ki/n khch quan, chuthhoi quan trong v ngoi nh

  tructh8ng 3 "t ucthc muthnangc tiu gio duthnangc.

  *3 thucthnangc hi/n chucthsacc nNng qu+n l ton di/n gio duthnangc, i hqi GVCN ph+i

  nom choc muthnangc tiu l%p hc, cp hc, c nhucthngang kin thucthsacc cD b+n [email protected] Tm

  l hc, Gio duthnangc hc, c hi3u bit [email protected] vNn ho, php lu(t, chnh tr... v -c

  bi/t cGn c hng lo"t k^ nNng tH chucthsacc ho"t ng gio duthnangc nhucth: k^ nNng

  giao tip, ucthsacng xucthhoi v%i cc i tucthng trong v ngoi nh tructh8ng, k^ nNng

  ch_n on -c i3m HS, k^ nNng l(p k ho"ch, k^ nNng tc ng nh?m

  c th3 ho qu trnh gio duthnangc HS (b#i ducth7ng HS giqi, HS km, HS ngoan,

  HS hucth, HS c nNng khiu... GVCN ph+i tucthnang xc nh nhucth b 7 tinh thGn,

  tm l i v%i HS. [email protected] khi mt l8i khen, mt cucthhoi chV gio duthnangc ng lc,

  kp th8i... c th3 gip HS tucthhuyen yu, km thnh kh, giqi, ngNn ngucthhuyena ucthc

  nhucthngang +nh hucthXng tiu cucthnangc...

  Qun l ton di n hot %ng gio duthnangc l th& no?

  + Tructh%c ht GVCN cGn tip thu, nom vucthngang nhucthngang -c i3m cuthhoia tucthhuyenng HS

  cuthhoia l%p v%i tt c+ cc tiu ch [email protected] nhn thn (h tn, tuHi, gi%i tnh, a chV,

  hon c+nh gia nh, cha mu, [email protected] nghi/p), -c i3m cuthhoia gia c+nh ([email protected] vNn ho,

  kinh t, [email protected] tm l...). CGn -c bi/t quan tm t%i nhucthngang -c i3m cuthhoia HS

  ([email protected] sucthsacc khov, sX thch, hc lucthnangc, "o ucthsacc, quan h/ x hi, b"n b, tnh tnh...).

  + *nh gi phn lo"i, xc nh nhucthngang m-t m"nh, m-t yu cuthhoia t(p th3 HS.

  GVCN ph+i xc nh ucthc v phn lo"i HS cuthhoia l%p theo muthnangc tiu gio

  duthnangc ton di/n nhucth: nNng lucthnangc hc t(p, sucthnang pht tri3n tr tu/, kh+ nNng hc

  t(p cc mn 3 xy ducthnangng k ho"ch phuthnang "o, b#i ducth7ng HS theo mn hc.

  Phn lo"i ucthc -c i3m nhn cch, thi , "o ucthsacc HS 3 c k ho"ch

  tc ng c th3 ho v phi hp trong gio duthnangc. Ph+i pht hi/n nom vucthngang

  v phn lo"i ucthc nhucthngang HS c nNng khiu [email protected] cc m-t ho"t ng nhucth th3

  duthnangc th3 thao, vNn ngh/, ho"t ng x hi 3 sucthhoi duthnangng cc ho"t ng cuthhoia

  l%p. *-c bi/t GVCN ph+i quan tm t%i nhucthngang HS yu [email protected] mi m-t hc t(p,

  k^ nNng 3 c k ho"ch rn luy/n, b#i ducth7ng (khng t GVCN qun nhi/m

  vuthnang ny).

 • 10 | MODULE THCS 31

  + Nom vucthngang gia c+nh, -c i3m cuthhoia cc gia nh HS. Nom vucthngang -c i3m gia

  nh HS bao g#m: 8i sng kinh t, [email protected] nghi/p, trnh vNn ho cuthhoia b

  mu HS, sucthnang quan tm cuthhoia cc thnh vin, [email protected] thng, cc sinh ho"t, li

  sng cuthhoia cc gia nh...; kh+ nNng v thi cuthhoia cc b(c cha mu i v%i cc

  ho"t ng gio duthnangc cuthhoia nh tructh8ng...

  Vi/c nghin cucthsacu, nom vucthngang -c i3m tucthhuyenng gia nh HS gip GVCN c

  phucthDng hucth%ng kt hp v%i gio duthnangc HS v lin kt v%i gia nh thucthnangc hi/n

  cc ni dung ho"t ng cuthhoia l%p chuthhoi nhi/m.

  + Nom vucthngang muthnangc tiu, ni dung d"y hc, gio duthnangc cuthhoia l%p chuthhoi nhi/m. MSi

  l%p hc c muthnangc tiu, ni dung ho"t ng cuthnang th3, nht l chucthDng trnh

  ho"t ng gio duthnangc ngoi gi8 ln l%p, ho"t ng hucth%ng nghi/p... V v(y,

  GVCN ph+i nom vucthngang muthnangc tiu, ni dung d"y hc, gio duthnangc X mSi l%p

  m%i c th3 xy ducthnangng ucthc k ho"ch chuthhoi nhi/m l%p, xc nh nhucthngang ni

  dung, hnh thucthsacc ho"t ng tucthDng ucthsacng.

  GVCN l thnh vin cuthhoia t(p th3 sucth ph"m v hi #ng sucth ph"m, l ngucth8i

  thay m-t Hi/u tructhXng, hi #ng nh tructh8ng v cha mu HS qu+n l v chu

  trch nhi/m [email protected] cht lucthng gio duthnangc ton di/n HS l%p mnh phuthnang trch, tH

  chucthsacc thucthnangc hi/n chuthhoi tructhDng, k ho"ch cuthhoia nh tructh8ng X l%p.

  V%i tucth cch l ngucth8i "i di/n cho t(p th3 cc nh sucth ph"m, GVCN c

  trch nhi/m [email protected] "t tt c+ yu cGu, k ho"ch gio duthnangc cuthhoia nh tructh8ng

  t%i t(p th3 v tucthhuyenng HS cuthhoia l%p chuthhoi nhi/m. *#ng th8i, GVCN c kh+ nNng

  bin nhucthngang chuthhoi tructhDng, k ho"ch o t"o cuthhoia nh tructh8ng thnh chucthDng

  trnh hnh ng cuthhoia t(p th3 l%p v cuthhoia mSi HS.

  MSi GVCN cn l mt thnh vin tham mucthu cuthhoia Hi #ng sucth ph"m, c

  trch nhi/m ph+n nh Gy uthhoi thng tin [email protected] l%p chuthhoi nhi/m cuthngang nhucth tucthhuyenng

  thnh vin trong t(p th3 l%p, @ xut cc gi+i php gio duthnangc HS, gip cn

  b qu+n l, lnh "o nh tructh8ng uctha ra cc nh hucth%ng, gi+i php qu+n l,

  gio duthnangc HS hi/u qu+.

  2. Gio vin ch nhim lp l ngi i din quyn li, nguyn vng

  chnh ng ca tp th hc sinh, l cu ni gia cc lp vi Hiu

  trng v cc thy c gio

  *i v%i t(p th3 HS mt l%p hc, khng c mt GV no (k3 c+ Hi/u tructhXng)

  l"i c cD hi, c [email protected] ki/n thit l(p quan h/ thn thi/n, tucthnang nhin nhucth

 • LP K HOCH CNG TC CH NHIM | 11

  GVCN l%p. V%i ucthu th cuthhoia GVCN, [email protected] ngucth8i xy ducthnangng ucthc mi

  quan h/ vucthhuyena l thGy tr, vucthhuyena l anh em, b"n b... l chS ducthnanga tinh thGn,

  lun ucthc HS tin yu, chia sv nhucthngang bNn khoNn thoc moc, bc l nhucthngang

  nguy/n vng, kht khao... GVCN l%p cGn t(n duthnangng nhucthngang [email protected] ki/n 3

  thu th(p tt c+ nhucthngang thng tin cuthhoia HS 3 xucthhoi l theo hai phucthDng n:

  V%i nhucthngang kin khng hp l cuthhoia HS th GVCN gi+i thch, thuyt phuthnangc

  b?ng tnh c+m, b?ng sucthnang #ng c+m cuthhoia mt nh sucth ph"m c kinh

  nghi/m... cc em sb dx dng ucthc gi+i to+ (khng t nhucthngang HS i hqi,

  thoc moc, c nhucthngang vucth%ng moc trong quan h/, [email protected] hc t(p, cng vi/c v%i

  b"n b, thGy c, cha mu v quan h/ x hi...).

  Nu nhucthngang ph+n nh, nguy/n vng thy cGn ph+i p ucthsacng th GVCN bn

  v%i cc thGy c khc, bo co Hi/u tructhXng tm bi/n php gi+i quyt cho

  c tnh c l, t"o cD hi cho HS, t(p th3 l%p c cD hi pht tri3n.

