Click here to load reader

Module THCS 30_unprotected

 • View
  299

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Module THCS 30_unprotected

 • NH GI KT QU RN LUYN O C CA HC SINH TRUNG HC C S |

  101

  Module THCS 30: nh gi kt qu rn luyn o c ca hc

  sinh THCS

  Modul THCS

  30

  NH GI KT QU

  RN LUYN O C

  CA HC SINH

  trung hc c s

  PHAN THANH LONG (Ch bin)

  0M VN ANH L XUN PHN

 • | MODULE THCS 30

  102

  A. GII THIU TNG QUAN

  Bt cucthsac mt qu trnh no, lnh vucthnangc no m con ngucthi tham gia vo cuthngang

  nhm to ra nhucthngang bi!n "#i nht "$nh. Mu'n bi!t nhucthngang bi!n "#i "

  di*n ra + mucthsacc " no th c,n ph.i "nh gi. Trong thucthnangc ti*n, "nh gi

  "ucth0c thucthnangc hi1n + cc lnh vucthnangc khc nhau v di*n ra trong nhucthngang tnh

  hu'ng rt "a dng. 3nh gi l hot "ng cuthhoia con ngucthi nhm phn xt

  v7 mt hay nhi7u "9c "i:m cuthhoia sucthnang vn mucthnangc nht "$nh m ngucthi "nh gi c,n tun theo.

  Trong lnh vucthnangc gio duthnangc, vi1c "nh gi "ucth0c ti!n hnh + nhi7u cp "

  khc nhau nhucth: "nh gi h1 th'ng gio duthnangc, "nh gi mt nh tructhng,

  mt cB s+ gio duthnangc v "o to, "nh gi hot "ng dy hCc v gio duthnangc

  cuthhoia gio vin, k!t qu. hCc t

 • NH GI KT QU RN LUYN O C CA HC SINH TRUNG HC C S |

  103

  2. MC TIU C TH

  2.1. Mc tiu kin thc

  Bi!t r t,m quan trCng cuthhoia vi1c xc "$nh muthnangc tiu "nh gi k!t qu. rn

  luy1n "o "ucthsacc + nhucthngang "'i tucth0ng hCc sinh khc nhau, + cc cp hCc

  khc nhau;

  Nu "ucth0c cc nguyn tNc "nh gi k!t qu. rn luy1n "o "ucthsacc cuthhoia hCc

  sinh THCS;

  Nu "ucth0c cQn cucthsac ": xc "$nh ni dung "nh gi k!t qu. rn luy1n "o

  "ucthsacc cuthhoia hCc sinh;

  Li1t k "ucth0c cc ni dung cB b.n trong "nh gi k!t qu. rn luy1n "o

  "ucthsacc cuthhoia hCc sinh;

  Nu "ucth0c quy trnh cc bucthVc ti!n hnh "nh gi k!t qu. rn luy1n "o

  "ucthsacc cuthhoia hCc sinh THCS v ngha cuthhoia vi1c thucthnangc hi1n cc bucthVc trong

  quy trnh.

  2.2. Mc tiu k nng

  C k nQng xc "$nh cc muthnangc tiu "nh gi k!t qu. rn luy1n "o "ucthsacc cho

  hCc sinh;

  Qun tri1t cc nguyn tNc vo qu trnh "nh gi k!t qu. rn luy1n "o

  "ucthsacc cuthhoia hCc sinh THCS;

  V

 • | MODULE THCS 30

  104

  C. NI DUNG

  Module ny bao g\m 4 ni dung v c dung lucth0ng tucthBng "ucthBng 15 ti!t,

  trong " 10 ti!t l thi gian tucthnang hCc v 5 ti!t l thi gian hCc t

 • NH GI KT QU RN LUYN O C CA HC SINH TRUNG HC C S |

  105

  Nhucthngang kh kh+n trong qu trnh nh gi khi khng xc &nh muthnangc tiu

  nh gi l g?

  Th,y (c) hy "'i chi!u nhucthngang ni dung vucthhuyena vi!t ra vVi nhucthngang thng tin

  ducthVi "y ": tQng thm hi:u bi!t v7 sucthnang c,n thi!t ph.i xc "$nh muthnangc tiu

  "nh gi k!t qu. rn luy1n "o "ucthsacc cuthhoia hCc sinh.

  THNG TIN PHkN HlI

  3nh gi k!t qu. rn luy1n "o "ucthsacc cuthhoia hCc sinh l mt khu v cng

  quan trCng, v th! n khng th: thi!u "ucth0c trong hot "ng gio duthnangc +

  nh tructhng THCS. C rt nhi7u "$nh ngha v7 "nh gi trong lnh vucthnangc

  gio duthnangc, tuy nhin tun thuc vo muthnangc "ch "nh gi, cp " "nh gi v

  "'i tucth0ng "nh gi m moi "$nh ngha "7u nhn mnh hBn vo kha

  cnh no " cuthhoia lnh vucthnangc c,n "nh gi.

