of 17 /17
Upotreba VLOOKUP funkcije u Excel-u VLOOKUP je jedna od najkorisnijih Excel funkcija. To je takodje, i jedna od najmanje razumljivih excel funkcija. U ovom tekstu ćemo pokušati da “demistifikujemo” VLOOKUP funkciju na način što ćemo karakteristike njenog rada objasniti kroz realizaciju jednog realnog finansijskog dokumenta kreiraćemo potpuno upotrebljiv šablon fakture za neko hipotetičko preduzeće. Sa funkcijama kao matematičkom kategorijom smo se počeli susretati u djetinjstvu – već prvih dana školovanja. Druženje sa funkcijama je u početku najčešće bilo kroz matematiku kao školski predmet, mada ni neki drugi školski predmeti nisu oskudjevali u korištenju kategorija čiji je imenitelj funkcija. Naše prve funkcije su bile: apsolutna vrijednost, kvadratni korjen,sinus, kosinus, tanges… Kada s mo počeli učiti programske jezike – funkcije su se pojavile kao sastavni dio razvoja programskog proizvoda a predefinisane funkcije koje su dolazile uz programske jezike su najčešće bile grupisane prema podršci koju su one pružale u odnosu na specifične tipove podataka (stringovi su imali svoj set funkcija, brojevi svoj, datumi svoj). Skoro svi programski jezici (pascal, basic, JAVA, C++, PHP…) su imali skoro identičan set funkcija opšte namjene. Kad smo “ušli u Excel vode”, nije nam bilo “čudno” kad smo otkrili da i on ima funkcije (“poveži 2 niza”, “oduzmi dva datuma”, “pretvori niz u broj” itd).Tekst koji slijedi pretpostavlja da čitalac razumije osnovne mehanizme rada Excel funkcija i da čitalac zna da koristi osnovne Excel funkcije kao što su npr SUM, AVERAGE, TODAY. Ono što VLOOKUP funkciju razlikuje od ostalih Excel funkcija je prije svega činjenica da u drugim sferama ljudskog (kompijuterskog) djelovanja (u drugim programskim jezicima ili u matematici, fizici) ne susrećemo funkciju koja bi bila “pandam” VLOOKUP funkciji. Upravo zbog ove činjenice se suočavamo sa početnom odbojnošću korisnika da prihvati ovu funkciju u svom svakodnevnom radu. VLOOKUP je funkcija koja ima svoje argumente (parametre) i vraća vrijednost. U najopštijem smislu VLOOKUP je database funkcija, što znači da radi nad tabelama baze podataka ili, da ne budemo tako strogi nad listom podataka (što u excel terminologiji pretstavlja worksheet ili neki dio worksheet-a). Koje zahtjeve lista podataka treba zadovolji da bi se koristila u VLOOKUP funkciji? Za početak to treba prije svega da bude neki skup podataka. Lista može da pretstavlja listu proizvoda, listu zaposlenih radnika, listu video kaseta… Svaka od ovih lista može da ima specifične dodatne atribute (lista “zaposleni radnici”, npr može imati atribute – ime i prezime radnika, JMBG, adresu, radno mjesto itd). Za VLOOKUP je nebitno koji su to dodatni podaci dodatni atributi. Postojanje liste podataka je preduslov da se može koristiti VLOOKUP funkcija.

Upotreba VLOOKUP Funkcije 001

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kako koristiti v look up funkciju

Text of Upotreba VLOOKUP Funkcije 001

 • Upotreba VLOOKUP funkcije u Excel-u

  VLOOKUP je jedna od najkorisnijih Excel funkcija. To je takodje, i jedna od najmanje razumljivih

  excel funkcija. U ovom tekstu emo pokuati da demistifikujemo VLOOKUP funkciju na nain to

  emo karakteristike njenog rada objasniti kroz realizaciju jednog realnog finansijskog dokumenta

  kreiraemo potpuno upotrebljiv ablon fakture za neko hipotetiko preduzee.

  Sa funkcijama kao matematikom kategorijom smo se poeli susretati u djetinjstvu ve prvih dana

  kolovanja. Druenje sa funkcijama je u poetku najee bilo kroz matematiku kao kolski predmet,

  mada ni neki drugi kolski predmeti nisu oskudjevali u koritenju kategorija iji je imenitelj funkcija.

