of 37 /37
MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE Uprava za izvršenje zavodskih sankcija Kazneno popravni zavod u Nišu UPOTREBA HEMIJSKIH SREDSTAVA U REDOVNOM I VANREDNOM STANJU U ZAVODIMA

UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

Text of UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

Uprava za izvrenje zavodskih sankcija

Kazneno popravni zavod u Niu

UPOTREBA HEMIJSKIH SREDSTAVA U REDOVNOM I VANREDNOM STANJU U ZAVODIMAU Niu 2006 godineUVOD

Hemijska sredstva za privremeno onesposobljavanje (u daljem tekstu-HS) nalaze se u opremi i naoruanju mnogih armija i policija sveta. Poslednjih godina esto smo svedoci njihove primene. Ove materije i sredstva su prvi put primenjene u prvom svetskom ratu ali bez znaajnijih efekata, zbog nemogunosti postizanja eljene koncetracije hemijske materije za privremeno onesposobljavanje (u daljem tekstu-HM) na bojitu. Od prvobitnih primena preteno u lokalnim ratovim, HS i HM su nadalje razvijana i usmeravana u pravcu opremanja jedinica policije i jedinica vojske za specijalna dejstva u cilju izvravanja specifinih zadataka bez upotrebe vatrenog oruja. Osnovni pravac razvoja je bio usmeren u iznalaenju HM vee efikasnosti kao i konstruktivnih sredstava koja su omoguavala efikasniju primenu.

Na dosadanjem nivou razvoja, ova sredstva su uglavnom standardizovana sa malim konstruktivnim razlikama. Efekti koje ostvaruju i injenica da ne podleu ogranienju od strane meunarodnih konvencija o zabrani razvoja, proizvodnje, skaditenja i upotrebe hemijskog oruja, ine ih veoma interesantnim za dalja usavravanja, proizvodnju i upotrebu. I pored injenice da su pri kontrolisanoj upotrebi efikasna, bezopasna i sigurna, u praksi se ipak nedovoljno i retko upotrebljavaju u odnosu na broj moguih situacija. Nepoznavanje zakonskih uslova za upotrebu, karakteristika dejstva, mera bezbednosti i zatite i nedovoljna obuenost i osposobljenost za upotrebu stvaraju oseaj nesigurnosti i odustajanja od upotrebe, esto i neopravdano.

HS zasnivaju svoje dejstvo na delovanju HM na ivi oranizam. Nestruna primena HM moe imati letalne posledice usled stvaranja visokih koncetracija, naroito u zatvorenim prostorima i objektima. Sve to namee neophodnost doslednog poznavanja taktiko-tehnikih karakteristika sredstava primene, taktike primene i karakteristika delovanja HM. Naalost, nekada je teko izbei privremeno naruavanje zdravlja ako su primenom ovih sredstava zahvaene osobe naruenog zdravlja, starije osobe i deca.

Efikasnost HS se procenjuje uslovom da pri najniim moguim koncentracijama HM uzrokuju kratkotrajno onesposobljavanje, ime se kod kontaminiranog izaziva prekid svih fizikih i psihikih aktivnosti. To predstavlja osnovu za kratkotrajno onesposobljavanje, nevoljnim prekidom psiho-fizikih funkcija kontaminiranog.

OPTE ODREDBE

Hemijska sredstva za privremeno onesposobljavanje (HS) predstavljaju razliite vrste konstruktivnih sredstava punjenih hemijskim materijama za privremeno onesposobljavanje (HM), namenski izraenih i konstruktivno prilagoenih za izvravanje specifinih zadataka.

Konstruktivno ih ine:

hemijska materija za privremeno onesposobljavanje (HM),

sredstvo primene i sredstvo za lansiranje.

Podela HS se radi lakeg sagledavanja, vri na osnovu sledeih kriterijuma:

1. Prema nameni:

za privremeno onesposobljavanje dimnim talasom jakog nadraujueg dejstva.

2. Prema principu oslobaanja HM:

termogeneratorska,

eksplozivna,

dejstvom pritiska i

slobodnim dejstvom (isparenjem).3. Prema konstruktivnim karakteristikama:

hemijske rune bombe,

hemijske lansirno-rune bombe,

tromblonske hemijske mine,

hemijski meci,

probojni hemijski projektili,

hemijski rasprivai,

hemijske ampule i

dimne kutije.

4. Prema nainu lansiranja:

sa puke tromblonom 22 mm,

sa puke lanserom 57 mm,

iz ruke, bacaima dinih kutija 82 mm sa oklopnih vozila,

iz ureaja pod pritiskom i

iz hemijske puke i pitolja 37 mm i 38 mm.5. Prema dometu : za bliska odstojanja do 30 m i

za odstojanja do 500 m.

Fiziko-hemijske karakteristike HM

HM su naziv dobile prema osnovnom fiziolokom dejstvu na ovekov organizam. Upotrebom u odgovarajuim koncentracijama, u kontaktu, dolazi do privremenog onesposobljavanja ljudi (nevoljnim prekidom svih fizikih i psihikih aktivnosti), a karakteristino je da efekat privremenog onesposobljavanja traje neto due od perioda izloenosti.

Osnovne osobine koje karakteriu ove materije su:

male koncentracije uslovljavaju snane i kratkotrajne efekte,

znaci kontaminacije se veoma brzo ispoljavaju i

velika je ralika izmeu onesposobljavajuih i smrtnih koncentracija (od 1:1000 do 1:10000).

Kao HM u razliitim konstruktivnim sredstvima, najee se zbog svojih povoljnih fiziko-hemijskih i toksikolokih karakteristika upotrebljavaju hemijske materije jakog nadraujueg dejstva sa oznakama HAF, CS i CR. Najee se upotrebljava hemijska materija sa oznakom CS, pri emu su najnovije tendencije na upotrebi hemijske materije sa oznakom CR zbog vee efikasnosti.

Prilikom upotrebe, na cilju dejstva zavisno od mnogih parametara (broja upotrebljenih sredstava, vrste HM i metereolokih uslova), mogu se ostvariti razliite koncentracije HM (time i efekti onesposobljavanja).

Prag iritacije predstavlja minimalnu koncentraciju (koliinu u jedinici zaremine) HM u vazduhu koja uslovljava pojavu znakova kontaminacije.

Granica tolerancije predstavlja najveu koncentraciju HM koja se moe tolerisati kod kontaminiranog sa izraenim znacima kontaminacije.

Nepodnoljiva koncentracija predstavlja koncentraciju HM koja prouzrokuje efikasno onesposobljavanje u veoma kratkom vremenskom intervalu (najee do 1 minut).

