28
HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK , Syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan rahmatNya, dapat saya menyiapkan tugasan ini. Keupayaan yang terbatas selaku manusia biasa serta cabaran dan dugaan yang dihadapi telah dilalui, meskipun memerlukan ketabahan dan kesabaran. Setinggi – tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada tutor saya iaitu En. Khairezan bin Rahmat di atas segala sumbangan ilmu, kepakaran dan tenaga beliau dalam memberi tunjuk ajar, bimbingan dan nasihat sehingga saya berjaya menyempurnakan tugasan ini. Hanya Allah jua yang dapat membalas jasa baik tuan. Terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada semua tutor dan rakan – rakan di Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM yang telah menyumbang ilmu yang tidak ternilai harganya sepanjang semester ini. Penghargaan ini juga buat keluarga tercinta kerana memahami serta membantu saya di dalam meneruskan cabaran Azman Bin Salleh 750312-02-5163 1

Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

  • Upload
    manroy

  • View
    29.091

  • Download
    9

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

,

Syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan

rahmatNya, dapat saya menyiapkan tugasan ini. Keupayaan yang terbatas

selaku manusia biasa serta cabaran dan dugaan yang dihadapi telah dilalui,

meskipun memerlukan ketabahan dan kesabaran.

Setinggi – tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya ucapkan

kepada tutor saya iaitu En. Khairezan bin Rahmat di atas segala sumbangan

ilmu, kepakaran dan tenaga beliau dalam memberi tunjuk ajar, bimbingan dan

nasihat sehingga saya berjaya menyempurnakan tugasan ini. Hanya Allah jua

yang dapat membalas jasa baik tuan.

Terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada semua tutor

dan rakan – rakan di Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM yang telah

menyumbang ilmu yang tidak ternilai harganya sepanjang semester ini.

Penghargaan ini juga buat keluarga tercinta kerana memahami serta

membantu saya di dalam meneruskan cabaran untuk membawa pulang

segulung ijazah. Sesungguhnya segala kesabaran dan penat jerih lelah pastinya

ada hikmah disebaliknya.

Terima Kasih.

Azman Bin Salleh 750312-02-5163

KANDUNGAN

Azman Bin Salleh750312-02-5163

1

Page 2: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

Halaman

PENGHARGAAN i

KANDUNGAN ii

1. PENDAHULUAN

Soalan Tugasan

2. TUGASAN 1

a. Pengenalan dan Penyataan Sejarah 1

b. Teknik Membuat Kolaj 2-3

c. Penjelasan Falsafah Objek dan Karya Seni 4-5

d. Penjelasan Tujuan dan Fungsi Objek dan Karya Seni 6-7

e. Huraian unsur dan Prinsip Seni 8-10

3. LAPORAN

a. Sejauh Mana Alat Bantu Mengajar Berkesan Membantu

Guru memudahkan Proses Pengajaran 11

b. Ciri – ciri Alat Bantu Mengajar yang Baik dan Bermutu 12-13

c. Faktor yang Perlu Diambil kira Sebelum Menghasilkan Sesuatu

Alat Bantu Mengajar 14-16

d. Kesimpulan dan Refleksi

17

4. BIBLIOGRAFI 18

5. LAMPIRAN

Bahan CD dilampiran di halaman belakang

Azman Bin Salleh750312-02-5163

2

Page 3: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

PENGENALAN

KOLAJ

Apa itu kolaj? Kolaj bermakna tampal dan gam. Teknik ini mula

diperkenalkan oleh Pablo Picasso pada tahun 1912. Beliau mula menggunakan

kertas yang digunting untuk dijadikan lukisan dan ia merupakan kolaj pertama

yang digunakan di dalam seni halus. Bahan – bahan yang sesuai digunakan

untuk kerja atau kolaj ini ialah antaranya carikan kertas-kertas, keratin akhbar,

kepingan besi, kain atau kain perca dan kepingan – kepingan nipis yang lain.