  C nhucthngang "$nh ngha ph.n nh vi1c "nh gi + cp " chung nht v

  nhn mnh vo kha cnh gi tr$, coi "nh gi l sucthnang thu th

 • | MODULE THCS 30

  106

  " v nh

 • NH GI KT QU RN LUYN O C CA HC SINH TRUNG HC C S |

  107

  Thucthsac hai, n l chu>n ": "nh gi s.n ph>m con ngucthi m qu trnh gio

  duthnangc mang li, xem s.n ph>m ny "t "ucth0c chu>n + mucthsacc no.

  Hot ng 2: Tm hiu nhng cn c xc nh mc tiu nh

  gi kt qu rn luyn o c ca hc sinh THCS

  Khi xc &nh muthnangc tiu nh gi kt qu rn luyn o ucthsacc cuthhoia h!c

  sinh, th6y (c) thucth9ng ducthnanga trn nhucthngang c; s< no? (hy lit k cc c; s<

  > nh gi)

  Trong nhucthngang c; s< , c; s< no l quan tr!ng nh4t? V sao?

  Th,y (c) hy "Cc nhucthngang thng tin ducthVi "y ": hi:u r cc cB s+ xc "$nh

  muthnangc tiu "nh gi k!t qu. rn luy1n "o "ucthsacc cuthhoia hCc sinh.

  THNG TIN PHkN HlI

  Khi xc "$nh muthnangc tiu "nh gi k!t qu. rn luy1n "o "ucthsacc cuthhoia hCc sinh

  THCS, chng ta c,n ducthnanga trn cB s+:

  Muthnangc tiu gio duthnangc cuthhoia c4p h!c. Muthnangc tiu cuthhoia gio duthnangc THCS: Nhm gip

  hCc sinh cuthhoing c' v pht tri:n nhucthngang k!t qu. cuthhoia gio duthnangc ti:u hCc, c

  trnh " hCc vn ph# thng + trnh " cB s+ v nhucthngang hi:u bi!t ban ",u

  v7 k thu

 • | MODULE THCS 30

  108

  Lum m v ngh7 nghi1p,

  trung thnh vVi l tucth+ng "c lm cht v nQng lucthnangc cuthhoia cng dn, "p ucthsacng

  yu c,u xy ducthnangng v b.o v1 T# qu'c. Muthnangc tiu ny cuthngang "ucth0c kh~ng

  "$nh li trong Lun ki!n thucthsacc, k nQng v yu c,u v7 thi " cuthhoia chucthBng trnh gio

  duthnangc cp hCc

  4. PhucthBng php v hnh thucthsacc t# chucthsacc cc hot "ng gio duthnangc cp hCc

  5. 3nh gi k!t qu. gio duthnangc cp hCc

 • NH GI KT QU RN LUYN O C CA HC SINH TRUNG HC C S |

  109

  Phn 2. CHuchoaNG TRNH CC MN HC

  V CC HOT 3NG GIO DuhoanangC

  ChucthBng trnh cc mn hCc v cc hot "ng gio duthnangc "ucth0c thi!t k!

  cho tucthhuyenng mn, cho tucthhuyenng hot "ng cuthhoia tucthhuyenng lVp, trnh by cc ni

  dung sau "y:

  1. Muthnangc tiu mn hCc hay hot "ng gio duthnangc

  2. Ni dung mn hCc hay hot "ng gio duthnangc

  + K! hoch dy hCc mn hCc hay hot "ng gio duthnangc, phn ph'i thi gian

  cuthnang th: cho tucthhuyenng lVp, tucthhuyenng tu,n.

  + Ni dung dy hCc hay hot "ng gio duthnangc cho tucthhuyenng lVp, bao g\m ki!n thucthsacc,

  k nQng "ucth0c chi ti!t ho "!n tucthhuyenng bi hCc, tucthhuyenng ni dung hot "ng.

  3. Chu>n ki!n thucthsacc v k nQng mn hCc hay hot "ng gio duthnangc

  4. Gi.i thch, hucthVng dIn thucthnangc hi1n chucthBng trnh, trong " trnh by cc

  vn "7 sau:

  + Quan "i:m xy ducthnangng chucthBng trnh;

  + Cu trc ni dung hCc t

 • | MODULE THCS 30

  110

  + Sinh hot lVp, sinh hot tructhng, sinh hot 3i.

  + Sinh hot hucthVng nghi1p thucthnangc hi1n + lVp 9: 1 bu#i/ thng.

