37
MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE Uprava za izvršenje zavodskih sankcija Kazneno popravni zavod u Nišu UPOTREBA HEMIJSKIH SREDSTAVA U REDOVNOM I VANREDNOM STANJU U ZAVODIMA

UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

Citation preview

Page 1: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

Uprava za izvršenje zavodskih sankcija

Kazneno popravni zavod u Nišu

UPOTREBA HEMIJSKIH SREDSTAVA U REDOVNOM I

VANREDNOM STANJU U ZAVODIMA

U Nišu 2006 godine

Page 2: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

UVOD

Hemijska sredstva za privremeno onesposobljavanje (u daljem tekstu-HS)

nalaze se u opremi i naoružanju mnogih armija i policija sveta. Poslednjih godina često

smo svedoci njihove primene. Ove materije i sredstva su prvi put primenjene u prvom

svetskom ratu ali bez značajnijih efekata, zbog nemogućnosti postizanja željene

koncetracije hemijske materije za privremeno onesposobljavanje (u daljem tekstu-HM)

na bojištu. Od prvobitnih primena pretežno u lokalnim ratovim, HS i HM su nadalje

razvijana i usmeravana u pravcu opremanja jedinica policije i jedinica vojske za

specijalna dejstva u cilju izvršavanja specifičnih zadataka bez upotrebe vatrenog oružja.

Osnovni pravac razvoja je bio usmeren u iznalaženju HM veće efikasnosti kao i

konstruktivnih sredstava koja su omogućavala efikasniju primenu.

Na dosadašnjem nivou razvoja, ova sredstva su uglavnom standardizovana sa

malim konstruktivnim razlikama. Efekti koje ostvaruju i činjenica da ne podležu

ograničenju od strane međunarodnih konvencija o zabrani razvoja, proizvodnje,

skadištenja i upotrebe hemijskog oružja, čine ih veoma interesantnim za dalja

usavršavanja, proizvodnju i upotrebu. I pored činjenice da su pri kontrolisanoj upotrebi

efikasna, bezopasna i sigurna, u praksi se ipak nedovoljno i retko upotrebljavaju u

odnosu na broj mogućih situacija. Nepoznavanje zakonskih uslova za upotrebu,

karakteristika dejstva, mera bezbednosti i zaštite i nedovoljna obučenost i

osposobljenost za upotrebu stvaraju osećaj nesigurnosti i odustajanja od upotrebe, često

i neopravdano.

HS zasnivaju svoje dejstvo na delovanju HM na živi oranizam. Nestručna

primena HM može imati letalne posledice usled stvaranja visokih koncetracija, naročito

u zatvorenim prostorima i objektima. Sve to nameće neophodnost doslednog

poznavanja taktičko-tehničkih karakteristika sredstava primene, taktike primene i

karakteristika delovanja HM. Nažalost, nekada je teško izbeći privremeno narušavanje

zdravlja ako su primenom ovih sredstava zahvaćene osobe narušenog zdravlja, starije

osobe i deca.

Efikasnost HS se procenjuje uslovom da pri najnižim mogućim koncentracijama

HM uzrokuju kratkotrajno onesposobljavanje, čime se kod kontaminiranog izaziva

prekid svih fizičkih i psihičkih aktivnosti. To predstavlja osnovu za kratkotrajno

onesposobljavanje, nevoljnim prekidom psiho-fizičkih funkcija kontaminiranog.

Page 3: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

OPŠTE ODREDBE

Hemijska sredstva za privremeno onesposobljavanje (HS) predstavljaju

različite vrste konstruktivnih sredstava punjenih hemijskim materijama za privremeno

onesposobljavanje (HM), namenski izrađenih i konstruktivno prilagođenih za

izvršavanje specifičnih zadataka.

Konstruktivno ih čine:

- hemijska materija za privremeno onesposobljavanje (HM),

- sredstvo primene i

- sredstvo za lansiranje.

Podela HS se radi lakšeg sagledavanja, vrši na osnovu sledećih kriterijuma:

1. Prema nameni:

- za privremeno onesposobljavanje dimnim talasom jakog nadražujućeg dejstva.

2. Prema principu oslobađanja HM:

- termogeneratorska,

- eksplozivna,

- dejstvom pritiska i

- slobodnim dejstvom (isparenjem).

3. Prema konstruktivnim karakteristikama:

- hemijske ručne bombe,

- hemijske lansirno-ručne bombe,

- tromblonske hemijske mine,

- hemijski meci,

- probojni hemijski projektili,

- hemijski raspršivači,

- hemijske ampule i

- dimne kutije.

4. Prema načinu lansiranja:

- sa puške tromblonom 22 mm,

- sa puške lanserom 57 mm,

- iz ruke,

- bacačima dinih kutija 82 mm sa oklopnih vozila,

- iz uređaja pod pritiskom i

- iz hemijske puške i pištolja 37 mm i 38 mm.

Page 4: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

5. Prema dometu :

- za bliska odstojanja do 30 m i

- za odstojanja do 500 m.

Fizičko-hemijske karakteristike HM

HM su naziv dobile prema osnovnom fiziološkom dejstvu na čovekov

organizam. Upotrebom u odgovarajućim koncentracijama, u kontaktu, dolazi do

privremenog onesposobljavanja ljudi (nevoljnim prekidom svih fizičkih i psihičkih

aktivnosti), a karakteristično je da efekat privremenog onesposobljavanja traje nešto

duže od perioda izloženosti.

Osnovne osobine koje karakterišu ove materije su:

- male koncentracije uslovljavaju snažne i kratkotrajne efekte,

- znaci kontaminacije se veoma brzo ispoljavaju i

- velika je ralika između onesposobljavajućih i smrtnih koncentracija (od 1:1000

do 1:10000).

Kao HM u različitim konstruktivnim sredstvima, najčešće se zbog svojih

povoljnih fizičko-hemijskih i toksikoloških karakteristika upotrebljavaju hemijske

materije jakog nadražujućeg dejstva sa oznakama HAF, CS i CR. Najčešće se

upotrebljava hemijska materija sa oznakom CS, pri čemu su najnovije tendencije na

upotrebi hemijske materije sa oznakom CR zbog veće efikasnosti.

Prilikom upotrebe, na cilju dejstva zavisno od mnogih parametara (broja

upotrebljenih sredstava, vrste HM i metereoloških uslova), mogu se ostvariti različite

koncentracije HM (time i efekti onesposobljavanja).

Prag iritacije predstavlja minimalnu koncentraciju (količinu u jedinici

zaremine) HM u vazduhu koja uslovljava pojavu znakova kontaminacije.

Granica tolerancije predstavlja najveću koncentraciju HM koja se može

tolerisati kod kontaminiranog sa izraženim znacima kontaminacije.

Nepodnošljiva koncentracija predstavlja koncentraciju HM koja prouzrokuje

efikasno onesposobljavanje u veoma kratkom vremenskom intervalu (najčešće do 1

minut).