  CGn khyng nh, GVCN vucthhuyena l mt nh sucth ph"m vucthhuyena l "i di/n cuthhoia Hi/u

  tructhXng, "i di/n cuthhoia t(p th3 HS. Tnh giao thoa cuthhoia v tr ngucth8i GVCN

  t"o nn ci cGu ni giucthngaa Hi/u tructhXng v t(p th3 HS, sb t"o ra cD hi,

  [email protected] ki/n gi+i quyt kp th8i, c hi/u qu+ cao trong tH chucthsacc tc ng gio

  duthnangc, trnh ucthc nhucthngang mu thu[n, nhucthngang hi3u lGm cuthhoia cc quan h/

  trong v ngoi nh tructh8ng, trong v ngoi l%p chuthhoi nhi/m.

  Ngy nay v tr cGu ni cuthhoia GVCN v cng quan trng bXi trong bi

  c+nh hi nh(p, HS lun b tc ng bXi cc yu t tch cucthnangc v tiu cucthnangc.

  Cc em c [email protected] suy ngh^ nh"y c+m, nNng ng, sng t"o, mun tucthnang khyng

  nh nhucthng l"i thiu kinh nghi/m, hi3u bit cn h"n ch... d[n t%i sucthnang

  kh khNn khi lucthnanga chn cc phucthDng n ucthsacng xucthhoi. C th3 thy rt r, chuctha

  bao gi8 v tr, vai tr cuthhoia ngucth8i GVCN l%p l"i quan trng nhucth hi/n nay.

  *i v%i HS v t(p th3 l%p, GVCN l ngucth8i gio duthnangc v l ngucth8i lnh "o

  gGn guthngai nht, tH chucthsacc, [email protected] khi3n, ki3m tra ton di/n mi ho"t ng v cc

  mi quan h/ ucthsacng xucthhoi thuc ph"m vi l%p mnh phuthnang trch ducthnanga trn i nguthnga

  tucthnang qu+n l cn b l%p, cn b *on v tnh tucthnang gic cuthhoia mi HS trong l%p.

  GVCN l%p cn l ngucth8i t(p hp kin, nguy/n vng cuthhoia tucthhuyenng HS cuthhoia l%p

  ph+n nh v%i Hi/u tructhXng, v%i cc tH chucthsacc trong nh tructh8ng v v%i cc GV

  b mn. GVCN v%i tucth cch l "i di/n cho l%p cn c trch nhi/m b+o v/,

  bnh vucthnangc [email protected] li mi m-t HS cuthhoia l%p.

 • 12 | MODULE THCS 31

  Nhucth v(y, GVCN l cGu ni giucthngaa Hi/u tructhXng (Ban gim hi/u), giucthngaa cc tH

  chucthsacc trong nh tructh8ng, giucthngaa cc GV b mn v%i t(p th3 HS. Ni cch

  khc, GVCN l ngucth8i "i di/n hai pha: mt m-t "i di/n cho Hi #ng sucth

  ph"m, m-t khc l"i "i di/n cho t(p th3 HS trong qu trnh thucthnangc hi/n

  cng tc chuthhoi nhi/m l%p.

  3. Gio vin ch nhim lp l cu ni gia nh trng vi gia nh

  v cc t chc x hi, l ngi t chc phi hp, lin kt cc lc

  lng trong qu trnh thc hin mc tiu gio dc

  Chuctha bao gi8 trong lch sucthhoi gio duthnangc cuthhoia dn tc l"i -t trn vai ngucth8i

  GVCN l%p (nht l X tructh8ng phH thng) mt trng trch n-ng [email protected] nhucth

  hi/n nay, l tH chucthsacc, phi hp, lin kt cc lucthnangc lucthng gio duthnangc x hi v

  gia nh 3 thucthnangc hi/n muthnangc tiu gio duthnangc ton di/n.

  Sucthnang nghi/p Hi m%i t nucth%c c nhucthngang thnh qu+ v^ "i, k di/u; nhucthngang

  mD ucth%c cuthhoia Chuthhoi tch H# Ch Minh, l tucthXng cuthhoia dn tc, cuthhoia *+ng v

  ang trX thnh hi/n thucthnangc, l Dn giu, nucthc mnh, x hi cng bng,

  dn chuthhoi, vn minh. Ngnh Gio duthnangc tucthnang ho v c nhucthngang ng gp

  khng nhq vo sucthnang nghi/p chung cuthhoia t nucth%c nhucthngang th(p nin Gu cuthhoia

  th kV XXI. Song chuctha bao gi8 chng ta g-p nhucthngang kh khNn, thch thucthsacc

  phucthsacc t"p nhucth hi/n nay. Chuctha bao gi8 th h/ trv ucthc sng v ph+i sng

  trong sucthnang lucthnanga chn giucthngaa ci tt v ci xu, giucthngaa tch cucthnangc v tiu cucthnangc, giucthngaa

  thi/n v c, giucthngaa gi tr v(t cht v tinh thGn, giucthngaa trch nhi/m v [email protected]

  li... nhucth ngy nay. Chnh bi c+nh y cuthngang cGn cc th h/ l%n tuHi,

  nhucthngang ngucth8i c trch nhi/m v%i th h/ trv v dn tc ph+i nng cao

  thucthsacc trch nhi/m trong gio duthnangc. GVCN ph+i l ngucth8i c trch nhi/m

  Gu tin nghin cucthsacu thucthnangc tr"ng, xc nh ni dung, cc bi/n php, hnh

  thucthsacc, ln k ho"ch v tH chucthsacc sucthnang phi hp lin kt cc lucthnangc lucthng xy ducthnangng

  mi tructh8ng gio duthnangc lnh m"nh, thit l(p quan h/ tt up nh?m pht

  huy nhucthngang yu t tch cucthnangc, h"n ch ti a nhucthngang +nh hucthXng tiu cucthnangc n

  qu trnh gio duthnangc th h/ trv.

  Vi/c xy ducthnangng mt mi tructh8ng gio duthnangc lnh m"nh l trch nhi/m cuthhoia tt

  c+ mi ngucth8i, cuthhoia ton x hi, khng chV cuthhoia GVCN. Tuy nhin, i v%i mi

  tructh8ng gio duthnangc HS phH thng, GVCN cGn tucthnang xc nh ph+i c trch nhi/m,

 • LP K HOCH CNG TC CH NHIM | 13

  v GVCN nom vucthngang muthnangc tiu gio duthnangc, c nNng lucthnangc tH chucthsacc, phi hp cc

  lucthnangc lucthng x hi v gia nh.

  Vi/c thucthnangc hi/n lin kt gio duthnangc cuthhoia GVCN c khng t kh khNn, v v(y

  GVCN cGn t(n duthnangng, tranh thuthhoi sucthnang hS tr, gip 7 cuthhoia Hi/u tructhXng v

  cucthDng v cuthhoia Hi/u tructhXng m%i uthhoi tucth cch php nhn qu+n l 3 lin h/

  v%i cc tH chucthsacc x hi ngoi nh tructh8ng.

  GVCN vucthhuyena uctha ra nhucthngang nh hucth%ng, muthnangc tiu pht tri3n, gio duthnangc HS

  vucthhuyena ph+i tH chucthsacc phi hp v%i cc lucthnangc lucthng x hi c lin quan nh?m

  thucthnangc hi/n muthnangc tiu gio duthnangc cuthhoia l%p chuthhoi nhi/m, gio duthnangc HS hi/u qu+.

  GVCN cuthngang l ngucth8i tri3n khai nhucthngang yu cGu gio duthnangc cuthhoia nh tructh8ng

  n v%i gia nh, cha mu HS, #ng th8i cuthngang l ngucth8i tip nh(n cc thng

  tin ph+n h#i tucthhuyen HS, gia nh HS, cc ducth lu(n x hi [email protected] HS trX l"i v%i nh

  tructh8ng 3 gip lnh "o nh tructh8ng c gi+i php qu+n l, phi hp hi/u

  qu+, #ng th8i t"o l(p mi lin h/ thng tin a [email protected] giucthngaa nh tructh8ng

  gia nh HS x hi.

  NHIM V HC TP

  1. Hy lm r v tr, vai tr GVCN l ngucth8i "i di/n cho Hi/u tructhXng qu+n l

  ton di/n HS mt l%p hc X mt tructh8ng phH thng.

 • 14 | MODULE THCS 31

  2. Nu v tr, vai tr GVCN l%p l ngucth8i "i di/n [email protected] li, nguy/n vng

  chnh ng cuthhoia t(p th3 HS, l cGu ni giucthngaa cc l%p v%i Hi/u tructhXng v

  cc thGy c gio.

