of 98 /98
ɌȿɈɊɂȳȺ ɄȵɂɀȿȼɇɈɋɌɂ: ȽȿɇɈɅɈȽɂȳȺ (ɂɋɉɂɌɇȺ ɉɂɌȺȵȺ) 1. Ʉʃɢɠɟɜɧɨ ɞɟɥɨ ɤɚɨ ɫɥɨʁɟɜɢɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 2. Ʉʃɢɠɟɜɧɢ ɢ ɧɟɤʃɢɠɟɜɧɢ ɬɟɤɫɬ 3. Ɍɟɤɫɬɨɥɨɝɢʁɚ – ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɟ 4. ɉɟɫɧɢɱɤɚ ɫɥɢɤɚ 5. Ɍɟɦɚ ɢ ɦɨɬɢɜ 6. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢʁɚ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɚ 7. Ɏɚɛɭɥɚ ɢ ɫɢɠɟ 8. Ʉʃɢɠɟɜɧɢ ɥɢɤɨɜɢ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢ 9. Ʉɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɤʃɢɠɟɜɧɢɯ ɞɟɥɚ 10. ȳɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢ ɨɛɥɢɰɢ 11. Ɉɩɲɬɟ ɨɫɨɛɢɧɟ ɥɢɪɢɤɟ 12. Ʉɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɥɢɪɢɤɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɢɪɫɤɟ ɩɟɫɦɟ 13. ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɥɢɪɢɤɟ 14. ɏɢɦɧɚ, ɨɞɚ 15. Ⱦɢɬɢɪɚɦɛ, ɢɞɢɥɚ 16. ȿɥɟɝɢʁɚ 17. ȿɩɢɝɪɚɦ, ɟɩɢɬɚɮ 18. Ȼɚɥɚɞɚ, ɪɨɦɚɧɫɚ 19. ɉɨɟɦɚ 20. Ɉɩɲɬɟ ɨɫɨɛɢɧɟ ɟɩɢɤɟ 21. ȿɩɢɤɚ ɭ ɫɬɢɯɭ ɢ ʃɟɧ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ 22. ȿɩɫɤɚ ɬɟɯɧɢɤɚ 23. ȿɩɫɤɚ ɩɟɫɦɚ ɢ ɟɩ 24. ɉɨɞɜɪɫɬɟ ɟɩɨɜɚ 25. ȿɩɢɤɚ ɭ ɩɪɨɡɢ ɢ ʃɟɧ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ 26. ɉɪɢɩɨɜɟɞɧɚ ɬɟɯɧɢɤɚ 27. ɉɪɢɩɨɜɟɞɚɱ ɢ ɬɚɱɤɚ ɝɥɟɞɢɲɬɚ 28. ɇɨɜɟɥɚ ɢ ɩɪɢɩɨɜɟɬɤɚ 29. ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɪɨɦɚɧɚ 30. ɉɨɞɜɪɫɬɟ ɪɨɦɚɧɚ 31. Ɉɩɲɬɟ ɨɫɨɛɢɧɟ ɞɪɚɦɚɬɢɤɟ 32. Ⱦɪɚɦɫɤɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ ɢ ʃɟɧ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ 33. Ⱦɪɚɦɚ ɢ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ 34. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɪɚɦɫɤɨɝ ɬɟɤɫɬɚ 35. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢʁɚ ɞɪɚɦɫɤɟ ɪɚɞʃɟ 36. Ɍɪɚɝɟɞɢʁɚ 37. Ɍɪɚɝɢɱɤɢ ʁɭɧɚɤ 38. Ʉɨɦɟɞɢʁɚ ɢ ʃɟɧɟ ɩɨɞɜɪɫɬɟ 39. Ⱦɪɚɦɚ ɭ ɭɠɟɦ ɫɦɢɫɥɭ 40. Ⱦɪɚɦɫɤɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢ ɦɟɞɢʁɢ 41. ȿɫɟʁ 42. Ȼɢɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɚɭɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢʁɚ 43. Ⱦɧɟɜɧɢɤ, ɦɟɦɨɚɪɢ 44. ɉɭɬɨɩɢɫ, ɩɢɫɦɚ 45. Ʉʃɢɠɟɜɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ

teorija knjizevnosti genologija

Embed Size (px)

Text of teorija knjizevnosti genologija

 • : ( )

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. , 15. , 16. 17. , 18. , 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

  27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. , 43. , 44. , 45.

