Click here to load reader

fi - thcs-

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of fi - thcs-

UBND TiNH SOC TRANG so crAo DUc vA DAo r4o
CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM DQc lfp - Tg do - Hqnh Phtic
Sii: 696 /KH-SGDDT Sdc Trdng, ngdy 06 thdng 4 ndm 2021
KE HO4,CH Tuy6n sinh vio lfp 10 trung hgc ph6 thdng nim hqc202l-2022
Cin cu Th6ng tu s6 zzlZOzont-BGDDT tgiry 151912020 cria B0 Gi6o
dqc vi Ddo t4o v6 viQc ban hdnh Di6u IQ truong trung hgc co sd, trudng trung
hqc ph6 th6ng vd truong ph6 th6ng c6 nhi6u c6p hgc,
Cdn cu Th6ng tu s5 ttlZOt+ruf-BGDqT ngirv 181412014 cira BQ Gi6o
dgc vir Dio tao ,e iie. ban hdnh Quy chi5 tuytin sintr trung hgc co so vd tuy6n
sinh trung h'c ph6 th6ng; Th6ng tu s6 I8/2014/TT-BGDDT ngdv 2615120.14 cia B0 Gi6o au. ua Oao tpobti sung vdo ditim a, kho6n 2, Di6u 7 ctra Quy ch6 tuy6n
sinh trung hgc co sd vd tuy6; sinh trung hqc ph6 thdng ban hanh kdm theo
Th6ng tu s6 tttzOtqfif-BcDDT ngity l8l4l20l4 cua B0 Gi6o dsc vd Edo t4o
vd Th6ng tu si5 05/2018/TT-BGDDT ngiry 2810212018 cria BQ Gi6o dgc vd Dio tao sta O'ai. UO suns khoin I Ei6u 2, tt oan Z Di€u 4, di€m d khoan I vd doan
aiu tf,oa, i, oiAu icta Quy ciri5 tuyen sinh tnrng hgc co sd vd tuy6n sinh trung
hqc pho th6ng ban hantr kdm theo Th6ng tu s.i 1I/2014/TT-BGDDT ngdy
l8l4l20l4 cria BQ Gi6o dUc vd Ddo t4o,
C[n cri Th6ng tu s6 OetZOtZnf-BGDDT tgiry 1510212012 cria B0 Gi6o
dgc vd Dio tao ,C rie. ban hdnh Quy ch,5 t6 chuc vd ho4t dQng cta truirng trung
hqc ph6 th6ng chuy€n vd Th6ng fi s6 1212014/TT-BGDDT ngiry 1810412014
ctra g6 Gi6o dUc vd Ddo t4o vA viQc sua tl6i, b6 sung Di€u 23 vd Di€u 24 cia
Quy chi5 t6 chric vir hopt ilQng cria trudng trung hqc ph6 th6ng chuy6n !11 nann
kdm theo Th6ng tu s6 O11ZO1Z41-BGDDT ngiry 1510212012 cira B0 Gi6o duc
vd Eiio t4o,
Cin cri Thdng tu s6 OttzOrcnt-BSPET ngiry 1510112016 cria BQ Gi6o
duc vh Ddo t4o vd viQc ban hanh Quy ch6 t6 chric vd ho4t dQng cria truong ph6
th6ng d6n tQc nQi tru,
So Gi6o duc vd Edo t4o (GDDT) xAy dwg ki5 hoach tuy'5n sinh vio lcrp
l0 trung hqc ph6 thdng ndm hqc 2021-2022 tr6n dia ban tinh S6c Tr[ng nhu sau:
I. K, thi tuy6n sinh vio lt6p 10 trung hgc ph6 th6ng
1. Drii tuqng vi di6u kiQn dU tuy6n
a) Hgc sinh c6 hQ ktriu thudng tru tr€n tlia bdn tinh S6c Trdng, ttang hqc
tdp tai cric trudng trung hgc co sd (THCS), trudng trung hqc ph6 th6ng (THPT)
lre t*&ng ptrO ttrOng c6 nhidu c6p hqc tr6n rlia bdn tinh S6c Tring.