  Nae prve funkcije su bile: apsolutna vrijednost, kvadratni korjen,sinus, kosinus, tanges Kada smo

  poeli uiti programske jezike funkcije su se pojavile kao sastavni dio razvoja programskog

  proizvoda a predefinisane funkcije koje su dolazile uz programske jezike su najee bile grupisane

  prema podrci koju su one pruale u odnosu na specifine tipove podataka (stringovi su imali svoj set

  funkcija, brojevi svoj, datumi svoj). Skoro svi programski jezici (pascal, basic, JAVA, C++,

  PHP) su imali skoro identian set funkcija opte namjene. Kad smo uli u Excel vode, nije nam

  bilo udno kad smo otkrili da i on ima funkcije (povei 2 niza, oduzmi dva datuma, pretvori

  niz u broj itd).Tekst koji slijedi pretpostavlja da italac razumije osnovne mehanizme rada Excel

  funkcija i da italac zna da koristi osnovne Excel funkcije kao to su npr SUM, AVERAGE,

  TODAY. Ono to VLOOKUP funkciju razlikuje od ostalih Excel funkcija je prije svega injenica da

  u drugim sferama ljudskog (kompijuterskog) djelovanja (u drugim programskim jezicima ili u

  matematici, fizici) ne susreemo funkciju koja bi bila pandam VLOOKUP funkciji. Upravo zbog

  ove injenice se suoavamo sa poetnom odbojnou korisnika da prihvati ovu funkciju u svom

  svakodnevnom radu. VLOOKUP je funkcija koja ima svoje argumente (parametre) i vraa vrijednost.

  U najoptijem smislu VLOOKUP je database funkcija, to znai da radi nad tabelama baze podataka

  ili, da ne budemo tako strogi nad listom podataka (to u excel terminologiji pretstavlja worksheet ili

  neki dio worksheet-a).

  Koje zahtjeve lista podataka treba zadovolji da bi se koristila u VLOOKUP funkciji? Za poetak to

  treba prije svega da bude neki skup podataka. Lista moe da pretstavlja listu proizvoda, listu

  zaposlenih radnika, listu video kaseta Svaka od ovih lista moe da ima specifine dodatne atribute

  (lista zaposleni radnici, npr moe imati atribute ime i prezime radnika, JMBG, adresu, radno

  mjesto itd). Za VLOOKUP je nebitno koji su to dodatni podaci dodatni atributi. Postojanje liste

  podataka je preduslov da se moe koristiti VLOOKUP funkcija.

 • Slijedea slika prikazuje listu podataka listu proizvoda neke kompanije koju emo u nastavku teksta

  eksploatisati kako bi objasnili nain rada VLOOKUP funkcije:

  Liste podataka treba da sadre u sebi neku vrstu identifikatora svaki red u listi treba da sadri neki

  atribut (neko svojstvo) koji podatak u konkretnom redu na jedinstven nain razlikuje od podataka u

  ostalim redovima u listi. U prethodnoj listi, podaci koji su uneseni u kolonu (u atribut) Item Code

  imaju svojstvo jedinstvene identifikacije svih ostalih atributa izabranog reda proizvoda. Atribut

  koji u listi ima svojstvo jedinstvene identifikacije se naziva klju.

  Sada smo u mogunosti da preciznije definiemo glavne zahtjeve koje lista mora ispuniti da bi se nad

  njom mogla realizovati VLOOKUP funkcija:

  Mora postojati kolona koja e imati ulogu kljua. To znai da naa lista proizvoda moe

  imati 2 proizvoda sa istim imenom, moe imeti 5 proizvoda sa istom cjenom ali svaki od tih

  proizvoda u koloni Item code mora imati jedinstvenu ifru koja ga razlikuje od ostalih

  proizvoda u listi

  Kolona koja ima ulogu kljua mora biti prva kolona u listi. To znai da na naoj prethodnoj

  slici, ako nam lista poinje od A kolone, kolona Item Code nije smjela bit u B ili C

  koloni Excel sheet-a nego ba u onoj koloni u kojoj smo je i prikazali u koloni A.

  Najtei dio kod shvatanja naina rada VLOOKUP funkcije je tano razumjevanje prethodno

  definisana 2 zahtjeva. Bilo bi dobro da provjerimo da li nam je jasno ta zahtjevi znae. Formalna

  definicije VLOOKUP funkcije u referentnoj dokumentaciji glasi:

  VLOOKUP vraa informaciju iz baze podataka/liste na osnovu vrijednosti jedinstvenog

  identifikatora koji je prosljedjen kao parametar.