Smrtna koncentracija predstavlja koncentraciju HM koja u roku od minuta uzrokuje letalne posledice kod kontaminiranih.

Opte karakteristike delovanja HM su:

veoma brzo, gotovo trenutno uslovljavaju simptome kontaminacije,

deluju i postiu pun efekat onesposobljavanja u veoma malim koncentracijama izazivaju kratkotrajne poremeaje bez teih posledica po zdravlje.

Toksikodinamijsko delovanje kod zahvaenog ljudstva ispoljava se u vidu jakog nadraaja oiju (osoba je primorana da nevoljno zatvara oi), sluzokoe drela i gornjih disajnih puteva, peckanja (vlani delovi tela, a naroito lice i delovi tela na kojima se koa savija (pazuh, prepone...) izrazito peku), nemogunosti gledanja, obilne salivacije iz oiju, nosa i drela, kalja, oteanog disanja, guenja i stezanje u grudima ime se kod izloenog ljudstva uzrokuje refleksni (nevoljni) prekid svih psihikih i fizikih aktivnosti.

U terenskim uslovima zapaena je razlika u dejstvu HM na suvu i vlanu kou. Kada je koa vlana, zbog raskvaenosti zatitnog sloja koe, prodor HM u organizam je jai, pa su toksini fenomeni izraeniji. Efekti su posebno intenzivni u uslovima poveane vlanosti vazduha i visoke temperature. Promene su najintenzivnije na taruim povrinama koe (predeo vrata i pojasa), na periorbitalnim delovima lica kod nezatienog, kao i na elu i slepoonim predelima kod zatienog ljudstva. Visoka koncentracija HM i duga ekspozicija takoe su vani faktori koji utiu na njihovu toksinost.

Prva pomo se ostvaruje putem samopomoi i uzajamne pomoi i obuhvata:

primenu sredstava za ublaavanje nadraaja (udisanjem para sa gaza ili krpica natopljenih sa 10-20 kapi istog alkohola, hloroforma, piritusa ili smeama ovih tenosti),

naputanje kontaminirane atmosfere,

ispiranje oiju, gornjih disajnih puteva, koe i

postupke za izazivanje povraanja u sluajevima gutanja pljuvake ili uzimanja kontaminirane hrane i vode.

Ako iz bilo kog razloga tokom upotrebe HM doe do kontaminacije potrebno je:

izai sa kontaminiranog prostora u stranu sa koje vetar duva (ili tamo izvesti kontaminirano lice) i

ne trljajui rukama oi saekati da nadraaj u oima i nosu prestane, a zatim dobro oprati ruke i lice vodom i sapunom i ostati jo neko vreme na istom vazudu radi provetravanja.

Kod jae izraene kontaminacije oi, nos, usta i grlo isprati 2% vodenim rastvorom natrijum-hidrokarbonata (sode-bikarbone) i vodom. Oi se ispiraju tako da se tenost ubrizgava ili pusti da tee u oko i otplavi estice ili aerosole sa nadraujuim dejstvom. Pri tom se glava dri nagnuta u stranu sa licem nagore, kapci dre otvoreni prstima, a tenost tee od unutranjeg ka spoljnjem uglu kapaka. Zabranjeno je trljati oi prstima, jer se estice dima sa nadraujuim dejstvom utiskuju u sluzokou oka i tako pojaava njihovo dejstvo i oteava uklanjanje iz oka.Nos, usta i grlo ispiraju se 5-6% vodenim rastvorom sode bikarbone sa 3% natrijum-karbonata ili istom vodom.

Nadraena koa tela ispira se rastvorom koji se primenjuje za nos, usta i grlo, a moe se oprati vodom i sapunom.

Kada se javi kontaminacija organa za varenje kao posledica gutanja pljuvake ili uzimanja kontaminirane hrane ili vode potrebno je izazvati povraanje.

Tokom pruanja prve pomoi izbegavati:

trljanje oiju ili eanje iritirane koe jer time se produava efekat dejstva i izaziva jo vea nelagodnost,

upotrebu malih koliina vode i rastvora prilikom ispiranja i dekontaminacije oiju, sluzokoe drela i usta,

mazanje nadraene koe bilo kakvim kremama, jer se tako poveava efekat uz mogunost nastanka plikova,

dodirivanje i hvatanje kontaminirane odee golim rukama i

noenje mokre kontaminirane odee jer se moe ispoljiti plikavako dejstvo nekih HM po koi kontaminiranog.

U sluajevima kada se HS primenjuju u zatvorenim prostorijama, raste verovatnoa nastanka teih posledica, pa mere prve pomoi moraju biti jo efikasnije. Zbog svega ovoga, potrebno je predvideti odreene ekipe za pruanje prve pomoi (medicinsko osoblje, kvalifikovani dobrovoljci, ljudstvo iz sastava jedinice koja upotrebljava HS).Mere zatite pri upotrebi HS

Polazei od karakteristika dejstva HM, merama zatite se mora posvetiti posebna panja zbog injenice da za razliku od klasinih sredstava, ove materije ispoljavaju delovanje na sva lica zateena na prostoru njihove upotrebe pa i na lica koja ih upotrebljavaju.

Mere zatite ljudstva pri upotrebi HS obuhvataju snabdevanje i pravilno korienje zatitnih maski i sredstava za ublaavanje nadraaja za olakavanje disanja prilikom kontaminacije. Zatitna maska se stavlja u zatitni poloaj pre poetka upotrebe HS po komandi ili samoinicijativno, ukoliko se ljudstvo iznenada nae na prostoru upotrebe. Prilikom upotrebe zatitne maske treba izbegavati ulazak u prostore sa visokom koncentracijom, lagano i umereno disati, ne skidati masku do izlaska iz kontaminirane atmosfere i po mogustvu izbei i kontaminaciju oznojene koe i mokre odee. Meutim, treba imati u vidu da zatitna maska u izuzetno visokim koncentracijama HM, posebno u zatvorenom prostoru, ne obezbeuje potpunu zatitu (zatitna maska titi do 17% kiseonika), pa u takvim sluajevima treba koristiti izolujuu zatitnu masku sa ureajem za snabdevanje kiseonikom ili ureajem sa regeneracijom kiseonika.