2
b) Da t6t nghiCp trung hgc co so, tu6i cria hgc sinh dg tuy€n thuc hi-6n
theo Didu 16 tru&ng trurrg hqc co sd, trucrng trung hgc ph6 th6ng vd trutrng ph6 th6ng c6 nhi6u c6p hgc hiQn hdnh.
c) Ri6ng AOi vA hgc sinh dU tuyi5n vio Trudng THPT chuy€n.Nguy6n Thi Minh Khai vd c6c trudng d6n tQc nQi tru, ngodi c6c di6u kiQn t4i tli€m a, di€m b n€u tr6n, cAn th€m di6u kiQn sau:
- Dy tuy6n vdo Trudng THPT chuy€n Nguy6n Thi Minh Khai
Tuydn sinh vdo lop l0 chuy€n lmdi *i sinh duqc thi tuii da 02 m6n chuy€n).
+ Di hgc ttdy dri mdn Ti6ng Anh & c6p THCS.
+ XCp lopi h4nh ki6m, hgc lyc cd ndm hoc 0 c6c lop cAp THCS tt khi tro l€n.
+ Xdp loai t6t nghiQp THCS trr khi trd l6n.
+ DirSm trung binh ci ndm lop 9 cira m6n chuy6n phii d4t tri 8,0 di6m trd l6n; ri0ng hgc sinh dy tuyi5n chuy6n Tin hgc sri dgng di6m m6n To6n, hgc sinh dg tuy6n chuy€n Khoa hgc xi hQi c6 th6 su dqng di€m cria I trong 3 m6n: Ngfr vdn, Lfch st, Dfa lj'.
Tuydn sinh bd sung vdo lop t t chuy€n.
+ Di hgc dAy dri m6n Tii5ng Anh d c6p THCS vd lop 10.
+ NAm hgc lorp l0 dugc x6p lopi hanh ki6m ti5t vd hqc lgc gi6i.
+ Ditim trung btnh cA ndm l6p l0 cta m6n chuy6n ph6i tlat tr) 8,0 trs l6n.
- Dy tuyiin vdo c6c trudng dAn tQc nQi tru:
+ Ld ngudi dan tQc thi6u si5 c6 hQ khAu tfudng tru vd ilinh cu tt 03 nim trit l6n (tinh diin ngdy uydn sinh) d vung c6 di6u kiQn kinh tr5 - xE h6i tlac biQt kh6 khdn theo quy ttinh hipn hdnh.
+ Trudmg lArp kh6ng thuQc cdc tli5i. tuqng n6u tr6n thi phii ld hgc sinh ngudi ddn tQc thi6u sl5 thuQc vtng tqo ngudn cin b0 cho c6c dAn tQc do Uy ban nhAn dAn tinh quy dinh (cri vdn bdn quy dinh ri6ng).
+ Ngodi ra, c6c trudng din tQc nQi tru itugc ph6p tuy6n sinh kh6ng qu6a ,' 5%o trong t6ng sd chi ti6u dugc tuy6n mdi hdng n[m ld con em nguoi Kinh c6 hQ
ktrAu ttruong tru vd dinh cu tir 03 n6m tr0 lEn (tinh ddn ngdy tuy€n sinh) o vung c6 diAu kiQn kinh t6 - xa hQi tt{c biQt ktr6 ktrdn.
+ Thi sinh ld ngudi dAn tQc thi6u s6 ph6i c6 ki5t quA x€p 1o4i ndm hqc l6p 9, h4nh ki6m tu khri tr& l€n vd hoc luc tu trung binh trd l6n: Thi sinh ld nguoi aln iQc Kinh c6 ki5t qud xi5p lo4i ndm'hsc lop {hanh ki€m t6t va hgc luc tri kh6 trO l6n.