  3. Hy lm r v tr, vai tr GVCN l%p l cGu ni giucthngaa nh tructh8ng v%i gia

  nh v cc tH chucthsacc x hi, l ngucth8i tH chucthsacc phi hp, lin kt cc lucthnangc

  lucthng trong qu trnh thucthnangc hi/n muthnangc tiu gio duthnangc.

  4. Nu v tr, vai tr GVCN l ngucth8i c vn cho cng tc *i X l%p chuthhoi nhi/m.

 • LP K HOCH CNG TC CH NHIM | 15

  5. B"n hy lin h/ v%i thucthnangc tixn lm cng tc chuthhoi nhi/m cuthhoia mnh, xc nh

  cc i3m nhn 3 thucthnangc hi/n tt hDn vai tr cuthhoia GVCN l%p X tructh8ng THCS.

  THNG TIN PHN HI

  1. V tr ca GVCN trong trng hc

  GVCN l ngucth8i "i di/n cho Hi/u tructhXng qu+n l ton di/n HS mt l%p hc

  X tructh8ng phH thng. GVCN ucthc Hi/u tructhXng giao trch nhi/m qu+n l

  l%p hc nn GVCN l ngucth8i "i di/n cho Hi/u tructhXng qu+n l l%p hc.

  2. Vai tr ca GVCN

  a. Qu+n l ton di/n mt l%p hc, bao g#m:

  Qu+n l [email protected] nhn sucthnang nhucth: S lucthng, tuHi tc, gi%i tnh, hon c+nh gia nh,

  trnh HS [email protected] hc lucthnangc v "o ucthsacc...

  *uctha ra ducthnang bo, v"ch ucthc mt k ho"ch gio duthnangc ph hp v%i thucthnangc tr"ng

  3 dot d[n HS thucthnangc hi/n k ho"ch .

  Khai thc ht nhucthngang [email protected] ki/n khch quan, chuthhoi quan trong v ngoi nh

  tructh8ng "t t%i muthnangc tiu gio duthnangc.

  b. Qu+n l ton di/n ho"t ng gio duthnangc, g#m:

  Nom vucthngang -c i3m cuthhoia tucthhuyenng HS:

  + [email protected] nhn thn (h tn, tuHi, gi%i tnh, a chV, hon c+nh gia nh, cha mu,

  [email protected] nghi/p).

  + [email protected] gia c+nh ([email protected] vNn ho, kinh t, [email protected] tm l...).

 • 16 | MODULE THCS 31

  + [email protected] b+n thn HS ([email protected] sucthsacc khov, sX thch, hc lucthnangc, "o ucthsacc, quan h/ x hi,

  b"n b, tnh tnh...).

  *nh gi phn lo"i, xc nh nhucthngang m-t m"nh, m-t yu cuthhoia t(p th3 HS:

  + Phn lo"i theo muthnangc tiu gio duthnangc ton di/n nhucth: nNng lucthnangc hc t(p, sucthnang

  pht tri3n tr tu/, kh+ nNng hc t(p cc mn 3 xy ducthnangng k ho"ch phuthnang

  "o, b#i ducth7ng HS theo mn hc.

  + Phn lo"i ucthc -c i3m nhn cch, thi , "o ucthsacc HS, 3 c k ho"ch

  tc ng c th3 ho v phi hp trong gio duthnangc.

  + Quan tm t%i nhucthngang HS yu [email protected] mi m-t hc t(p, k^ nNng 3 c k ho"ch

  rn luy/n, b#i ducth7ng.

  Nom vucthngang gia c+nh, -c i3m cuthhoia cc gia nh HS:

  + *8i sng kinh t, [email protected] nghi/p, trnh vNn ho, kh+ nNng v thi cuthhoia

  cc b(c cha mu i v%i cc ho"t ng gio duthnangc cuthhoia nh tructh8ng.

  c. GVCN l thnh vin cuthhoia t(p th3 sucth ph"m v hi #ng sucth ph"m, l ngucth8i

  thay m-t Hi/u tructhXng, hi #ng nh tructh8ng v cha mu HS.

  d. GVCN c trch nhi/m [email protected] "t tt c+ yu cGu, k ho"ch gio duthnangc cuthhoia nh

  tructh8ng t%i t(p th3 v tucthhuyenng HS cuthhoia l%p chuthhoi nhi/m; bin nhucthngang chuthhoi tructhDng, k

  ho"ch o t"o cuthhoia nh tructh8ng thnh chucthDng trnh hnh ng cuthhoia t(p th3

  l%p v cuthhoia mSi HS.

  e. L mt thnh vin tham mucthu cuthhoia Hi #ng sucth ph"m, c trch nhi/m ph+n

  nh Gy uthhoi thng tin [email protected] l%p chuthhoi nhi/m, @ xut cc gi+i php gio duthnangc HS,

  gip cn b qu+n l, lnh "o nh tructh8ng uctha ra cc nh hucth%ng, gi+i php

  qu+n l, gio duthnangc HS hi/u qu+.

  g. Yu cGu i v%i GVCN:

  Ph+i nom choc muthnangc tiu l%p hc, cp hc.

  C kin thucthsacc cD b+n [email protected] Tm l hc, Gio duthnangc hc, c hi3u bit [email protected] vNn ho,

  php lu(t, chnh tr...

  *-c bi/t cGn c hng lo"t k^ nNng tH chucthsacc ho"t ng gio duthnangc nhucth:

  + K^ nNng giao tip, ucthsacng xucthhoi v%i cc i tucthng trong v ngoi nh tructh8ng.

  + K^ nNng ch_n on -c i3m HS, k^ nNng l(p k ho"ch.

  + K^ nNng tc ng nh?m c th3 ho qu trnh gio duthnangc HS.

 • LP K HOCH CNG TC CH NHIM | 17

  3. V tr, vai tr GVCN lp gc l ngi i din quyn li, nguyn

  vng chnh ng ca tp th HS, l cu ni gia cc lp vi Hiu

  trng v cc thy c gio

  a. GVCN l%p l ngucth8i t(p hp kin, nguy/n vng cuthhoia tucthhuyenng HS cuthhoia l%p ph+n

  nh v%i Hi/u tructhXng, v%i cc tH chucthsacc trong nh tructh8ng v v%i cc GV b mn.

  b. GVCN v%i tucth cch l "i di/n cho l%p cn c trch nhi/m b+o v/, bnh vucthnangc

  [email protected] li chnh ng [email protected] mi m-t HS cuthhoia l%p.

  V%i nhucthngang kin khng hp l cuthhoia HS th GVCN gi+i thch, thuyt phuthnangc

  b?ng tnh c+m, b?ng sucthnang #ng c+m cuthhoia mt nh sucth ph"m c kinh nghi/m...

  Nu nhucthngang ph+n nh, nguy/n vng thy cGn ph+i p ucthsacng th GVCN bn

  v%i cc thGy c khc v bo co Hi/u tructhXng tm bi/n php gi+i quyt.

  c. Tnh giao thoa cuthhoia v tr ngucth8i GVCN t"o nn ci cGu ni giucthngaa Hi/u

  tructhXng v t(p th3 HS, sb t"o ra cD hi, [email protected] ki/n gi+i quyt kp th8i, c hi/u

  qu+ cao trong tH chucthsacc tc ng gio duthnangc.

  Ngy nay v tr cGu ni cuthhoia GVCN l"i cng quan trng bXi HS lun

  mun tucthnang khyng nh (nht l HS THCS) nhucthng l"i thiu kinh nghi/m,

  hi3u bit cn h"n ch... nn g-p [email protected] kh khNn khi lucthnanga chn cc phucthDng

  n ucthsacng xucthhoi.

  d. *i v%i HS v t(p th3 l%p, GVCN l nh gio duthnangc v l ngucth8i lnh "o gGn

  guthngai nht, tH chucthsacc, [email protected] khi3n, ki3m tra ton di/n mi ho"t ng v cc mi

  quan h/ ucthsacng xucthhoi thuc ph"m vi l%p mnh phuthnang trch.

  4. V tr, vai tr GVCN lp gc cu ni gia nh trng vi gia

  nh v cc t chc x hi

  a. L ngucth8i tH chucthsacc, phi hp, lin kt cc lucthnangc lucthng gio duthnangc x hi v gia

  nh 3 thucthnangc hi/n muthnangc tiu gio duthnangc HS ton di/n.

  b. L ngucth8i c trch nhi/m Gu tin nghin cucthsacu thucthnangc tr"ng, xc nh ni dung,

  cc bi/n php, hnh thucthsacc, ln k ho"ch v tH chucthsacc sucthnang phi hp, lin kt cc

  lucthnangc lucthng xy ducthnangng mi tructh8ng gio duthnangc lnh m"nh, nh?m pht huy nhucthngang

  yu t tch cucthnangc, h"n ch ti a nhucthngang +nh hucthXng tiu cucthnangc n qu trnh gio

  duthnangc th h/ trv.

  c. L ngucth8i tri3n khai nhucthngang yu cGu gio duthnangc cuthhoia nh tructh8ng n v%i gia

  nh, cha mu HS, #ng th8i cuthngang l ngucth8i tip nh(n cc thng tin ph+n h#i

  tucthhuyen HS, gia nh HS, cc ducth lu(n x hi [email protected] HS trX l"i v%i nh tructh8ng.

