of 6 /6
Upotreba RSS kanala Upotreba RSS kanala Rezultati ankete sprovedene online dana 22.12.2012. Sandra Kravić, agencija za digitalni marketing Šnajderaj [email protected] www.snajderaj.com

Upotreba RSS kanala

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rezultati ankete o upotrebi RSS kanala (decembar 2011.)

Text of Upotreba RSS kanala

  • 1. Upotreba RSS kanalaRezultati ankete sprovedene online dana 22.12.2012.Sandra Kravi, agencija za digitalni marketing najderaj [email protected] www.snajderaj.com

2. Da li Vam je poznat termin "RSS Feed"?9%DaNe91%Oekivano, najvei procenat i to ak 91% -anketiranih poznaje termin RSS Feed. 3. Da li koristite "RSS Feed" za praenje objava sa veb sajtova? Da, to mi je jedini nain na koji pratim objave 10% 20% Da, kao jedan od naina na koji pratim objave 11% Nisam do sada koristio/koristila, ali u poeti59% Nisam do sada koristio/la i ne planiram da ponemUkupno 69% anketiranih se izjasnilo da koristi RSS kanal zapraenje objava sa veb sajtova, jo 11% se izjasnilo da do sadanije koristilo, ali planira, dok 20% nije do sada koristilo, i neplanira upotrebu RSS kanala. 4. Koliko (okvirno) pratite RSS objava (veb sajtova putemnjihovih RSS kanala)?17%Nijedan 30% 1-5 veb sajtova22%6-15 veb sajtova15%do 50 veb sajtova16% vie od 50 veb sajtovaProcenat anketiranih iji je odgovor da ne prati nijednu RSS objavu(30%) se podudara sa rezultatima na prethodno pitanje, gde je 31%odgovorilo da nije do sada koristilo RSS kanal.Do 15 objava prati ukupno 31% anketiranih, 22% je onih koji pratedo 50 objava, a 17% anketiranih prati vie od 50 veb sajtova putemnjihovog RSS kanala. 5. Da li koristite Google Reader ili neki slian agregator RSSkanala? 19% Da, Google Reader 12% Da, neki drugi54% Ne, ali u poeti Ne i ne planiram 15%Ukupno 69% anketiranih koristi agregator RSS sadraja kako bipratili objave, a ak 54% u tu svrhu koristi Google Reader.Oni koji ne koriste nijedan agregator, ali planiraju da ponu saupotrebom ine 12% anketiranih, dok je 19% onih koji neplaniraju upotrebu RSS agregatora . 6. Koliko esto proveravate agregator RSS?Svakodnevno34% 39%Nekoliko putanedeljnoNekoliko putameseno 8% Nikad19%Agregator RSS svakodnevno proverava 39%, dok njih 19% ini to nekoliko putanedeljno, a 8% nekoliko puta meseno.Procenat onih koji nikada (do sada) nisu proveravali agregator RSS (34%) se manje-vie podudara sa procentom onih koji ne koriste (31%) taj vid praenja objava (19%onih koji to i ne planiraju da ponu + 12% onih koji do sada nisu koristili, ali imaju uplanu).