  Drugaije reeno, ukoliko u neku eliju excel sheet-a ukucamo VLOOKUP funkciju i ukoliko

  funkciji kao argumenat proslijedimo jedinstveni identifikator nae liste podataka, funkcija e nam

 • vratiti vrijednost jednog od atributa koji je povezan sa vrijednou jedinstvenog identifikatora koji

  smo proslijedili kao parametar. Ako to poveemo sa naim primjerom koji se odnosi na listu

  proizvoda, mi emo VLOOKUP funkciji proslijediti konkretni Item code a VLOOKUP e nam

  vratiti ili naziv proizvoda ili cjenu proizvoda ili raspoloivost proizvoda (broj komada na zalihama).

  Koja od ovih informacija e biti vraena upotrebom VLOOKUP funkcije zavisi od naina na koji

  smo definisali parametre funkcije a to e nam biti jasno itajui nastavak teksta.

  Prije nastavka diskusije, jedna digresija.

  VLOOKUP funkcija nije ekonomina za upotrebu za sve vrste pretraivanja baza podataka. Ukoliko

  je Va cilj da u bazi podataka ili u listi podataka pronadjete samo jedan konkretan podatak i uz njega

  vezane dodatne atribute mnogo je racionalnije upotrebiti komandu FIND iz Excel tool bara kojoj ete

  prosljediti vrijednost koju traite. Za pravilan rad VLOOKUP funkcije su potrebna podeavanja koja

  je ekonomino raditi samo ukoliko se za rezultat obrade treba dobiti skup podataka zasnovan na nekoj

  vrsti templatea u kojem svaki elemenat tog templatea trai dodatne podatke iz baze podataka. Da bi se

  funkcija VLOOKUP pravilno podesila treba realizovati niz koraka koji su opisani u nastavku ovog

  materijala. Ovaj skup aktivnosti nije racionalno primjenjivati za sluaj kada treba u bazi podataka da

  nadjemo 1, 2 ili 3 podatka.

  Kraj digresije.

  Krenimo sada na konkretan rad hajde da kreiramo ablon fakture koji emo kasnije moi viestruko

  da koristimo.

  Prvo moramo da pokrenemo Excel

 • i kreirajmo za nae

  potrebe praznu fakturu samo sa osnovnim elementima:

  Scenario kako faktura treba da radi bi bio sljedei: Radnik u preduzeu e koristiti template fakture

  na nain to e unositi skup ifara artikala u kolonu A a sistem e za svaku od tih ifara proizvoda

  vraati naziv proizvoda i cijenu. Cijena e biti iskoritena za raunanje ukupne cijene za proizvod (uz

  pretpostavku da se naruuje validan broj proizvoda ne vei od koliine na zalihama).

 • U elji da ovaj primjer ne bude previe komplikovan, bazu podataka sa informacijama o svim

  proizvodima kojima raspolae preduzee, njihovim cijenama i koliini na zalihama emo uvati na

  posebnom sheet-u unutar istog Excel dokumenta unutar istog workbook-a:

  U realnosti, mnogo je vjerovatnije da e se

  produkcioni podaci nalaziti u nekom drugom fajlu u fajl sistemu raunara. Za shvatanje naina rada

  VLOOKUP funkcije taj momenat nam nije od znaaja. Realna situacija e uzrokovati da se mora

  uraditi mala dorada u nainu prosljedjivanja parametara funkciji VLOOKUP. Rad funkcije

  VLOOKUP nije optereen ispitivanjem da li je baza podataka iz koje se uzimaju podaci u istom excel

  sheet-u, u drugom sheet-u unutar workbook-a ili u nekom drugom file-u u operativnom sistemu (tom

  problematikom se bave pravila za definisanje parametara VLOOKUP funkcije odnosno pravila

  parametrizacije Excel dokumenata).

  U cilju testiranja

  VLOOKUP funkcije, treba prvo da ukucamo korektnu ifru proizvoda u eliju A11. Kolona A je

  kolona iz nae fakture u koju unosimo ifre proizvoda koje neki klijent kupuje a elija A11 je pva

  elija u A koloni u koju smijemo za ovu fakturu da unosimo ifre proizvoda. Ovo ogranienje je

  posljedica definicije template-a fakture koji smo prikazali na prethodnim slikama a ne VLOOKUP

  funkcije. ifra koju unesemo u kolonu A11 treba da bude neka od ifara iz kolone ItemCode.