 • 18 | MODULE THCS 31

  5. V tr, vai tr GVCN gc l ngi c vn cho cng tc i lp

  ch nhim

  L ngucth8i c vn cho Ban chp hnh chi i cuthhoia l%p chuthhoi nhi/m X tructh8ng THCS.

  Tucth vn cho i nguthnga ny [email protected] vi/c l(p k ho"ch v tH chucthsacc cc ho"t ng

  theo tn chV, muthnangc ch cuthhoia tucthhuyenng tH chucthsacc, #ng th8i kt hp v%i cc ho"t

  ng gio duthnangc trong k ho"ch cuthhoia l%p sb em l"i hi/u qu+ cao.

  CU HI T NH GI

  1. Nghin cucthsacu thng tin ph+n h#i, b"n c thm nh(n thucthsacc g [email protected] v tr, vai

  tr cuthhoia GVCN l%p?

  2. Trong tructh8ng hp HS l%p b"n chuthhoi nhi/m c mu thu[n d[n n va ch"m

  v%i HS l%p khc trong tructh8ng, ai sb l ngucth8i chu trch nhi/m ucthsacng ra

  gi+i quyt?

 • LP K HOCH CNG TC CH NHIM | 19

  Ni dung 2

  TM HIU NGHA, NI DUNG V PHNG PHP LP K HOCH

  CH NHIM LP, K HOCH CNG TC GIO VIN CH NHIM

  TRNG TRUNG HC C S

  THNG TIN C BN

  1. ngha ca vic xy dng k hoch ch nhim

  K ho"ch chuthhoi nhi/m l%p c -c tnh quan trng l tnh lin tuthnangc, th3 hi/n

  mt h/ thng lin tuthnangc cc muthnangc tiu lin quan ch-t chb v%i nhau, nNm hc

  tructh%c lm cD sX cho nNm sau, ho"t ng tructh%c lm cD sX cho ho"t ng

  sau... V v(y, k ho"ch chuthhoi nhi/m l t(p hp cc muthnangc tiu c quan h/

  ch-t chb v%i nhau, thng nht bXi muthnangc tiu chung v h/ thng nhucthngang

  bi/n php ucthc xy ducthnangng tructh%c cho mt giai o"n nht nh nh?m thucthnangc

  hi/n nhi/m vuthnang gio duthnangc ucthc xc nh. K ho"ch cn l chucthDng trnh

  hnh ng cuthhoia GVCN ucthc xy ducthnangng trn cD sX nhucthngang chV th, ngh quyt

  cuthhoia *+ng v Nh nucth%c [email protected] gio duthnangc, ucthc v(n duthnangng v thucthnangc hi/n trong

  nhucthngang [email protected] ki/n cuthnang th3, ph hp v%i -c i3m cuthhoia nh tructh8ng.

  Trong nh tructh8ng phH thng c [email protected] k ho"ch. K ho"ch cuthhoia GVCN mt

  m-t l sucthnang cuthnang th3 v chi tit ho k ho"ch cuthhoia cD quan qu+n l cp trn, m-t

  khc ucthc ducthnanga trn tnh hnh thucthnangc tixn v nhi/m vuthnang cuthnang th3 cuthhoia nh tructh8ng,

  cuthhoia khi l%p chuthhoi nhi/m, ucthc thucthnangc hi/n trong ph"m vi mt l%p hc cuthnang th3.

  K ho"ch cuthhoia GVCN ucthc xc nh theo nhi/m vuthnang cuthhoia nh tructh8ng theo cc

  ho"t ng (d"y hc, gio duthnangc, lao ng s+n xut...) v theo th8i gian (nNm

  hc, hc k, thng, tuGn).

  K ho"ch chuthhoi nhi/m l%p th3 hi/n sucthnang cuthnang th3 ho quan i3m, ucth8ng li

  gio duthnangc cuthhoia *+ng, cc nhi/m vuthnang nNm hc, nhucthngang quy lu(t v l lu(n gio

  duthnangc vo vi/c thit k v thucthnangc hi/n cc muthnangc tiu gio duthnangc cuthhoia nh tructh8ng

  mt cch cuthnang th3.

  L(p k ho"ch l v"ch ra nhucthngang cch tip c(n hp l 3 "t ucthc cc muthnangc tiu

  @ ra, 3 sucthnang c gong cuthhoia GVCN v HS c hi/u qu+. Khng c k ho"ch,

 • 20 | MODULE THCS 31

  ho"t ng qu+n l cuthhoia GVCN sb X tr"ng thi tucthnang nhin, hi/u qu+ thp. L(p k

  ho"ch chuthhoi nhi/m c cc muthnangc ch: gi+m b%t sucthnang bt nh, ch trng vo cc

  muthnangc tiu, t"o kh+ nNng "t muthnangc tiu mt cch kinh t v cho php GVCN c

  th3 ki3m sot qu trnh tin hnh cc nhi/m vuthnang.

  GVCN cGn quan tm n vi/c l(p k ho"ch, n vi/c thit k nhucthngang bucth%c

  i v vi/c lm cuthnang th3 theo mt trnh tucthnang quy nh 3 "t muthnangc tiu @ ra.

  Hnh dung ucthc nhucthngang bucth%c i cuthnang th3 ny, choc chon GVCN l%p sb trnh

  ucthc yu t ng[u nhin, tu| ti/n trong cng tc qu+n l v gio duthnangc t(p

  th3 HS.

  2. Ni dung v phng php lp k hoch ch nhim lp

  L(p k ho"ch chuthhoi nhi/m l%p l quyt nh tructh%c xem:

  + Ph+i lm ci g?

  + Lm nhucth th no?

  + Khi no lm?

  + Ai lm ci ?

  + Lm vi/c trong nhucthngang [email protected] ki/n no?

  L(p k ho"ch chuthhoi nhi/m l%p ucthc hi3u l thit k tructh%c bucth%c i cho ho"t

  ng tucthDng lai thng qua vi/c sucthhoi duthnangng v khai thc ti ucthu ngu#n nhn

  lucthnangc, v(t lucthnangc 3 "t ucthc nhucthngang muthnangc tiu xc nh.

  L(p k ho"ch chuthhoi nhi/m l%p i hqi ph+i c tri thucthsacc v k^ nNng tin hnh,

  xc nh ucthc ucth8ng li v uctha ra cc quyt nh trn cD sX cc muthnangc tiu,

  sucthnang hi3u bit cng cc nh gi mt cch th(n trng.

  K ho"ch chuthhoi nhi/m l sucthnang sng t"o cuthhoia GVCN l%p, ph+n nh kh+ nNng xucthhoi

  l thng tin, xc nh muthnangc tiu, thit k v ducthnang on cc ho"t ng "t

  ucthc muthnangc tiu cuthhoia h.

  GV ph+i phc ho" k ho"ch cuthhoia chuthhoi nhi/m bucth%c Gu, ngay khi ucthc Hi/u

  tructhXng phn cng v giao nh(n l%p. D ucthc yu cGu lm chuthhoi nhi/m mt

  l%p c [email protected] HS yu km, th(m ch l%p hc c vi phGn tucthhoi ''qu(y'' GV

  cuthngang ucthhuyenng qu lo long v vi vng tucthhuyen chi. Nhn chung khng nn xin

  Hi/u tructhXng cho Hi l%p v lm nhucth v(y dx b lnh "o nh tructh8ng nh(n

  xt l non yu. Nn coi l cD hi tt 3 th3 hi/n b+n l^nh, tr tu/ cuthhoia

  ngucth8i GVCN.

 • LP K HOCH CNG TC CH NHIM | 21

  GV c th3 nghin cucthsacu 3 l(p k ho"ch chuthhoi nhi/m theo cc bucth%c sau:

  + Nh(n bn giao s lucthng, cht lucthng HS v sH sch tucthhuyen GVCN cuthhoia nNm hc

  tructh%c (i v%i l%p 7, 8, 9). Ring i v%i HS l%p 6 th GVCN bucth%c Gu chV

  cGn nghin cucthsacu k^ kt qu+ hc t(p c+ cp Ti3u hc v -c bi/t l l8i nh(n

  xt cuthhoia GV nNm cui cp (l%p 5).

  + Nghin cucthsacu kt qu+ hc t(p cng hon c+nh gia nh cuthhoia tucthhuyenng HS 3 chu_n

  b cho chin lucthc d"y cuthhoia chnh mnh cuthngang nhucth k ho"ch phi hp, chia

  sv [email protected] yu cGu d"y hc v gio duthnangc HS v%i cc GV khc sb d"y cng l%p.