Kini teknik kolaj telah berkembang ke arah yang lebih menggunakan

teknik yang menggunakan jahitan dan tampalan kain. Kalau dulu, teknik kolaj

hanya menggunakan kertas tetapi kini berbagai teknik telah muncul seperti

guntingan kain perca yang lebih memberi corak yang lebih menarik. Kolaj sendiri

memerluka teknik halus yang teliti dan memerlukan kesabaran dan ketelitian.

Gambar 1.1: Kolaj

Sumber : koleksi peribadi

Azman Bin Salleh750312-02-5163

3

Page 4: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

Gambar 1.1 di atas menunjukkan lukisan kolaj yang dihasilkan oleh murid

prasekolah. Teknik yang digunakan ialah tampalan kertas pada gambar yang

telah disediakan oleh guru.

b. Teknik Membuat Kolaj.

Untuk menghasilkan sesuatu hasil seni, kita perlulah memikir dan

merancang kerja agar ianya mempunyai satu tema khas. Setelah sesuatu tema

telah ditetapkan, maka ianya akan lebih mudah kepada pelajar untuk

menetapkan saiz dan bahan yang diperlukan.

Seterusnya ialah teknik memotong dan mengoyak atau menjahit. Pelajar

perlulah teliti di dalam melakukan kerja tersebut. Untuk menjahit pula amatlah

sesuai jika pelajar menggunakan perca kain sebagai bahan kolaj. Bahan untuk

kolaj sebenarnya amat senang untuk didapati kerana sebarang kepingan boleh

digunakan. Perkara yang agak menyulit dan menyukarkan ialah apabila

memotong dan menyesuaikan warna dengan kolaj agar hasil seni tersebut

menjadi lebih menarik. Jika pelajar memilih unruk menggunakan perca – perca

kain, ianya lebih elok dijahit.

Semasa kerja menampal dilakukan, pelajar perlulah memberikan

perhatian kepada penggunaan ruang didalam lukisan agar ianya kelihatan lebih

seimbang. Bagi menampakkan kepelbagaian teknik, pelajar boleh menambah

dengan mewarnakan, merenjiskan warna dan melorek bahagian – bahagian

tertentu.

Azman Bin Salleh750312-02-5163

4

Page 5: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

Gambar 1.2 : Tenik menampal kolaj

Sumber : Koleksi peribadi

Gambar 1.3 : Teknik kolaj menggunakan pensel

Sumber: Koleksi peribadi

Jelas di sini, berdasarkan gambar dapat kita lihat kepelbagaian teknik

yang dapat digunakan di dalam membuat hasil seni kolaj. Pelajar boleh

menggunakan teknik mengoyak atau menggunting kertas, menggunakan pensel

di mana keratan kertas lebih halus dan lebih berseni atau denga menggunakan

jahitan untuk perca – perca kain.

Azman Bin Salleh750312-02-5163

5

Page 6: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

c. Penjelasan falsafah objek dan karya seni.

Kolaj adalah tergolong di dalam kategori seni halus. Kolaj juga

memerlukan kreativiti yang tinggi untuk menghasilkannya. Dari sudut pandangan

kreativiti, dapat kita ambil daripada pandangan Lowenfeld ( 1975) di mana beliau

percaya bahawa setiap kanak – kanak dilahirkan kreatif. Penyataan ini disokong

dengan sifat semula jadi kanak – kanak yang gemar meneroka, dan penuh

dengan perasaan ingin tahu.

Kita lihat pula tokoh lain tentang takrif kreativiti. June King McFee pula

menyatakan bahawa kreativiti itu adalah sebagai satu keupayaan seseorang

mencipta atau menghasilkan sesuatu yang baru dan pada masa yang sama

mampu mengolah idea yang baru.

Maka, jika kita kaitkan dengan penghasilan kolaj,pelajar cuba

mengolahkan sesuatu hasil kerja melalui kreativi mereka masing – masing.