Smrtna koncentracija predstavlja koncentraciju HM koja u roku od minuta

uzrokuje letalne posledice kod kontaminiranih.

Opšte karakteristike delovanja HM su:

Page 5: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

- veoma brzo, gotovo trenutno uslovljavaju simptome kontaminacije,

- deluju i postižu pun efekat onesposobljavanja u veoma malim koncentracijama

- izazivaju kratkotrajne poremećaje bez težih posledica po zdravlje.

Toksikodinamijsko delovanje kod zahvaćenog ljudstva ispoljava se u vidu jakog

nadražaja očiju (osoba je primorana da nevoljno zatvara oči), sluzokože ždrela i gornjih

disajnih puteva, peckanja (vlažni delovi tela, a naročito lice i delovi tela na kojima se

koža savija (pazuh, prepone...) izrazito peku), nemogućnosti gledanja, obilne salivacije

iz očiju, nosa i ždrela, kašlja, otežanog disanja, gušenja i stezanje u grudima čime se

kod izloženog ljudstva uzrokuje refleksni (nevoljni) prekid svih psihičkih i fizičkih

aktivnosti.

U terenskim uslovima zapažena je razlika u dejstvu HM na suvu i vlažnu kožu.

Kada je koža vlažna, zbog raskvašenosti zaštitnog sloja kože, prodor HM u organizam

je jači, pa su toksični fenomeni izraženiji. Efekti su posebno intenzivni u uslovima

povećane vlažnosti vazduha i visoke temperature. Promene su najintenzivnije na

tarućim površinama kože (predeo vrata i pojasa), na periorbitalnim delovima lica kod

nezaštićenog, kao i na čelu i slepoočnim predelima kod zaštićenog ljudstva. Visoka

koncentracija HM i duga ekspozicija takođe su važni faktori koji utiču na njihovu

toksičnost.

Prva pomoć se ostvaruje putem samopomoći i uzajamne pomoći i obuhvata:

- primenu sredstava za ublažavanje nadražaja (udisanjem para sa gaza ili

krpica natopljenih sa 10-20 kapi čistog alkohola, hloroforma, špiritusa ili

smešama ovih tečnosti),

- napuštanje kontaminirane atmosfere,

- ispiranje očiju, gornjih disajnih puteva, kože i

- postupke za izazivanje povraćanja u slučajevima gutanja pljuvačke ili

uzimanja kontaminirane hrane i vode.

Ako iz bilo kog razloga tokom upotrebe HM dođe do kontaminacije potrebno

je:

- izaći sa kontaminiranog prostora u stranu sa koje vetar duva (ili tamo izvesti

kontaminirano lice) i

- ne trljajući rukama oči sačekati da nadražaj u očima i nosu prestane, a zatim

dobro oprati ruke i lice vodom i sapunom i ostati još neko vreme na čistom

vazudu radi provetravanja.

Page 6: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

Kod jače izražene kontaminacije oči, nos, usta i grlo isprati 2% vodenim

rastvorom natrijum-hidrokarbonata (sode-bikarbone) i vodom. Oči se ispiraju tako da

se tečnost ubrizgava ili pusti da teče u oko i otplavi čestice ili aerosole sa nadražujućim

dejstvom. Pri tom se glava drži nagnuta u stranu sa licem nagore, kapci drže otvoreni

prstima, a tečnost teče od unutrašnjeg ka spoljnjem uglu kapaka. Zabranjeno je trljati

oči prstima, jer se čestice dima sa nadražujućim dejstvom utiskuju u sluzokožu oka i

tako pojačava njihovo dejstvo i otežava uklanjanje iz oka.

Nos, usta i grlo ispiraju se 5-6% vodenim rastvorom sode bikarbone sa 3%

natrijum-karbonata ili čistom vodom.

Nadražena koža tela ispira se rastvorom koji se primenjuje za nos, usta i grlo, a

može se oprati vodom i sapunom.

Kada se javi kontaminacija organa za varenje kao posledica gutanja pljuvačke

ili uzimanja kontaminirane hrane ili vode potrebno je izazvati povraćanje.

Tokom pružanja prve pomoći izbegavati:

- trljanje očiju ili češanje iritirane kože jer time se produžava efekat dejstva i

izaziva još veća nelagodnost,

- upotrebu malih količina vode i rastvora prilikom ispiranja i dekontaminacije

očiju, sluzokože ždrela i usta,

- mazanje nadražene kože bilo kakvim kremama, jer se tako povećava efekat uz

mogućnost nastanka plikova,

- dodirivanje i hvatanje kontaminirane odeće golim rukama i

- nošenje mokre kontaminirane odeće jer se može ispoljiti plikavačko dejstvo

nekih HM po koži kontaminiranog.

U slučajevima kada se HS primenjuju u zatvorenim prostorijama, raste

verovatnoća nastanka težih posledica, pa mere prve pomoći moraju biti još efikasnije.

Zbog svega ovoga, potrebno je predvideti određene ekipe za pružanje prve pomoći

(medicinsko osoblje, kvalifikovani dobrovoljci, ljudstvo iz sastava jedinice koja

upotrebljava HS).

Mere zaštite pri upotrebi HS

Polazeći od karakteristika dejstva HM, merama zaštite se mora posvetiti

posebna pažnja zbog činjenice da za razliku od klasičnih sredstava, ove materije

ispoljavaju delovanje na sva lica zatečena na prostoru njihove upotrebe pa i na lica koja

ih upotrebljavaju.

Page 7: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

Mere zaštite ljudstva pri upotrebi HS obuhvataju snabdevanje i pravilno

korišćenje zaštitnih maski i sredstava za ublažavanje nadražaja za olakšavanje disanja

prilikom kontaminacije. Zaštitna maska se stavlja u zaštitni položaj pre početka

upotrebe HS po komandi ili samoinicijativno, ukoliko se ljudstvo iznenada nađe na

prostoru upotrebe. Prilikom upotrebe zaštitne maske treba izbegavati ulazak u prostore

sa visokom koncentracijom, lagano i umereno disati, ne skidati masku do izlaska iz

kontaminirane atmosfere i po mogućstvu izbeći i kontaminaciju oznojene kože i mokre

odeće. Međutim, treba imati u vidu da zaštitna maska u izuzetno visokim

koncentracijama HM, posebno u zatvorenom prostoru, ne obezbeđuje potpunu zaštitu

(zaštitna maska štiti do 17% kiseonika), pa u takvim slučajevima treba koristiti

izolujuću zaštitnu masku sa uređajem za snabdevanje kiseonikom ili uređajem sa

regeneracijom kiseonika.

