Click here to load reader

Tröôøng THCS Hai Baø Tröng

 • View
  58

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Naêm hoïc 2004-2005. Tröôøng THCS Hai Baø Tröng. Giaùo aùn ñieän töû Lôùp 7. GV : Nguyeãn Thu Giang. Chaøo möøng caùc em ñeán vôùi boä moân aâm nhaïc. Tieát 21. * OÂn taäp ñoïc nhaïc soá 6 * AÂm nhaïc thöôøng thöùc : Moät soá theå loaïi baøi haùt. AÂM NHAÏC THÖÔØNG THÖÙC :. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Tröôøng THCS Hai Baø Tröng

 • Trng THCS Hai Ba TrngGiao an ien tLp 7GV : Nguyen Thu GiangNam hoc 2004-2005

 • Chao mng cac em en vi bo mon am nhac

 • Tiet 21* On tap oc nhac so 6* Am nhac thng thc : Mot so the loai bai hat

 • Can c vao noi dung am nhac hoac hnh thc trnh dien , co khi can c vao moi trng va hoan canh x dung ngi ta phan chia cac the loai bai hat nh sau :Gii thieu mot so the loai bai hat AM NHAC THNG THC :

 • 1/ Hat ru

 • _ Em hay cho biet ac iem cua the loai hat ru ?* Hat ru la nhng bai ca co am ieu khoan thai , nhe nhang , tiet tau ung a nh ru cho tre nho ngu :- Ru con ( dan ca Nam bo ). - Ru em ( dan ca Xe ang ).- Ru con mua ong ( ang Hu Phuc ).-Me yeu con ( Nguyen Van Ty ).- Li ru tren nng (Nhac Tran Hoan ,Th :Nguyen Khoa iem )...

 • Me yeu con (Nguyen Van Ty )

 • Ru con ( Dan ca Nam bo )

 • - Em hay cho biet ac iem cua cac the loai hanh khuc ?* ac iem cua the loai hanh khuc la am ieu khoe manh ,hung trang, tiet tau phu hp cho oan ngi i eu bc. * Cau truc bai hat ro rang vuong van .Cac bai hanh khuc thng c dan nhac ken dien tau trong cac cuoc duyet binh , dieu hanh.2/ Hanh khuc:

 • - Em hay ke ten mot so bai hat thuoc the loai hanh khuc ?Mot so bai hat thuoc the loai hanh khuc:- Tien bc di quan k ( Doan Nho ).- Tien ve Sa Gon , Len ang (Lu Hu Phc ). - Hanh khuc oi Thieu nien Tien phong Ho Ch Minh (Phong Nha ).- Noi vong tay ln ( Trnh Cong Sn )

 • Tien ve Sai Gon ( Lu Hu Phc )

 • Hanh khuc oi thieu nien tien phong Ho Ch Minh .

 • - Em hay neu ac iem cua cac bai hat lao ong ?* Nhp ieu nhng bai hat nay thng phu hp vi cac ong tac lao ong nh cheo thuyen,keo thuyen, keo go, leo nui, det vai....3/ Bai hat lao ong:

 • - Em hay ke ten nhng bai hat lao ong ?*Mot so bai hat lao ong : -Ho gia gao , Ho hu , Ho leo nui , Ho keo li (dan ca Trung bo).- Ho keo phao ( Hoang Van ).- Ho keo thuyen tren song Von-Ga(dan ca Nga).- L keo chai(dan ca Nam bo ).- ao cong s .( Nguyen c Toan )...

 • Ho keo phao ( Hoang Van )

 • - L keo chai ( Dan ca Nam bo )

 • - Em hay neu len ac iem cua ba hat sinh hoat , vui chi?*ay la nhng bai hat co noi dung va giai ieu vui ti , co the hat trong sinh hoat , khi i cam tra , i chi , trong cac ngay le hoi..4/Bai hat sinh hoat , vui chi :

 • - Em hay ke ten mot so ba hat ve sinh hoat vui chi ?* Nhng bai hat co the hat trong sinh hoat, vui chi nh : - Bac kim thang ( Dan ca Nam bo ).- Ganh ganh gong gong ( Pham Tuyen ).- Suc sac suc se-Ve ve ve (Nguyen Ngoc Thien ).- Cai Bong( Nhac:Phan Tran Bang,li:Ca Dao).-Tau em i trai he.( Phong Nha)...

 • Bac kim thang (Dan ca Nam bo )

 • Ganh ganh gong gong ( Pham Tuyen )

 • Suc sac suc se -Ve ve ve

 • - Em hay neu nhng ac iem cua nhng bai hat tr tnh , tnh ca ?-ac iem nhng bai hat tr tnh , tnh ca thng giau tnh cam , noi dung thng e cap en tnh yeu , at nc , con ngi...5/Bai hat tr tnh,tnh ca :

 • - Em hay ke ten mot so bai hat thuoc the loai nay?Tnh ca ( Hoang Viet ).- Ch toi ( Tran Tien ).- Viet Nam que hng toi ( o Nhuan ).- Bu phan (Nhac:Vu Hoang, Th:Le Van Loc).-Em i trong ti xanh (Vu Thanh)...

 • Co gai m ng ( Xuan Giao )

 • Viet Nam que hng toi (o Nhuan )

 • Tnh ca ( Hoang Viet )

 • at nc (Pham Minh Tuan )

 • 6 / Bai hat nghi le,nghi thc:-ac iem cua the loai nay nh the nao?*Nhng bai the loai nay co tnh chat nghiem trang , dung trong nghi le chao c , mac niem , co khi la bai hat rieng cua mot to chc oan the...

 • - Tien quan ca ( Van cao )._Hon t s ( Lu Hu Phc ).-Quoc te ca ( Nhac:Pi-e--gay-te. Th:-gien Pot-chi e )._ Chao mng ang Cong san Viet Nam ( o Minh ) _ oi ca ( Phong Nha )...- Mot so bai hat nghi le , nghi thc :

 • Quoc te ca (Nhac Pi-e -gay-te.Th:-gien Pot-chi-e)

 • Ca ngi Ho Chu Tch ( Nhac:Lu HuuPhc. Li:Lu HuuPhc-Nguyen nh Thi )

 • Chao mng ang cong san Viet Nam ( o Minh )

 • * Cung co- Em hay ke ten 6 the loai bai hat a hoc ?* Mot so the loai bai hat a hoc la : hat ru , hanh khuc , bai hat lao ong , bai hat sinh hoat vui chi , bai hat tr tnh tnh ca , bai hat nghi le nghi thc .

 • 1/ Tm them mot so bai hat co tnh chat khac nhau va xep vao 6 the loai bai hat a hoc .2/ Tap oc nhac so 6 , ghep li ca va tap hat dien cam .Dan do

Search related