 • 1. . : , , , . , , . : 1. e, 2. , , 3. : , , ... , . , . . , ; ( , , , ) . , , ( ). () . , , , , , , , , . , . : 1. , ; , , , ; 2. ; ; . : 1. , , ; 2. ( ) , , . . . . , . . , . : 1. , . , , , . 2. , , . , . :

 • 3. , , . . 4. : 1) , 2) , , 3) , , 4) , , .

  . . ( ), (), (), . ?, ( ) . , . (), . 1. , , , . , , , , , , . , . , , . , , . 2. , , , , (). , . 3. , , , , , , : . , , , .

 • 4. , ( ) , . , , , , . , , , . 5. . . ( /). , , . . , - ... : , , , (), ,...

  .

 • 2. , , . , , . . . textus , . (. structura) , () (). ( ), , . , -, . , -, . . . (. ) , , , , , . , . , , . , , . , .

 • 3. ; . : , , . , ; ; . , . . , , , . , . , , ... , . . . . (. ). . . 1. . . . 2. . , , . . . 3. , . , , , , , 1. 2,...

  : 1) , ; 2) , ...; 3) , ( ) , ; ( ).

 • 4. , , , . . . , , , , . , , - . , , , , . . , . , , ( , , ) , , , , . : 1. ; 2. .

  , , , , . , , .

  : I : 1. 2. 3. ( , , , ) 4. 5.

 • 6. 7. (, )

  II : 1. ( , ) 2. , : ( ) ( ) ( )

  III : 1. , (, , ...) 2. , , ( ),

  IV - : - ( ), . , , .

  V : 1. , 2. , (, ) + 3. , , ( )

  VI : 1. , , , ( ) 2. , (. )

 • VII

  1. () , 2. () ( )

 • 5. (. ) , . . ( ) (, , ). , , . ( ), . . . , , . , , ... , , . ( ), ( ). , , ,... (. , ). , , , . . ( ). , . ; .

  : - ; .

  ; , ;

  - : , , . . , . (, ) . (. ...), ;

  - , . . , : .

 • , . ( ), , . , . . (, , ) .

  (. ). ( ), . : . .

  , , . [. v ] . . , .

  : 1. ; 2. ( ; ): , , ,... . .

  : 1. ) - . . ) () - . ; , , .

 • 2. : ) ( ) , . (, , ). ) , (. ) . .

  3. : ) , . ) () , . .

  : (. , ( 1001 )), , .

  - . , . , .

 • 6. (. compositio, componere , , ; ) , . , . . , , . , . . . . , , . : 1. ( ) : , ; , , , , , , . . , . . 2. , . , . ( ) ( , , ). : , .

  . . . , . , , . , (. , ; ( )). : 1. ; . , . .

 • : ) ( ), ) ( ). ( ). . , . , .

  2. . . . , . , , . . . (. ). . , ( , , ). , . . : , , . , ; , . . , , . , , . (. , ) .

  3. : , . , , , . , , . . , , .

 • . , . . . - .

  ; .

 • 7. (. fabula, . ) , . , . , . . * , . , . , .* 1. ( ), 2. - ( ) - -

  , - . . , : , , , . . : 1. (, , , , , ...) , ; 2. ( ) - ( ). (, ): .

  . , , (, ). , . - () , . , : 1. ; 2. . , .

 • : . . , . , Sparnung. - . .

  (. sujet , , , ) . , , . . . -, , , (. ). . , , . : 1. ( ) , . ( ), . , , , . : ) , ; ) , ; ; ) : . : .

  : , ; , ; ; ; , . ( ), , (. 1. , 2. , 3. , ). .

 • Vorgeschichte () ; : , . Nachgeschichte , , , , .

  , : 1. , , . , . 2. , ( 1. ). , , . 3. , . ( ) , , . , . . . ( ). : 1. ) ) , ( , ...) 2. 3. : ) ) , ( ,...).

  : 1. ; 2. . (, , ). . : I 1. , , , , ; 2. . : , , , ,...

 • , . , .

  II : 1. () ( , , , ) (, , . ). ; 2. (). : 1. XIX , , , ; 2. . , ( ). .

  , ; - . : 1. , . - (. ). 2. ( ), (). . 3. . , . 4. ; . . . 5. ( ) , , , . 6. (, ) , , . 7. , ().