Mere bezbednosti podrazumevaju preduzimanje karakterističnih postupaka radi

kontrolisane upotrebe. U svim fazama upotrebe (pre, u toku i nakon) neophodno se

pridržavati sledećih mera bezbednosti:

- sredstva može upotrebljavati samo obučeno, uvežbano, psihofizički zdravo

ljudstvo, snabdeveno adekvatnim sredstvima zaštite,

- sredstva termogeneratorskog tipa upotrebljavati uz preduzimanje mera

protivpožarne zaštite,

- u zatvorenim prostorima upotrebljavati ona konstruktivna sredstva koja sadrže

manja od 30 g HM dok u zatvorenim prostorijama koje su manje zapremine od

30 m3 nije dozvoljena upotreba HS,

- pre upotrebe predvideti mogućnost nastanka panike i načine kontrole i

suzbijanja,

- ne upotrebljavati HS termogeneratorskog i eksplozivnog dejstva u blizini

objekta osetljivih na požar i eksploziju (suva trava, lišće..),

- ne upotrebljavati HS u cilju obuke ljudstva u blizini naseljenih mesta, izvora

bunara i vodotokova čija se voda koristi za piće, na površinama pod voćem,

povrćem i žitaricama

- nije dozvoljeno ispaljivanje nenamenskih hemijskih bombi sa tromblona ili

adaptera na streljačkom naoružanju i korišćenje bojevog ili manevarskog metka

kao izbacnog punjenja za lansiranje.

Page 8: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

Karakteristike dimnog talasa

Aktiviranjem bilo kog HS sa termogeneratorskim principom oslobađanja HM

formira se dimni talas oblika kupe koji se izdužuje u smeru duvanja vetra. Najuži i

najgušći je u neposrednoj blizini samog sredstva a dalje se postepeno širi i razređuje u

pravcu duvanja vetra. Dimni talas je uspostavljen u potpunosti kada se formira dimni

konus koga karakterišu širina, visina i dužina. NJegove dimenzije zavise od tehničkih

karakteristika HS (vreme emisije, količina HM, ukupna masa smeše itd.), broja

primenjenih HS, površine i rasporeda sredstava, brzine vetra i pokrivenosti tla.

Emisija dimnog talasa vrši se iz aktiviranog HS u pravcu duvanja vetra na

mestu koje se naziva žarište. U jednom žarištu mogu biti aktivirana jedno ili više

sredstava. Kada se želi postići veća koncentracija HM na otvorenom prostoru, dimni

konus se formira postavljanjem nekoliko žarišta, tako da više manjih obrazuje

jedinstven dimni talas. Linija emisije HM predstavlja mesto na koje se HS bacaju ili

ispaljuju odgovarajućim načinom, ili sa kojeg se vrši emisija HM u vidu dima, pare ili

aerosola. Zavisno od veličine prostora koji se želi kontaminirati, kao i od željene

koncentracije HM i meteoroloških uslova, postavlja se jedna ili više linija emisije.

Jedno aktivirano sredstvo koje vrši emisiju HM predstavlja tačkasti izvor HM a

više tačkastih izvora stvaraju grupni izvor. Grupni izvor se načelno formira

aktiviranjem HS na onim mestima gde u skladu sa trenutnim pravcem i brzinom vetra

dolazi do preklapanja dimnih konusa na polovini dužine dimnih talasa radi povećanja

ukupne površine koju je potrebno zahvatiti dejstvom. Upotrebom većeg broja sredstava

na ovakav način dolazi do spajanja pojedinačnih malih dimnih talasa u jedan veliki

(dimnu zavesu) sa ujednačenom koncentracijom HM. Time se povećava kontaminacija

vazdušnih masa veće zapremine.

Prema smeru protezanja, u odnosu na mesto linije emisije prema željenom cilju

dejstva, dimni talas može biti frontalni, bočni i kombinovani.

Zavisno od tehnike stvaranja, dimni talas može biti nepokretan i pokretan, a

prema trajanju kratkotrajan i dugotrajan. Nepokretan dimni talas ostvaruju se sjedne

ili više stalnih linija istovremeno, bez premeštanja izvora HM (linije emisije). Pokretan

dimni talas ostvaruju se pomeranjem linije emisije, odnosno premeštanjem dimnih

žarišta. Kratkotrajan dimni talas traje koliko i vreme emisije upotrebljenog HS.

Dugotrajni dimni talas ostvaruju se dopunjavanjem dimnih žarišta naknadnom

upotrebom sredstava.

Page 9: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

Na efikasnost primene HS osim vrste i količine upotrebljenih sredstava, uticaj

ispoljavaju i razni spoljni faktori, od kojih su najznačajniji atmosferski činioci i reljefni

oblici.

Od atmosferskih činioca na primenu ovih sredstava najviše utiču pravac vetra,

brzina vetra, vertikalna stabilnost vazduha i padavine.

Reljefni oblici ispoljavaju uticaj na ponašanje dimnog talasa HS neravninama,

šumama i objektima.

Na ravnom zemljištu, pri povoljnim meteorološkim uslovima, dimni talas se

kreće po površini tla sa težnjom da sledi konfiguraciju.

Količina dima i aerosola HM u objektima zavisiće od veličine i polažaja otvora

na objektima. Oštre ivice objekata i njihova geometrija uslovljavaju turbulentno

strujanje u naseljima sa različitim pravcima protezanja. Ove vrtložne struje utiču na

veoma brzo menjanje koncentracije HM u stvorenom dimnom oblaku. Brzo dolazi do

smanjenja koncentracije HM, a ovakvo strujanje smanjuje ukupno zahvaćenu površinu

na željenom cilju dejstva. Pored toga, zagrejani asfalt na ulicama stvara konvektivna

strujanja, koji brzo izdižu dimni oblak u više slojeve vazduha.

Sredstva za lansiranje HS

Sredstva za lansiranje HS razvijala su se istim intenzitetom sa kojim je rasla

potreba za njihovom primenom. Razvoj je bio veoma složen i kretao se u različitim

pravcima. Kao rezultat toga, danas postoji čitav arsenal konstruktivno različitih

sredstava koja se koriste. Najznačnija konstruktivna sredstva su hemijska puška i

pištolj kao i čitav niz konstruktivno različitih adaptera ( lansera ) za lansiranje

hemijskih bombi različitih kalibara.

Hemijska puška i pištolj

U ranom periodu sa razvojem HS konstruisana je odgovarajuća puška za

hemijsku municiju. Zbog svoje namene puška je dobila naziv "hemijska puška" ili

"puška za kontrolu nereda" (engl. "Riot Gas Gun"). Danas postoji nekoliko tipova ovih

pušaka. Sve su po konstrukciji veoma slične. Iz osnovne konstrukcije hemijske puške

izvedene su konstrukcije različitih tipova hemijskih pištolja. Zajednička je

karakteristika da su kalibra cevi 37/38 mm. Za takve puške i pištolje postoje različiti

oblici specijalne hemijske municije istog kalibra.