2. Hd so dg tuy6n
3
- Dcvn xin dg tuyiin theo miu (do tnrong noi thi sinh ddng lc! thi phdt hdnh).
- Hgc b4 (bdn chinh hoQc bdn sao) ho{c gi6y xtrc nhQn k6t qui c6p THCS
@Au dy nydn vdo lq 10); hgc b4 lop 10 @du &.t tuyin vdo lop lt chuyAfi c6
x6c nhfn cira hiQu tru&ng.
- Bin sao gi6y khai sinh.
- Bing ho4c gi6y chrmg nhAn t.5t nghiQp THCS (c6 thA bii sung khi trung tuydn, nhdp hoc).
- 02 inh miu cd 3x4 (kiiiu chdmg minh thu, cht4p cdch ngdy thi kh6ng qud
6 thdng, c6 ghi h9 tAn vd ngdy, thdng, ndm sinh phia sau).
- Gi6y xrlc nhQn c6c ch6 dE uu ti€n do co quan c6 thAm quy}n chp @Au
c6).
- H0 knAu photo c6ng chimg (chi dp drlng aAi va thi sinh dv Win vdo
cac tradng ddn t|c n|i ffiD.
3. Ei6m hqc t$p vh rin luyQn c6c ltfip cAp trung hgc co s&
Diiim hgc tQp vd rdn luyQn m6i ndm hgc cria hgc sinh THCS dugc tinh
nhu sau:
- Hanh ki6m t6t, hgc lgc gi6i: 5,0 di6m.
- Hanh kirim kh6, hqc lpc gi6i hoac hanh kiiim tiit, hgc lvc kh6: 4,5 di6m.
- Hpnh ki6m kh6, hgc lgc kh6: 4,0 tlii5m.
- Hanh ki6m trung binh, hgc lgc gi6i hoic hanh ki6m t6t, hgc luc trung
binh: 3,5 dii5m.
- H4nh kii5m kh6, hgc lgc trung binh hoac hanh kiiSm trung binh, hqc lyc kh6: 3,0 ttiiSm,
- C6c truong hgp cdn lai: 2,5 di6m.
* Lru j: XAu bu ban lop ndo thi liiy k1t qud ndm hgc lqi cia lop d6.
4. Di6m uu ti6n
Dya vdo di5i tuqng.uu ti6n quy dinh t?i quy chi5 tuytin sinh hiQn hdnh cira
BO GDDT d6 x6c dlnh dii5m uu ti6n nhu sau:
- Nh6m Ai5i tuqng l: cQng 2,0 dir5m.
- Nh6m tl6i tuqng 2: cQng 1,5 di6m.
- Nh6m di5i tuqng 3: cQng 1,0 di6m.
s. Ch6 .IO tuy6n thing Tuyiin thing vdo l6p l0 (tri Tnrdng rnrr !yt12 N.Attel -!ti-!tnn
Khai, cdc tnrdng phii th6ng ddn t6c nQi tni, Truong THPT Hodng Di€u) diivfi c6c dt5i tugng sau ddy:
4
- Hgc sinh trucrng ph6 thdng ddn tQc nQi tru;
- Hgc sinh khuytit t|t; - Hgc sinh ld rrgudi d6n tQc rAt it ngudi;
- Hgc sinh dat giei c6p qu.5c gia trd l€n v6 vin h6a; vdn ngh€; th6 duc thii thao; cuQc thi khoa hoc k! thuft dirnh cho hgc sinh trung hgc.
6. Hinh thr?c vh nQi dung thi
- Hgc sinh phAi thi chung 3 m6n: Ngir vlrn (hinh thuc tu luQn),Toin (hinh thwc tu ludn) vd Ti6ng Anh (kA hqp hinh thuc tqr luQn vd *dc nghigm). NQi dung thi trong chuong trinh THCS hiQn hdnh, cht y6u h lop 9.
