Click here to load reader

TRÖÔØNG THPT QUANG TRUNG

 • View
  33

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRÖÔØNG THPT QUANG TRUNG. GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN KHOÁI 10. CHÖÔNG TRÌNH GDCD KHOÁI 10. Phaàn 1 CD vôùi vieäc hình thaønh TGQ - PP luaän khaùch quan. Phaàn 2 Coâng daân vôùi Ñaïo ñöùc. Nhöõng quan ñieåm DVBC chung nhaát veà theá giôùi Baøi 2 – 7. Moät soá quan ñieåm - PowerPoint PPT Presentation

Text of TRÖÔØNG THPT QUANG TRUNG

 • TRNG THPT QUANG TRUNG

  GIAO DUC CONG DAN KHOI 10

 • CHNG TRNH GDCD KHOI 10Phan 1 CD vi viec hnh thanh TGQ - PP luan khach quanPhan 2 Cong dan vi ao c Nhng quan iem DVBC chung nhat ve the giiBai 2 7 Mot so quan iem DVBC ve xa hoi va con ngi Bai 8 9 Mot so pham tru ao c Bai 11Gia tr ao cBai 12 - 16

 • Bai 1 The gii quan duy vat va Phng phap luan bien chng

 • MUC CH YEU CAU Hieu c vai tro the gii quan phng phap luan cua triet hoc Hieu c noi dung c ban cua the gii quan duy vat va phng phap luan bien chng Van dung c kien thc tren aykhi xem xet mot so s vat hien tng thong thng trong qua trnh hoc tap va cuoc song hang ngay

 • 1.-The gii quan va phng pha luan2.- Chu ngha duy vat bien chng s thong nhat hu c gia the gii quan duy vat va phng phap luan bien chng Noi dung bai hoc

 • The gii la g?

  THE GII

  Ngha rong: Bao gom gii t nhien va xa hoi loai ngi Ngha hep:Ch bao gom xa hoi loai ngi.

 • Con ngi kham pha the gii bang nhng tri thc nao?

  Tri thc khoa hoc?I.- The gii quan va phng phap luan

 • S bien oi chat Mon SinhMon S Mon Toan Mon Hoa S phat trien loai ngiN/c lch s cua XH loai ngi hoac lch s cua dan toc N/c quy luat van ong Ve nhng con so ...

 • ?Mon khoa hoc nao nghien cu mot cach khai quat nhat cac qui luat TN, XH va t duy? TRIET HOC

 • Vay mon Triet hoc la g? oi tng nghien cu cua bo mon nay la g??

 • La he thong cac quan iem l luan chung nhat ve the gii va v tr cua con ngi trong the gii oI.- The gii quan va phng phap luan

  1.- Vai tro the gii quan phng phap luan cua triet hoc

  a.- Triet hoc la g?

 • Triet hoc co vai tro la the gii quan va phng phap luan chung cho moi hoat ong thc tien va hoat ong nhan thc cua con ngi b.-Vai tro cua the gii quan phng phap luan cua triet hoc

 • Bai tap cac v du sau ay, v du nao cho kien thc khoa hoc, cho kien thc triet hoc :a.- Ngay 3/2 /1930 la ngay thanh lap ang b.- au co ap bc o co au tranh.c.- Axit tac dung vi baz cho muoi va nc. d.- Moi s vat hien tng eu co quan he nhan qua.

 • Vay theo cac em the gii quan la g? The gii quan la toan bo nhng quan iem va niem tin nh hng hoat ong cua con ngi trong cuoc song. ?2.- The gii quan duy vat va the gii quan duy tama.- The gii quan la g ?

 • Co mot so quan iem cho rang y thc co trc va vat chat co sau Vay theo em gia vat chat va y thc cai nao co trc, co sau? Thao luan

 • The gii quanDuy TamThe gii quanDuy Vat Vat chat co trc y thc co sau Y thc co trc vat chat co sau

 • ?Vay theo em the gii quan duy tam the gii quan duy vat la g?

 • Khang nh vat chat co trc. The gii vat chat ton tai khach quan oc lap vi y thc cua con ngi. The gii quanDUY VAT The gii quanDUY TAM Khang nh y thc co trc va la cai san sinh ra the gii t nhien 2.- The gii quan duy vat va the gii quan duy tam

 • BAI TAP Trong cac luan iem sau ay, hay xac nh luan iem nao la duy tam duy vata.- Tat ca cac hanh ong xam lc la s bieu hien ban lnh banh trng xam lc cua con ngi b.- Chien tranh bat au t tr oc cua con ngi.c.- Chien tranh la do s s hu KT t nhan sinh ra.d.- Chien tranh la s thc hien nhng muc ch ca nhan va nhng tham vong ba quyen

 • BAI TAP oan th sau ay the hien quan iem triet hoc nao?Ngam hay muon s tai tri Tri kia a bat lam ngi co than Bat phong tran phai phong tran Cho thanh cao mi c phan thanh cao.(Kieu - Nguyen Du )

 • 3.- Phng phap luan Bien chng Phng phap luan Sieu hnh Phng phap la cach thc at ti muc ch at ra Phng phap luan o la nhng cach thc c xay dng thanh he thong, thanh hoc thuyet chat che ve phng phap

 • ?Cac em cho biet y ngha cau chuyen ngu ngon Thay boi xem voi, cau tuc ng : Rut day ong rng Tre gia mang moc Nc chay a mon

 • Cau tuc ng Truyen ngu ngon Xem s vat co moi quan he rang buocXem s vat mot cach phien dien may moc Phng phap Sieu hnh Phng phap Bien chng

 • Vay theo em the nao la phng phap luan bien chng phng phap luan sieu hnh ?

 • 3.- Phng phap luan Bien chng Phng phap luan Sieu hnh Bien chng La xem xet s vat trong s rang buoc lan nhau gia chung, trong s van ong va phat trien khong ngng cua chung

  Sieu hnh La xem xet s vat mot cach phien dien ch thay chung ton tai oc lap, khong phat trien, ap dung may moc ac tnh cua s vat nay vao s vat khac

 • Theo em 2 phng phap bien chng va sieu hnh chung ta chon phng phap nao? Tai sao? Cho v du.Bai tap

 • II.- Chu ngha duy vat bien chng s thong nhat hu c gia the gii quan duy vat Va phng phap luan bien chng The gii vat chat luon luon van ong va phat trien theo nhng quy luat khach quan Nhng quy luat khach quan c con ngi nhan thc va xay dng thanh phng phap luan Thong nhat hu c vi nhau

 • Dan do1.- Xem trc bai 2 :The gii vat chat ton tai khach quan 2.- To 1 ,2,3 thuyet trnh phan 1,2,33.- Lam bai tap so sanh 2 phng phap luan theo mau sau

 • CHUC CAC EM

  HOC THAT TOT

Search related