Page 10: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

Adapteri za lansiranje

Za veliki broj hemijskih bombi različitog načina dejstva (eksplozivnog i

termogeneratorskog principa) postoji veliki broj konstruktivno sličnih adaptera

(različitih kalibara) za lansiranje streljačkim naoružanjem (sa puške ili revolvera) ili

pomoću hemijske puške na daljinama do 200 m.

Za lanasiranje se koriste odgovarajuća izbacna punjenja. Adapterima je moguće

lansirati na željeni cilj one hemijske bombe koje konstruktivno sadrže upaljač sa

kašikom otpusnog tipa.

Rukovanje HS

Pravilna upotreba HS podrazumeva prevashodno temeljno poznavanje

postupaka rukovanja svakim konstruktivnim sredstvom ponaosob kako zbog

maksimalnog iskorišćenja efekata na cilju dejstva tako i zbog maksimalne bezbednosti

lica koje neposredno upotrebljava sredstva.

Rukovanje HS obuhvata: pripremu za upotrebu i lansiranje. Izvodi se po

komandi ili samostalno procenom situacije o svrsishodnosti upotrebe.

Priprema za upotrebu HS načelno obuhvata:

- uočavanje cilja dejstva,

- određivanje pravca i brzine vetra,

- određivanje vertikalne stabilnosti u prizemnim slojevima atmosfere,

- zauzimanje odgovarajućeg zaklona i

- stavljanje zaštitne maske u zaštitni položaj.

Zavisno od pravca duvanja vetra u odnosu na željeni cilj dejstva, HS se

lansiraju:

- ispred cilja, ako vetar duva ka cilju,

- iza cilja, ako vetar duva prema položaju sa koga se HS lansira,

- levo bočno od cilja, ako vetar se te strane duva prema cilju,

- desno bočno od cilja, ako vetar sa te strane duva prema cilju.

Planiranje upotrebe HS u dejstvima

Upotreba HS treba da bude planska i po odobrenju. U fazi pripreme za upotrebu

ovih sredstava potrebno je izvršiti:

- procenu snaga protiv kojih se primenjuje,

- procenu spostvenih snaga,

Page 11: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

- procenu meteoroloških uslova na osnovu poznatih i prikupljenih

podataka i

- procenu teritorije (pokrivenost tla, ispresecanost terena...).

Procena snaga protiv kojih se primenjuje obuhvata prikupljanje podataka o :

-rasporedu ljudstva,

- stepenu zaštite položaja ili objekta gde se ljudstvo nalazi,

- stanju i količini zaštitnih maski,

- obučenosti u korišćenju i disciplini nošenja zaštitnih sredstava,

- iskustvu u zaštiti od dejstva nadražujućeg dimnog talasa u predhodnim

dejstvima,

- veličini položaja, rejona ili objekata u kojima se nalaze snage protiv kojih se

HS primenjuju i drugo.

Procena sopstvenih snaga obuhvata sagledavanje:

- brojnog stanje jedinice,

- obučenosti i iskustva u dosadašnjoj upotrebi HS i zaštiti,

- snabdevenosti, vrstama i brojnom stanju HS,

- snabdevenosti, ispravnosti i obučenosti u korišćenju sredstva zaštite,

- obučenosti za dejstvo u uslovima kontaminirane atmosfere i dr.

Procena meteoroloških uslova obuhvata određivanje (vidi predhodno):

- pravca i brzine vetra i

- vertikalne stabilnosti (konvekcija, neutralno, inverzija).

Na osnovu procene donosi se odluka i izdaje naređenje za upotrebu HS koje

sadrži:

- mere i radnje koje treba preduzeti u pripremi za upotrebu HS (izuzimanje,

određivanje i priprema ljudstva za upotrebu, priprema i podešavanje zaštitnih sredstava,

priprema sredstava za ublažavanje nadražaja pri kontaminaciji, priprema rastvora

natrijum-hidrokarbonata (sode-bikarbone) za dekontaminaciju sluzokože očiju i ždrela

u slučaju kontaminacije...),

- tip i količina HS koji će se upotrebiti u zavisnosti od karaktera situacije,

veličine i vrste prostora, željene koncentracije i meteoroloških uslova,

- mere bezbednosti prilikom upotrebe,

- mere zaštite sopstvenog ljudstva a posebno talaca,

- mere prve pomoći,

- aktivna dejstva radi iskorišćavanja efekta HS na cilju dejstva,

Page 12: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

- usklađenost aktivnih dejstava sa upotrebom HS i

- način komandovanja i održavanja veze tokom upotrebe HS.

HS se upotrebljavaju u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu primenu

hemijskih sredstava kao mera prinude i u skladi sa namenama koje su dozvoljene

međunarodnim konvencijama o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe

hemijskog oružja.

UPOTREBA HEMIJSKIH SREDSTAVA U REDOVNOM I

VANREDNOM STANJU U ZAVODIMA

U cilju održavanja reda i bezbednosti u zavodu a na osnovu Zakona o izvršenju

krivičnih sankcija (član 128. 129. i 130) pripadnici Službe za obezbeđenje mogu

upotrebiti hemijska sredstva za privremeno onesposobljavanje. Upotrebu hemijskih

sredstava može narediti samo upravnik zavoda.

Na osnovu karakteristika, hemijska sredstva za privremeno onesposobljavanje

mogu se efikasno upotrebiti u:

redovnom stanju u zavodima (sprečavanje bekstva osuđenog, fizički napad na

drugo lice, nanošenja povreda drugom licu, samopovređivanju, prouzrokovanju

materijalne štete i aktivnog i pasivnog otpora)

u vanrednom stanju u zavodima (pobuna lica lišenih slobode, barikada sa i bez

talaca, masovnog otkazivanja poslušnosti lica lišenih slobode i bekstva većeg

broja osuđenih lica)

Prilikom upotrebe HS, radi postizanja željenog cilja, brzog i potpunog efekta

moraju se ispoštovati sledeći principi:

-koncentracija HM u atmosferi mora da bude dovoljno visoka kako nezaštićeno

ljudstvo ne bi izdržalo duži boravak,

-pored samog cilja i u njegovoj neposrednoj okolini poželjno je postići

nepodnošljivu koncetraciju kako bi refleksna odbrana (zatvaranje očiju i zadržavanje

disanja) i bežanje bili onemogućeni i

-efikasne koncetracije moraju biti dostignute u najkraćem mogućem vremenu,

najkasnije do 1 minut.

Primena HS je necelishodna i nesvrsishodna:

- kada snage protiv kojih se HS primenjuju poseduju ispravna zaštitna sredstva i

objekte za zaštitu,

Page 13: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

- pri nepovoljnim meteo i zemljišnim uslovima i

- pri jakim atmosferskim padavinama.

Upotreba HS u redovnom stanju u zavodima

U redovnom stanju u zavodima hemijska sredstva za privremeno

onesposobljavanje mogu se upotrebiti radi sprečavanja, bekstva osuđenog, fizičkog

napada na drugo lice, nanošenja povreda drugom licu, samopovređivanja,

prouzrokovanja materijalne štete i aktivnog i pasivnog otpora. Najčešće se može

upotrebljavati hemijski sprej, kao najblaža mera prinude.

