of 32 /32
POŁĄCZENIA KOŚCI Połączenia kości wspólnie z układem szkieletowym tworzą bierne narządy ruchu Połączenia te dzielimy na: - połączenia ścisłe - połączenia wolne, czyli stawy

POŁĄCZENIA KOŚCI · Staw kolanowy - Articulatio genus - głowę tworzą kłykcie kości udowej a panewkę kłykcie kości piszczeloweji rzepka Dodatkowe elementy stawu to: - łąkotka

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of POŁĄCZENIA KOŚCI · Staw kolanowy - Articulatio genus - głowę tworzą kłykcie kości udowej a...

 • POŁĄCZENIA KOŚCI

  Połączenia kości wspólnie z układem

  szkieletowym tworzą bierne narządy ruchu

  Połączenia te dzielimy na:

  - połączenia ścisłe

  - połączenia wolne, czyli stawy

 • POŁĄCZENIA ŚCISŁEDzielą się na:

  - więzozrosty – jest to połączenie, w którym

  materiałem łączącym jest tkanka łączna

  - chrząstkozrosty – stanowią połączenie, w

  którym materiałem łączącym jest chrząstka

  /połączenie trzonów kręgów za pomocą krążka

  międzykręgowego/

  - kościozrosty – powstają wskutek skostnienia

  więzozrostów i chrząstkozrostów /kość

  krzyżowa, która powstała ze skostnienia

  połączeń kręgów krzyżowych/

 • WIĘZOZROSTY

  Zaliczmy:

  - szwy – występują pomiędzy kośćmi czaszki

  - wklinowanie – stanowi umocowanie zęba w zębodole

  - błony międzykostne – łączą sąsiadujące kości

  - więzadła – w kręgosłupie łączące sąsiednie kręgi ze sobą

 • POŁĄCZENIA WOLNE

  STAW /ARTICULATIO/ jest ruchomym

  połączeniem dwu lub większej liczby kości

  Wyróżniamy w nim:

  - stałe składniki stawu

  - niestałe składniki stawu

 • STAŁE SKŁADNIKI STAWU

  Występują w każdym stawie i do nich

  zaliczamy:

  - powierzchnie stawowe, które stanowią

  główkę i panewkę pokryte chrząstką stawową.

  Powierzchnia stawowa wypukła stanowi

  główkę a wklęsła panewkę

  - jama stawowa – jest włosowatą szczeliną

  wypełniona mazią, która znajduje się pomiędzy

  powierzchniami stawowymi i objęta od

  zewnątrz torebką stawową

 • STAŁE SKŁADNIKI STAWU

  - torebka stawowa – jest błoną, która łączy ze sobą

  końce kości i otacza staw odgraniczając go od

  otoczenia.

  Składa się:

  - błony włóknistej, która stanowi warstwę zewnętrzną,

  mocniejszą i utrzymuje końce kości w prawidłowym

  położeniu względem siebie

  - błony maziowej, która stanowi warstwę wewnętrzną,

  cienką i wydziela maź stawową wypełniającą jamę

  stawową. Maź zwilża powierzchnie stawowe i w ten

  sposób zmniejsza tarcie przy wykonywaniu ruchów w

  stawie

 • NIESTAŁE SKŁADNIKI STAWUWięzadła stawowe – są to pasma łącznotkankowe,

  które wzmacniają torebkę stawową i hamują zbyt

  rozległe ruchy w stawie.

  Obrąbki stawowe – są to pasma chrząstki włóknistej,

  które przyczepiają się do brzegu panewki i ją

  pogłębiają,gdy ta panewka jest zbyt płytka w stosunku

  do silnie wypukłej główki.

  Krążki i łąkotki stawowe – są to płytki chrząstki

  włóknistej, które całkowicie /krążki/ lub częściowo

  /łąkotki/ rozdzielają jamę stawu. Występują w tych

  stawach, w których powierzchnie stawowe są

  niedopasowane do siebie i wzmacniają stabilność

  stawu

 • POŁĄCZENIA KRĘGOSŁUPA

  Wyróżniamy połączenia ścisłe:

  - więzozrosty

  - chrząstkozrosty

  - kościozrosty

  Połączenia ruchome

  - stawy międzykręgowe

 • WIĘZOZROSTYTworzą więzadła kręgosłupa.

