of 14 /14
мр Снежана Бпжић, Филпзпфски факултет у Нищу НАСТАВА КОИЖЕВНПСТИ У ПРПЦЕСИМА ИНФПРМАТИЗАЦИЈЕ ПБРАЗПВАОА

Informatizacija i nastava knjizevnosti

Embed Size (px)

Text of Informatizacija i nastava knjizevnosti

,

: - A 22

345

? - - 6

6 , , : , , , , 2007.7 8

; , ; .................................... 8 ( )

'' [..], , , , '' / '' - , , '' '', . , 2002. ........

: . , , , , , , , . , , , , .: , -, , .......9

: , , , , ,

1011

E 12 :

- , , .....

13

: ; ; ; . ; .14

- , , !!!!