Mere bezbednosti podrazumevaju preduzimanje karakteristinih postupaka radi kontrolisane upotrebe. U svim fazama upotrebe (pre, u toku i nakon) neophodno se pridravati sledeih mera bezbednosti:

sredstva moe upotrebljavati samo obueno, uvebano, psihofiziki zdravo ljudstvo, snabdeveno adekvatnim sredstvima zatite,

sredstva termogeneratorskog tipa upotrebljavati uz preduzimanje mera protivpoarne zatite,

u zatvorenim prostorima upotrebljavati ona konstruktivna sredstva koja sadre manja od 30 g HM dok u zatvorenim prostorijama koje su manje zapremine od 30 m3 nije dozvoljena upotreba HS,

pre upotrebe predvideti mogunost nastanka panike i naine kontrole i suzbijanja,

ne upotrebljavati HS termogeneratorskog i eksplozivnog dejstva u blizini objekta osetljivih na poar i eksploziju (suva trava, lie..),

ne upotrebljavati HS u cilju obuke ljudstva u blizini naseljenih mesta, izvora bunara i vodotokova ija se voda koristi za pie, na povrinama pod voem, povrem i itaricama nije dozvoljeno ispaljivanje nenamenskih hemijskih bombi sa tromblona ili adaptera na streljakom naoruanju i korienje bojevog ili manevarskog metka kao izbacnog punjenja za lansiranje.Karakteristike dimnog talasa

Aktiviranjem bilo kog HS sa termogeneratorskim principom oslobaanja HM formira se dimni talas oblika kupe koji se izduuje u smeru duvanja vetra. Najui i najgui je u neposrednoj blizini samog sredstva a dalje se postepeno iri i razreuje u pravcu duvanja vetra. Dimni talas je uspostavljen u potpunosti kada se formira dimni konus koga karakteriu irina, visina i duina. NJegove dimenzije zavise od tehnikih karakteristika HS (vreme emisije, koliina HM, ukupna masa smee itd.), broja primenjenih HS, povrine i rasporeda sredstava, brzine vetra i pokrivenosti tla.

Emisija dimnog talasa vri se iz aktiviranog HS u pravcu duvanja vetra na mestu koje se naziva arite. U jednom aritu mogu biti aktivirana jedno ili vie sredstava. Kada se eli postii vea koncentracija HM na otvorenom prostoru, dimni konus se formira postavljanjem nekoliko arita, tako da vie manjih obrazuje jedinstven dimni talas. Linija emisije HM predstavlja mesto na koje se HS bacaju ili ispaljuju odgovarajuim nainom, ili sa kojeg se vri emisija HM u vidu dima, pare ili aerosola. Zavisno od veliine prostora koji se eli kontaminirati, kao i od eljene koncentracije HM i meteorolokih uslova, postavlja se jedna ili vie linija emisije.

Jedno aktivirano sredstvo koje vri emisiju HM predstavlja takasti izvor HM a vie takastih izvora stvaraju grupni izvor. Grupni izvor se naelno formira aktiviranjem HS na onim mestima gde u skladu sa trenutnim pravcem i brzinom vetra dolazi do preklapanja dimnih konusa na polovini duine dimnih talasa radi poveanja ukupne povrine koju je potrebno zahvatiti dejstvom. Upotrebom veeg broja sredstava na ovakav nain dolazi do spajanja pojedinanih malih dimnih talasa u jedan veliki (dimnu zavesu) sa ujednaenom koncentracijom HM. Time se poveava kontaminacija vazdunih masa vee zapremine.

Prema smeru protezanja, u odnosu na mesto linije emisije prema eljenom cilju dejstva, dimni talas moe biti frontalni, boni i kombinovani.

Zavisno od tehnike stvaranja, dimni talas moe biti nepokretan i pokretan, a prema trajanju kratkotrajan i dugotrajan. Nepokretan dimni talas ostvaruju se sjedne ili vie stalnih linija istovremeno, bez premetanja izvora HM (linije emisije). Pokretan dimni talas ostvaruju se pomeranjem linije emisije, odnosno premetanjem dimnih arita. Kratkotrajan dimni talas traje koliko i vreme emisije upotrebljenog HS. Dugotrajni dimni talas ostvaruju se dopunjavanjem dimnih arita naknadnom upotrebom sredstava.

Na efikasnost primene HS osim vrste i koliine upotrebljenih sredstava, uticaj ispoljavaju i razni spoljni faktori, od kojih su najznaajniji atmosferski inioci i reljefni oblici.

Od atmosferskih inioca na primenu ovih sredstava najvie utiu pravac vetra, brzina vetra, vertikalna stabilnost vazduha i padavine.

Reljefni oblici ispoljavaju uticaj na ponaanje dimnog talasa HS neravninama, umama i objektima.

Na ravnom zemljitu, pri povoljnim meteorolokim uslovima, dimni talas se kree po povrini tla sa tenjom da sledi konfiguraciju.

Koliina dima i aerosola HM u objektima zavisie od veliine i polaaja otvora na objektima. Otre ivice objekata i njihova geometrija uslovljavaju turbulentno strujanje u naseljima sa razliitim pravcima protezanja. Ove vrtlone struje utiu na veoma brzo menjanje koncentracije HM u stvorenom dimnom oblaku. Brzo dolazi do smanjenja koncentracije HM, a ovakvo strujanje smanjuje ukupno zahvaenu povrinu na eljenom cilju dejstva. Pored toga, zagrejani asfalt na ulicama stvara konvektivna strujanja, koji brzo izdiu dimni oblak u vie slojeve vazduha.

Sredstva za lansiranje HS

Sredstva za lansiranje HS razvijala su se istim intenzitetom sa kojim je rasla potreba za njihovom primenom. Razvoj je bio veoma sloen i kretao se u razliitim pravcima. Kao rezultat toga, danas postoji itav arsenal konstruktivno razliitih sredstava koja se koriste. Najznanija konstruktivna sredstva su hemijska puka i pitolj kao i itav niz konstruktivno razliitih adaptera (lansera) za lansiranje hemijskih bombi razliitih kalibara.

Hemijska puka i pitoljU ranom periodu sa razvojem HS konstruisana je odgovarajua puka za hemijsku municiju. Zbog svoje namene puka je dobila naziv "hemijska puka" ili "puka za kontrolu nereda" (engl. "Riot Gas Gun"). Danas postoji nekoliko tipova ovih puaka. Sve su po konstrukciji veoma sline. Iz osnovne konstrukcije hemijske puke izvedene su konstrukcije razliitih tipova hemijskih pitolja. Zajednika je karakteristika da su kalibra cevi 37/38 mm. Za takve puke i pitolje postoje razliiti oblici specijalne hemijske municije istog kalibra.

Adapteri za lansiranje

Za veliki broj hemijskih bombi razliitog naina dejstva (eksplozivnog i termogeneratorskog principa) postoji veliki broj konstruktivno slinih adaptera (razliitih kalibara) za lansiranje streljakim naoruanjem (sa puke ili revolvera) ili pomou hemijske puke na daljinama do 200 m.