- Ri6ng aOl voi thi sinh thi tuyCn vdo lcp l0 Trucrng THPT chuy6n Nguy6n Thi Minh Iftai ph6i thi th6ni m6n chuy6n (hinh ththc tvr ludn); d6i vdi thi sinh thi b6 sung vno lop 11 chuyCn chi phni thi mQt m6n chuy6n (hinh thuc t1r luQn), nQi dung thi chri y6u nim trong chuong trinh lop l0 hiQn hinth. Qtu it: Th[ sinh.ddng
bi du tuyain vdo lop l0 du.oc chOn t6t da 02 m6n chuyAn vd th{ sinh dqr tuy€n vdo top tt chi duqc tldng bj 01 m6n chuyAn. Odi vdi chuy€n Tin hec: m6n thi chuy€n ld Todn; d6i voi chuyAn Khoa hoc xd hpi m6n thi chuy€n ld Ng& vdn).
7. Lich thi vi thdi gian lim bdi (Phu luc I).
8. Chi ti6u tuy6n sinh (Phu luc II, III vd IV).
II. Phuong thric tuy6n sinh vi nguy6n tic x6t trring tuy6n
1. Trulng THPT chuy6n Nguy6n Th! Minh Khai
a) Phuong thric tuy6n sinh: Thi tuytln.
b) Nguy6n t6c x6t trung tuylSn
- Di6m x6t tuyiin: Ld ti5ng di6m 4 m6n thi sau khi da tinh hQ s6 Qrong d6
m6n chuy€n [email protected] tinh h€ sd 2, cdc m6n cdn lqi tinh he sii 1).
- Eidu kiQn tr0ng tuy6n:
+ Chi x6t tuy6n tl6i vdi thi sinh de thi dt c6c bAi thi quy dinh, khOng vi ph4m Quy ch6 trong ky thi tuyen sinh vi c6 tli6m tit cd c6c bdi thi tlat tt 5,0 trd l6n.
+ X6t tuyi5n vdo lop chuy€n: Cin cu dii5m x6t tuy6n vdo l6p chuy6n, x6t tir cao *u6ng th6p dri tuy6n <tri chi ti€u.duqc giao cho lung -On.chuy6n Truong hqp x6t ddn chi ti6u cu6i cirng c6 nhi6u thi sinh c6 tli6m x6t tuy6n bdng nhau thi tiiSp tuc x6t chgn thi sinh theo tht tU uu ti€n sau: C6 tti6m thi m6n chuydn ddng kf dU thi cao hon; c6 <Iii5m trung binh m6n chuy€n tleng k! dU thi n6m hqc lop 9 cao hon; c6 tli6m trung binh c6c m6n hgc cu6i ndm hgc l6p 9 cao hon.
+ X6t tuyi5n vrio 16p chuy6n Khoa hoc tu nhi6n: Nhtrng thi sinh kh6ng tning tuy6n viio cic l6p chuydn To5n, Vflt ly, H6a hgc, Sinh, hoc, Tin hgc sE
tlugc x6t my6n vdo l6p chuyEn Khoa hgc tU nhi6n. Cdn cri ditim x6t tuy6n vdo lop chuydn (dd tinh hQ s6),x1t tir cao xu6ng thdp <16 tuy6n ilt chi ti6u.
5
2. Cdc trulng din tQc nQi trri a) Phucrng thric tuy6n sinh:
- Trudng THPT d6n tQc nQi trf Hu]nh Cuong: Thi tuy6n ktlt hqp x6t
tuyiin ld 100% chi tiCu.
- Trudng THCS vd THPT ddn tQc nQi tru Vinh Chiu, Trudng Ph6 th6ng
din tQc nOi tru THCS vd THPT Thanh Phti:
+ Phuong thric k6t hgrp thi tuyti:n v6i x6t tuy6n le 80% chi ti6u.