  + L(p danh sch HS theo thucthsac tucthnang A, B, C..., g"ch chn ho-c c k hi/u ring cho

  nhucthngang HS -c bi/t nhucth l HS qu giqi, qu ngho ho-c qu qu(y,...

  + G-p GVCN cuthnga 3 xin ucthc nh(n bn giao cht lucthng gio duthnangc tucthhuyen nNm hc

  tructh%c (i v%i HS l%p 7 trX ln).

  + Ghi ch trong sH tay nhucthngang ducthnang kin [email protected] cch thucthsacc Hi m%i cng tc chuthhoi

  nhi/m sb thucthnangc hi/n trong nNm hc m%i i v%i l%p mnh chuthhoi nhi/m.

  B+n k ho"ch cng tc GVCN thucth8ng bao g#m nhucthngang ni dung chuthhoi yu sau:

  + Tm tot tnh hnh cuthhoia nh tructh8ng v cuthhoia l%p hc. PhGn ny yu cGu nu

  ngon gn, r rng, -c i3m nNm hc cuthhoia nh tructh8ng, cuthhoia l%p (nhucthngang

  thu(n li, kh khNn, tnh hnh HS...).

  + Xc nh r muthnangc ch, yu cGu tin hnh cc ho"t ng gio duthnangc. PhGn ny

  yu cGu vit muthnangc tiu th(t cuthnang th3, chnh xc, c th3 o ucthc, quan st v

  nh gi ucthc. Cuthnang th3 ho muthnangc tiu thnh cc nhi/m vuthnang ph+i thucthnangc hi/n.

  + Xc nh nhucthngang [email protected] ki/n, phucthDng ti/n, a i3m v th8i gian tin hnh

  cc ho"t ng.

  + Xc nh cc phucthDng php ki3m tra v nh gi vi/c thucthnangc hi/n k ho"ch.

  Thucthnangc tixn cho thy, k ho"ch cuthhoia GVCN d ucthc thit k mt cch c_n th(n,

  c tnh n nhucthngang [email protected] @ v nhucthngang [email protected] ki/n nht nh, song khng

  trnh khqi nhucthngang h"n ch do nhucthngang bin ng cuthhoia thucthnangc tixn em l"i.

  Do , GVCN cGn ducthnanga vo cc thng tin thu ucthc, i chiu v%i muthnangc tiu

  3 kp th8i [email protected] chVnh v hon thi/n k ho"ch mt cch linh ho"t, sng

  t"o nh?m thucthnangc hi/n tt nhucthngang muthnangc tiu gio duthnangc @ ra.

  GVCN giqi l nhucthngang ngucth8i bit xy ducthnangng k ho"ch, thucthnangc hi/n theo k

  ho"ch v cuthngang bit [email protected] chVnh chng nu thy cGn thit.

 • 22 | MODULE THCS 31

  NHIM V HC TP

  1. Hy trnh by ngha cuthhoia vic lp k hoch cng tc chuthhoi nhim lp.

  2. Phn tch n$i dung v phucth(ng php lp k hoch cng tc chuthhoi nhim lp.

  THNG TIN PHN HI

  1. ngha ca vic xy dng k hoch ch nhim lp

  K ho"ch chuthhoi nhi/m l%p l t(p hp cc muthnangc tiu c quan h/ ch-t chb v%i

  nhau, thng nht bXi muthnangc tiu chung v h/ thng nhucthngang bi/n php ucthc

  xy ducthnangng tructh%c cho mt giai o"n nht nh nh?m thucthnangc hi/n nhi/m vuthnang

  gio duthnangc ucthc xc nh.

  K ho"ch cn l chucthDng trnh hnh ng cuthhoia GVCN ucthc xy ducthnangng trn

  cD sX nhucthngang ChV th, Ngh quyt cuthhoia *+ng v Nh nucth%c [email protected] gio duthnangc, ucthc

 • LP K HOCH CNG TC CH NHIM | 23

  v(n duthnangng v thucthnangc hi/n trong nhucthngang [email protected] ki/n cuthnang th3, ph hp v%i -c

  i3m cuthhoia nh tructh8ng.

  K ho"ch cuthhoia GVCN mt m-t l sucthnang cuthnang th3 v chi tit ho k ho"ch cuthhoia cD

  quan qu+n l cp trn, quan i3m, ucth8ng li gio duthnangc cuthhoia *+ng, m-t khc

  n ucthc ducthnanga trn tnh hnh thucthnangc tixn v nhi/m vuthnang cuthnang th3 cuthhoia nh tructh8ng,

  cuthhoia khi l%p chuthhoi nhi/m, ucthc thucthnangc hi/n trong ph"m vi mt l%p hc cuthnang th3.

  2. Lp k hoch cng tc ch nhim lp

  a. Khi ni/m

  L(p k ho"ch l v"ch ra nhucthngang cch tip c(n hp l 3 "t ucthc cc muthnangc

  tiu @ ra, 3 sucthnang c gong cuthhoia GVCN v HS c hi/u qu+. Khng c k ho"ch,

  ho"t ng qu+n l cuthhoia GVCN sb X tr"ng thi tucthnang nhin, hi/u qu+ thp.

  L(p k ho"ch chuthhoi nhi/m c cc muthnangc ch: gi+m b%t sucthnang bt nh, ch trng

  vo cc muthnangc tiu, t"o kh+ nNng "t muthnangc tiu mt cch kinh t v cho

  php GVCN c th3 ki3m sot qu trnh tin hnh cc nhi/m vuthnang.

  GVCN cGn quan tm n vi/c l(p k ho"ch, thit k nhucthngang bucth%c i v

  vi/c lm cuthnang th3 theo mt trnh tucthnang ucthc quy nh 3 "t ucthc muthnangc tiu

  @ ra. Hnh dung ucthc nhucthngang bucth%c i cuthnang th3 ny, choc chon GVCN

  l%p sb trnh ucthc nhucthngang yu t ng[u nhin, tu| ti/n trong cng tc qu+n

  l v gio duthnangc t(p th3 HS.

  b. Ni dung v phucthDng php l(p k ho"ch chuthhoi nhi/m l%p

  L(p k ho"ch chuthhoi nhi/m l quyt nh ucthc: Ph+i lm ci g? Lm nhucth th

  no? Khi no lm? Ai lm ci ? Lm vi/c trong nhucthngang [email protected] ki/n no?

  L(p k ho"ch chuthhoi nhi/m ucthc hi3u l thit k tructh%c bucth%c i cho ho"t

  ng tucthDng lai thng qua vi/c sucthhoi duthnangng v khai thc ti ucthu ngu#n nhn

  lucthnangc, v(t lucthnangc 3 "t ucthc nhucthngang muthnangc tiu xc nh.

  K ho"ch chuthhoi nhi/m l sucthnang sng t"o cuthhoia GVCN l%p, ph+n nh kh+ nNng xucthhoi

  l thng tin, xc nh muthnangc tiu, thit k v ducthnang on cc ho"t ng "t

  ucthc muthnangc tiu cuthhoia h.

  c. Cc bucth%c l(p k ho"ch

  Nh(n bn giao s lucthng, cht lucthng HS v sH sch tucthhuyen GVCN cuthhoia nNm hc tructh%c.

 • 24 | MODULE THCS 31

  Nghin cucthsacu kt qu+ hc t(p cng hon c+nh gia nh cuthhoia tucthhuyenng HS.

  L(p danh sch HS, phn lo"i HS.

  Ghi ch nhucthngang ducthnang kin [email protected] cch thucthsacc Hi m%i cng tc chuthhoi nhi/m sb thucthnangc

  hi/n trong nNm hc m%i cho l%p chuthhoi nhi/m.

  d. B+n k ho"ch cng tc GVCN thucth8ng bao g#m

  Tm tot tnh hnh cuthhoia nh tructh8ng v cuthhoia l%p hc.

  Xc nh r muthnangc ch, yu cGu tin hnh cc ho"t ng gio duthnangc. PhGn ny

  yu cGu vit muthnangc tiu th(t cuthnang th3, chnh xc, c th3 o ucthc, quan st v

  nh gi ucthc. Cuthnang th3 ho muthnangc tiu thnh cc nhi/m vuthnang ph+i thucthnangc hi/n.

  Xc nh nhucthngang [email protected] ki/n, phucthDng ti/n, a i3m v th8i gian tin hnh

  cc ho"t ng.

  Xc nh cc phucthDng php ki3m tra v nh gi vi/c thucthnangc hi/n k ho"ch.