 • Sljedei korak je pozicioniranje na eliju u kojoj elimo

  da nam se upiu podaci iz baze podataka koritenjem VLOOKUP funkcije. Interesantno je da je ovo

  korak koji korisnicima koji definiu nain upotrebe VLOOKUP funkcije stvara najvie problema. Da

  pojasnimo: treba da kreiramo VLOOKUP formulu koja treba da nam vrati ime proizvoda iz baze

  podataka koje odgovara ifri proizvoda koji smo ukucali u eliji A11. Gdje elimo da ime proizvoda

  bude ispisano? U eliji B11 naravno. Stoga gdje treba unjeti VLOOKUP funkciju u eliju B11.

  Odaberimo eliju B11:

  Vremenom emo

  nauiti sintaksu VLOOKUP funkcije pa emo biti u mogunosti da direktno ukucamo vrijednosti svih

  parametara funkcije uz minimalnu asistenciju Excel tooltips-a. Ovom prilikom, obzirom da uimo

  kako VLOOKUP funkcija radi, potpuno emo se osloniti na Excel arobnjaka.

  Potrebno je da izaberemo listu svih raspoloivih funkcija koje Excel ima u svom asortimanu a iz koje

  emo u narednom koraku odabrati VLOOKUP funkciju. Izborom ove funkcije e nam biti ponudjena

  pomo za definisanje vrijednosti njenih parametara. Da bi se ovo uradilo, treba prvo da izaberemo

  tab Formulas a zatim iz podmenija da izaberemoInsert Function:

 • Forma

  za komunikaciju koja se pojavljuje na ekranu Vam omoguuje da odaberete bilo koju od Excel

  funkcija. Lista raspoloivih funkcija je ogromna i pretraga moe da potraje.

  Da bi postupak ubrzali na

  raspolaganju nam je mogunost da ukucamo kljunu rije za pretragu. Ako u prethodnoj formi

  ukucamo lookup (zato to je funkcija koja nama trebalookup funkcija) poetna lista se znatno

  skrauje. Sistem e nam vratiti sve lookup funkcije a naa VLOOKUP funkcija je na vrhu

  liste. Odaberimo eljenu funkciju i pritisnimo taster OK

 • Dobijamo novu formu za

  komunikaciju Function Arguments box, preko koje se od nas trai da definiemo vrijednosti svih

  argumenata (parametara) VLOOKUP funkcije. Moete ovu formu zamisliti kao upitnik preko kojeg

  treba da damo odgovor na sljedea 3 pitanja:

  1. Koji jedinstveni identifiktor traimo u bazi podataka?

  2. Gdje je baza podataka ta je skup podataka koji ini listu?

  3. Koju vrijednost atributa iz baze podataka povezanu sa identifikatorom koji traimo treba da

  vratimo u excel eliju u kojoj definiemo VLOOKUP funkciju?

  VLOOKUP funkcija ima 4 argumenta. Prva 3 argumenta su u formi za komunikaciju oznaena bold

  slovima ime se naglaava da su podaci obavezni za unos (VLOOKUP funkcija e biti nekompletna

  dok se svi oni ne definiu funkcija nee vratiti nikakve podatke ukoliko bilo koji od ova 3

  argumenta nije definisan). etvrti argumenat nije ispisan bold fontom to znai da je opcionalan.

 • Prvi

  argumenat koji treba da kompletiramo je Lookup_value argumenat. Funkcija trai od nas da

  definiemo gdje se nalazi jedinstveni identifikator (item codes za na primjer) koji e biti iskoriten

  da za taj identifikator kasnije pronadjemo njegov naziv. Moramo odabrati ifru proizvoda koju smo

  ukucali u eliji A11.

  Miem izaberite selector icon desno od polja za unos prvog argumenta:

 • Zatim

  miem odaberite eliju u Excelu gdje se nalazi ifra proizvoda kojeg ste ukucali (A11) i

  pritisnite Enter:

  Vrijednost A11 je umetnuta kao prvi argumenat.