 • , , : ) , ) ) ( < ) ) ( ) ) .

 • 8. , , . , , , . , . , , , , , . . , . () - . ; () . : 1. : ) () ) ()

  2. : ) ) ( )

  3. : ) )

  4. , . : ) )

  ( ) : 1. () , . . 2. () ,

  , , ,...

 • . , . ( ) , ; XIX (, ) . : 1. () 2. ()

  : ) ; ) , . , , , . , . : . . . , . . . . . (: , , ). : , , , . . : 1. , , ; 2. , . () . : , , , , , , ( ) .

 • 9. , , . . , . , . : 1. : . , , . . , (), , ( , , ; , , ; : . , . , , - ).

  2. (, ,...), , (, , , ,...)

  3. , , . - . I () , ,... , , . XX , .

  4. , , , , . dolce stil nuovo , .

  5. , , : ) , ( , , ...), (, , ), : , , , , ... XVIII , . ( ), , : , ,... ) () , , . , ; ;

 • ; ; Ars poetic ( ), ; ; Ars amatoria ,... . . - . ) () , , , . . (. trivialitas , , , ): , , (. , ) (, ), . sketch. : , . . , . . . : , -, , ,... ) XIX , , , , . , .

  6. : . . , ; (. ) , (, ,...); . : 1. , , , ; , . , . 2. , , , . 3. , : , .

  , ; .

 • 7. , . : 1. () (. , , ...): . , ; , , ; , , ; , , ,... 2. () , : ) . : , , ; ) - , . , , ...; ) , ; ) , . , , , ; ) (); ) ; ) , , : , ; , , , /. . , , , , , , , .

  , , - . () , XVIII XIX : (. pos , ), (. lra) (. drma ). . , , . ( , ), ( ), ( ). : , , , , , -; , ; . , , ; : : . (. , ), (, ...). , . . , - . , ; ,

 • . . (Santa Maria della Salute), ( ), ,... , . . (, , ). () ( ). ( ). : : 1. , , 2. , 3. : , . . , XVIII , XIX . XIX , .

  , .

 • 10. , . , , . , . , . , : , , , , , , , , . : 1. ( ) ; 2. . . ( ... ), . . : , , , , , , , , . : ( ) , , , , , ( , ) , , , .

  : . , : , . XIII . : , , . . , , . : . ( , ), ( , ) (, , ). ().

  , . , . : , ; . , , . , , , , , ; , . , , , . : , , ,... , , , .

 • (. ): , ( ). , , , , ; . , . . , , . . , . , .

  : , . ( , , , , , ) , , . ; : . , . ().

  : , , , , , , , . ; , . , , , , , ( ). . : , , . ; . , . : . (, ...), ( ) .

  () . : , . , , . : . XVI . .

  . ; : , , .

 • : , . < , , ( ). , ; , , , , . , , , . : . , . , , , , , .

  : . witz , ; : . , , (, ) . : , . , . ( ) .

 • 11. . XVII XVIII XIX , , XX, . , . . , , , , . . , , : /, / , , . : ) 1. ; ) , , . ; ) .

  , ; , , . - , . (, , , ) , ( ), . , . , , , , , ,... XIX XX . XX , XIX (, , , , ) , , , . . , - . , , . . , , , . , , . , () . , , - .

 • , . , , , . , , .

 • 12. , , , . : 1. . : , , , , , , . . , . 2. . ; , , . , : , , , , , ; . 3. . , , , , . . , . , ,... , : , .

  , , , , . . : , . , : , , , , . ( ), . ; , , , , - . - , . , , . , . , , . , . , .

 • 13. . , (, ). . , , . (, ). . - , . , , , , . . , . , , ... XI . () () . , , , , . (XIV ; ) . , , . XIX XX .

 • 14. , (. hmnos , ) , VIII ... VII ... , . . , . (), () (, , ...) . . , , , . VII ... , . . . . , (), . , , , . , , . , , , . : , , , , (: , ); , ; , (, , (4 ), ); XVIII , , 1789. . (Claude Joseph Rouget de Lisle), , . : , 1882, , , ; : . , : ( ); , , . , (), , (. ); .

  (. d , ) . , . VII ... , , (V ...). . . , , (, , , , , , , ), , , , .

  : , , , , . . .

