TR–”NG : THCS TA‚N TA‚Y

 • View
  41

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY , COÂ ÑEÁN DÖÏ GIÔØ. MOÂN : ÑÒA LYÙ KHOÁI 8. TRÖÔØNG : THCS TAÂN TAÂY. Giaùo Vieân : Haø Thò Kim Tieáng. KIỂM TRA BÀI CŨ:. Câu 1: Nêu đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam. Câu 2:Kể tên các kiểu hệ sinh thái rừng ở nước ta?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TR–”NG : THCS TA‚N TA‚Y

 • TRNG : THCS TAN TAY Giao Vien : Ha Th Kim Tieng

 • Cu 1: Nu c im chung ca sinh vt Vit Nam.Cu 2:K tn cc kiu h sinh thi rng nc ta?

 • Bi 38: BO V TI NGUYN SINH VT VIT NAM 1. GIA TR CUA TAI NGUYEN SINH VAT .

 • Ga tr s dng Mt s loi cy in hnh1. Nhm cy cho g bn p, rn chcinh, lim, sn, tu, lt hoa, cm lai.2.Nhm cy cho tinh du, nha, tananh v cht nhum.Hi, mng tang, hong n, sn, thng, du, trm, c nu, dnh dnh..3.Nhm cy thucTam tht, xuyn khung, ng gia b, nhn trn, ngi cu, qu, hi, tho qu4.Nhm cy thc phmNm hng, mc nh, mng, trm, ht d, c mi5.Nhm cy lm nguyn liu sn xut th cng nghip.Song, my, tre, trc, giang.6.Nhm cy cnh v hoaSi, sanh, o, vn tu.cc loi hoa: hng, cc, phong lan.

 • GIA TR CUA TAI NGUYEN SINH VAT . Cung cap go, nguyen lieu san xuat . Cung cap lng thc, thc pham Thuoc cha benh .

  Sinh vat canh . Tham quan , du lch An dng , cha benh . Nghien cu khoa hoc .ieu hoa kh hau , tang lng oxi , lam sach khong kh . Giam o nhiem cho moi trng . Chng xi mn, bo v t, cn bng h sinh thi.

  Kinh te Van hoa du lch Moi trng sinh thai

 • Bi 38: BO V TI NGUYN SINH VT VIT NAM 2. BO V TI NGUYN RNG.

 • Bi 38: BO V TI NGUYN SINH VT VIT NAM 2. BO V TI NGUYN RNG.a. Thc trng:- Rng t nhin ca nc ta b suy gim theo thi gian, din tch v cht lng

  Nm19431993199920012003Din tch rng (triu ha)14,38,610,911,812

 • a. Thc Trngb. Nguyn nhnc. Hu qu Do chin tranh, chy rng, t rng lm nng ry, khai thc qu mc phc hi, qun l,bo v cha tt. Din tch rng b thu hp, che ph gim, t xi mn,, l lt, hn, nhiu loi cy g qu c nguy c cn kit..d. Bin php bo v rng- Trng rng, ph xanh, i trc, tu b, ti to rng- S dng hp l, bo v rng u ngun

 • Thc phamCay guLam o dungCay senGia tr kinh te .Hang ngan cay thuoc Co cay hoa la

 • Du lch Sa Paieu hoa kh hau, lam sach khong kh Du lch sinh thai tren ho Ba Be Rng Cuc Phng nghien cu khoa hoc

 • K tn nhng sn phm ly t ng vt rng, bin m em bit ?

 • BAN O HIEN TRANG TAI NGUYEN RNG VIET NAM .Cau hoi : Khu vc oi nui chiem bao nhieu dien tch lanh tho ? Cau hoi : Hien nay tai nguyen rng nc ta nh the nao ?