  Sada treba da unesemo vrijednost za argumenat Table_array. Drugaije reeno, treba da kaemo

  VLOOKUP funkciji gdje da potrai listu podataka bazu podataka. Miem izaberite selector icon

  desno od polja za unos drugog argumenta:

 • Sada

  locirajte mjesto gdje je baza podataka lista vrijednosti i markirajte cjelu listu (nemojte markirati

  zaglavlja kolona u kojima su ispisani nazivi kolona). Za ovaj primjer, baza podataka se nalazi u

  posebnom worksheet-u, zato je potrebno da prvo izaberemo odgovarajui worksheet tab:

  U sljedeem koraku emo markirati cjelu bazu

  podataka (iskljuujui zaglavlje sa imenom kolona):

 • i

  pritisnuti Enter. Opseg elija koji pretstavlja bazu podataka (u ovom sluaju Product

  Database!A2:D7) je uneen automatski u polje za drugi argumenat.

  Na ovom mjestu treba primjetiti da smo ispotovali zahtjev sa poetka teksta da kljuni atribut liste

  podataka formira prvu kolonu liste podataka. VLOOKUP funkcija e vrijednost koju smo specificirali

  kao prvi argument traiti u prvoj koloni ove liste.

  Slijedi definisanje treeg argumenta, Col_index_num. Ovaj argumenat koristimo da

  funkciji VLOOKUP prenesemo informaciju o rednom broju atributa iz selektovane baze podataka

  ija vrijednost za traeni id (iz prvog argumenta) elimo da se vrati u nau excel eliju. U naem

  konkretnom primjeru, elimo da nam se vrati naziv proizvoda, odnosno description. Ukoliko

  pogledamo worksheet gdje je baza podataka definisana, primjetiemo da je kolona Description

  druga kolona u bazi podataka. Ovo znai da moramo unjeti 2 kao vrijednost

  argumenta Col_index_num:

 • Veoma je bitno da uoimo da nismo u ovom sluaju ukucali 2 zbog toga to je atribut

  Description u B koloni worksheet-a ve zato to je to druga kolona u bazi podataka. Da se desilo

  da smo definisali bazu podataka koja poinje u koloni K worksheet-a, u ovoj novoj bazi podataka bi

  unjeli za vrijednost treeg argumenta takodje oznaku 2.

  Konano, treba da odluimo da li da definiemo vrijednost za posljednji argumenat VLOOKUP

  funkcije, Range_lookup. Ovaj argumenat moe imati dvije vrijednosti trueili false, ili moe ostati

  nedefinisan. Kada koristimo funkciju VLOOKUP nad bazom podataka (listom podataka) , to je

  istina u bar 90% sluajeva, tada odluka ta da stavimo kao vrijednost ovog argumenta zavisi od

  sljedeeg:

  Ako je prva kolona baze podataka (kolona koja sadri jedinstveni identifikator) sortirana u

  rastuem redosljedu, tada je potrebno da postavimo za vrijednost ovog parametra

  konstantu true ili da ovaj parametar ostavimo nedefinisanim.

  Ukoliko prva kolona baze podataka nije sortirana ili je sortirana u padajuem redosljedu, tada

  za vrijednost ovog parametra moramo uzeti konstantu false

  Poto u naem primjeru prva kolona liste podataka nije sortirana, za vrijednost 4. parametra emo

  uzeti false:

 • To bi

  bilo sve.

  Na ovaj nain smo definisali parametre koji su potrebni funkciji VLOOKUP da vrati korektnu

  vrijednost za na upit. Pritisnite taster OK i uoite da je opis koji odgovara ifri

  proizvoda R99245 korektno prikazan u eliji B11:

  Formula koja je

  kreirana za nas ima sljedei oblik:

  Ukoliko unesemo drugu ifru

  proizvoda u eliju A11, postaemo svjesni snage VLOOKUP funkcije: vrijednost u polju

  description se automatski mjenja na nain da zadovoljava vrijednost nove ifre proizvoda:

 • Slian postupak postupku koji smo sproveli za

  dobijanje naziva proizvoda za izabranu ifru moemo sprovesti kako bi dobili cijenu proizvoda u

  eliji E11 nae fakture. Uoite da se u eliji E11 za ovu funkcionalnost mora kreirati nova formula

  (ne moe se raditi copy postojee formule). Rezultat e biti slian prikazu na sljedeoj slici:

  a

  nova formula treba da odgovara sljedeem tekstu:

  Uoite da je jedina razlika

  izmedju 2 uradjene formule vrijednost treeg argumenta (Col_index_num) i ona je izmjenjena sa

  vrijednosti 2 na 3 (poto elimo da nam se prikau podaci iz tree kolone iz baze podataka).