 • . , , , . ( ), . , , , ( ), , . , , ( ), . , , . , , : , . , .

 • 15. , (. dithrambos) , , , ( ). VII ... (VI ...), (VI ...). ( ). . , , , , , , ; , . , , ; , , , ; : , . . , . (. eidllion ) , , , . . , . III ... , , , , , , , ... (I ...) ( ), . XVIII , XIX ( : , ). , , , . , , . , , , ( ). : , , (, , , ); , . , .

 • 16. : . legos , . . , VIII VII ... : , (, , , , ), : , , ,... , , , . . : Ex Ponto Tristia ( , ), . , : , , ,... , . . , , , . , . , . : - : ( ); - : ; - : , ( ), ; - : , , . : . . , . .

 • 17. , (. epgramma ) , (, , ) (. ; Notis auto! !). . VI ... . (VI-V ...), (I ...). ( , ) . : , .

  ! ' ? , ? (, ) , ; . ; , , . XVIII XIX , . , (pointe).

  . , . (), . , , . . .

  : . pitphios = , . . ( ). , , , , . (XIV ). , ( ).

  : , , .

  .

 • : , , ; , ' , .

  , . (, ) . , ( ). .

 • 18. , ( balar ) . , . : 1. () XIII () . , , . ; , , , , . 2. , , . , , . - (, ), , , ( , . ); , , , , , . , . . ( , , ), ; , 1765. . : , , , , , , , , ,... ( . ) . , . (. romance ) , , , . I . I , . (>); ; . , . , , , , . . , , . , , , , . , , . . , , , (, ). , . , , , ... (, ). (XX ) . - , ( ).

 • 19. : . poema ; , XIX , : . , , . , . , , . : , , , ( , ), ; : ( ), ( ), (); , II , , , , - , , . , .

 • 20. : . , . (). . , , , , . , , . : , , , . , , , . , , , ; , , , , , . . , , - , - ( ). , , , . , , . , (), , () ( ). , . , , .

  , . , . , . , , , . , , . . , . , (). , - , . , 1. , 3. , . , , . . : , ; . , .

 • , , , : ; , , , 3. , , , . , III I , (), II , III , I . .

 • 21. XVIII XIX . , . : 1. , (, , , ...), ; , , ... , ( ), . , : (. ) . . 2. , . , ; . , . . 3. , , , , , . 4. / , ( , ). . . 5. , , , ; .

  , () ; . , .

  : , () ( ); , ( , , , ), , , , ; , ; . , , , , (, , ) , , . , .

 • , . ( ) , ( ). 3 : I : . : , ( , ). II : 1. / ( : 1+333=100 ; : ) 2. ( ) 3. ) , , ) , . ; . , , , III , (). : ( ), ( ), ( , ), , (, ). , .

  () , . , . : . ; , , . , , . . : , , , ; , , . > , . , , , , , , ; . 2 : 1. , , , ; ( , , ); 2. , , , , , ( , , ).

 • / (, , ). . . () , . , , , , , , ; . , . , , , . , . . . , . ( ). , , , . () , , ; ( , ). : , , , , (), ... ( ), ( ). XVIII , . , .

 • 22. , . , , . . . , , . in media res ( ) . . , , , . : 1. , , . . 2. : , , ( , ). 3. , . . 4. ( ). , . (. ). 5. , , . , , -, ( , ..., ). 6. - . () , . , . . , . , , . , . , .

 • 23. , , . , . . , . . , . , , , : ( ). XIX . (. , ) , . : () , / . , . . ( ): 1. , , . , . , . , , , , , . . . 2. , -: , .

  , : , . , , . . , , , . : , XIX .

 • 24. . ; - () , , , . 1. - , . , . , . , , , , , . - . 2. , , . . , , . , ( , , , , , ). 3. , , . . , , , , . . - , . , . 4. . . , , , . . , . 5. ; . , . , ( XV ). 6. ( ) (-). De rerum natura ( ).

 • 25. , . . , , , , , . . ( ), . , . : 1. , . . . (, , , ). 2. , : ( , ); : , ; : , , . ( ) : , - , ; . . , , , . (IVI ...) , (, ) : . , XVIII , (. XIX ) , , . . XVI, XVIII XIX , . : 1. ( ); 2. ( ) , . , . : , . . , , , . .

 • . : , , , . : 1. , 3. 2. : ) , , ; ) . , - . , , .

