6
Upotreba RSS kanala Upotreba RSS kanala Rezultati ankete sprovedene online dana 22.12.2012. Sandra Kravić, agencija za digitalni marketing Šnajderaj [email protected] www.snajderaj.com

Upotreba RSS kanala

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rezultati ankete o upotrebi RSS kanala (decembar 2011.)

Citation preview

Page 1: Upotreba RSS kanala

Upotreba RSS kanalaUpotreba RSS kanala

Rezultati ankete sprovedene online dana 22.12.2012.

Sandra Kravić, agencija za digitalni marketing Š[email protected]

Page 2: Upotreba RSS kanala

9%

Da li Vam je poznat termin "RSS

Feed"?

Da

Ne

91%

Očekivano, najveći procenat – i to čak 91% -

anketiranih poznaje termin RSS Feed.

Page 3: Upotreba RSS kanala

10%

11%

20%

Da li koristite "RSS Feed" za praćenje objava sa veb

sajtova?

Da, to mi je jedini način na koji

pratim objave

Da, kao jedan od načina na

koji pratim objave

Nisam do sada

koristio/koristila, ali ću početi

59%

koristio/koristila, ali ću početi

Nisam do sada koristio/la i ne

planiram da počnem

Ukupno 69% anketiranih se izjasnilo da koristi RSS kanal za

praćenje objava sa veb sajtova, još 11% se izjasnilo da do sada

nije koristilo, ali planira, dok 20% nije do sada koristilo, i ne

planira upotrebu RSS kanala.

Page 4: Upotreba RSS kanala

30%

22%

17%

Koliko (okvirno) pratite RSS objava (veb sajtova putem

njihovih RSS kanala)?

Nijedan

1-5 veb sajtova

6-15 veb sajtova

do 50 veb sajtova15%

16%

do 50 veb sajtova

više od 50 veb sajtova

Procenat anketiranih čiji je odgovor da ne prati nijednu RSS objavu

(30%) se podudara sa rezultatima na prethodno pitanje, gde je 31%

odgovorilo da nije do sada koristilo RSS kanal.

Do 15 objava prati ukupno 31% anketiranih, 22% je onih koji prate

do 50 objava, a 17% anketiranih prati više od 50 veb sajtova putem

njihovog RSS kanala.

Page 5: Upotreba RSS kanala

54%

15%

12%

19%

Da li koristite Google Reader ili neki sličan agregator RSS

kanala?

Da, Google Reader

Da, neki drugi

Ne, ali ću početi

Ne i ne planiram15%

Ne i ne planiram

Ukupno 69% anketiranih koristi agregator RSS sadržaja kako bi

pratili objave, a čak 54% u tu svrhu koristi Google Reader.

Oni koji ne koriste nijedan agregator, ali planiraju da počnu sa

upotrebom čine 12% anketiranih, dok je 19% onih koji ne

planiraju upotrebu RSS agregatora .

Page 6: Upotreba RSS kanala

39%34%

Koliko često proveravate agregator RSS?

Svakodnevno

Nekoliko puta

nedeljno

Nekoliko puta

mesečno

Nikad

19%

8% Nikad

Agregator RSS svakodnevno proverava 39%, dok njih 19% čini to nekoliko puta

nedeljno, a 8% nekoliko puta mesečno.

Procenat onih koji nikada (do sada) nisu proveravali agregator RSS (34%) se manje-

više podudara sa procentom onih koji ne koriste (31%) taj vid praćenja objava (19%

onih koji to i ne planiraju da počnu + 12% onih koji do sada nisu koristili, ali imaju u

planu).