  Ukoliko smo odluili da kupimo 2 artikla izabrane ifre, trebali bi da ukucamo broj 2 u eliju

  D11. Sada bi mogli da ispiemo i jednostavnu formulu u eliju F11 kako bi dobili cijenu za naruenu

  koliinu proizvoda:

  =D11*E11

  sve to skupa izgleda kao na sljedeoj slici

  Kompletiranje template-a fakture

 • Mnogo smo nauili o VLOOKUP funkciji do sada. Ustvari, nauili smo sve to nam je bio cilj da

  nauimo kroz ovaj tekst. Vano je da znate da se VLOOKUP funkcija moe koristiti i u druge svrhe

  pored toga to se koristi da se pronadju podaci u bazi podataka za izabranu ifru. Ove druge namjene

  su manje oigledne i o njima e biti govora nekom drugom prilikom.

  Na template fakture jo nije kompletiran. Kako bi se taj zadatak realizovao korektno do kraja

  potrebno je uraditi jo i sljedee:

  1. Treba da uklonimo ifru proizvoda iz elije A11 koju smo tamo ukucali da bi objasnili nain

  upotrebe funkcije VLOOKUP kao i koliinu (2) koju smo unjeli u eliju D11. Ova brisanja

  podataka e prouzrokovati drugaiji prikaz rezultata rada VLOOKUP funkcije prikaz koji

  indicira da je dolo do greke u radu:

  Prikaz greke u radu funkcije nije user frendly i poeljno ga je zaobii. Stvar se jednostavno

  rjeava koritenjem Excel-ovih funkcija IF() i ISBLANK(). Izmjeniemo nae formule na

  nain da izvorni oblik prikazan u sljedeem redu:

  =VLOOKUP(A11,Product Database!A2:D7,2,FALSE)

  prevedemo u oblik

  =IF(ISBLANK(A11),,VLOOKUP(A11,Product Database!A2:D7,2,FALSE))

  2. Trebalo bi da kopiramo formule iz elija B11, E11 i F11 u ostale redove fakture sve do

  poslednjeg reda u koji je dozvoljeno operaterima da unose podatke o prodanim

  proizvodima. Uoite da ukoliko ovo uradite, rezultirajue nove formule u novim redovima

  fakture nee korektno referisati opseg baze podataka. Da bi se ovaj problem izbjegao

  uradiemo na drugom parametru funkcije VLOOKUP promjenu relativnih referenci na elije

  baze podataka u apsolutne reference adresa elija. Alternativno rijeenje, i ak bolje rijeenje je

  da kreiramo ime koje e biti sinonim za opseg podataka koji ulazi u sastav baze podataka

  (recimo da to ime bude Products), a onda da u formulama umjesto elija koje definiu

  granice baze podataka koristimo definisano ime. U ovom sluaju formula bi se izmjenila iz

  sljedeeg oblika.

 • =IF(ISBLANK(A11),,VLOOKUP(A11,Product Database!A2:D7,2,FALSE))

  u

  =IF(ISBLANK(A11),,VLOOKUP(A11,Products,2,FALSE))

  Poslije ovakve intervencije je mogue kopirati formulu u ostale redove koji formiraju tjelo

  template-a fakture bez bojazni da emo imati problema sa referisanjem na opseg elija u kojima se

  nalaze podaci baze podataka (kako se definiu imena u Excel-u moete pogledati na ovom istom

  blog-u u posebnom tekstu).

  3. Trebali bi zakljuati elije koje sadre formule (ili tanije otkljuati ostale elije), a zatim

  zatititi worksheet, kako bi smo obezbjedili da se nae paljivo kreirane formule sluajno ne

  prebriu tokom unosa podataka od strane korisnika template-a fakture.

  4. Trebali bi da sauvamo cjeli dokumenat u obliku template dokumenta kako bi se mogao kao

  ablon koristiti od strane svih zainteresovanih korisnika firme.

  Na kraju, ukoliko se osjeamo sigurnim u nae shvatanje naina rada VLOOKUP funkcije, mogli bi

  da kreiramo bazu podataka svih klijenata u posebnom worksheet-u i da onda koristimo ID klijenta

  koji bi unosili u eliju F5 da se na osnovu njega automatski popune podaci o imenu klijenta i njegovoj

  adresi u elijama B6, B7 i B8.