Za lanasiranje se koriste odgovarajua izbacna punjenja. Adapterima je mogue lansirati na eljeni cilj one hemijske bombe koje konstruktivno sadre upalja sa kaikom otpusnog tipa.

Rukovanje HS

Pravilna upotreba HS podrazumeva prevashodno temeljno poznavanje postupaka rukovanja svakim konstruktivnim sredstvom ponaosob kako zbog maksimalnog iskorienja efekata na cilju dejstva tako i zbog maksimalne bezbednosti lica koje neposredno upotrebljava sredstva.

Rukovanje HS obuhvata: pripremu za upotrebu i lansiranje. Izvodi se po komandi ili samostalno procenom situacije o svrsishodnosti upotrebe.

Priprema za upotrebu HS naelno obuhvata:

- uoavanje cilja dejstva,

- odreivanje pravca i brzine vetra,

- odreivanje vertikalne stabilnosti u prizemnim slojevima atmosfere,

- zauzimanje odgovarajueg zaklona i

- stavljanje zatitne maske u zatitni poloaj.

Zavisno od pravca duvanja vetra u odnosu na eljeni cilj dejstva, HS se lansiraju:

- ispred cilja, ako vetar duva ka cilju,- iza cilja, ako vetar duva prema poloaju sa koga se HS lansira,- levo bono od cilja, ako vetar se te strane duva prema cilju,- desno bono od cilja, ako vetar sa te strane duva prema cilju.

Planiranje upotrebe HS u dejstvimaUpotreba HS treba da bude planska i po odobrenju. U fazi pripreme za upotrebu ovih sredstava potrebno je izvriti:

- procenu snaga protiv kojih se primenjuje,- procenu spostvenih snaga, - procenu meteorolokih uslova na osnovu poznatih i prikupljenih podataka i- procenu teritorije (pokrivenost tla, ispresecanost terena...).

Procena snaga protiv kojih se primenjuje obuhvata prikupljanje podataka o :

-rasporedu ljudstva,

- stepenu zatite poloaja ili objekta gde se ljudstvo nalazi,

- stanju i koliini zatitnih maski,

- obuenosti u korienju i disciplini noenja zatitnih sredstava,

- iskustvu u zatiti od dejstva nadraujueg dimnog talasa u predhodnim dejstvima,

- veliini poloaja, rejona ili objekata u kojima se nalaze snage protiv kojih se HS primenjuju i drugo.

Procena sopstvenih snaga obuhvata sagledavanje:

- brojnog stanje jedinice,

- obuenosti i iskustva u dosadanjoj upotrebi HS i zatiti,

- snabdevenosti, vrstama i brojnom stanju HS,

- snabdevenosti, ispravnosti i obuenosti u korienju sredstva zatite,

- obuenosti za dejstvo u uslovima kontaminirane atmosfere i dr.

Procena meteorolokih uslova obuhvata odreivanje (vidi predhodno):

- pravca i brzine vetra i

- vertikalne stabilnosti (konvekcija, neutralno, inverzija).

Na osnovu procene donosi se odluka i izdaje nareenje za upotrebu HS koje sadri:

- mere i radnje koje treba preduzeti u pripremi za upotrebu HS (izuzimanje, odreivanje i priprema ljudstva za upotrebu, priprema i podeavanje zatitnih sredstava, priprema sredstava za ublaavanje nadraaja pri kontaminaciji, priprema rastvora natrijum-hidrokarbonata (sode-bikarbone) za dekontaminaciju sluzokoe oiju i drela u sluaju kontaminacije...),

- tip i koliina HS koji e se upotrebiti u zavisnosti od karaktera situacije, veliine i vrste prostora, eljene koncentracije i meteorolokih uslova,

- mere bezbednosti prilikom upotrebe,

- mere zatite sopstvenog ljudstva a posebno talaca,

- mere prve pomoi,

- aktivna dejstva radi iskoriavanja efekta HS na cilju dejstva,

- usklaenost aktivnih dejstava sa upotrebom HS i

- nain komandovanja i odravanja veze tokom upotrebe HS.

HS se upotrebljavaju u skladu sa zakonskim propisima koji reguliu primenu hemijskih sredstava kao mera prinude i u skladi sa namenama koje su dozvoljene meunarodnim konvencijama o zabrani razvoja, proizvodnje, skladitenja i upotrebe hemijskog oruja.

UPOTREBA HEMIJSKIH SREDSTAVA U REDOVNOM I VANREDNOM STANJU U ZAVODIMA

U cilju odravanja reda i bezbednosti u zavodu a na osnovu Zakona o izvrenju krivinih sankcija (lan 128. 129. i 130) pripadnici Slube za obezbeenje mogu upotrebiti hemijska sredstva za privremeno onesposobljavanje. Upotrebu hemijskih sredstava moe narediti samo upravnik zavoda.

Na osnovu karakteristika, hemijska sredstva za privremeno onesposobljavanje mogu se efikasno upotrebiti u:

redovnom stanju u zavodima (spreavanje bekstva osuenog, fiziki napad na drugo lice, nanoenja povreda drugom licu, samopovreivanju, prouzrokovanju materijalne tete i aktivnog i pasivnog otpora)

u vanrednom stanju u zavodima (pobuna lica lienih slobode, barikada sa i bez talaca, masovnog otkazivanja poslunosti lica lienih slobode i bekstva veeg broja osuenih lica)

Prilikom upotrebe HS, radi postizanja eljenog cilja, brzog i potpunog efekta moraju se ispotovati sledei principi:

-koncentracija HM u atmosferi mora da bude dovoljno visoka kako nezatieno ljudstvo ne bi izdralo dui boravak,

-pored samog cilja i u njegovoj neposrednoj okolini poeljno je postii nepodnoljivu koncetraciju kako bi refleksna odbrana (zatvaranje oiju i zadravanje disanja) i beanje bili onemogueni i

-efikasne koncetracije moraju biti dostignute u najkraem moguem vremenu, najkasnije do 1 minut.

Primena HS je necelishodna i nesvrsishodna:

- kada snage protiv kojih se HS primenjuju poseduju ispravna zatitna sredstva i objekte za zatitu,

- pri nepovoljnim meteo i zemljinim uslovima i

- pri jakim atmosferskim padavinama.Upotreba HS u redovnom stanju u zavodimaU redovnom stanju u zavodima hemijska sredstva za privremeno onesposobljavanje mogu se upotrebiti radi spreavanja, bekstva osuenog, fizikog napada na drugo lice, nanoenja povreda drugom licu, samopovreivanja, prouzrokovanja materijalne tete i aktivnog i pasivnog otpora. Najee se moe upotrebljavati hemijski sprej, kao najblaa mera prinude.