Hemijskim sprejem je veoma jednostavno rukovati. Sprej se usmerava u

željenom pravcu i pritiskom na potiskivač ventila oslobađa se rastvor HM. Pražnjenje

spreja je moguće izvršiti kontinualno ili sa prekidima. Neispražnjen sprej se može

koristiti veći broj puta.

Rukovanje HS može vršiti samo dobro obučeno i psihofizički zdravo ljudstvo.

Načelno, ljudstvo koje rukuje ovim sredstvima potrebno je obučavati po principu jedan

čovek jedno sredstvo. Nije poželjno za upotrebu ovog sredstava određivati ljudstvo

sklono srčanim, želudačnim i asmatičnim tegobama.

Upotreba HS u vanrednom stanju u zavodima - pobuna lica lišenih slobode

i masovnog otkazivanja poslušnosti lica lišenih slobode

Prilikom upotrebe radi kontaminacije većih prostora podesnija je upotreba HS

termogeneratorskog načina dejstva (hemijskih ručnih i lansirnih bombi, hemijskih

metaka). Upotreba HS mora biti maksimalno usklađena sa ostalima aktivnostima na

suzbijanju nereda. Koordinaciju svih aktivnih mera je moguće ostvariti preko uređaja

za vezu.

Radi sprečavanja izazivanja povreda i materijalne štete, pri upotrebi HS treba

preduzeti sledeće mere:

- mesto za primenu odabrati tako da ne budu ugroženi objekti osetljivi na

izazivanje požara,

- upozoriti izazivače nereda (preko zvučnika) na predstojeća dejstva HS sa

pozivom da obustave izazivanje nereda i

- na ugroženom području imati u pripravnosti jednu ili više sanitetskih ekipa sa

vozilima (broj zavisi od razmera nereda) sa zadatkom da u slučaju potrebe ukazuju

prvu pomoć kontaminiranim osobama.

Page 14: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

U slučaju da su apeli za prestanak izazivanja nereda bezuspešni, primenu HS

(prevashodno termogeneratorskog načina dejstva sem u situacijama kada su snage za

suzbijanje nereda u direktnom kontaktu sa masom) obaviti na sledeći način:

- utvrditi da li su ispunjeni propisani zakonski uslovi za upotrebu, da li postoji

naređenje za upotrebu HS, da li ovih sredstava ima dovoljno i da li je ljudstvo obučeno

za njihovu upotrebu,

- odrediti mesto sa koga će se HS upotrebiti, vodeći pritom računa da ne budu

ugroženi objekti ili mesta osetljiva na požar i slični objekti,

- ljudstvo koje upotrebljava HS snabdeti dovoljnim brojem sredstava (ručnih i

lansirnih bombi, hemijskih metaka) i uputiti na mesto sa kojeg će se sredstva primeniti,

a ostale delove jedinice koji učestvuju u intervenciji (grupa za zaprečavanje, prvu

pomoć i hvatanje...) rasporediti na predviđenim mestima,

- neposredno pre primene narediti stavljanje zaštitnnih maski u zaštitni položaj,

- ljudstvo određeno za primenu HS postaviti po mogućstvu na stranu sa koje

vetar duva prema izazivačima nereda,

- prema veličini prostora na kome će se bombe primeniti i njegovim

karakteristikama, odrediti količinu HS za primenu (zavisno od raspoloživih sredstava-

mase HM), vodeći računa da se na ugroženom prostoru ne stvaraju nepotrebno visoke, i

opasne koncentracije HM i

- HS po mogućstvu baciti (ili lansirati) jednovremeno formirajući liniju emisije

nadražujućeg dima ispred izazivača nereda.

U zavisnosti od brzine i pravca vetra najadekvatnije je upotrebiti hemijske

bombe bacanjem (ako je vetar umeren i duva prema masi) ili lansiranjem hemjskih

metaka (jednodelnih i trodelnih), lansirnih bombi (jednodelnih i trodelnih) ako duva

jači vetar (frontalni) prema pripadnicima koji intervenišu, potrebno je upotrebiti HS

lansiranjem iza mase.

Upotreba sredstava može se obaviti sa prozora zgrade, sa krova i slično. HS ne

treba bacati ili lansirati direktno na ljude već ispred, tako da se izvrši pokrivanje cilja

preklapanjem dimnih talasa na oko polovini dužine.

Na osnovu toga je moguće prema trenutnim meteo uslovima (pravcu vetra i

stepenu vertikalne stabilnosti) odrediti tip, broj, mesta i rastojanje između sredstava HS

koja će se upotrebiti na najefikasniji način.

Page 15: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

Istovremeno sa upotrebom HS potrebno je vršiti zaštitu linije emisije

nadražujućeg dima upotrebom gumenih metaka koje treba ispucavati ispred izazivača

nereda koji pokušavaju da vrate upotrebljena HS prema pripadnicima koji intervenišu.

Koliki će prostor biti zahvaćen zavisi od pravca i brzine duvanja vetra,

konfiguracije zemljišta i rasporeda objekata na njemu, što uslovljava ukupan broj,

mesto, vrstu i način upotrebe raspoloživih HS. Sa povećanjem brzine vetra treba

povećati broj HS na postojećoj liniji emisije ili vršiti pomeranje linije emisije načelno

napred, pomeranjem linije gde se nalaze pripadnici koji intervenišu.

Međutim neophodno je u takvim slučajevima strogo voditi računa da

koncentracije HM na cilju dejstva ne budu previsoke, da se ostvari željeni efekat i

oblak zahvati čitavu površinu.

Linija emisije nadražujućeg dima ne sme se odrediti na pravcu predviđenom

za razilaženje mase ljudi, već se moraju ostaviti slobodni prolazi. Pri tome pravac vetra

određuje mesto formiranja linije emisije nadražujućeg dima i pravce za razilaženje

mase.

U slučaju da je vetar slabog intenziteta ili ga uopšte nema HS treba

upotrebljavati lansiranjem ili bacanjem u prostor gde se nalazi masa.

Po aktiviranju i dejstvu HS na cilju treba preduzeti ostala aktivna dejstva radi

iskorišćavanja efekata u skladu sa dobijenim zadacima. Potrebno je sačekati da se vide

efekti dotadašnje primene HS i u slučaju da dođe do razlaza izazivača nereda ne

ponavljati primenu, u slučaju da do toga ne dođe, ponoviti primenu HS uz korekciju u

odnosu na njihovu liniju bacanja i pravac vetra. Sanitetska ekipa će u međuvremenu

ukazivati pomoć učesnicima nereda.