  Xy ducthnangng cc k" hoch hot %ng gio duthnangc trong nm h(c, GVCN c th.

  s0p x"p cc hot %ng theo cch sau:

  Th8i gian Phn cng Ki3m tra

  Cc

  ho"t

  ng

  Thng TuGn

  Ngucth8i

  phuthnang

  trch

  Ngucth8i

  tham

  gia

  Chu_n

  b [email protected]

  ki/n

  Ngucth8i

  tham

  gia

  Th8i

  gian

  Nh(n

  xt

  nh

  gi

  Ghi

  ch

  (sucthhoia

  Hi

  [email protected]

  chVnh)

  e. *[email protected] chVnh v hon thi/n k ho"ch

  Thucthnangc tixn cho thy, k ho"ch cuthhoia GVCN d ucthc thit k mt cch c_n

  th(n, c tnh n nhucthngang [email protected] @ v nhucthngang [email protected] ki/n nht nh, song

  khng trnh khqi nhucthngang h"n ch do nhucthngang bin ng cuthhoia thucthnangc tixn em

  l"i. Do , GVCN cGn ducthnanga vo cc thng tin thu ucthc, i chiu v%i muthnangc

  tiu 3 kp th8i [email protected] chVnh v hon thi/n k ho"ch mt cch linh ho"t

  sng t"o nh?m thucthnangc hi/n tt nhucthngang muthnangc tiu gio duthnangc @ ra.

 • LP K HOCH CNG TC CH NHIM | 25

  Cu hi t nh gi

  1. Ngoi nhucthngang ngh^a nhucth nu trn, b"n hy @ xut thm nhucthngang

  ngh^a cuthhoia l(p k ho"ch cng tc chuthhoi nhi/m l%p.

  2. Hy @ xut cc bucth%c l(p k ho"ch cng tc chuthhoi nhi/m l%p ph hp thucthnangc

  tixn cuthhoia a phucthDng.

 • 26 | MODULE THCS 31

  Ni dung 3

  LP K HOCH CNG TC CH NHIM

  THNG TIN C BN

  1. Tm hiu hon cnh, c im v iu kin sng ca tng i tng

  hc sinh lp ch nhim

  *y l nhi/m vuthnang trung tm cuthhoia GVCN l%p, l(p k ho"ch cng tc chuthhoi

  nhi/m nh?m tH chucthsacc c hi/u qu+ cc ho"t ng gio duthnangc HS chuthhoi nhi/m

  ucthc nh tructh8ng giao ph.

  Ngucth8i GVCN mun thnh cng trong l(p k ho"ch cng tc chuthhoi nhi/m

  nh?m tH chucthsacc ho"t ng sucth ph"m cuthhoia mnh c hi/u qu+ khng th3 uctha

  ra mt k ho"ch gio duthnangc chung chung, tructhhuyenu tucthng m ph+i xy ducthnangng

  mt b+n k ho"ch v%i cc bi/n php cuthnang th3 ph hp v%i -c i3m lucthsaca tuHi,

  tm l, nhn cch cuthhoia tucthhuyenng HS trong t(p th3 l%p.

  Mun v(y, tructh%c ht GVCN ph+i tm hi3u trong t(p th3 l%p, hon c+nh,

  -c i3m v [email protected] ki/n sng cuthhoia tucthhuyenng HS l%p mnh. Cuthnang th3 nhucth:

  Nghin cucthsacu h# sD cuthhoia HS (SD yu l lch gia nh, hc b", sH i3m, bin

  b+n hp l%p, b+n ki3m i3m, tucthnang nh(n xt, nh gi cuthhoia c nhn...).

  Nghin cucthsacu cc s+n ph_m hc t(p v ho"t ng cuthhoia HS (nhucthngang bi ki3m

  tra, bi thi, bo tucth8ng, tranh vb, nh(t k, s+n ph_m, lao ng, gio duthnangc

  th3 cht...).

  Quan st nhucthngang bi3u hi/n tch cucthnangc hay tiu cucthnangc trong cc ho"t ng hc

  t(p, lao ng, th3 thao, vNn ngh/, vui chDi... h?ng ngy.

  Trao Hi, tr chuy/n tructhnangc tip ho-c gin tip v%i HS, v%i cn b l%p,

  *on, *i, v%i GV b mn... [email protected] nhucthngang ni dung cGn tm hi3u.

  ThNm gia nh HS v tr chuy/n v%i phuthnang huynh 3 hi3u hon c+nh v c

  bi/n php gio duthnangc thch hp.

  Nh8 cc bi/n php a d"ng , GVCN l%p c th3 thu lucthm ucthc mt khi

  lucthng thng tin l%n [email protected] l%p mnh chuthhoi nhi/m, lm cD sX cho qu trnh

  nghin cucthsacu, phn tch, xucthhoi l nhucthngang thng tin b?ng [email protected] hnh thucthsacc

  khc nhau, tucthhuyen c ucthc nhucthngang nh(n xt, nh gi v hi3u b+n cht

  tucthhuyenng HS cuthhoia mnh. CGn ghi chp, theo di tin trnh pht tri3n cuthhoia HS

  ducth%i d"ng nh(t k cng tc chuthhoi nhi/m l%p.

 • LP K HOCH CNG TC CH NHIM | 27

  *3 hon thnh cng tc chuthhoi nhi/m, ngucth8i GVCN khng chV c lng nhi/t

  tnh v%i [email protected], lng nhn i i v%i HS m cGn thit ph+i c phucthDng php

  lm vi/c khoa hc. Tnh khoa hc cuthhoia cng tc gio duthnangc HS ucthc bi3u

  hi/n ducth%i [email protected] gc , song ci bao trm ln tt c+ l cng tc k ho"ch

  ho ho"t ng gio duthnangc (hay cn gi l thit k qu trnh gio duthnangc). Cng

  tc cuthhoia ngucth8i GVCN l%p ht sucthsacc a d"ng v phong ph. H khng chV l

  ngucth8i uctha ra ucthc nhucthngang nh hucth%ng, ni dung gio duthnangc cuthhoia l%p mt

  cch ng on, ph hp v%i muthnangc ch, muthnangc tiu gio duthnangc, m cn l

  ngucth8i tH chucthsacc thucthnangc hi/n, ki3m tra, n c, nh gi hi/u qu+ "t ucthc

  cuthhoia t(p th3 l%p hc v cuthhoia tucthhuyenng HS. V%i nhucthngang -c i3m phucthsacc t"p ,

  vi/c ho"ch nh mt k ho"ch cuthnang th3 tructh%c khi tin hnh ho"t ng ucthc

  coi l cD sX +m b+o cho hi/u qu+ gio duthnangc cuthhoia GVCN l%p. Vi/c lm ny

  vucthhuyena l trch nhi/m, vucthhuyena l kt qu+ sng t"o cuthhoia mSi GVCN; n ph+n nh

  r nt nNng lucthnangc thit k v ducthnang on cuthhoia h trong cng tc gio duthnangc. *y l

  mt ph_m cht cucthnangc k cGn thit i v%i ngucth8i lm cng tc gio duthnangc.

  2. Lp k hoch cng tc ch nhim lp

  Khi l(p k ho"ch chuthhoi nhi/m ucthsacng v%i mt giai o"n, mt nhi/m vuthnang cuthhoia

  cng tc gio duthnangc, ngucth8i GVCN cGn qun tri/t mt s vn @ cD b+n sau:

  Muthnangc tiu, nhi/m vuthnang v k ho"ch nNm hc cuthhoia tructh8ng.

  Nhucthngang -c i3m nHi b(t cuthhoia i tucthng gio duthnangc.

  Nhucthngang -c i3m [email protected] cc mi quan h/ x hi cuthhoia mSi HS v t(p th3 HS.

  Nhucthngang ho"t ng cuthhoia cc tH chucthsacc *on, *i.

  *-c i3m pht tri3n kinh t, x hi, vNn ho... cuthhoia a phucthDng.

  [email protected] hucth%ng pht tri3n trong tucthhuyenng ho"t ng cuthhoia i tucthng gio duthnangc

  (thu(n li, kh khNn).

  Sucthnang bin ng cuthhoia nhucthngang yu t chi phi m-t ho"t ng v cc bi/n php

  [email protected] chVnh ducthnang kin.

  Bi/n php theo di, ki3m tra, nh gi ho"t ng thucthnangc tixn cuthhoia HS.

  Nhucthngang ni dung chuthhoi y"u cuthhoia B7n k" hoch cng tc GVCN:

  Tm tot tnh hnh cuthhoia nh tructh8ng v cuthhoia l%p hc. PhGn ny yu cGu nu

  ngon gn, r rng, -c i3m nNm hc cuthhoia nh tructh8ng, cuthhoia l%p (nhucthngang thu(n

  li kh khNn, tnh hnh HS...).

 • 28 | MODULE THCS 31

  Xc nh r muthnangc ch, yu cGu tin hnh cc ho"t ng gio duthnangc. PhGn

  ny yu cGu vit muthnangc tiu th(t cuthnang th3, chnh xc, c th3 o ucthc, quan st

  v nh gi ucthc.

  Cuthnang th3 ho muthnangc tiu thnh cc nhi/m vuthnang ph+i thucthnangc hi/n.