 • 26. : , , ; . . . : . . . , , , . : 1) , 2) , . , 3) . 1. , , , . : , , - , . . . : , . , . . , . . . , ; . , . . XVIII ; . . . , , , , . : , ,... . , . , , , . .

  2. , : , . ?, () , . , ? , . . , . , . :

 • , . , , , , . . . ; , . , . , . ( -). . . , . , ; , . , . :

  . , XIX . , , . . (flashback) , . , , , .

  . , 3. . : 1. . 1. , . (... : ?). 2. . , , , , . , . , . ; , , 3. . , , , ( ? ? ! .).

 • 1. , . , 3. 1. . , ( ) (,...). . , . : . , , . , , . , , . : , , , , : , , ... , , .

 • 27. () . . ( 3. ) , 1. . : , , , , , , ; : , . , . , , . , . . . : ; , . : () , (); , , , ; . ( ); . () : , , ( , ); ; ( ). 4 : 1. , , , , . . . 2. , (. ). , . , ( ). 3. , , . . ( , ).

 • 4. , , .

  , . (. ) . , (), () . , . : , , . , , . (4 ), . . , . . : 1. ( ) ; : , , , , ( , ); 2. ( ); 3. ( ) , , . 1. , 2. , 3. .

 • 28. , . , (, ), (short story). . . , . (. novus, . novella ): ( ); , ( XIV ) XIX . ( ). ( , , , , ), . (, ) , , , , . ( , , ). ( , , , ). . , , . . (SonderZingsnovelle) , , , , . , . . , . , , . : , , , .

  , , . . . , , . ( : , .). , , . . , .

 • , . , ; . , . , , . , . , . , , . , , . , , . (. ), . , . , () . , . : , , , , : , , , , , : , , , : , , . , , , : , , , . : : 1001 , , , . , , . , , . . , , ; , . : . . , , , , , , ,

 • 29. XII , lingua romana . , lingua latina . . le roman breton , . ( ). XIII , , XIII . XVII , , , XIX . . 1. , , , , ; . (IVI ...) , ( , , , , ). , , . 2. , ; () . , . ( , XIII ) , ; , ; , . 3. (. picaro ): , XVII XVIII - , , , . . , Le Sage ; : Lazarillo de Tormes (1554). 4. .

  XVII : , . , . . ( ) ; : , , . . . , . , , , . ( ). XVIII , XIX : ;

 • , , ( ). . - () , . , . : , . , , . (XVIII ) . . : , ( , , ). , . . , , , , , , , , . (, , ) , ( , ) . , . , , . . , (. , ) (. , ). , , . , . , , , . , ; . , , : ( ), , (. ), - ( ). , , (, ). , XVIII , .

  : 1. , ( ). ( , -, ), (, , , , ,...) - , , . (, , , , , ). XIX , (, , , ,

 • ), , ( ), , , , , , .

  : , . , . ( , ), , , , . , . .

  , , , (). , , . , , XVIII XIX ( ). () , , . XVIII . ( ), /. , , , , . : , , . , (, ; , ). , , ... . . . XVIII , ( ); ( ), ( ); . ; ( ) . XVIII , ; , (1901), (1925). (. roman fleuve = , . . ), , . J Crstp (1904-1912), , .

 • : , , : (1928-1940), (1921-1941), (1952), (1961). : , , . , . - , : 1. () , . , , , . 2. (.) , . , . 3. , , , ,... - . : . : 1. 1. , . 2. : , (1957), , . - . , . : , -: (1924) , (1947) , , , . , , , , . . , . , . ( ) . , . , , .

 • 30. , , . 1. , ( , , , , ) - , , , , , , , , , , -, , ... () , ( ; ). XVIII ; . ; (, , , ). . . - , , . . , . , , , ( , , , ,...) . ; : 1. , 3. , . , , , , ,... : ; : .

  2. 3 : () , ... ( 80 ). . , , ().

  3. ( ): . : : , , ( ).

 • ( , , ). : . , . ( ) () . . XVI Lazarillo de Tormes; XVIII , , . , , . : ( ). . : , , , .

  4. : (; , , XVIII ), , ( ), , , , (). , .

  5. : ( ), , , , .

  6. : , , - , ; .

  7. - : - - , ( ); - - ; - - ; - ( ); - ; - (); - ; - - , ( , , , ). , .

 • 8. : ) ( ) ) ( ) ) ( )

  : , , , , , , , .