U situacijama kada se radi o velikoj masi ljudi, cilj snaga za suzbijanje nereda je

da pokrene masu u određenom pravcu, obično u suprotnom od zone nemira. Protiv

masa velikog obima, HS se obično upotrebljavaju radi delovanja po prostoru okupljanja

dimom jakog nadražujućeg dejstva da bi se postiglo razbijanje mase po delovima. Kada

se dostigne odgovarajuća efikasna koncentracija HM, snage za kontrolu nereda moraju

da je održavaju do trenutka rasturanja mase.

Snage za kontrolu nereda moraju imati detaljno razrađen plan još u fazi

pripreme za dejstvo radi iskorišćavanja efekata HS. Vidni pravci bežanja sprečavaju

paniku i okršaje do kojih može doći pri pokušaju mase da nađe izlaz. Poželjno je da se

preko razglasa izvrši obraćanje masi radi upućivanja na moguće pravce razilaženja. U

toku dejstva može se ukazati potreba za angažovanjem ljudstva iz rezerve u samoj zoni

Page 16: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

dejstva da bi se razbile preostale grupe, sprečila pregrupisavanja, ili sprečile dalje

nezakonite aktivnosti razbijenih grupa.

Razbijene grupe brojnog stanja od 25-50 ljudi mogu se okupiti tokom nereda i

bacati različite predmete. Snage na pomoćnim pravcima mogu upotrebiti HS manje

jačine radi razbijanja manjih grupa i privremenog sprečavanja daljih nereda. Ovo

korišćenje HS manje jačine omogućava da brojno manji sastav pripadnika službe

razbije grupu bez angažovanja većeg broja ljudi i sredstava. Ograničenoj upotrebi HS

mora prethoditi pažljiva procena sastava i raspoloženja grupe. Ukoliko je grupa veoma

agresivna ili sklona nasilju, mala količina HS samo može izazvati napad na pripadnike

službe koje su u manjini po broju ljudstva. Nakon suzbijanja unutrašnjih nereda

potrebno je pokupiti ostatke primenjenih HS radi uništenja, a prostor oprati vodom

šmrkovima i cisternama.

Radi suzbijanja otpora i pobune (prevashodno u zatvorenim prostorima)

mogu se primenjivati HS koja sadrže malu količinu HM aktivnog dejstva.

Dejstvo za suzbijanje otpora-pobune obavlja se iznenadno bacanjem (ili

ubacivanjem) HS eksplozivnog načina dejstva ili sa termogeneratorskim načinom

dejstva sa malim količinama HM (maksimalno 30 g), u prostor koji je zaposednut

licima koja pružaju otpor (pobunjenim licima) uz jednovremeni upad u taj prostor i uz

istovremenu spremnost za primenu i drugih sredstava prinude (prevashodno fizičke

snage i gumene palice) radi bezuslovnog suzbijanja otpora-pobune.

Nakon savladavanja otpora, pod obezbeđenjem, pomoć se ukazuje i licima koja

su pružila otpor ili su učestvivali u pobuni. Posle obavljene akcije sakupljaju se ostaci

primenjenih HS radi uništenja i pristupa se dekontaminaciji kontaminiranih prostora.

Upotreba HS u vanrednom stanju u zavodima - barikada sa i bez talaca

Prilikom neposrednog upada u objekat, najsvrsishodnija je upotreba bombe

BRS M79 AF-1 a prilikom pretresa spratova, efekat dimnog talasa bombi BRS AG-1,

RBM404 i RBM2. Mogu se primeniti samostalno ili u kombinaciji sa šok i fleš

bombama. U zavisnosti od karakteristika objekta biraće se načini upada (na vrata, kroz

pozor, preko krova...) i primene raspoloživih HS. Upad na vrata i prozore je najčešći.

Od mera predostrožnosti u ovakvim situacijama preduzeti:

Page 17: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

- evakuaciju-udaljavanje osuđenih koji ne učestvuju u pobuni iz objekta ili

prostora na kome se nalaze osobe koje pružaju otpor ili su učesnici pobune,

- ustanoviti da li lica koja pružaju otpor (pobunjena lica) kod sebe drže taoce,

- pored interventne grupe u spremnosti držati sanitetsku ekipu sa vozilom i

sredstvima za ukazivanje opšte medicinske pomoći kao i pomoći kontaminiranim,

- ako grupa koja pruža otpor (pobunjena grupa) kod sebe drži taoce, u

interventnoj grupi imati i posebno određeno ljudstvo za spasavanje talaca,

- ako se ljudstvo koje pruža otpor (pobunjeno ljudstvo) nalazi zabarikadirano u

zatvorenom objektu, onda deo ljudstva iz interventne grupe (za upad u objekat) mora

biti zaštićeno izolacionim aparatima. Ostalo ljudstvo mora biti zaštićeno zaštitnim

maskama.

Koordinisano sa upotrebom HM treba vršiti upotrebu gumenih metaka

ispaljivanjem ispred izazivača nereda. Tokom akcije, u slučaju da se pod kontrolom lica

koja pružaju otpor nalaze taoci, određena lica iz interventne grupe oslobađaju taoce,

izvode ih (ili iznose) iz kontaminiranog prostora i predaju sanitetskoj ekipi radi

ukazivanja odgovarajuće pomoći. Prilikom suzbijanja otpora agresivnih pojedinaca

svrsishodna je upotreba hemijskog spreja.

Pripadnici službe koji izvode akciju po dolasku do objekta munjevito razbija

prozor ili vrata (puškom, snagom tela, nogom...), ubacuje BRS M79 AF-1 i nakon 4-5

sekunde vrši se upad grupe za savladavanje otpora u prostoriju i upotrebom sredstava

prinude (fizičke snage i gumene palice) vrši se izdvajanje grupe osuđenih lica, vodeći

računa o bezbednosti talaca.

Prilikom upada i ubacivanja BRS M79 AF-1, moguće je koristiti sve otvore radi

postizanja najvećeg iznenađenja.Ako se upad vrši preko terasa i krova objekta,

neposredno pre upada ubacuju se BRS M79 AF-1 u prostoriju sa jedne strane a upad

grupe za savladavanje otpora po mogućnosti sa druge strane ili kroz drugi prozor ili

vrata kako bi se pažnja osuđenih usresredila na mesto ubacivanja bombi.

Prilikom pretresa spratova i dugačkih hodnika, poželjno je svaki sprat

predhodno pokriti dejstvom HS termogeneratorskog načina dejstva (izbor vršiti prema

konkretnim uslovima i situaciji), sačekati efekte dejstva i uskladiti aktivna dejstva

shodno dejstvu skrivenih lica i ostvarenih efekata.

Upotreba HS u vanrednom stanju u zavodima - bekstva većeg broja

osuđenih lica,

Page 18: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

HS se mogu upotrebiti:

- radi otkrivanja, blokade, hvatanja skrivenih odbeglih osuđenih lica,

- radi pretrage i pretresa pojedinih prostorija i objekata,

- radi isterivanja iz skrovišta i otkrivanja grupa i pojedinaca,

- radi kontaminacije mogućih pravaca bekstva,

Primena HS u pretrazi i pretresu terena i objekata obavlja se sistematski,

primenom odgovarajućih sredstava eksplozivnog i termogeneratorskog principa dejstva

koordinisano sa ostalim aktivnim dejstvima za hvatanje.