Hemijskim sprejem je veoma jednostavno rukovati. Sprej se usmerava u eljenom pravcu i pritiskom na potiskiva ventila oslobaa se rastvor HM. Pranjenje spreja je mogue izvriti kontinualno ili sa prekidima. Neispranjen sprej se moe koristiti vei broj puta.

Rukovanje HS moe vriti samo dobro obueno i psihofiziki zdravo ljudstvo. Naelno, ljudstvo koje rukuje ovim sredstvima potrebno je obuavati po principu jedan ovek jedno sredstvo. Nije poeljno za upotrebu ovog sredstava odreivati ljudstvo sklono sranim, eludanim i asmatinim tegobama. Upotreba HS u vanrednom stanju u zavodima - pobuna lica lienih slobode i masovnog otkazivanja poslunosti lica lienih slobode

Prilikom upotrebe radi kontaminacije veih prostora podesnija je upotreba HS termogeneratorskog naina dejstva (hemijskih runih i lansirnih bombi, hemijskih metaka). Upotreba HS mora biti maksimalno usklaena sa ostalima aktivnostima na suzbijanju nereda. Koordinaciju svih aktivnih mera je mogue ostvariti preko ureaja za vezu.

Radi spreavanja izazivanja povreda i materijalne tete, pri upotrebi HS treba preduzeti sledee mere:

- mesto za primenu odabrati tako da ne budu ugroeni objekti osetljivi na izazivanje poara,

- upozoriti izazivae nereda (preko zvunika) na predstojea dejstva HS sa pozivom da obustave izazivanje nereda i

- na ugroenom podruju imati u pripravnosti jednu ili vie sanitetskih ekipa sa vozilima (broj zavisi od razmera nereda) sa zadatkom da u sluaju potrebe ukazuju prvu pomo kontaminiranim osobama.

U sluaju da su apeli za prestanak izazivanja nereda bezuspeni, primenu HS (prevashodno termogeneratorskog naina dejstva sem u situacijama kada su snage za suzbijanje nereda u direktnom kontaktu sa masom) obaviti na sledei nain:

- utvrditi da li su ispunjeni propisani zakonski uslovi za upotrebu, da li postoji nareenje za upotrebu HS, da li ovih sredstava ima dovoljno i da li je ljudstvo obueno za njihovu upotrebu,

- odrediti mesto sa koga e se HS upotrebiti, vodei pritom rauna da ne budu ugroeni objekti ili mesta osetljiva na poar i slini objekti,

- ljudstvo koje upotrebljava HS snabdeti dovoljnim brojem sredstava (runih i lansirnih bombi, hemijskih metaka) i uputiti na mesto sa kojeg e se sredstva primeniti, a ostale delove jedinice koji uestvuju u intervenciji (grupa za zapreavanje, prvu pomo i hvatanje...) rasporediti na predvienim mestima,

- neposredno pre primene narediti stavljanje zatitnnih maski u zatitni poloaj,

- ljudstvo odreeno za primenu HS postaviti po mogustvu na stranu sa koje vetar duva prema izazivaima nereda,

- prema veliini prostora na kome e se bombe primeniti i njegovim karakteristikama, odrediti koliinu HS za primenu (zavisno od raspoloivih sredstava-mase HM), vodei rauna da se na ugroenom prostoru ne stvaraju nepotrebno visoke, i opasne koncentracije HM i

- HS po mogustvu baciti (ili lansirati) jednovremeno formirajui liniju emisije nadraujueg dima ispred izazivaa nereda.

U zavisnosti od brzine i pravca vetra najadekvatnije je upotrebiti hemijske bombe bacanjem (ako je vetar umeren i duva prema masi) ili lansiranjem hemjskih metaka (jednodelnih i trodelnih), lansirnih bombi (jednodelnih i trodelnih) ako duva jai vetar (frontalni) prema pripadnicima koji interveniu, potrebno je upotrebiti HS lansiranjem iza mase.

Upotreba sredstava moe se obaviti sa prozora zgrade, sa krova i slino. HS ne treba bacati ili lansirati direktno na ljude ve ispred, tako da se izvri pokrivanje cilja preklapanjem dimnih talasa na oko polovini duine.

Na osnovu toga je mogue prema trenutnim meteo uslovima (pravcu vetra i stepenu vertikalne stabilnosti) odrediti tip, broj, mesta i rastojanje izmeu sredstava HS koja e se upotrebiti na najefikasniji nain.

Istovremeno sa upotrebom HS potrebno je vriti zatitu linije emisije nadraujueg dima upotrebom gumenih metaka koje treba ispucavati ispred izazivaa nereda koji pokuavaju da vrate upotrebljena HS prema pripadnicima koji interveniu.

Koliki e prostor biti zahvaen zavisi od pravca i brzine duvanja vetra, konfiguracije zemljita i rasporeda objekata na njemu, to uslovljava ukupan broj, mesto, vrstu i nain upotrebe raspoloivih HS. Sa poveanjem brzine vetra treba poveati broj HS na postojeoj liniji emisije ili vriti pomeranje linije emisije naelno napred, pomeranjem linije gde se nalaze pripadnici koji interveniu.

Meutim neophodno je u takvim sluajevima strogo voditi rauna da koncentracije HM na cilju dejstva ne budu previsoke, da se ostvari eljeni efekat i oblak zahvati itavu povrinu.

Linija emisije nadraujueg dima ne sme se odrediti na pravcu predvienom za razilaenje mase ljudi, ve se moraju ostaviti slobodni prolazi. Pri tome pravac vetra odreuje mesto formiranja linije emisije nadraujueg dima i pravce za razilaenje mase.

U sluaju da je vetar slabog intenziteta ili ga uopte nema HS treba upotrebljavati lansiranjem ili bacanjem u prostor gde se nalazi masa.

Po aktiviranju i dejstvu HS na cilju treba preduzeti ostala aktivna dejstva radi iskoriavanja efekata u skladu sa dobijenim zadacima. Potrebno je saekati da se vide efekti dotadanje primene HS i u sluaju da doe do razlaza izazivaa nereda ne ponavljati primenu, u sluaju da do toga ne doe, ponoviti primenu HS uz korekciju u odnosu na njihovu liniju bacanja i pravac vetra. Sanitetska ekipa e u meuvremenu ukazivati pomo uesnicima nereda.