  Wyróżniamy:

  - więzadła długie, które biegną

  wzdłuż całego kręgosłupa i

  zaliczmy:

  a) więzadło podłużne przednie

  i tylne

  b) więzadło nadkolcowe

  - więzadła krótkie – łączą ze

  sobą jednakowe elementy dwu

  sąsiadujących kręgów i

  zaliczmy:

  a) więzadła żółte

  b) więzadła międzypoprzeczne

  c) więzadła międzykolcowe

 • CHRZĄSTKOZROSTY

  Są utworzone przez:

  - krążki międzykręgowe

  /discus intervertebralis/,

  które łączą ze sobą trzony

  sąsiadujących kręgów.

  Pierwszy krążek znajduje

  się między 2 a 3 kręgiem

  szyjnym a ostatni między

  kręgiem lędźwiowym a

  podstawą kości krzyżowej

 • KRĄŻEK MIĘDZYKRĘGOWY –

  DISCUS INTERVERTEBRALIS

  Utworzony jest z tkanki

  chrzęstnej i składa się:

  - pierścienia

  włóknistego,

  położonego obwodowo

  - jądra miażdżystego,

  półpłynnego,

  położonego centralnie

 • KOŚCIOZROSTY

  Są następstwem

  skostnienia więzozrostów

  i chrząstkozrostów.

  Przykładem jest kość

  guziczna lub kość

  krzyżowa

 • STAWY MIĘDZYKRĘGOWE

  W stawach tych łączą się powierzchnie stawowe dolnepołożone na wyrostkach stawowych dolnych kręgu wyżej leżącego z powierzchniami stawowymi górnymi położonych na wyrostkach stawowych górnych kręgu niżej leżącego

 • KRZYWIZNY KRĘGOSŁUPA

  Lordoza szyjna

  Kyfoza piersiowa

  Lordoza lędźwiowa

  Kyfoza krzyżowa

 • Połączenie kręgosłupa z czaszką

  Staw górny głowy -

  staw szczytowo-

  potyliczny /połączenie

  kręgu szczytowego z

  kością potyliczną/

  Staw dolny głowy -

  staw szczytowo-

  obrotowy /połączenie

  kręgu szczytowego z

  kręgiem obrotowym

 • CZASZKA - CRANIUM

  Połączenia ścisłe:

  - więzozrosty

  a) szwy

  b) ciemiączka /nieparzyste:

  przednie i tylne oraz parzyste:

  przednio-boczne i tylno-boczne/

  c) wklinowanie - osadzenie zęba

  w zębodole

  - chrząstkozrosty - występują

  między kośćmi podstawy czaszki

  - kościozrosty - skostnienie

  szwów

  Połączenia wolne:

  - staw skroniowo-żuchwowy

 • KLATKA PIERSIOWA -THORAX

  Połączenia:

  - staw mostkowo -

  żebrowy /chrząstki

  żebrowe łączą się z

  wcięciami żebrowymi

  mostka/

  - staw żebrowo-

  kręgowy /głowa i guzek

  żebra łączą się z dołkami

  żebrowymi trzonu i

  wyrostków poprzecznych

  kręgów piersiowych/

 • POŁĄCZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ

  Stawy obręczy:

  - staw mostkowo -

  obojczykowy- utworzony

  przez wcięcie obojczykowe

  mostka i koniec mostkowy

  obojczyka

  - staw barkowo -obojczykowy

  - utworzony przez wyrostek

  barkowy łopatki i koniec

  barkowy obojczyka

  W obu stawach występują

  krążki stawowe zwiększające

  ich ruchomość

 • POŁĄCZENIA KOŃCZYNY GÓNEJStawy wolnej kończyny:

  - staw ramienny - articulatio

  humeri - utworzony jest przez

  wydrążenie stawowe łopatki

  pogłębione przez obrąbek

  stawowy oraz przez głowę

  kości ramiennej

  Czynnościowo jest to staw

  kulisty wolny i wykonujemy

  następujące ruchy:

  - zginanie i prostowanie

  - odwodzenie i przywodzenie

  - obwodzenie

  - ruchy obrotowe /nawracanie i

  odwracanie/

 • POŁĄCZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ

  Stawy wolnej kończyny:

  - staw łokciowy -

  articulatio cubiti - składa

  się z trzech stawów :

