of 35 /35
1 Relacje finansowe Państwo kościół Kraków, sierpień 2012

Relacje finansowe Państwo kości ó ł

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Relacje finansowe Państwo kości ó ł. Kraków, sierpień 2012. Relacje finansowe Państwo - kości ó ł. Podstawy prawne : Konstytucja Konkordat Ustawa o stosunku państwa do kościoła katolickiego z dnia 17 maja 1989 r ( z nowelizacjami). Relacje finansowe Państwo - kości ó ł. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Relacje finansowe Państwo kości ó ł

 • * Relacje finansowePastwo koci

  Krakw, sierpie 2012

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Podstawy prawne :KonstytucjaKonkordatUstawa o stosunku pastwa do kocioa katolickiego z dnia 17 maja 1989 r ( z nowelizacjami)

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Konstytucja RP - preambuawszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarwno wierzcy w Boga bdcego rdem prawdy, sprawiedliwoci, dobra i pikna, jak i nie podzielajcy tej wiary, a te uniwersalne wartoci wywodzcy z innych rde, rwni w prawach i w powinnociach wobec dobra wsplnego

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Konstytucja RP rozdz. 1Wadze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowuj bezstronno w sprawach przekona religijnych, wiatopogldowych i filozoficznych, zapewniajc swobod ich wyraania w yciu publicznym. Stosunki midzy pastwem a kocioami i innymi zwizkami wyznaniowymi s ksztatowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezalenoci kadego w swoim zakresie, jak rwnie wspdziaania dla dobra czowieka i dobra wsplnego.

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Konstytucja RP rozdz. 1Stosunki midzy Rzeczpospolit Polsk a Kocioem katolickim okrelaj umowa midzynarodowa zawarta ze Stolic Apostolsk i ustawy. Stosunki midzy Rzeczpospolit Polsk a innymi kocioami oraz zwizkami wyznaniowymi okrelaj ustawy uchwalone na podstawie umw zawartych przez Rad Ministrw z ich waciwymi przedstawicielami.

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Konstytucja RP rozdz. 2 art. 53Kademu zapewnia si wolno sumienia i religii. Wolno religii obejmuje wolno wyznawania lub przyjmowania religii wedug wasnego wyboru oraz uzewntrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitw, uczestniczenie w obrzdach, praktykowanie i nauczanie. Wolno religii obejmuje take posiadanie wity i innych miejsc kultu w zalenoci od potrzeb ludzi wierzcych oraz prawo osb do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie si znajduj. Rodzice maj prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje si odpowiednio.

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Konstytucja RP rozdz. 2 art. 53Religia kocioa lub innego zwizku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej moe by przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie moe by naruszona wolno sumienia i religii innych osb. Wolno uzewntrzniania religii moe by ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczestwa pastwa, porzdku publicznego, zdrowia, moralnoci lub wolnoci i praw innych osb. Nikt nie moe by zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. Nikt nie moe by obowizany przez organy wadzy publicznej do ujawnienia swojego wiatopogldu, przekona religijnych lub wyznania.

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Konstytucja RP rda prawardami powszechnie obowizujcego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy midzynarodowe oraz rozporzdzenia. (art.87.)Ratyfikacja przez Rzeczpospolit Polsk umowy midzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyraonej w ustawie, jeeli umowa dotyczy (art. 89) : - wolnoci, praw lub obowizkw obywatelskich okrelonych w Konstytucji, - znacznego obcienia pastwa pod wzgldem finansowym,

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Konkordat.Podpisany 1993 Ratyfikowany 1998Wszed w ycie 25 kwietnia 1998

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Konkordat - przedwojennyPodpisany i ratyfikowany 1925Wypowiedziany - 1945

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Konkordat przedwojennyPastwo rezygnowao z podatkw i wszelkich opat od budynkw i urzdze, sucych celom religijnym, Zobowizywao si do wypacania duchownym katolickim uposae irent do czasu uregulowania spraw majtkowych Kocioa zwizanych z utrat jego dbr na rzeczzaborcwWprowadzano obowizek nauczania religii wszkoach powszechnych i rednich.Biskupi zostali zobowizani do skadania przysigi wiernoci prezydentowi pastwa.