  Xc nh nhucthngang [email protected] ki/n, phucthDng ti/n, a i3m v th8i gian tin hnh

  cc ho"t ng.

  Xc nh cc phucthDng php ki3m tra v nh gi vi/c thucthnangc hi/n k ho"ch.

  Xy ducthnangng cc k ho"ch ho"t ng gio duthnangc trong nNm hc, GVCN c th3

  sop xp cc ho"t ng theo cch sau:

  Thi gian Phn cng Kim tra

  Cc

  hot

  ng

  Thng Tun

  Ngucthi

  phuthnang

  trch

  Ngucthi

  tham

  gia

  Chun

  b i!u

  ki#n

  Ngucthi

  tham

  gia

  Thi

  gian

  Nh$n

  xt

  nh

  gi

  Ghi

  ch

  (sucthhoia

  ,i

  i!u

  ch-nh)

  Thucthnangc tixn cho thy, k ho"ch cuthhoia GVCN d ucthc thit k mt cch c_n th(n,

  c tnh n nhucthngang [email protected] @ v nhucthngang [email protected] ki/n nht nh, song khng

  trnh khqi nhucthngang h"n ch do nhucthngang bin ng cuthhoia thucthnangc tixn em l"i.

  Do , GVCN cGn ducthnanga vo cc thng tin thu ucthc, i chiu v%i muthnangc tiu

  3 kp th8i [email protected] chVnh v hon thi/n k ho"ch mt cch linh ho"t, sng

  t"o nh?m thucthnangc hi/n tt nhucthngang muthnangc tiu gio duthnangc @ ra.

  GVCN giqi l nhucthngang ngucth8i bit xy ducthnangng k ho"ch, thucthnangc hi/n theo k

  ho"ch v cuthngang bit [email protected] chVnh chng nu thy cGn thit.

  Mt s, k& hoch chuthhoi nhi m nhucth sau:

  K hoch tu*n: MSi tuGn c 1 tit sinh ho"t ducth%i c8 v 1 tit sinh ho"t l%p.

  Sinh hot ducthi c9 %:u tu:n:

  *y l th8i i3m 3 GVCN thng bo k ho"ch tuGn ho-c nhi/m vuthnang trng

  tm dnh cho mt thng do lnh "o nh tructh8ng phH bin nhucth:

  + Chuthhoi @ nNm hc, nhucthngang nhi/m vuthnang trng tm HS cGn lm i v%i tuGn lx,

  thng Gu nNm hc.

 • LP K HOCH CNG TC CH NHIM | 29

  + Nhucthngang vi/c m HS cGn ph+i lm trong tuGn nhucth v/ sinh l%p hc, cch

  phng chng dch cm A/H1N1, v/ sinh nucth%c s"ch, an ton giao thng,

  an ton thucthnangc ph_m,

  K" hoch sinh hot lp cuthhoia chuthhoi nhi=m lp:

  Tit ny GVCN cGn ph+i xy ducthnangng gio n. Gio n cGn t(p trung vo mt

  s i3m sau y:

  + Tm hi3u v ghi l"i nhucthngang nh(n xt quan trng cuthhoia cc GV b mn trong

  mt tuGn qua, HS c nhucthngang tin b g 3 bi3u ducthDng trn l%p.

  + C nhucthngang hi/n tucthng bt thucth8ng GVCN cGn c+nh bo chung. Ring i

  v%i HS c vn @ nhucth nh nhau, v lx v%i thGy, c th GVCN ph+i lm vi/c

  ring v%i HS, tuy/t i khng lm cho HS c+m thy b sV nhuthnangc tructh%c l%p.

  + Nhucthngang vn @ chung cGn phH bin vo tit cho c8 tuGn sau. Tuy nhin,

  b+n k ho"ch lun lun ph+i ucthc nh hucth%ng ducthnanga vo muthnangc tiu gi+ng

  d"y v gio duthnangc HS cuthhoia c+ mt cp hc.

  + Nhucthngang GVCN c_n th(n c th3 gucthhoii n HS cuthhoia mnh mt b+n photo nhucthngang

  l8i @ ngh v nhucthngang [email protected] bot buc dnh cho HS vo tuGn lx k tip.

  + Thu nh(n nhucthngang kin tucthhuyen #ng nghi/p sau mt tuGn tham gia gi+ng d"y

  v gio duthnangc HS.

  + Sucthhoi duthnangng b+n k ho"ch cuthhoia tuGn lx Gu tin 3 t"o ra mt khung tucthDng tucthnang

  nhucth l mt gio n m[u cho nhucthngang tit chuthhoi nhi/m sau ny. Vn @ cn

  l"i l [email protected] chVnh sao cho ph hp v%i nhi/m vuthnang cuthhoia mSi tuGn.

  Tuy nhin, trong nhucthngang tit chuthhoi nhi/m l%p, GV cuthngang nn dnh th8i gian

  3 HS thucth gin trong tr(t tucthnang cho php. Khng nn 3 cho HS lc no

  cuthngang c+m thy GVCN chV bit [email protected] "t m/nh l/nh chucthsac khng bit chia

  sv v%i cc em.

  *3 cng tc chuthhoi nhi/m l%p c hi/u qu+, GV cGn bit sop xp th8i gian

  ring cuthhoia mnh c chuthhoi ch v c nh hucth%ng nhucth:

  + L(p nhucthngang muthnangc tiu cGn ph+i lm trong sH tay, nh% n u th ghi n

  nhucth l mt sucthnang nhoc nhX thucth8ng xuyn i v%i b+n thn.

  + L(p mt danh sch nhucthngang vi/c cGn lm vo tit chuthhoi nhi/m h?ng ngy

  trong tuGn, k3 c+ nhucthngang vi/c nhq nht nhucth l vn @ khng vb b(y trn

  tucth8ng, trn b+ng.

 • 30 | MODULE THCS 31

  + Nn h"n ch sucthnang chGn chucthhuyen khng ducthsact khot v -c bi/t l chuthhoi ngh^a cGu

  an khi lm GVCN.

  + T(n duthnangng nhucthngang kho+ng th8i gian nhucth tructh%c v sau gi8 ln l%p, th8i gian

  ch8 tructh%c cuc hp, GV c th3 ghi nhucthngang vi/c cGn thit vo gio n ho-c

  sH tay chuthhoi nhi/m cuthhoia mnh.

  + Hy nh% r?ng khng bao gi8 lm nhucthngang vi/c m nhucthngang HS cuthhoia l%p c th3

  lm tt thay cho mnh nhucth: ct giucthnga nhucthngang duthnangng cuthnang cuthhoia l%p, uctha nhucthngang

  bi t(p ucthc hon thnh, sH Gu bi [email protected] vNn phng, trang tr l%p hc,

  sucthu tGm ti li/u ho-c tc ph_m cGn thit cho mt tit thao gi+ng cuthhoia mt

  GV no ...

  + Ngucth8i GVCN ph+i ducthnang kin cc tnh hung c th3 x+y ra v hucth%ng gi+i

  quyt tucthDng ucthsacng 3 b+n k ho"ch chuthhoi nhi/m c tnh kh+ thi, st v%i [email protected]

  ki/n thucthnangc t.

  GVCN ph+i xc nh ucthc:

  + B+n k ho"ch cGn nhucthngang yu t no?

  + Nhucthngang ho"t ng no cGn ucthc ucthu tin gi+i quyt tructh%c?

  + Cc lucthnangc lucthng ucthc sucthhoi duthnangng 3 thucthnangc thi cc ho"t ng.

  + Khng gian v th8i gian tin hnh ho"t ng [email protected] mi m-t gio duthnangc v

  gio ducth7ng.

  + Sucthnang bin thin cc yu t tham gia vo ho"t ng v cc gi+i php gi+i

  quyt tucthDng ucthsacng...

  B+n k ho"ch c th3 ucthc so"n th+o theo mt s hnh thucthsacc sau:

  + Hnh thucthsacc l(p b+ng

  K ho"ch ho"t ng cuthhoia l%p chuthhoi nhi/m

  Thng .... nNm hc .............

  Ho"t ng

  chnh

  Cc

  ho"t ng

  cuthnang th3

  *a i3m

  Bi/n php

  hnh thucthsacc

  tH chucthsacc

  ho"t ng

  Th8i gian

  TH chucthsacc

  nhn sucthnang

  tin hnh

  ho"t ng

 • LP K HOCH CNG TC CH NHIM | 31

  + Hnh thucthsacc sD #

  Thucthnangc cht sD # l cuthnang th3 ho cc cng vi/c mang tnh tr gip 3 GVCN

  th3 hi/n r rng tucthXng ho"t ng cuthhoia b+n thn trong cng tc chuthhoi nhi/m.

  SD # gip GVCN xc l(p ucthc thucthsac tucthnang ucthu tin cc ho"t ng v [email protected] chVnh

  chng khi cGn thit.