  1. Staw ramienno-łokciowy

  2. Staw ramienno-

  promieniowy

  3. Staw promieniowo-

  łokciowy bliższy

 • STAW ŁOKCIOWY - A. CUBITI

  Ad.1 głowę tworzy bloczek

  kości ramiennej a panewkę

  wcięcie łokciowe kości

  łokciowej

  Ad.2 głowę tworzy główka

  kości ramiennej a panewkę

  dołek głowy kości

  promieniowej

  Ad.3 głowę tworzy obwód

  stawowy głowy kości

  promieniowej a panewkę

  wcięcie promieniowe na

  kości łokciowej

 • POŁĄPCZENIA KOŚCI

  PRZEDRAMIENIAStaw promieniowo-

  łokciowy bliższy

  Staw promieniowo-

  łokciowy dalszy

  Błona międzykostna

  przedramienia -

  więzozrost przedramienia

  Oba stawy czynnościowo

  należą do stawów

  obrotowych -

  wykonywany ruch jest

  obrotowy

 • STAW PROMIENIOWO-NADGARSTKOWY

  ARTICULATIO RADIOCARPALIS

  - głowę tworzy szereg bliższy kości nadgarstka a panewkę

  powierzchnia stawowa

  nadgarstkowa kości

  promieniowej i krążek

  stawowy

  Czynnościowo jest to staw

  eliptyczny i wykonujemy

  następujące ruchy:

  - zgięcie grzbietowe

  - zgięcie dłoniowe

  - przywodzenie i odwodzenie

  - obwodzenie

 • STAWY RĘKIStaw śródnadgarstkowy

  łączący szereg bliższy kości

  nadgarstka z szeregiem dalsz

  Stawy nadgarstkowo -

  śródręczne - łączące szereg

  dalszy kości nadgarstka z

  podstawami kości śródręcza

  Staw nadgarstkowo -

  śródręczny kciuka jest to staw

  siodełkowaty, ze względu na

  kształt tworzących go

  powierzchni. Dzięki temu

  kciuk posiada zdolność

  przeciwstawienia pozostałym

  palcom.

 • STAWY RĘKI

  Stawy śródręczno-

  paliczkowe utworzone są

  przez głowy kości

  śródręcza i paliczki bliższe

  Stawy międzypaliczkowe

  bliższe i dalsze łączą

  między sobą paliczki

  poszczególnych palców

 • Połączenia kończyny dolnej

  Połączenia obręczy -

  miednica - pelvis

  - więzozrosty /więzadło

  pachwinowe - ligamentum

  inguinale/

  - chrząstkozrosty /spojenie

  łonowe - symphysis

  pubica/

  - kościozrosty - kość

  krzyżowa

  - staw krzyżowo-biodrowy

 • POŁĄCZENIA KOŃCZYNY DOLNEJStaw biodrowy - Articulatio

  coxae

  - głowę tworzy głowa kości

  udowej a panewkę panewka

  kości miednicznej pogłębiona

  o obrąbek panewkowy

  Czynnościowo - staw kulisty

  panewkowy o następujących

  ruchach:

  - zgięcie i prostowanie

  - odwodzenie i przywodzenie

  - obwodzenie

  - obrót: nawracanie i odwracanie

 • POŁĄCZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ

  Staw kolanowy - Articulatio

  genus

  - głowę tworzą kłykcie kości

  udowej a panewkę kłykcie

  kości piszczelowej i rzepka

  Dodatkowe elementy stawu to:

  - łąkotka przyśrodkowa i

  boczna

  Czynnościowo staw zawiasowy

  Ruchy:

  - zgięcie i prostowanie

  - ruchy obrotowe

 • POŁĄCZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ

  Połączenia kości

  podudzia:

  - staw piszczelowo-

  strzałkowy

  - więzozrost

  piszczelowo-strzałkowy

  - błona międzykostna

  podudzia

 • POŁĄCZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ

  Staw skokowo-goleniowy -

  Articulatio talocruralis

  Głowę tworzy bloczek kości

  skokowej a panewkę

  powierzchnia stawowa

  dolna kości piszczelowej i

  powierzchnie stawowe

  kostki przyśrodkowej i

  bocznej:

  Czynnościowo staw

  zawiasowy, wykonujemy

  ruchy:

  - zgięcie i prostowanie

 • POŁĄCZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ

  Stawy stopy:

  - staw skokowo-

  piętowo-łódkowy

  Czynnościowo staw kulisty

  Ruchy:

  -odwracanie z

  przywodzeniem

  - nawracanie z odwodzeniem