 • 31. ; : 1. ; 2. ; 3. , . ; 4. ; - : , , . (), , . . , (). , , ( , ). . . , , , , , . : (, , , ); ( , ); ( , ). : . (, , ), , (, , ) . , . () () , ( , , , ,...). , , . . , , (), , ( ). ( ). , , . , . , , , , . ( /, /), . , ; . , . . : .

 • : 2. . ./. 2. . . ; ; . , ; .

 • 32. . . : -: , 2-3 ; . ; . : . () , , ( , , , , ...). , , , , , . : , , , . . : 1) - , 2) - , , , . () () .

  (, , ). , (, ). ( ; ). . . , ( , ). , (, ), . ( ) , . , , . , , , . (VI ...) , .

  . , , . (), (), . . . ( ), , . . , , . : 1. (, ) (, , ). , () . , .

 • ; 2. ( ). () , , . , , . . V ... . , . , , 12-15. , , . . () , . , 3-5 , , . ( , , ) V ...:

  , , , , , , , , , . : ( V IV ...) , , , ; : , . , . ( , , ); /; ; . : ( ), , , . . , , ; , , . , ; ( ) . , . , , . : , , , , , . .

  (I ...) , , , , ; ; , , , ( ). (IIIII ...) : , ; ( , , ) . (II ...) ; ; . , , .

 • , , . , . : 1. , , , ; XII , . 2. IX , , , , . XI , , - , , (, , , ). , . ( ) ( XII . .), : , , . (). , , . : - , , ; , , , ( ); , . , . ( ). , , . .

  . , . XVI , , . . , . XVI , , . Commedia dell arte XVI (. ). , , , , , ; ( ), . ; (FORTUNAE SUAE IPSE FABER), , , . , , , , , , , .

 • XVII : : XVI , . . , , ( , ); , , . , , . XVII , ( , : ). , , , . : ( XVII ) , ( ) . (1594), ; Euridice (1600). - . ; , , , , , ; . : , , . , , , ; , . : II ; (). , . , , , . . () Thtre Franais Comdie Franaise. , (, , ), , . : ( ), .

  XVIII : Marivaux () ; ; , , ( , ); , , : , . : dell arte; ( ), . : ; , .

  . , ; , , . Sturm und Drang , . , XIX . , .

 • : , , , , , , , , , . : . : II , , , ( ), , . 1780, . : , , , , -. : , . , , , , . , . . , . , , .

  XIX XX 1848/49. , : 1. - , : ; , , , , , . XIX : () , , . () , ; , . : ; . 2. PICE BIEN FAITE , , : , . (, ), , . 3. - , . : , , , . , . , , . : . . . Georges Schehad . 4. , (: ) . : , . : (), ( , ), (, ), ( ). 5. , A. Jarry (, , , ) . : . : : , , , ,

 • , ; , , , , , .

  : ; ? ; , . , , . . . , . , . .

 • 33. ( ) , . ( , ), . , . , (. thatron ) , , , , . . : 1. ; / . , 2. , ; , . . . : . , , . ( ). / , , , o : . e , (, , , ); , . ; , ; , , , , , . , , , . . , ; . . . : ; , ; , .

 • 34. , ( , ). : 1. 2. 3. , , ,

  1. , , : . (. ) ; ( ), ; , ; ; , , , ; : . . , , ; , ( , ); , , ; , , ; ; , . . (): , , (); , . 2. , : , /. , , , , . , , , , , , ..., , . 3. ( ), (, , , ...). , , , , , . , . , , . () ( ). . ( ) , . .

 • : , . , , . . , ; . , () , , . : , ; ; (30-40 ). , . . , ..., ; . () , , , , , . , . , . , .

 • 35. . : . : ( 12h 24h); , ; . : , ( ). : , ; () . 1561, . . XVIII ( ) , . ; , . , . . : ; , , . , : . ( ), (, ). : ( ), ( ), ( ). 1. . , , . . . (), : , , , , . , , . . : I ) ) ; II ) ( , ), , ( ) ) , ( (), ); III ) ( ) ) ( , ). .

 • 2. . , , . . . . ( , ). / (, , , ). ( , ), , . 3. , , , . 4. () , , ( () ) . , , , ; . 5. , . (. ), ... , . , . , ; .

  , , , . , , , .

 • 36. 37.