 • Cau hoi : Hoc sinh xem bang dien tch rng Viet Nam ( n v trieu ha ) , trang 135 . Nhan xet ve xu hng bien ong cua dien tch rng t nam 1943 2001 ?- Nam 2004 , dien tch che phu rng nc ta tang len 36,1%- Giai oan , 2006 2010 trong mi va khoanh nuoi tai sinh 2.6 trieu hecta rng .Cau hoi : Hien nay , kieu rng pho bien la g ? T le che phu rng la bao nhieu ?

  Nam .194319932001Dien tch rng .14,38,611,8

 • Cau hoi : Em hay cho biet nhng nguyen nhan nao lam suy giam tai nguyen rng ?Chy rngChin tranhCht ph rng

 • Nu hu qu ca vic suy gim ti nguyn rng?L niL ltMt cn bng sinh thiHn hn

 • Cau hoi : Rng la tai nguyen tai tao lai c , e bao ve tai nguyen rng nha nc ta a lam nh the nao ?

 • BAI 38 : BAO VE TAI NGUYEN SINH VAT VIET NAM .TUAN : 33 . TIET : PPCT 46 . 2. BAO VE TAI NGUYEN RNG .

 • BAI 38 : BAO VE TAI NGUYEN SINH VAT VIET NAM .TUAN : 33. TIET : PPCT 46 . 3. BAO VE TAI NGUYEN ONG VAT .Cau hoi : Mat rng anh hng ti ong vat nh the nao ? Cau hoi : Da vao SGK va hieu biet cua mnh , em hay ke ten mot so loai ong vat ang ng trc nguy c tuyet chung ?

 • Mot so loai ong vat ng trc nguy c tuyet chung .Ho Viet NamTe Giac Sao LaSeu au oVooc mui hech Ga rng

 • Nu nguyn nhn lm suy gim ngun ti nguyn ng vt?

 • Cau hoi : Cac loai ong vat ang ng trc nguy c tuyet chung , chung ta co bien phap g e bao ve tai nguyen ong vat nay ?- Tren can : xay dng nhieu khu bao ton thien nhien , vn quoc gia - Di nc : Khong khai thac thuy , hai san bang cac chat huy diet

 • BAI 38 : BAO VE TAI NGUYEN SINH VAT VIET NAM .TUAN : 33 . TIET : PPCT 46 . 3. BAO VE TAI NGUYEN ONG VAT .- Khong pha rng ban giet cac loai ong vat quy hiem , bao ve tot moi trng sinh thai .- Xay dng nhieu khu bao ton thien nhien , vn quoc gia e bao ve ong vat va nguon gen ong vat .

 • HOAT ONG NOI TIEP .Cau 1 : Ty le o che phu rng nc ta la rat thap , khoang bao nhieu % at t nhien ?25 30 % . B. 33 35 % .C. 40 50 % . D. Tren 50 % .Cau 2 : Em hay neu nhng nguyen nhan lam suy giam tai nguyen rng nc ta ?- Chien tranh pha hoai .- Khai thac qua mc phu hoi ( khai thac khong co ke hoach , k thuat lac hau ) .- ot rng lam nng ray ( du canh , du c )- Quan l , bao ve kem .- Chuyen at rng sang san xuat kinh doanh , trong cay cong nghiep .

 • Giao vien hng dan bai tap 3 / SGK / 135 . a. - Dien tch at lien Viet Nam : 330.000 Km2 . - Dien tch rng t 1943 en 2001 : lam tron 33 trieu ha = 100 % . - Nh vay : 1 Km2 phan at lien = 100 ha rng . - Nam 1943 : 14.300.000 : 33.000.000 = 0.433 x 100% = 43.3 % - Nam 1993 : = 26.1 % - Nam 2001 : = 30.6 %Bang so lieu ve dien tch rng Viet Nam ( n v : % )

  Nam .194319932001Dien tch rng .43,326,130,6

 • DAN DO : - Cac em ve nha lam lai bai tap 3 sgk / 135 , hoc bai trong hng dan on thi hoc ky 2 , e chung ta at ket qua tot trong hoc ky 2 sap ti . Xin knh chao cac thay , co va cac em hoc sinh .