  M[u sD # ducth%i y m t+ k ho"ch tHng th3 trong tuGn cuthhoia GVCN:

  K ho"ch ho"t ng cuthhoia l%p chuthhoi nhi/m

  Thng ......... nNm hc ..............

  Nhn vo sD # trn, c th3 thy r cc ho"t ng t(p th3 (gio duthnangc, d"y hc,

  ngo"i kho) ucthc cuthnang th3 ho theo cc ct, sop xp ucthu tin (1, 2, 3) v cui

  cng l nh gi sau mSi ho"t ng.

  K"t h>p giucthngaa hnh thucthsacc sA %B v b7ng

  Trn sD # chV ra nhucthngang ho"t ng chung nht v thucthsac tucthnang ucthu tin tin

  hnh, cn b+ng thucth8ng ucthc thit l(p sau sD #, l sucthnang cuthnang th3, chi tit ho

  tn v cch thucthsacc tH chucthsacc ho"t ng ucthc sD # @ c(p n.

  Thit l(p k ho"ch chuthhoi nhi/m l%p l cng vi/c cuthhoia ngucth8i GVCN tructh%c

  mSi nNm hc, h?ng thng, h?ng tuGn. Th8i gian cuthhoia k ho"ch cng ngon

  th cng vi/c ucthc -t ra cng ph+i cuthnang th3, bi/n php gi+i quyt cng

  ph+i thit thucthnangc, r rng.

  Chyng h"n, k ho"ch chuthhoi nhi/m mt tuGn ph+i @ c(p t%i ni dung ho"t

  ng v nhucthngang yu cGu -t ra i v%i mSi ni dung: i tucthng tham gia,

  ngucth8i [email protected] hnh ho"t ng, cc lucthnangc lucthng hS tr, th8i gian, a i3m, tin

  hnh, nh gi hi/u qu+.

  K ho"ch tHng th3 trong tuGn

  Ho"t ng gio duthnangc

  *nh gi

  gio duthnangc

  Ho"t ng d"y hc

  *nh gi

  gio duthnangc

  Ho"t ng ngo"i kho

  *nh gi

  gio duthnangc

 • 32 | MODULE THCS 31

  3. Thu thp v x l cc dng thng tin

  Thu th(p v xucthhoi l cc d"ng thng tin c lin quan t%i ni dung ho"t ng

  gio duthnangc (h/ thng muthnangc tiu gio duthnangc v d"y hc cuthhoia ngnh, cuthhoia tructh8ng,

  cc muthnangc tiu kinh t x hi cuthhoia a phucthDng; nhucthngang -c i3m [email protected] cc m-t

  "o ucthsacc, hc lucthnangc, xu hucth%ng [email protected] nghi/p, hucthsacng th, sucthsacc khov cuthhoia HS l%p

  mnh chuthhoi nhi/m, nhucthngang -c i3m [email protected] hon c+nh gia nh HS, t(p qun,

  phong tuthnangc v -c i3m cng #ng nDi HS X).

  Cc dng thng tin c:n thu thCp %. gip ngucth9i GVCN lm tEt cng tc

  bao gBm:

  Tnh hnh chung cuthhoia l%p chuthhoi nhi/m:

  + THng s HS (nam, nucthnga, dn tc, tn gio)

  + TH chucthsacc cn b l%p (l%p tructhXng, l%p ph, tH tructhXng cc tH, cn sucthnang cc

  m+ng cng vi/c cuthhoia l%p)

  + TH chucthsacc *on TNCS H# Ch Minh (b thucth chi on, ph b thucth chi on,

  tHng s on vin, nhucthngang HS ngoi tH chucthsacc *on)

  + Nhucthngang thnh vin tch cucthnangc trong l%p

  + Nhucthngang HS c nNng lucthnangc, HS nHi tri [email protected] vNn ngh/, th3 duthnangc, th3 thao

  + Nhucthngang HS c nNng lucthnangc hc t(p yu km

  + Nhucthngang HS c bi/t

  + Nhucthngang HS c hon c+nh kh khNn -c bi/t

  + Nhucthngang HS l con em cng chucthsacc nh nucth%c

  + S HS l con em cng nhn, nng dn

  + S HS l con em di/n chnh sch

  Tnh hnh khi qut [email protected] tucthhuyenng HS (g#m phGn l lch trch ngang cuthhoia HS v

  phGn gia nh):

  + H tn HS

  + Nam, nucthnga, dn tc, tn gio

  + NNm sinh

  + Qu qun, tr qun

  + Sucthsacc khov

  + Hc lucthnangc

  + *"o ucthsacc

  + NNng lucthnangc hc nHi tri

  + Nhucthngang cng tc tham gia trong t(p th3 l%p

 • LP K HOCH CNG TC CH NHIM | 33

  + Nhm b"n

  [email protected] phGn gia nh:

  + H tn b, mu, [email protected] nghi/p, trnh vNn ho

  + S lucthng anh ch em rut

  + Thnh phGn gia nh

  + *a chV nDi X cuthhoia gia nh, s i/n tho"i

  + Tnh hnh kinh t

  Tt c+ nhucthngang d"ng thng tin nhucth trn chV ucthc coi nhucth nhucthngang thng tin

  m[u c tnh cht tham kh+o.

  Tu| thuc vo mSi hon c+nh, nhucthngang d"ng thng tin cGn thit sb ucthc

  bH sung mt cch thch hp; #ng th8i sau khi thu th(p, GV cGn sng lc,

  phn lo"i, ducthnang kin tructh%c cch xucthhoi l tucthDng ucthsacng ph hp v%i nhucthngang [email protected]

  ki/n khch quan, chuthhoi quan, nhucthngang thu(n li v kh khNn cuthnang th3 cuthhoia i

  tucthng gio duthnangc.

  Nhim v hc tp

  1. Nghin cu thng tin 1, bn hy:

  a. Lm r k ho"ch tm hi3u t(p th3 HS m%i Gu nNm hc cuthhoia GVCN l%p.

  b. Nu ngh^a cuthhoia vi/c xy ducthnangng k ho"ch GVCN l%p.

 • 34 | MODULE THCS 31

  2. Nghin cu thng tin 2, bn hy:

  a. Trnh by cc bucth%c cuthhoia vi/c l(p k ho"ch GVCN.

  b. Trnh by nhucthngang ni dung chuthhoi yu cuthhoia B+n k ho"ch cng tc GVCN.

 • LP K HOCH CNG TC CH NHIM | 35

  3. Nghin cu thng tin 3, bn hy:

  Nu cc thng tin cGn thu th(p trong vi/c xy ducthnangng k ho"ch chuthhoi nhi/m l%p.

  CU HI T NH GI

  B"n hy l(p k ho"ch chuthhoi nhi/m l%p v%i nhucthngang ducthnga ki/n ph hp v%i -c

  i3m gio duthnangc t"i a bn b"n cng tc.

 • 36 | MODULE THCS 31

  D. TI LIU THAM KHO

  1. Quy %Gnh vH tiu chuJn %nh gi chKt lucth>ng gio duthnangc tructh9ng THCS (Ban

  hnh km theo Thng tucth s 12 /2009/TT-BGD*T ngy 12/5/2009 cuthhoia B

  tructhXng B Gio duthnangc v *o t"o)

  2. Quy %Gnh ChuJn nghH nghi=p gio vin THCS, gio vin THPT (Ban hnh

  km theo Thng tucth s 30 /2009/TT-BGD*T ngy 22/10/2009 cuthhoia B tructhXng

  B Gio duthnangc v *o t"o)

  3. OiHu l= Tructh9ng THCS, tructh9ng THPT v tructh9ng phP thng c nhiHu cKp h(c

  (Ban hnh km theo Thng tucth s 12/2011/TT-BGD*T ngy 28/3/2011

  cuthhoia B tructhXng B Gio duthnangc v *o t"o)

  4. Lu(t Gio duthnangc nNm 2005, Lu(t sucthhoia Hi nNm 2009.

  5. Quy nh [email protected] "o ucthsacc nh gio (Ban hnh km theo Quyt nh s

  16/2008/Q*-BGD*T ngy 16/4/2008 cuthhoia B tructhXng B Gio duthnangc v

  *o t"o)

  6. Cuthnangc Nh gio v Cn b qu+n l cc cD sX gio duthnangc kt hp v%i Ducthnang n

  THCS II, KQ y"u hi th7o Cng tc chuthhoi nhi=m lp, 2010.

  7. KQ y"u hi nghG OPi mi cng tc chuthhoi nhi=m lp tructh9ng trung h(c,

  H+i Phng, 11/2009.

  8. TH chucthsacc PLAN t"i Vi/t Nam. PhucthAng php kQ luCt tch cucthnangc, Ti li/u hucth%ng

  d[n cho t(p hun vin, 2009.