U situacijama kada se radi o velikoj masi ljudi, cilj snaga za suzbijanje nereda je da pokrene masu u odreenom pravcu, obino u suprotnom od zone nemira. Protiv masa velikog obima, HS se obino upotrebljavaju radi delovanja po prostoru okupljanja dimom jakog nadraujueg dejstva da bi se postiglo razbijanje mase po delovima. Kada se dostigne odgovarajua efikasna koncentracija HM, snage za kontrolu nereda moraju da je odravaju do trenutka rasturanja mase.

Snage za kontrolu nereda moraju imati detaljno razraen plan jo u fazi pripreme za dejstvo radi iskoriavanja efekata HS. Vidni pravci beanja spreavaju paniku i okraje do kojih moe doi pri pokuaju mase da nae izlaz. Poeljno je da se preko razglasa izvri obraanje masi radi upuivanja na mogue pravce razilaenja. U toku dejstva moe se ukazati potreba za angaovanjem ljudstva iz rezerve u samoj zoni dejstva da bi se razbile preostale grupe, spreila pregrupisavanja, ili spreile dalje nezakonite aktivnosti razbijenih grupa.

Razbijene grupe brojnog stanja od 25-50 ljudi mogu se okupiti tokom nereda i bacati razliite predmete. Snage na pomonim pravcima mogu upotrebiti HS manje jaine radi razbijanja manjih grupa i privremenog spreavanja daljih nereda. Ovo korienje HS manje jaine omoguava da brojno manji sastav pripadnika slube razbije grupu bez angaovanja veeg broja ljudi i sredstava. Ogranienoj upotrebi HS mora prethoditi paljiva procena sastava i raspoloenja grupe. Ukoliko je grupa veoma agresivna ili sklona nasilju, mala koliina HS samo moe izazvati napad na pripadnike slube koje su u manjini po broju ljudstva. Nakon suzbijanja unutranjih nereda potrebno je pokupiti ostatke primenjenih HS radi unitenja, a prostor oprati vodom mrkovima i cisternama.

Radi suzbijanja otpora i pobune (prevashodno u zatvorenim prostorima) mogu se primenjivati HS koja sadre malu koliinu HM aktivnog dejstva.

Dejstvo za suzbijanje otpora-pobune obavlja se iznenadno bacanjem (ili ubacivanjem) HS eksplozivnog naina dejstva ili sa termogeneratorskim nainom dejstva sa malim koliinama HM (maksimalno 30 g), u prostor koji je zaposednut licima koja pruaju otpor (pobunjenim licima) uz jednovremeni upad u taj prostor i uz istovremenu spremnost za primenu i drugih sredstava prinude (prevashodno fizike snage i gumene palice) radi bezuslovnog suzbijanja otpora-pobune.

Nakon savladavanja otpora, pod obezbeenjem, pomo se ukazuje i licima koja su pruila otpor ili su uestvivali u pobuni. Posle obavljene akcije sakupljaju se ostaci primenjenih HS radi unitenja i pristupa se dekontaminaciji kontaminiranih prostora.

Upotreba HS u vanrednom stanju u zavodima - barikada sa i bez talaca

Prilikom neposrednog upada u objekat, najsvrsishodnija je upotreba bombe BRS M79 AF-1 a prilikom pretresa spratova, efekat dimnog talasa bombi BRS AG-1, RBM404 i RBM2. Mogu se primeniti samostalno ili u kombinaciji sa ok i fle bombama. U zavisnosti od karakteristika objekta birae se naini upada (na vrata, kroz pozor, preko krova...) i primene raspoloivih HS. Upad na vrata i prozore je najei.

Od mera predostronosti u ovakvim situacijama preduzeti:

- evakuaciju-udaljavanje osuenih koji ne uestvuju u pobuni iz objekta ili prostora na kome se nalaze osobe koje pruaju otpor ili su uesnici pobune,

- ustanoviti da li lica koja pruaju otpor (pobunjena lica) kod sebe dre taoce,

- pored interventne grupe u spremnosti drati sanitetsku ekipu sa vozilom i sredstvima za ukazivanje opte medicinske pomoi kao i pomoi kontaminiranim,

- ako grupa koja prua otpor (pobunjena grupa) kod sebe dri taoce, u interventnoj grupi imati i posebno odreeno ljudstvo za spasavanje talaca,

- ako se ljudstvo koje prua otpor (pobunjeno ljudstvo) nalazi zabarikadirano u zatvorenom objektu, onda deo ljudstva iz interventne grupe (za upad u objekat) mora biti zatieno izolacionim aparatima. Ostalo ljudstvo mora biti zatieno zatitnim maskama.

Koordinisano sa upotrebom HM treba vriti upotrebu gumenih metaka ispaljivanjem ispred izazivaa nereda. Tokom akcije, u sluaju da se pod kontrolom lica koja pruaju otpor nalaze taoci, odreena lica iz interventne grupe oslobaaju taoce, izvode ih (ili iznose) iz kontaminiranog prostora i predaju sanitetskoj ekipi radi ukazivanja odgovarajue pomoi. Prilikom suzbijanja otpora agresivnih pojedinaca svrsishodna je upotreba hemijskog spreja.

Pripadnici slube koji izvode akciju po dolasku do objekta munjevito razbija prozor ili vrata (pukom, snagom tela, nogom...), ubacuje BRS M79 AF-1 i nakon 4-5 sekunde vri se upad grupe za savladavanje otpora u prostoriju i upotrebom sredstava prinude (fizike snage i gumene palice) vri se izdvajanje grupe osuenih lica, vodei rauna o bezbednosti talaca.

Prilikom upada i ubacivanja BRS M79 AF-1, mogue je koristiti sve otvore radi postizanja najveeg iznenaenja.Ako se upad vri preko terasa i krova objekta, neposredno pre upada ubacuju se BRS M79 AF-1 u prostoriju sa jedne strane a upad grupe za savladavanje otpora po mogunosti sa druge strane ili kroz drugi prozor ili vrata kako bi se panja osuenih usresredila na mesto ubacivanja bombi.Prilikom pretresa spratova i dugakih hodnika, poeljno je svaki sprat predhodno pokriti dejstvom HS termogeneratorskog naina dejstva (izbor vriti prema konkretnim uslovima i situaciji), saekati efekte dejstva i uskladiti aktivna dejstva shodno dejstvu skrivenih lica i ostvarenih efekata.Upotreba HS u vanrednom stanju u zavodima - bekstva veeg broja osuenih lica, HS se mogu upotrebiti:

- radi otkrivanja, blokade, hvatanja skrivenih odbeglih osuenih lica,

- radi pretrage i pretresa pojedinih prostorija i objekata,

- radi isterivanja iz skrovita i otkrivanja grupa i pojedinaca,

- radi kontaminacije moguih pravaca bekstva,

Primena HS u pretrazi i pretresu terena i objekata obavlja se sistematski, primenom odgovarajuih sredstava eksplozivnog i termogeneratorskog principa dejstva koordinisano sa ostalim aktivnim dejstvima za hvatanje.