  + Hot "ng gio duthnangc ngoi gi ln lVp "ucth0c thucthnangc hi1n + tt c. cc lVp: 4

  ti!t/thng

  iAu l nh tructh9ng, nBi quy cuthhoia lCp. Moi nh tructhng "7u "7 ra nhucthngang

  "i7u l1 ring sao cho ph h0p vVi "i7u ki1n thucthnangc t!, vVi "'i tucth0ng hCc

  sinh tructhng mnh v mang tnh kh. thi cao. Song song vVi nhucthngang "i7u l1

  ", th + moi lVp, hCc sinh li tucthnang "uctha ra nhucthngang ni quy ring m tt c. cc

  thnh vin trong lVp "7u tn thnh v thucthnangc hi1n.

  Kt qu rn luyn o ucthsacc cuthhoia h!c sinh. Ducthnanga vo k!t qu. rn luy1n "o

  "ucthsacc cuthhoia hCc sinh trong cc nQm hCc tructhVc. Gio vin c th: tm hi:u k!t

  qu. " thng qua nhi7u ngu\n thng tin khc nhau nhucth hCc b, th,y

  (c) gio, gia "nh, bn b,...

  Hot ng 3: Xc nh mc tiu nh gi kt qu rn luyn o

  c ca hc sinh THCS

  Ducthnanga trn nhucthngang hi:u bi!t v kinh nghi1m cuthhoia mnh, th,y (c) hy:

  Lit k nhucthngang mEt bi>u hin lm c+n cucthsac xc &nh muthnangc tiu nh gi kt

  qu rn luyn o ucthsacc cuthhoia h!c sinh:

  Nhucthngang yu c6u khi xc &nh muthnangc tiu nh gi:

  Th,y (c) hy "'i chi!u nhucthngang ni dung vucthhuyena vi!t ra vVi nhucthngang thng tin

  ducthVi "y v tucthnang hon thi1n ni dung vucthhuyena vi!t.

 • NH GI KT QU RN LUYN O C CA HC SINH TRUNG HC C S |

  111

  THNG TIN PHkN HlI

  Trong qu trnh "nh gi k!t qu. rn luy1n "o "ucthsacc cuthhoia hCc sinh, c hai

  y!u t' .nh hucth+ng: Thucthsac nh4t l nhucthngang y!u t' ngay trong b.n thn gio

  vin. Chng bao g\m nhucthngang quan ni1m cuthhoia gio vin nhucth: hucthVng tVi k!t

  qu. rn luy1n cuthhoia hCc sinh, xem xt sucthnang khc nhau cuthhoia moi hCc sinh,

  nng cao tnh tch cucthnangc v b\i ducth}ng nhucthngang tnh c.m, "ng cB trong sng,

  lnh mnh cuthhoia hCc sinh. Thucthsac hai l nhucthngang y!u t' tucthhuyen bn ngoi nhucth: "nh

  gi tucthhuyen nh tructhng, tucthhuyen cc cp qu.n l, yu c,u tucthhuyen gia "nh hCc sinh. Hai

  y!u t' ny c,n th'ng nht vVi nhau, n!u khng th'ng nht c th: to

  nn nhucthngang p lucthnangc .nh hucth+ng "!n k!t qu. cuthhoia vi1c "nh gi k!t qu. rn

  luy1n "o "ucthsacc cuthhoia hCc sinh.

  3nh gi k!t qu. rn luy1n "o "ucthsacc cuthhoia hCc sinh c,n ph.i cQn cucthsac vo

  nhucthngang bi:u hi1n cuthnang th::

  Thi " v hnh vi "o "ucthsacc;

  uchoasacng xucthhoi trong m'i quan h1 vVi th,y (c) gio, vVi bn b v quan h1 x hi;

  thucthsacc phn "u vucthBn ln trong hCc t

 • | MODULE THCS 30

  112

  Hot ng 4: Thc hnh xc nh mc tiu nh gi kt qu rn

  luyn o c ca hc sinh THCS

  Th6y (c) hy xc &nh muthnangc tiu nh gi kt qu rn luyn o ucthsacc cuthhoia

  h!c sinh sau mBt h!c k?

  Gio vin thucthnangc hnh xc "$nh muthnangc tiu "nh gi k!t qu. rn luy1n "o

  "ucthsacc cuthhoia hCc sinh lVp mnh dy sau mt hCc k.

  NH GI NI DUNG 1

  Cu 1: Nu nghKa cuthhoia vic xc &nh muthnangc tiu nh gi kt qu rn luyn

  o ucthsacc cuthhoia h!c sinh THCS.

  Cu 2: Xc &nh muthnangc tiu nh gi kt qu rn luyn o ucthsacc cuthhoia h!c sinh

  lCp mnh chuthhoi nhim sau mBt n+m h!c.

  Ni dung 2

  NGUYN TC NH GI KT QU RN LUYN O C

  CA HC SINH TRUNG HC C S

  Hot ng 1: Nu cn c xc nh cc nguyn tc nh gi

  kt qu rn luyn o c ca hc sinh THCS

  Th6y (c) hy chP ra nhucthngang c; s< > xc &nh cc n

Search related