+ Phuong thuc x6t tuyiin ld 20% chi ti0u.
b) Nguy6n tic x6t trung tuy6n:
- Thi sinh trung tuyiln ph6i khdng c6 bdi thi ndo duoi 1,5 tlii5m'
- Di6m x6t tuyOn (DxT) : T6ng si5 tli0m 3 bdi thi: Ng[ vdn @e s6 2),
To6n (hQ sA Zl vaTii5ng Anh (fte sA t) + T6ng sO CiCm tinh theo k6t qui rdn
luyQn, hgc tap 4 n6m THCS + Di6m uu ti6n.
- Dga vdo DXT dC x6t trung tuy6n cho thi sinh theo nguy6n tEc di6m tu
cao xu6ng th6p cho rl€n khi atr cnili6u tuy6n sinh cta phucrng.thftc thi tuy6n k6t
hqp v6i *it toy6n. N6u nhi6u hsc sinh c6 tli,3m b.ing nhau thi l6y t6ng diiim 3 bdi
thi (sau khi tinh ne sil aC x6t tir cao xuijng th6p; nilu vin c6. truong hA'p bing
dir5m s6 l6y t6ng AiCm trqc tip vd rdn luyQn cira 4 n6m hgc d c6p trung hgc co s0
d€ x6t tu cao <Ii5n th6p.
- Sau khi tli c6ng b6 t6t qua tuy6n sinh theo phuong thrlc ktit hqp thi
tuyiSn vgi x6t tuyiin. Ugi AOng tuyi5n sinh ti6n-hdnh c6ng t6c x6t tuytin c6c chi
ti6u cdn l4i theo c6c ti6u chuAn do H6i d6ng thi5ng nh6t vdi Ban Din tpc tinh.
3. Cic trulng c6 c6p trung hqc ptr6 ttr6ng (trir Trulng THPT chuy0n
NguySn Thi Minh Khai vir cic trulng dfln tQc nQi tr[) a) Phuong thirc tuy6n sinh: Thi triy6n kiSt hqp x6t tuyrin.
b) Nguy6n tic x6t tmng tuy6n
- Thi sinh trung tuy€n phii kh6ng c6 bdi thi ndo dudi 1,5 <Iir5m'
- Di6m x6t tuy6n (DxT) = r6ng s6 di6m 3 bdi thi: Ngt van (hQ s6 ), To6n (hQ sii 4 va Ti6ng Anh (ft e sa | + T6ng si5 OlCm tinh theo kr5t qu6 rdn
luyQn, hgc t4p 4 ndm THCS + Dirim uu ti6n.
- Dga viro DXT d6 x6t tning ruyi5n cho thi sinh theo nguy6n tic. tli6m ttr
cao xu5ng th6p cho d6n khi dt chi ti6u. Nr5u nhi6u hgc sinh c6 di€m bdng_nhau
ttri t6v t6ne di6m 3 bAi thi (sau khi tinh ne s6) aC x6t tu cao tl6n thip; n6u vdn c6
truong hq; bing di6m sE.i6y t6ng di€m hqc tip vir rdn luyQn cria 4 ndm hqc o
c6p THCS d€ x6t ru cao d6n thAP.
III. Quy trinh x6t trring tuY6n
Sau khi thi sinh d[ c6 dii5m thi vd ki5t qui phric kh6o, Sd Gi6o dgc vd Ddo
t4o thgc hign x6t tuy6n theo trinh ty sau:
6
1. Dqt 1: X6t tuyiSn vio Truong THPT chuy6n Nguy6n Tht Minh fhai d6i vor cfuc thi sinh dg tuy6n vdo Trudng THPT chuy6n Nguy6n Thi Minh Khai.