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Konkordat przedwojennyKsidz prof. B. Wilamowski, jeden z wybitnych prawnikw XX-lecia midzywojennego, skomentowa go sowami:Naley go zaliczy do tych konkordatw, ktre koci w jego dziaalnoci moliwie najmniej krpuj, a zostawiaj mu maksimum swobody. TRJN uzna, e konkordat przesta obowizywa wskutek jednostronnych posuni Stolicy Apostolskiej, sprzecznych z zobowizaniami konkordatowymi. Chodzio o zamanie art. IX w powizaniu a art. XII. Stolica Apostolska, dokonujc w1939roku mianowania administratorw apostolskich oraz dokonujc zmiany granic diecezji, podporzdkowaa niektre polskie parafie ordynariuszom niemieckim i sowackim

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Konkordat obowizujcyPastwo i Koci Katolicki s - kade w swej dziedzinie - niezalene i autonomiczne oraz zobowizuj si do penego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we wspdziaaniu dla rozwoju czowieka i dobra wsplnego. (art.1)

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Konkordat obowizujcyMianowanie i odwoywanie biskupw naley wycznie do Stolicy Apostolskiej (art. 7)W konkordacie przedwojennym biskupi skadali Prezydentowi przysig na wierno konstytucji.

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Konkordat obowizujcy nauczanie religii 1. Szkoy publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji pastwowej i samorzdowej, organizuj zgodnie z wol zainteresowanych nauk religii w ramach planu zaj szkolnych i przedszkolnych.2. Program nauczania religii katolickiej oraz podrczniki opracowuje wadza kocielna i podaje je do wiadomoci kompetentnej wadzy pastwowej.

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Konkordat obowizujcy nauczanie religii3. Nauczyciele religii musz posiada upowanienie (missio canonica) od biskupa diecezjalnego. Cofnicie tego upowanienia oznacza utrat prawa do nauczania religii. Kryteria wyksztacenia pedagogicznego oraz forma i tryb uzupeniania tego wyksztacenia bd przedmiotem uzgodnie kompetentnych wadz pastwowych z Konferencj Episkopatu Polski.4. W sprawach treci nauczania i wychowania religijnego nauczyciele religii podlegaj przepisom i zarzdzeniom kocielnym, a w innych sprawach przepisom pastwowym.

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Konkordat obowizujcy uczelnie katolickiePapieska Akademia Teologiczna w Krakowie i Katolicki Uniwersytet Lubelski s dotowane przez Pastwo. Pastwo rozway udzielanie pomocy finansowej odrbnym wydziaom.

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Konkordat obowizujcy ordynariat wojskowyOpiek duszpastersk nad onierzami wyznania katolickiego w czynnej subie wojskowej, w tym rwnie zawodowej, sprawuje w ramach ordynariatu polowego Biskup Polowy zgodnie z prawem kanonicznym i statutem zatwierdzonym przez Stolic Apostolsk w porozumieniu z kompetentnymi wadzami Rzeczypospolitej

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Konkordat obowizujcy - kapelanizapewnia si warunki do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posug religijnych osobom przebywajcym w zakadach penitencjarnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz opieki zdrowotnej i spoecznej itp.zapewnia si w szczeglnoci moliwo uczestniczenia we Mszy w. w niedziele i wita oraz w katechizacji i rekolekcjach, a take korzystania z indywidualnych posug religijnych w zgodzie z celami pobytu tych osb w zakadach wskazanych w ustpie 1.3. Dla realizacji uprawnie osb, o ktrych mowa w ustpie 1, biskup diecezjalny skieruje kapelanw, z ktrymi odpowiednia instytucja zawrze stosown umow.

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Ustawa o stosunku pastwa do kocioa katolickiego z dnia 17 maja 1989 r ( z nowelizacjami)Artyku 3. 1. Ustawa niniejsza okrela zasady stosunku Pastwa do Kocioa, w tym jego sytuacj prawn i majtkow.

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Ustawa o stosunku pastwa do kocioaArtykuy 6,7, 8, 9 1. Osobami prawnymi s nastpujce terytorialne jednostki organizacyjne Kocioa: Konferencja Episkopatu Polski. metropolie, archidiecezje, diecezje, administratury apostolskie, parafie.kocioy rektoralne (rektoraty), Caritas Polska, Caritas diecezji, Papieskie Dziea Misyjne.Oraz 17 rodzajw jednostek ( w tym uczelnie katolickie i wydziay teologiczne na uczelniach publicznych)

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Ustawa o stosunku pastwa do kocioaArtyku 11 Kocielna osoba prawna nie odpowiada za zobowizania innej kocielnej osoby prawnej. !!!!