  : . trgos () + d (, ); . : . V ... : , ( , , ), ( , , ), (, ,...). , . : (. ) ; ( ) ; ( ) ; () . , . : 1) , 2) /, 3) , 4) .

  : 1. , , . 2. , : ) , ( ); ) ( , ); ) (). 3. ( ) . , ( ). , . , ( ; ; ). / . , , , . 4. , . : , , , , .

 • : 1. , , , . 2. , ; . 3. . 4. , ; , . , . , . , , ( , ). XIX . . , , . (), , ( ) . , . (90): , , ; (120): , , ; (90): , , , ; : , , , , ; : , , , III, . .

 • 38. : . kmos ( ) + d (, ) , . : . : , , , . , (V-VI ...). (, , ). : , , . , , , ( ), . , . , . , , , ( ). . , , , . . ( .). . : . . : , , , , , , ( ); , , , , ( ); , ( ); () () ; , , . . : , , , , , . : 1. , , , . , . (, , ), . : , , , , . : ) , ; ; ) , , , . 2. ( ), . ( ), ( ), ( ). , ; , .

 • 3. , , . , , . 4. , .

  .

  : , , ; , : , : , , ; , , ; ; , ; ,

 • 39. . XVIII , , , (, , , ) (, ). ( ). ( ) . , , . , . , . , . , , . , . , . ( ), , , . ( , , , ...). , . : ) , ) . ( ) . (-) (, ). . (XVI ) . (XIX ) . ( ). , , , , : .

 • 40. . , , , , . , . , -, , . -, , . . . , . - , , . . : 1. ; 2. ; 3. , , , . ( ). , (). . , , ( ). , ( ), , . . , , . ( ) . , ( ) , : , , , . . , , , , , . , . . , , , .

 • 41. : . essai , . , , - , , , , , , , . , , . , . , , , . : (, , , ) . 1580. , . , . , , , . , 1597, , ( : .). , - . XVII XVIII , , , . : , . . XIX , ; , , ; , , ; . . ; . . . XIX XX . , . . , , . , . , , , , ,... : ( ), , , . . , . , , , , , , . , . . , . . , - ( ), .

 • 42. , - . . , , , , . . , , , , , (, , ). , , , . , , , , . , . , (, , ) . , . . , . ; ; XVIII . . . , , . 1. - ; 2. .

  , ,

 • 43. , . , , . , , , ; . XVIII () /. - . , . : 1. , , ; 2. - , ; ( ). . , . , . - . , . , . . . , , .

 • 44. , - . , , , . , , . . , , - . , . . , , . . . ; XVII (). XVIII . , . . , , , , , , . , . , . . : , . (. ). XVIII XIX ( , , ). , , , ; XVIII . , : , , ; . XIX . : , , , . .

 • 45. , , . , . , (: dulce et utile). ( ), . , ( ), . , . . 1. , ; ( ), . 2. . . , . ( ), ( , ), . : 1. , . , , , . 2. , . . , , . . , , . : , . , . , , , . . . . , . . , (, , , , ) .

 • : 1. , , , . (, , ). , , ( ), . , , . 2. . . . () . , . , , , , , . , , . () . . , , . , (. ) . (, ) . , , , . / . ( , ). , . , ; , . : . , , () (, ). : ) , , . , ; ) , ; ) , . , ( ). : 1. , , ; 2. , . , , . ; .

 • : 1. ) ) ; 2. ) ) . , , .

 • , I , , . , , . , , , . . 1859. : . . . . , , . , III , , , . , , , . III , . . . , . ; , . . ; . , , . , La Maison du Berger, , . . , , , , , , , , , . . Vers dors (1845), , : . , . , . 1801. , , . ; , ; . . , , , , . , 300 , . , . , , , , . , , , ; . , , , , . , , , .

 • , . , . Contemplations : , ; , , , , : , , , , , , ; . , , , ; .

 • : 1. , /, :

  2. , . 3. , . 4. , /, :

  , , 5. , (, , 1972)

  : 1. , (, , 1973) 2. , (, , 1974) 3. , (, , 1983) 4. , (, , 1982) 5. , . ( , , , 1992)

 • : 1. , (, , 2003) 2. , ( , , 1997) 3. , . (, , 1979) 4. , (, , 1989) 5. , ( , , 2000) 6. , (, , 1981)

  * * *

  1. , 2. , 3. ,