2.Dqt 2: Xdt tuytin vio c6c trucmg ddn tQc nQi tru OOi vcri c6c thi sinh dy . A rA t r tuy6n vdo c6c trucrng ddn tQc nQi tru vd thi sinh kh6ng trung tuy6n vdo Tru<mg THPT chuy€n Nguy6n Thi Minh Khai c6 du iliAu kiQn vd nguyQn veng du tuytln vdo c6c trucrng d6n tQc nQi tru.
3. Dqt 3: X6t tuylSn vdo c6c trucmg co cAp trung hgc ph6 thdng (kh6ng phdi trtrdng cluy€n bieD ddi v6i c6c thi sinh dy tuyiSn vdo c6c trudng co c6p trung hgc phd th6ng (kh6ng phdi trudng chuy2n biet) vd c6c thi sinh kh6ng trung QV6n tAi Dqt 1 vd Dgt 2 co nguyQn vgng dg tuy6n vio truong c6 c6p trung hgc ph6 th6ng (kh6ng phdi trudng chuy€n biet).
4. Dqt 4: Xbt tuy6n.vAo c6c truong co c6p trung hgc ph6 thpng (kh6ng phdi trudng chuyAn bi€D l.6rn2 d,6i v6i c6c thi sinh.kh6ng trung ruy6n.t4i Dqt 3 n6u, c6 nguyQn vqng vio c6c tlo*g tryr,g hgc php th6ng,kh6. thi ti6p tpc x6t tuygn theo nguyQn vgng vdi ili0u kiQn t6ng di6m d6 x6t tuy6n phti cao hon tli6m tuyiSn x6t tuy6n vio trudng ilo t4i Dqt 3 tt 3,0 (ba) di6m trd l6n.
IV. Kinh phi: C6c truong kh6ng thu lQ phi tuy0n sinh; kinh phi t6 chric tuy6n sinh do S0 Gi6o dUc vd Edo t4o c6p tri ngu6n kinh phi sy nghiQp gi6o dpc ddo t4o.
V. TO chrfrc thgc hiQn
1. Sd Gi6o dgc vd Dio tpo
ph6 biiSn, chi d4o, hu6ng d6n c6c trucrng co c6p trung hgc ph6 th6ng thyc hiQn tuy6n sinh ndm hgc 2OZl-2022 theo quy dinlr; dbng thdi ki6m tra, gi6m sat cdng t6c,nry6n sinh tr6n ilia bdn tinh S6c Trdng; t6ng hgp, b6o c6o ki5t qui tuy6n sinh vC Uy ban nhAn ddn tinh.
2. Higu truong c6c tru&ng c6 c6p trung hgc ph6 thdng
- Td chtc ph6t hdnh hd so tuy6n sinh.
- Thu nhQn h6 so, tO chric nhflp dfi lieu thi, lpp kti hoAch tuy6n sinh vd dU ki6n nhdn sg cho HQi tl6ng coi vd ch6m thi gui
"6 SO Gi6o dpc vi Ddo t4o.
3. Chc HQi tt6ng tuy6n sinh trung hgc ph6 th6ng hodn thdnh h6 so vd danh sich trung tuy6n trinh So Gi6o dgc vd Dio t4o ph6 duyQt./.
Noi nhfin: - UBND tinh; - Luu: VT, GDTTH.
'/l .!,' ' ,'
Phg lgc I LICH THI
(Kdm theo Kd hoqch sti: 696/KH-SGDDT ngdy 06 /4/2021 cila Sd GDET)
Ltru lt:Ngiy 05t6t2021vd s6ng ngey 06t6t202l,tdt cithi sinh ddng ky dU
tuy6n Trudng THPT chuy€n Nguy6n Thi Minh Khai, c6c trudng ddn tQc nQi tru
vi c6c trudng co c6p trung hqc ph6 thdng trong tinh phii thi chung 03 m6n: Ngfr
vdn, Ti6ng Anh vi To6n theo lich thi.