Walaupun mereka cuba meniru sesuatu keadaan atau gambaran namun melalui

kreativit mereka, mereka mengolah dan menghasilkan sesuatu hasil yang baru

dan mengikut firasat dan pandangan mereka.

Saya juga tertarik dengan pandangan tokoh Laura H.Chapman yang

menyebut di dalam bukunya yang bertajuk Approches in Art Education (1978)

yang memmetik bahawa sesuatu proses kreativi adalah mempunyai pertalian

dan hubungan yang hampir sama dengan proses penghasilan karya atau

dikenali sebagai proses artistik. Tedapat tiga kaedah yang diperkenalkan oleh

Chapman iaitu kaeadah penjanaan idea, pengolahan dan pemurnian dan

kemahiran menggunakan bahan.

Jika kita kaitkan ketiga – tiga proses di atas dengan penghasilan kolaj

maka, amat tepatlah bahawa pelajar perlu menjana idea mereka di dalam

mencari sesuatu tema untuk kolaj mereka. Apabila sesuatu tema telah pun di

tetapkan, pelajar akan melakukan pengolahan dan mencipta hasil kerja mereka

seterusnya melakukan pemurnian beberapa kali agar melatih mereka supaya

Azman Bin Salleh750312-02-5163

6

Page 7: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

lebih peka dan meningkatkan pengamatan mereka di dalam penelitian.

Seterusnya, kaedah yang ketiga melatihkan kemahiran mereka menggunakan

bahan serta teknik yang betul. Ini merujuk kepada bagaimana pelajar

menggunakan bahan seperti gam, gunting, kertas warna atau kain perca

manakala teknik pula ialah seperti teknik guntingan halus, titikan pensel atau[un

jahitan.

Kesimpulannya, mengambil pandangan tokoh – tokoh seni yang terkenal

adalan amat penting dilakukan oleh seseorang guru di dalam menyediakan

sesuatu bahan pengajaran dan pembelajaran. Melalui pandangan mereka, guru

dapat melihat aspek – aspek penting yang perlu diambil kira dan diketengahkan.

Azman Bin Salleh750312-02-5163

7

Page 8: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

d. Penjelasan tujuan dan fungsi objek dan karya seni.

Secara umumnya, tujuan pendidikan seni visual di sekolah rendah adalah

untuk memberi peluang kepada pelajar untuk melahirkan apa saja pemikiran

mereka melaui seni. Malah kita tahu bahawa kanak – kanak dilahirkan penuh

dengan sifat yang dinamik dan ingin berkembang mengikut proses tumbesaran

mereka. Malah kita juga tahu bahawa tahap perkembangan kanak – kanak

adalah berbeza – beza.

Merujuk kepada Modul OUM HBAE1203 Perkembangan Seni dan Kanak

– Kanak (2007), penglibatan kanak – kanak di dalam aktiviti seni visual berupaya

memberikan ransangan dan pembangunan dari pelbagai aspek. Pembangunan

tahap kreativiti kanak – kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa

sensiviti kanak – kanak terhadap sekelilingnya. Ianya dinilai dan dilihat daripada

aspek kognitif, fizikal, kraetiviti, persepsi dan aspek sosial dan emosi.

Setelah kita ketahui antara tujuan pendidikan seni visual di sekolah

rendah, maka sekara kita lihat pula tujuan dan fungsi kolaj kepada pelajar di

sekolah. Kolaj ada termasuk di dalam kumpulan seni halus. Tujuan penghasilan

kolaj kalau kita nilai dari sudut kognitif adalah memberi peluang kepada pelajar

menjana idea mereka. Penghasilan mengikut tema yang sesuai banyak

membantu mereka meningkatkan kemahiran berfikir mereka. Corak apa dan

bahan apa yang perlu digunakan dan teknik yang sesuai dan menarik.

Seterusnya kita lihat daru sudut fizikal pula. Kolaj melatih pelajar dari segi

psikomotor mereka terutama motor – tangan mereka. Ini kerana mereka akan

menggunting kertas – kertas warna kepada bentuk kecil kecil. Kemahiran

menampal dan menjahit juga membantu pelajar meningkatkan kemahiran

psikomotor mereka.