Za pretragu i pretres većih prostora, svrsishodnija je upotreba HS

tremogeneratorskog principa dejstva. U tom smislu najpogodnija je upotreba hemijskih

ručnih bombi na kraćim rastojanjima (do 50 m) kao i lansirnih bombi (jednodelnih i

višedelnih) na rastojanjima do 200 m. Za pretres terena na rastojanjima od 50-150 m

efikasno se može upotrebiti i hemijska municija iz hemijske puške ili pištolja.

Pripadnici službe koji vrše pretres, upotrebljavaće ručne bombe bacanjem (na

manjim rastojanjima) ili lansiranjem lansirnih bombi (na većim rastojanjima) tako da se

dejstvom dimnog talasa zahvati prostor koji se neposredno treba pretražiti (npr.

zemljište obraslo visokom travom, žbunje, udubljenja...). U zavisnosti od veličine

prostora koji je potrebno pokriti dejstvom dimnog talasa, lice koje upotrebljava-rukuje

HS, potrebno je da za svaku konkretnu situaciju izvrši izbor upotrebe najoptimalnijeg

sredstva.

Lica koja se skrivaju na ovako kontaminiranom prostoru, a nisu zaštićena

zaštitnom maskom, odaće prisustvo kašljem, kijanjem i pokušajem bekstva. Pre

prelaska na sledeći prostor, poželjno je sačekati efekte dejstva bombi u spremnosti za

hvatanje lica koja pokušavaju bekstvo.

Ako u toku ovih radnji nema padavina, a tlo i vegetacija nisu vlažni, efikasno je

primeniti HS eksplozivnog tipa (BRS M79 AF-1 i MTHŠ M83E).

Prilikom pretrage i pretresa zatvorenih i delimično zatvorenih objekata (zgrade,

tuneli, hodnici) najefikasnija je upotreba hemijskih bombi male mase (RBM 2,

RBM404) direktnim ubacivanjem. Dim ili čestice HM rasprostiru se po unutrašnjosti

primoravajući skrivena lica da kašljem i kijanjem odaju svoje prisustvo, odnosno da se

bekstvom i izlaskom iz takvih objekata spašavaju. Sva mesta koja mogu da posluže za

izlaz i bekstvo lica iz takvih objekata moraju biti pokrivena sopstvenim snagama radi

hvatanja.

Page 19: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

Neka iskustva prilikom upotrebe HS

Iz dosadašnjih situacija primene HS, mogu se sistematizovati odgovarajuća

iskustva:

Proces komandovanja u toku upotrebe je otežan zbog nošenja zaštitne maske, što se

prevazilazi uvođenjem fonične zaštitne maske sa indeksom razumljivosti 85%.

Za upotrebu u zatvorenim objektima se pokazalo efikasnijim upotreba hemijskih

bombi male mase i hemijskih metaka kao i probojnih hemijskih projektila, a na

otvorenom prostoru su znatno efikasnija sredstva koja se lansiraju na daljine preko

100 m i sredstava sa većom masom punjenja HM (hemijske bombe veće mase,

lansirne hemijske bombe).

Česti su slučajevi nedovoljne pripremljenosti i neobučenosti ljudstva u korišćenju

zaštitnih sredstava i neravnomernog i nesinhronizovanog disanja ispod zaštitne

maske.

U nekim slučajevima sa sa upotrebom HS nisu koordinisano upotrebljavana

sredstva za kontrolu i izolaciju udarom (gumeni meci) pa su sredstva vraćena prema

jedinici koja je vršila intervenciju, bez ostvarivanja značajnijih efekata.

Sredstva termogeneratorskog tipa razvijaju visoku temperaturu koja je u izvesnom

broju slučajeva izazvala požare na upotrebljenim objektima.

Upotreba je dosta retka zbog realativno visoke cene, nedovoljne obučenosti i retkog

zanavljanja imajući u vidu da je vek trajanja ovih sredstava 3-5 godina.

U velikom broju slučajeva efekti upotrebe ovih sredstava nisu eksploatisani zbog

neisplanirane koordinacije u fazi pripreme za izvršenje dobijenog zadatka.

Obuka za korišćenje se svodi na teorijsku obuku bez dovoljnog praktičnog

uvežbavanja u upotrebi i načinima zaštite.

Prisutno je nepoznavanje ove vrste sredstava, karakteristika njihovog dejstva,

efekata koje ostvaruju i njihovih mogućnosti.

Upotreba sredstava se u velikom broju slučajeva svodila na pojedinačne slučajeve,

bez adekvatnih proračuna što je uslovljavalo veliki utrošak, bez ostvarivanja

značajnijih efekata.

Zaštita i zaštitna sredstva

Obzirom na tipove sredstava i sastav njihovog punjenja, osnovne mere zaštite

moraju biti usmerene na sprečavanju izazivanja eksplozije, požara i prateće

Page 20: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

kontaminacije pri skladištenju, transportu ili bilo kakvom obliku manipulacije, kao i

sprečavanju mogućnosti da sredstva dospeju u nepoželjne ruke. Pristup u prostorije

skladišta dozvoljen je samo ovlašćenim licima. Osobe kojima je povereno čuvanje

sredstava ili kojima su sredstva izdate na upotrebu, moraju poznavati taktičko-tehničke

karakteristike sredstava, način rukovanja, postupke u slučaju akcidenata i način

ukazivanja prve pomoći. Za slučaj potrebe, na dostupnom mestu kraj skladišta imati

pripremljena zaštitna sredstva i materije za dekontaminaciju. Izdavanje sredstava na

upotrebu obavljati samo na osnovu propisane dokumentacije uz vođenje odgovarajuće

evidencije o izdavanju i utrošku. Kod upotrebe sredstava i kretanja preko

kontaminiranih prostora obavezno je korišćenje zaštitne maske. Kod sakupljanja delova

aktiviranih sredstava sa zemljišta posle dejstava, kod radova na dekontaminaciji ili

uništenju sredstava, obavezno je korišćenje zaštitne maske i zaštitnih rukavica, a po

potrebi i zaštitnih čizama. Nije dozvoljeno držanje sredstava u skladištu izvan

originalnog pakovanja, a pri čuvanju na upotrebi kod pojedinaca, izvan kontejnera. Nije

dozvoljeno obuku upotrebom HS obavljati u blizini naselja, nastanjenih objekata i

komunikacija. Udaljenost od takvih objekata treba da je minimalno 2 km. Nije

dozvoljeno tokom obuke upotrebljavati HS u zatvorenom prostoru, niti ih bacati u

blizini ljudi (zona sigurnosti minimalno-50 m). Prostor na kome se obavlja obuka

obavezno obezbediti da bi se sprečio pristup nepozvanih lica i stoke. Radi sprečavanja

izazivanja požara tokom obuke sa HS, ne treba ih upotrebljavati na mestima gde se

nalazi lako zapaljiv materijal. Po završenoj obuci sakupiti delove upotrebljenih

sredstava i zakopati ih. Zemljište oko mesta aktiviranja HS posle završene upotrebe

dekontaminirati prskanjem odgovarajućim rastvorom za dekontaminaciju i prskanjem

vodom.