Ngiry nu0i MOn thi Thdl gian lirm bii
Gid phft OO ttri cho thi sinh
nit tlf,u tinh gid lim bii
05t6t2021 S6ng Ngt vdn 120 phtt 07 gid 55 08 gio 00
Chi6u Titing Anh 60 phtit l3 gid 55 14 gio 00
06t612021
S6ng To6n 120 phft 07 gio 55 08 gio 00
Chi0u Sinh hqc (chuy6n)
Tii5ng Anh (chuy6n) 120 phft 13 gio 55 14 gio 00
071612021
S6ng VAt U (chuy6n)
Hoa hgc (chuy€n) 120 phtit 07 gicr 55 08 gio 00
ChiAu To6n (chuy6n)
Ngt v[n (chuyOn) 120 phft 13 gio 55 14 gio 00
8
Phg lgc II CHt TTTU TUYEN SINH VAO TRUONG THPT CHUYTN
NGUYEN THI MINH KHAI XAwI HQC 202r-2022
(Kdm theo Kd hoqch s6: 691KH-SGDDT ngdy06 /4/2021 cila Sd GDDT)
1. Tuy6n sinh kip 10 chuyOn
2. Tuy6n sinh b6 sung l6p 11 chuY0n
STT TOn kfu s5 tr;p S5 tugng
tuy6n sinh
2 Chuy6n Tin hgc 01 35
3 Chuy6n Vat H 01 35
4 Chuy0n H6a hgc 01 35
5 Chuy6n Sinh hgc 01 35
6 Chuy6n Ti6ng Antr 02 70
7 Chuy€n Khoa hqc xi hOi 01 30
8 Chuy6n Khoa hqc t.u nhi€n 01 35
T6ng 10 345
tuy6n sinh Ghi chri
Tdng 10
9
Phg lgc III CHi TIEU TUYEN SINH LO? 10 THPT VAO
cAc rRlrCI{c DAN TQC NQI TRU NAtvt HQC 2021-2022
(Kdm theo Ka hosch s6: 696/KH-SGDDT ngdy06 /4/202I cfia S6 GDET)
Lru !: Dia bin tuy6n sinh cira c6c trudng din tQc nQi tru
L. Trucrng THPT DTNT Huj,nh cuong tuyiSn hgc sinh thuQc dia bin
thenh ph6 Soc ir6ng,.huyQ.n Kti S6ch, huyQn My Tf, huyQn Long Phir, huyQn
Chdu Thdnh, huyQn Tr0n E€, huyQn Cu Lao Dung.
2. Trucrng THCS&THPT DTNT Vinh Ch6u tuy6n hqc sinh thuQc clta bdn
thi xd Vinh Chdu.
3. Truong THCS&THpT DTNT Th4nh Phir tuy6n hgc sinh thu0c dia bdn
huyQn M! Xuy6n, huyQn Th4nh Tri vd thf xd Ngd Ndm'
STT Trudng 56 tugng
tuy6n sinh Ghi chti
2 THCS&THPT DTNT Vinh Chdu 70
J THCS&THPT DTNT Phil 70
T6r,g 3s0
10
Php lgc IV CHi TItU TuyEN SINH LOP 10 THPT NAvt HQC 202r-2022
(Kdm theo K€ hosch s6: 69ilKH-SGDET ngdp6 /4/2021 cila s6 GDDT)
STT Trudng 56lugng hgc sinh dg ki6n tuy6n sinh
Ghi chti
2 THPT Thanh PhO Soc 550
J THPT fC Sacn 600
4 THPT An Lpc Th6n 360
5 THPT Phan Vdn Hung 250
6 THPT Thi6u Vdn Choi 420
7 THPT H Hiru N 280
8 THPT MV Huong 180
9 THPT An Ninh 240
10 THCS&THPT M9 Thudn 170
ll THCS&THPT Long Hmg 95
t2 THPT Ml Xuy6n 460
t3 THPT V[n Ngqc Chinh 290
t4 THPT Hoa Tu…

Search related