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Ustawa o stosunku pastwa do kocioaArtyku 55 1. Majtek i przychody kocielnych osb prawnych podlegaj oglnym przepisom podatkowym z wyjtkami okrelonymi w ust. 2-6. Nie opodatkowywuje si :przychodw ze swojej dziaalnoci niegospodarczej przychodw z dziaalnoci gospodarczej kocielnych osb prawnych oraz spek, ktrych udziaowcami s wycznie te osoby, s zwolnione od opodatkowania w czci, w jakiej zostay przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim nastpujcym na cele kultowe, owiatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, dziaalno charytatywno-opiekucz, punkty katechetyczne, konserwacj zabytkw oraz na inwestycje sakralne

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Ustawa o stosunku pastwa do kocioaArtyku 55 1. Majtek i przychody kocielnych osb prawnych podlegaj oglnym przepisom podatkowym z wyjtkami okrelonymi w ust. 2-6.zwolnione od opodatkowania i od wiadcze na fundusz gminny i fundusz miejski, ( z wyjtkiem zajmowanych na dziaalno gospodarcz) Darowizny na kocieln dziaalno charytatywno-opiekucz s wyczone z podstawy opodatkowania darczycw podatkiem dochodowym i podatkiem wyrwnawczym

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Ustawa o stosunku pastwa do kocioaArtyku 62 1. Postpowanie regulacyjne przeprowadza Komisja Majtkowa, zwana dalej "Komisj", zoona z przedstawicieli wyznaczonych w rwnej liczbie przez Urzd do Spraw Wyzna i Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski.2. Uczestnikami postpowania regulacyjnego s oprcz wnioskodawcy wszystkie zainteresowane jednostki pastwowe i kocielne.3. Wnioski o wszczcie postpowania regulacyjnego zgasza si w terminie 2 lat od dnia wejcia w ycie ustawy. Roszczenia nie zgoszone w tym terminie wygasaj (!!!!)

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Finansowanie Kocioa Katolickiego.Koszt zwizany za nauczaniem religii w szkoach okoo 1 150 mln z Dotacje dla Kocielnych Uczelni Wyszych, wydziaw teologicznych, szk, przedszkoli i ochronek 521 mln z Fundusz Kocielny 89 mln z Dotacje do remontw zabytkw kocielnych 26,6 mln z Ordynariat Polowy Wojska Polskiego 19,2 mln z Caritas Polska 5,5 mln z

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Finansowanie Kocioa Katolickiego.Kapelani szpitalni 3 mln z Kapelani wizienni 2,4 mln z Kapelani Stray Granicznej 842 tys. z Kapelani Stray Poarnej 745 tys. z Kapelani w Policji 441 tys. z Kapelani Biura Ochrony Rzdu 150 tys. z Razem Kapelani = 7,578 mln PLN

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Finansowanie Kocioa Katolickiego.RAZEM: blisko 1 820 mln z To nie koniec bonusw. Konkordat zagwarantowa te Kocioowi katolickiemu swobod w prowadzeniu zbirek pienidzy. Artyku 21. mwi, e przepisy prawa polskiego o zbirkach publicznych nie maj zastosowania do zbierania ofiar. Wystarczy, e cele zwizane s z religi i Kocioem (...)

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Finansowanie Kocioa Katolickiego.Przykad :Fundacja Dziea Boego Fundatorzy KGHM SA, Bank PEKAO SA, PKO BP SA, ORLEN SA, Poczta Polska, TP SA, NBP.Porednie wsparcie finansowe od Pastwa, Koci uzyskuje przez inne rda finansowania. Nie istniej dokadne podsumowania rozmiaru dotacji przekazywanych przez Pastwo Polskie Kocioowi Katolickiemu i innym kocioom.Cakowity ich wymiar zosta oszacowany przez tygodnik Polityka na 11,5 mld PLN rocznie.