U slučaju akcidenta tokom skladištenja ili transporta (aktiviranje sredstava uz

eksploziju, pojava požara...) preduzeti sledeće:

- dati uzbunu,

- blokirati prilaze mestu akcidenta,

- preduzeti mere lokalizacije opasnosti,

- ukazati prvu pomoć eventualno povređenim ili kontaminiranim osobama i

- preduzeti mere za potpuno otklanjanje opasnosti.

Uzbuna se daje da bi se ljudstvo u okolini upoznalo o nastanku opasnosti, a radi

preduzimanja zaštitnih mera i eventualne evakuacije sa pravca rasprostiranja

nadražujućeg dimnog talasa. Blokiranje prilaza mestu akcidenta obavlja se za

Page 21: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

sprečavanje kontaminacije lica koja ne učestvuju u intervenciji na objektu akcidenta, i

radi sprečavanja mogućnosti nekontrolisanog odnošenja sredstava. Lokalizacija

opasnosti postiže se upotrebom vatrogasnih aparata i vode radi gašenja i lokalizacije

požara. Ulazak u prostorije u kojima se desio akcident dozvoljen je samo licima pod

kompletnom zaštitnom opremom i izolacionim aparatom i izolacionom zaštitnom

maskom. Posle lokalizovanja požara preduzeti mere za dekontaminaciju

kontaminiranog prostora (prostorije skladišta, vagona, vozila, dela puta i slično) uz

upotrebu odgovarajućih rastvora za dekontaminaciju i naknadnim pranjem vodom.

Prostorije, transportno sredstvo, deo puta i drugo što je pri akcidentu kontaminirano,

odobriti posle dekontaminacije za upotrebu tek nakon izvršene kontrole uspešnosti

dekontaminacije. Poželjno je da se takve prostorije višednevno provetravaju, a zatim i

okreče.

Imajući u vidu da HS ispoljavaju prostorno dejstvo, te da se dejstva izvode u

kontaminiranoj amosferi, njihovim efektima mogu biti zahvaćena i lica koja ih

primenjuju. Zato je neophodno da se koriste odgovarajuća zaštitna sredstva. U tom

smislu u zavisnosti od stepena kontaminacije i vrste upotrebljenih sredstava zaštite

mogu se ostvariti četiri nivoa zaštite i to:

- I nivo zaštite zaštitna maska bez ostalih sredstava zaštite.

- II nivo zaštite zaštitna maska, zaštitni ogrtač,

zaštitne rukavice i zaštitne čarape.

- III nivo zaštite zaštitna maska, filtrujuće zaštitno odelo,

zaštitne rukavice i zaštitne čarape.

- IV nivo zaštite zaštitna maska, izolujuće zaštitno odelo,

zaštitne rukavice i zaštitne čarape.

U uslovima primene HS potpunu i efikasnu zaštitu je moguće ostvariti već u

prvom stepenu zaštite pravovremenom upotrebom odgovarajućeg tipa zaštitne maske.

Upotreba zaštitne maske predstavlja ujedno i osnovno sredstvo zaštite korisnika HS.

Dekontaminacija

Dekontaminaciju ljudi, životinja, unutrašnjih površina objekata i površina

predmeta preduzimati samo u slučaju kontaminacije praškastom formulacijom HM.

Dekontaminaciju realizovati uklanjanjem praškaste HM mehaničkim putem

(metlama, četkama) i njegovom hemijskom neutralizacijom odgovarajućim rastvorom

za dekontaminaciju (najpoželjnije 10% rastvorom natrijum-hidroksida).

Page 22: UPOTREBA HEMISKIH SREDSTAVA

Dekontaminaciju tela sprovesti kupanjem vodom i sapunom, vodeći računa da voda ne

u|e u usta.

Dekontaminaciju TMS realizovati protiranjem ili pranjem i prskanjem

odgovarajućim rastvorom za dekontaminaciju (najpoželjnije 10% rastvorom natrijum-

hidroksida). Posle dekontaminacije površine MTS očistiti, posušiti a metalne i

neobojene delove podmazati. Odeća i oprema dekontaminiraju se provetravanjem u

trajanju od 30-60 minuta izlaganjen odeće na otvorenom prostoru, po mogućstvu na

mestu sa promajom. Kada se ne može ostvariti dekontaminacija provetravanjem,

izvršiti pranje odeće sapunom ili deterdžentom. Odeća i oprema kontaminirana

dejstvom dimnog talasa dekontaminira se stajanjem ljudstva na promaji 10-15 minuta.

Dekontaminacija objekata, stambenih zgrada i drugih objekata, sprovodi se

provetravanjem, stvaranjem promaje. Istaložene čestice i aerosoli na zidovima

dekontaminiraju se provetravanjem i protiranjem i pranjem odgovarajućim rastvorima

za dekontaminaciju (najpoželjnije 10% rastvorom natrijum-hidroksida). Nakon toga je

poželjno takve prostorije okrečiti. Atmosfera, hrana, voda i zemljište se u načelu ne

dekontaminiraju. Izuzetno se dekontaminira zemljište prskanjem (cisternom ili

korišćenjem drugih ure|aja pod pritiskom) odgovarajućim rastvorom za

dekontaminaciju (najpoželjnije 10% rastvorom natrijum-hidroksida) i ambalažirana

hrana i to:

- mesta na zemljištu gde su HS dejstvovale,

- površine limenki sa hranom, dobro zatvorene metalne, staklene, keramičke i

staklene posude, kao i spoljne površine kartonske i plastične ambalaže u kojima je

hrana ili voda bila zaštićena.

Za dekontaminaciju prostorija ili sredstava (ako posoji potreba) nakon upotrebe

HS (upotrebom materija za dekontaminaciju) potrebno je koristiti zaštitna sredstva II-

IV nivoa zaštite.

Izolujuća zaštitna maska i aparat namenjeni su za zaštitu organa za disanje, lica

i očiju od prisustva visokih koncentracija HM. Koristi se u atmosferi sa visokim

koncentracijama HM gde dolazi do brzog zasićenja i proboja cedila zaštitne maske kao

i u atmosferi gde je koncentracija kiseonika manja od 17%. Princip funkcionisanja se

zasniva na upotrebi vazduha koji se nalazi pod pritiskom u čeličnim bocama ili

regeneracijom na bazi iskorišćenja postojeće rezerve kiseonika i adsorpcije izdahnutog

ugljen-dioksida.