Za pretragu i pretres veih prostora, svrsishodnija je upotreba HS tremogeneratorskog principa dejstva. U tom smislu najpogodnija je upotreba hemijskih runih bombi na kraim rastojanjima (do 50 m) kao i lansirnih bombi (jednodelnih i viedelnih) na rastojanjima do 200 m. Za pretres terena na rastojanjima od 50-150 m efikasno se moe upotrebiti i hemijska municija iz hemijske puke ili pitolja.

Pripadnici slube koji vre pretres, upotrebljavae rune bombe bacanjem (na manjim rastojanjima) ili lansiranjem lansirnih bombi (na veim rastojanjima) tako da se dejstvom dimnog talasa zahvati prostor koji se neposredno treba pretraiti (npr. zemljite obraslo visokom travom, bunje, udubljenja...). U zavisnosti od veliine prostora koji je potrebno pokriti dejstvom dimnog talasa, lice koje upotrebljava-rukuje HS, potrebno je da za svaku konkretnu situaciju izvri izbor upotrebe najoptimalnijeg sredstva.

Lica koja se skrivaju na ovako kontaminiranom prostoru, a nisu zatiena zatitnom maskom, odae prisustvo kaljem, kijanjem i pokuajem bekstva. Pre prelaska na sledei prostor, poeljno je saekati efekte dejstva bombi u spremnosti za hvatanje lica koja pokuavaju bekstvo.

Ako u toku ovih radnji nema padavina, a tlo i vegetacija nisu vlani, efikasno je primeniti HS eksplozivnog tipa (BRS M79 AF-1 i MTH M83E).

Prilikom pretrage i pretresa zatvorenih i delimino zatvorenih objekata (zgrade, tuneli, hodnici) najefikasnija je upotreba hemijskih bombi male mase (RBM 2, RBM404) direktnim ubacivanjem. Dim ili estice HM rasprostiru se po unutranjosti primoravajui skrivena lica da kaljem i kijanjem odaju svoje prisustvo, odnosno da se bekstvom i izlaskom iz takvih objekata spaavaju. Sva mesta koja mogu da poslue za izlaz i bekstvo lica iz takvih objekata moraju biti pokrivena sopstvenim snagama radi hvatanja.

Neka iskustva prilikom upotrebe HS

Iz dosadanjih situacija primene HS, mogu se sistematizovati odgovarajua iskustva:

Proces komandovanja u toku upotrebe je otean zbog noenja zatitne maske, to se prevazilazi uvoenjem fonine zatitne maske sa indeksom razumljivosti 85%.

Za upotrebu u zatvorenim objektima se pokazalo efikasnijim upotreba hemijskih bombi male mase i hemijskih metaka kao i probojnih hemijskih projektila, a na otvorenom prostoru su znatno efikasnija sredstva koja se lansiraju na daljine preko 100 m i sredstava sa veom masom punjenja HM (hemijske bombe vee mase, lansirne hemijske bombe).

esti su sluajevi nedovoljne pripremljenosti i neobuenosti ljudstva u korienju zatitnih sredstava i neravnomernog i nesinhronizovanog disanja ispod zatitne maske.

U nekim sluajevima sa sa upotrebom HS nisu koordinisano upotrebljavana sredstva za kontrolu i izolaciju udarom (gumeni meci) pa su sredstva vraena prema jedinici koja je vrila intervenciju, bez ostvarivanja znaajnijih efekata.

Sredstva termogeneratorskog tipa razvijaju visoku temperaturu koja je u izvesnom broju sluajeva izazvala poare na upotrebljenim objektima.

Upotreba je dosta retka zbog realativno visoke cene, nedovoljne obuenosti i retkog zanavljanja imajui u vidu da je vek trajanja ovih sredstava 3-5 godina.

U velikom broju sluajeva efekti upotrebe ovih sredstava nisu eksploatisani zbog neisplanirane koordinacije u fazi pripreme za izvrenje dobijenog zadatka.

Obuka za korienje se svodi na teorijsku obuku bez dovoljnog praktinog uvebavanja u upotrebi i nainima zatite.

Prisutno je nepoznavanje ove vrste sredstava, karakteristika njihovog dejstva, efekata koje ostvaruju i njihovih mogunosti.

Upotreba sredstava se u velikom broju sluajeva svodila na pojedinane sluajeve, bez adekvatnih prorauna to je uslovljavalo veliki utroak, bez ostvarivanja znaajnijih efekata.

Zatita i zatitna sredstva

Obzirom na tipove sredstava i sastav njihovog punjenja, osnovne mere zatite moraju biti usmerene na spreavanju izazivanja eksplozije, poara i pratee kontaminacije pri skladitenju, transportu ili bilo kakvom obliku manipulacije, kao i spreavanju mogunosti da sredstva dospeju u nepoeljne ruke. Pristup u prostorije skladita dozvoljen je samo ovlaenim licima. Osobe kojima je povereno uvanje sredstava ili kojima su sredstva izdate na upotrebu, moraju poznavati taktiko-tehnike karakteristike sredstava, nain rukovanja, postupke u sluaju akcidenata i nain ukazivanja prve pomoi. Za sluaj potrebe, na dostupnom mestu kraj skladita imati pripremljena zatitna sredstva i materije za dekontaminaciju. Izdavanje sredstava na upotrebu obavljati samo na osnovu propisane dokumentacije uz voenje odgovarajue evidencije o izdavanju i utroku. Kod upotrebe sredstava i kretanja preko kontaminiranih prostora obavezno je korienje zatitne maske. Kod sakupljanja delova aktiviranih sredstava sa zemljita posle dejstava, kod radova na dekontaminaciji ili unitenju sredstava, obavezno je korienje zatitne maske i zatitnih rukavica, a po potrebi i zatitnih izama. Nije dozvoljeno dranje sredstava u skladitu izvan originalnog pakovanja, a pri uvanju na upotrebi kod pojedinaca, izvan kontejnera. Nije dozvoljeno obuku upotrebom HS obavljati u blizini naselja, nastanjenih objekata i komunikacija. Udaljenost od takvih objekata treba da je minimalno 2 km. Nije dozvoljeno tokom obuke upotrebljavati HS u zatvorenom prostoru, niti ih bacati u blizini ljudi (zona sigurnosti minimalno-50 m). Prostor na kome se obavlja obuka obavezno obezbediti da bi se spreio pristup nepozvanih lica i stoke. Radi spreavanja izazivanja poara tokom obuke sa HS, ne treba ih upotrebljavati na mestima gde se nalazi lako zapaljiv materijal. Po zavrenoj obuci sakupiti delove upotrebljenih sredstava i zakopati ih. Zemljite oko mesta aktiviranja HS posle zavrene upotrebe dekontaminirati prskanjem odgovarajuim rastvorom za dekontaminaciju i prskanjem vodom.