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Finansowanie Kocioa Katolickiego.Przykad : Komisja MajtkowaDo Komisji Majtkowej w ustawowym terminie wpyno 3063 wnioskw o wszczcie postpowania regulacyjnego z czego:zespoy orzekajce komisji zatwierdziy 1486 ugd przywracajcych lub przekazujcych wasno kocielnym osobom prawnym, wydano 990 orzecze przywracajcych lub przekazujcych wasno kocielnym osobom prawnym, 666 postpowa zakoczono odrzuceniem lub oddaleniem wniosku, bd te umorzeniem postpowania przed Komisj Majtkow, w 136 postpowaniach zespoy orzekajce nie uzgodniy orzeczenia w sprawie. pozostao 216 wnioskw co do ktrych nie zakoczono postpowania regulacyjnego ze wzgldu na zakoczenie prac komisji.

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Finansowanie Kocioa Katolickiego.Przykad : Komisja MajtkowaRaport Rzdowy o Komisji majtkowej dla Kocioa katolickiego. Pierwotnie utajniony, jednak by on zaczony do dostpnych akt spraw toczonych przeciwko jej byym czonkom. Jego ustalenia to:nie rejestrowano dat skadania wnioskw, sposobu ich realizacji i cen przekazywanych gruntw, akta spraw byy nieopisane i nieuporzdkowane, bez spisu treci (nie mona ustali, czy teczki s kompletne), akta 57 spraw zaginy (nie rejestrowano kto pobiera dokumenty, wic nie mona ustali winnych tego stanu rzeczy), brak weryfikacji cen gruntw przedstawianych przez stron kocieln, nie sprawdzano wacicieli gruntw przekazywanych Kocioowi (co najmniej raz naleay one do osoby prywatnej),

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Finansowanie Kocioa Katolickiego.Przykad : Komisja MajtkowaRaport KPRM cd. :nie sporzdzano protokow gosowa, braki w dokumentacji (np. w 1994 roku nie zapisano, e cystersi otrzymali dziaki w Krakowie, i w efekcie 10 lat pniej otrzymali jeszcze 66 mln z rekompensaty), czonkw Komisji nie powoywano wedug adnych kryteriw, ani nie weryfikowano ich kompetencji czy potencjalnych konfliktw interesw. Komisja nie bya kontrolowana przez odpowiednie organa ani razu.

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Finansowanie Kocioa Katolickiego.Przykad : Komisja MajtkowaKrytyka Dziaania:Wedug "Gazety Wyborczej" niektre wnioski byy rozpatrywane kilkakrotnie, a nawet 15-krotnie. Wedug "Rzeczpospolitej" byy to przypadki, w ktrych, w jednej sprawie, kilka orzecze czstkowych (maksymalnie 15) skadao si na cae roszczenie. Nie oznacza to jednak, e jeden wniosek by w caoci rozpatrywany wielokrotnie.Krytycy komisji wskazuj na tajno i nieprzejrzysto jej dziaa, lekcewaenie interesu lokalnych spoecznoci i samorzdw oraz zanianie wycen gruntu . Kontrowersje budzi take to, e czonkowie komisji nie s funkcjonariuszami publicznymi, a mimo to otrzymuj wynagrodzenie z publicznych pienidzy. Otrzymali je take w 2010 roku, gdy nie rozpatrzyli - wedug GW- "prawie adnych spraw".

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  Finansowanie Kocioa Katolickiego.Przykad : Komisja MajtkowaKrytyka Dziaania:

  Wedug Rzeczpospolitej - Sprawozdanie z dziaalnoci Komisji Majtkowej w latach 1989-2011" zawiera wiele bdw, dotyczcych midzy innymi liczby niedokoczonych spraw (zgodnie ze "Sprawozdaniem (...)" jest ich 216, a wedug gazety 233). Wedug jednej z krakowskich kancelarii prawniczych take kwota odszkodowa (107,5 mln z) podana przez Komisj w 2010 roku jest nieprawdziwa.Znane s przypadki, w ktrych Koci sprzeda mu przyznan ziemi po cenie ponad 2-krotnie wyszej od tej przyjtej przez Komisj.Wikszo przekazywanych gruntw jest na tzw. Ziemiach Odzyskanych, na ktrych ustawa z 20 marca 1950 r. nie miaa zastosowania.

 • * Relacje finansowePastwo - koci

  rda:Sejmowa Baza Aktw Prawnych : Konkordat , Konstytucja RP, Ustawa z dn. 17 maja 1989 r Polityka , Money.plKAI, MSW, MON.Dane finansowe dotycz roku 2010.Przygotowanie : Adam Jakowwww.kpis.pl ; http://www.centrumdaszynskiego.org.pl/