29
 UPOTREBA MOBILNIH POTREBA MOBILNIH TELEFONA TOKOM ELEFONA TOKOM E O Ž N J E Svetlana Č i č e v i ć , Marjana ubrani ć -Dobrodolac, ni t Be og ob ni , Be og Rezultat rada na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije br. 15015

Upotreba mobilni.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

 • UPOTREBA MOBILNIH UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA TOKOM TELEFONA TOKOM

  VONJEVONJE

  Svetlana ievi, Marjana ubrani-Dobrodolac,

  Saobraajni fakultet BeogradSaobraajni fakultet, BeogradRezultat rada na projektu Ministarstva za nauku i

  tehnoloki razvoj Republike Srbije br. 15015

 • Ometanje vozaaOmetanje vozaa

  Istraivanja sugeriu daIstraivanja sugeriu da je je 25% 25% od svih od svih b j ih db j ih d saobraajnih nezgodasaobraajnih nezgoda povezano sa povezano sa

  distrakcijomdistrakcijomk jk j

  Socijalna i ekonomska cenaSocijalna i ekonomska cena ovih nezgodaovih nezgodaSocijalna i ekonomska cenaSocijalna i ekonomska cena ovih nezgodaovih nezgodaprocenjuje se na priblinoprocenjuje se na priblino $40 $40 biliona biliona

  godinjegodinje

 • Svake godine, vie od 43,000 ljudi pogineu saobraajnim nezgodama irom j gAmerike. Vie od 3 miliona ljudi biva povreeno.povreeno.

  Vozai pod uticajem ometanja (distrakcije) uzrokuju najmanje 4,000 ( j ) j j j ,saobraajnih nezgoda dnevno, to rezultira u oko 10,000 fatalnih ishoda rezultira u oko 10,000 fatalnih ishoda godinje.

 • Nove tehnologije ovaj ozbiljan Nove tehnologije ovaj ozbiljan problem jo vie pogoravaju. Korisnici mobilnih telefona sada Korisnici mobilnih telefona sada surfuju Web-om, primaju i alju e-

  il i l d j fil ji mailove i gledaju filmove na svojim telefonima.

  Upotreba mobilnih telefona tokom Upotreba mobilnih telefona tokom vonje je isto toliko opasna kao i

  j d i j lk h lvonja pod uticajem alkohola.

 • 9Zato ovo zasluuje nau panju?j p j

  rairena upotreba mobilnih telefona- rairena upotreba mobilnih telefona- nove tehnologije (navigacioni sistemi, informacioni i t i t ik i l )sistemi za putnike, i sl.)

  - sve vea sloenost starih tehnologija (radio, i i t i di l ji ili i td ) zvuni sistemi, displeji u vozilima, i td.)

  - ljudi sve vie vremena provode u automobilima t diji- vrue teme u medijima

  - strah od novih tehnologija

 • Uzroci nezgoda usled distrakcijeSpoljanji objekti osobe dogaaji 29.4% (602 Spoljanji objekti, osobe, dogaajiUpotreba radija, kaseta, CDSaputnici u vozilu

  29.4% (602 sluaja)

  11.4Saputnici u voziluPokretni objekti, u voziluUpotreba drugih ureaja ili objekata

  10.94.32 9Upotreba drugih ureaja ili objekata

  Vozilo / podeavanje klima ureajaHrana / pie

  2.92.81.7Hrana / pie

  Upotreba mobilnih telefonaDuvan

  1.71.5 (42

  sluaja)DuvanDrugoNepoznati izvori

  0.925.68 6Nepoznati izvori 8.6

 • Vrste distrakcijeVrste distrakcijeVrste distrakcijeVrste distrakcije1 Viz l a1. Vizuelna

  2. Auditorna

  3 Fizika3. Fizika

  4. Kognitivna

 • Upotreba mobilnih telefona iUpotreba mobilnih telefona i vonja

  Postoji dovoljno naunih dokaza da se ne preporuuje da se upravlja vozilom ili drugim opasnimvozilom ili drugim opasnim mainama dok se koristi mobilni telefon, jer to poveava rizik od doivjavanja saobraajne nezgode.

  Ako se u takvim situacijama koristi mobilni telefon neophodna jemobilni telefon neophodna je upotreba hands free ureaja.

 • Distrakcija voaa Ljudskki faktor i cena

  ta znamo o ovim uticajima

  Rezultati o smrtnim ishodima i povredama saobraajnih nezgoda koje se mogu predvideti

  i preveniratip

  Najpodlonije grupe uesnika u saobraaju

  (mladi i stari vozai)

 • Nalazi istraivanja

  Menadment rizika

  Upotreba mobilnih telefona i drugih elektronskih ureaja povezana je sa rastuim rizikom

  Epidemioloka istraivanja pokazuju 4 puta vei rizik od nezgoda (Redelmeier & Tibshirani)

  Eksperimentalni rezultati pokazuju da su efekti slini kao kada je voza pod uticajem alkohola (Strayer, Drews and Crouch)

  Vozai proputaju da opaze do 50 % informacija iz okoline (sa puta) (Strayer)

  Polne i uzrastne razlike nisu znaajne

  I k k bi ij f kt i i d l i iIpak kombinacija faktora ini da su mlai vozai podloniji i stoga opasniji

 • Mladi vozai (poetnici)