U sluaju akcidenta tokom skladitenja ili transporta (aktiviranje sredstava uz eksploziju, pojava poara...) preduzeti sledee:

- dati uzbunu,

- blokirati prilaze mestu akcidenta,

- preduzeti mere lokalizacije opasnosti,

- ukazati prvu pomo eventualno povreenim ili kontaminiranim osobama i

- preduzeti mere za potpuno otklanjanje opasnosti.

Uzbuna se daje da bi se ljudstvo u okolini upoznalo o nastanku opasnosti, a radi preduzimanja zatitnih mera i eventualne evakuacije sa pravca rasprostiranja nadraujueg dimnog talasa. Blokiranje prilaza mestu akcidenta obavlja se za spreavanje kontaminacije lica koja ne uestvuju u intervenciji na objektu akcidenta, i radi spreavanja mogunosti nekontrolisanog odnoenja sredstava. Lokalizacija opasnosti postie se upotrebom vatrogasnih aparata i vode radi gaenja i lokalizacije poara. Ulazak u prostorije u kojima se desio akcident dozvoljen je samo licima pod kompletnom zatitnom opremom i izolacionim aparatom i izolacionom zatitnom maskom. Posle lokalizovanja poara preduzeti mere za dekontaminaciju kontaminiranog prostora (prostorije skladita, vagona, vozila, dela puta i slino) uz upotrebu odgovarajuih rastvora za dekontaminaciju i naknadnim pranjem vodom. Prostorije, transportno sredstvo, deo puta i drugo to je pri akcidentu kontaminirano, odobriti posle dekontaminacije za upotrebu tek nakon izvrene kontrole uspenosti dekontaminacije. Poeljno je da se takve prostorije viednevno provetravaju, a zatim i okree.

Imajui u vidu da HS ispoljavaju prostorno dejstvo, te da se dejstva izvode u kontaminiranoj amosferi, njihovim efektima mogu biti zahvaena i lica koja ih primenjuju. Zato je neophodno da se koriste odgovarajua zatitna sredstva. U tom smislu u zavisnosti od stepena kontaminacije i vrste upotrebljenih sredstava zatite mogu se ostvariti etiri nivoa zatite i to:

I nivo zatite

zatitna maska bez ostalih sredstava zatite.

II nivo zatite

zatitna maska, zatitni ogrta,

zatitne rukavice i zatitne arape.

III nivo zatite

zatitna maska, filtrujue zatitno odelo,zatitne rukavice i zatitne arape. IV nivo zatite

zatitna maska, izolujue zatitno odelo,zatitne rukavice i zatitne arape.

U uslovima primene HS potpunu i efikasnu zatitu je mogue ostvariti ve u prvom stepenu zatite pravovremenom upotrebom odgovarajueg tipa zatitne maske. Upotreba zatitne maske predstavlja ujedno i osnovno sredstvo zatite korisnika HS.

Dekontaminacija

Dekontaminaciju ljudi, ivotinja, unutranjih povrina objekata i povrina predmeta preduzimati samo u sluaju kontaminacije prakastom formulacijom HM.

Dekontaminaciju realizovati uklanjanjem prakaste HM mehanikim putem (metlama, etkama) i njegovom hemijskom neutralizacijom odgovarajuim rastvorom za dekontaminaciju (najpoeljnije 10% rastvorom natrijum-hidroksida). Dekontaminaciju tela sprovesti kupanjem vodom i sapunom, vodei rauna da voda ne u|e u usta.

Dekontaminaciju TMS realizovati protiranjem ili pranjem i prskanjem odgovarajuim rastvorom za dekontaminaciju (najpoeljnije 10% rastvorom natrijum-hidroksida). Posle dekontaminacije povrine MTS oistiti, posuiti a metalne i neobojene delove podmazati. Odea i oprema dekontaminiraju se provetravanjem u trajanju od 30-60 minuta izlaganjen odee na otvorenom prostoru, po mogustvu na mestu sa promajom. Kada se ne moe ostvariti dekontaminacija provetravanjem, izvriti pranje odee sapunom ili deterdentom. Odea i oprema kontaminirana dejstvom dimnog talasa dekontaminira se stajanjem ljudstva na promaji 10-15 minuta. Dekontaminacija objekata, stambenih zgrada i drugih objekata, sprovodi se provetravanjem, stvaranjem promaje. Istaloene estice i aerosoli na zidovima dekontaminiraju se provetravanjem i protiranjem i pranjem odgovarajuim rastvorima za dekontaminaciju (najpoeljnije 10% rastvorom natrijum-hidroksida). Nakon toga je poeljno takve prostorije okreiti. Atmosfera, hrana, voda i zemljite se u naelu ne dekontaminiraju. Izuzetno se dekontaminira zemljite prskanjem (cisternom ili korienjem drugih ure|aja pod pritiskom) odgovarajuim rastvorom za dekontaminaciju (najpoeljnije 10% rastvorom natrijum-hidroksida) i ambalairana hrana i to:

- mesta na zemljitu gde su HS dejstvovale,

- povrine limenki sa hranom, dobro zatvorene metalne, staklene, keramike i staklene posude, kao i spoljne povrine kartonske i plastine ambalae u kojima je hrana ili voda bila zatiena.

Za dekontaminaciju prostorija ili sredstava (ako posoji potreba) nakon upotrebe HS (upotrebom materija za dekontaminaciju) potrebno je koristiti zatitna sredstva II-IV nivoa zatite.

Izolujua zatitna maska i aparat namenjeni su za zatitu organa za disanje, lica i oiju od prisustva visokih koncentracija HM. Koristi se u atmosferi sa visokim koncentracijama HM gde dolazi do brzog zasienja i proboja cedila zatitne maske kao i u atmosferi gde je koncentracija kiseonika manja od 17%. Princip funkcionisanja se zasniva na upotrebi vazduha koji se nalazi pod pritiskom u elinim bocama ili regeneracijom na bazi iskorienja postojee rezerve kiseonika i adsorpcije izdahnutog ugljen-dioksida.

1