TR–”NG THCS HOA HO„I

 • View
  61

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRÖÔØNG THCS HOAØ HOÄI. Moân : Nhaïc: 8. Tieát 26. HOÏC HAÙT BAØI:. Ngoâi nhaø cuûa chuùng ta. Nhaïc vaø lôøi: HÌNH PÖÔÙC LIEÂN. GV:Trần Duy Bình-Trường THCS Hòa Hội-X Mộc- BRVT. I. GIÔÙI THIEÄU TAÙC GIAÛ, TAÙC PHAÅM. a. Taùc giaû:. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TR–”NG THCS HOA HO„I

 • Ngoi nha cua chung taNhac va li: HNH PC LIENGV:Trn Duy Bnh-Trng THCS Ha Hi-X Mc- BRVT

 • a. Tac gia: I. GII THIEU TAC GIA, TAC PHAM Nhac s Hnh phc Lien sinh nan 1954 tai Ninh Hoa, Khanh Hoa. Ong sang tac am nhac t nam 1972. Mot so tac pham tieu bieu nh: Cay an ghi ta cua Lot-ca em qua o nh Trng Chib. Tac pham:- Trai at la mot ngoi nha tuyet ep, moi ngi song trong ngoi nha o la anh em, cung chung tay xay dng mot cuoc song tot ep hn, cho Tnh than ai, noi vong tay e trai at am trong tnh thng.

 • II. TAP HAT BAI:Ngoi nha cua chung taNhac va li: Hnh Phc Lien

 • III.CUNG CO BAI:- Tm trong bai nhng cau hat co giai ieu giong nhau. - Em hay phat bieu cam tng cua em khi hat bai Ngoi nha cua chung ta.* Cau hoi

  - Em se lam g e ng dung thong iep bai hat vao cuoc song ?

 • IV. HNG DAN VE NHA 1/ Hoc thuoc bai hat: Ngoi nha cua chung ta. 2/ Biet c thong iep ma tac gia muon gi vao noi dung bai hat, e ap dung trong cuoc song. 3/ Su tam them mot so bai hat cua nhac s Hnh Phc Lien. 4/ Xem bai oc them. 5/ Chuan b tiet hoc th 27

 • Chan thanh cam n quy thay co va cac em hoc sinhVe d tiet hoi giang