  Rezultati istraivanja

  Upotreba elektronskih ureaja Upotreba elektronskih ureaja

  -Mladi vozai uzrasta izmeu 16 24 godina u najveem procentu koriste mobilne telefone i elektronske ureaje uprocentu koriste mobilne telefone i elektronske ureaje u

  odnosu na sve druge uzrasne kategorije

  - Vozake performanse vie su naruene kod ove dobne skupine

  -U evropskim zemljama, mladi izmeu 16 - 24 god. imaju priblino dvostruko vie fatalnih nezgoda u odnosu na sve

  ostale vozaeostale vozae

 • Mladi vozai

  Mladi vozai prvi prihvataju i koriste nove tehnologije u vozilug j

  Hand-held and hands-free mobilne telefone

  MP3 l j /IP d

  To podrazumeva:

  MP3 plejere/IPode

  BlackBerry ureaje, iPhone, i hand-held, multi-mediju ili ureaje za komunikacije

  Ureaje za prenos tekstualnih poruka (ukljuujui laptop- i ostale raunarske ureaje)

 • ta znamo o upotrebi mobilnih telefona tokom ta znamo o upotrebi mobilnih telefona tokom vonjevonjevonjevonje

  Rizik od nezgode je vei bez obzira da li se koristi hands-free ureaj ili nehands free ureaj ili ne

  Opadanje modane aktivnosti povezane sa vonjom

  premapCarnegieMellonUniversity,CenterforCognitiveBrainImaging

  2008

 • Vrste distrakcijeVrste distrakcijeVizuelnaVizuelna

  Skretanjepogledasaputa

  A dit r aAuditornaUznemirenostzvonjavommobilnogtelegona

  Bi h ikBiomehanikaUpravljanjekontrolama

  KognitivnaIzgubljenostumislima(nepanja)

 • Najee zabludeNajee zablude

  Upotreba mobilnog telefona tokom vonje je jednako opasna kao i minkanje uzimanje hrane jednako opasna kao i minkanje, uzimanje hrane,

  menjanje radio stanice ili itanje mape.

  Mobilni telefon je distraktor.

  Mora se razmotriti trajanje i frekvencija upotrebeMora se razmotriti trajanje i frekvencija upotrebe.

 • Najee zabludeNajee zablude

  Nema dovoljno dokaza za tvrdnju da upotreba mobilnog telefona tokom vonje predstavlja uzrok mobilnog telefona tokom vonje predstavlja uzrok

  saobraajne nezgode.

  Prikupljanje podataka o saobraajnim nezgodama je teko.I d d k li d j i ik Ima dosta dokaza ali nedostaju statistike. Nedostatak statistika ne uklanja problem.

 • Koristei razliite tehnike mnoga istraivanja dolaze do istih zakljuaka da Koristei razliite tehnike mnoga istraivanja dolaze do istih zakljuaka da upotreba mobilnih telefona tokom vonje negativno utie na sposobnost vonje. upotreba mobilnih telefona tokom vonje negativno utie na sposobnost vonje.

  Pogoravaju se Pogoravaju se :Pogoravaju se Pogoravaju se :

  Odravanje pravca (ostajanje u traci) Odravanje prilagoene i predvidljive brzine Odravanje adekvatnog rastojanja od vozila ispred i iza RT P ji j b b d lii Procenjivanje bezbednog prostora za razliite manevre Svesnost o okolnom saobraajnom toku.

 • Nae istraivanje

  ODNOS POLOVA

  27.65%

  M

  72.34%

 • Nae istraivanje

  UESNIK NEZGODE

  32.97% DA NE

  67.02%

 • Nae istraivanje

  KOLIKO PUTA UESNIK NEZGODE0.96%

  64.51%

  25.80% jednomdva putatri puta

 • Nae istraivanje

  GODINE

  0.42%

  0.42%

  43.61%

  19-20 21-22

  47.87%23-2425-26

 • Nae istraivanje

  VOZAKI STA

  DO 1GOD. 27.65%28%

  PREKO 3 GOD.11%

  3 GOD.26%

  2 GOD.35%

 • Nae istraivanje

  UPOTREBA ALKOHOLA

  4255%DA

  42.55%

  NE

  57.44%

 • Nae istraivanje

  HANDSFREE

  58 51%

  41.48%

  PONEKAD58.51% NIKADA

 • Upotreba mobilnih telefona i nezgode

  40%

  45%

  25%

  30%

  35%

  DA

  15%

  20%

  25% DANE

  0%

  5%

  10%

  0%UVEK PONEKAD NIKADA

 • Upotreba alkohola i mobilnih telefona tokom vonjevonje

  45%

  50%

  30%

  35%

  40%

  15%

  20%

  25%

  30%DANE

  5%

  10%

  15%

  0%UVEK PONEKAD NIKADA

 • Upotreba hands free ureaja

  60%

  40%

  50%

  20%

  30%DANE

  10%

  0%UVEK PONEKAD NIKADA

 • Zakljuci

  U grupi vozaa koji voze pod uticajem alkohola, samo 0.83% nikada ne koristi mobilni telefon.

  Interesantno je da 45 % vozaa koji ne konzumiraju alkohol tokom vonje pri tome ne koriste ni mobilne telefone.

  i l d ji j d i j lk h l Oigledno, postoji povezanost vonje pod uticajem alkohola i korienja mobilnih telefona koju je potrebno podrobnije ispitatiispitati.

 • Hvala na panji!!!Hvala na panji!!!