Di lihat dari aspek kreativiti pula, kolaj banyak membantu pelajar mencipta

dan mencetuskan idea mereka masing – masing. Kebebasan menggambarkan

kolaj mereka sedikit sebanyak membantu mereka melahirkan idea mereka

Azman Bin Salleh750312-02-5163

8

Page 9: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

masing – masing. Pemilihan warna yang sesuai, teknik yang sesuai dan menarik

membantu mereka menghasilkan kolaj yang menarik mengikut kreativiti mereka.

Maka, boleh dikatakan di sini bahawa antara tujuan adan fungsi kolaj adalah

untuk memberi peluang kepada pelajar meluahkan idea mereka menerusi

tampalan warna mengikut kebebasan mereka. Mereka juga dapat belajar dan

membeuat peniruan dengan keadaan yang sebenar, mengolah dan

menghasilkan kolaj mengikut gaya dan kreativiti mereka sendiri.

Antara lain tujuan dan funsi kolaj ialah dapat meningkatkan dan

menajamkan penggunaan pancaidera dan deria pelajar. Melalui kolaj, pelajar

belajar mengenai konsep pembuatan dan kronologi sesuatu hasil kerja iaitu

mengetahui sesuatu proses penghasilan hasil seni, produk dan objek yang

terdapat di sekeliling mereka.

Selain itu, dapat kita lihat anata tujuan lain penghasilan kolaj ialah

memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dan meningkatkan

keupayaan mereka bersosial sesama mereka. Malah melalui aktiviti yang

dijalankan di dalam kelas, sedik sebanyak dapat membantu mereka

meningkatkan keyakinan diri mereka. Semangat hormat menghormati dan sikap

toleransi juga dapat dipupuk kepada pelajar.

Kesimpulannya, penghasilan kolaj dapat memberikan peluang kepada

pelajar untuk meluahkan ekspresi mereka melalui tampalan dan jahitan. Selain

itu, ia juga mampu membina atau meningkatkan psikomotor halus pelajar di

dapal proses menggunting, menjahit dan menampal. Pembentukan sikap dan

menerapan nilai murni dapat dilakukan melalui proses penghasilan kolah di

dalam kelas.

Azman Bin Salleh750312-02-5163

9

Page 10: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

e. Huraian unsur dan prinsip seni.

Gambar 1.4: Hasil kerja Kolaj

Sumber : Koleksi peribadi

1. Garisan:

Garisan yang dibentuk melalui kolaj di atas dapat dilihat pelbagai

jenis garisan. Ada yang wujud seperti papan di dinding rumah,

susunan pada atap dan pintu.

Garisan juga digunakan di awal untuk membentuk lakaran rumah.

Azman Bin Salleh750312-02-5163

10

Page 11: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

Gambar 1.5 : garisan membentuk gambar rumah.

Sumber : koleksi peribadi.

2. Rupa

Unsur rupa yang digunakan ialah berbentuk geometri iaitu

mempunyai sudut dan berpenjuru.

Berbentuk 2 –D.

3. Bentuk

Kolaj ini tergolong di dalam bentuk ilusi.

Bersifat rata dan dihasilkan melalui lakaran dan tampalan atau

jahitan.

4. Jalinan

Ia terdiri daripada jalinan sentuh.

Jalinannya berbagai – bagai agar pelajar dapat belajar

menggunakan pelbagai tenik menampal kolaj.

5. Ruang

Ruang adalah jarak antara dua objek atau rupa.

Kolaj ini adalah ruang ilusi iaitu rupa 2-D.

6. Warna

Warna yang digunakan ialah warna asas iaitu merah, biru, hijau

Warna tertier iaitu jingga.

Penggunaaan warna yang kontra agar perbezaan bahagian –

bahagian rumag tersebut lebih jelas.

Huraian Prinsip – prinsip rekaan

1. Harmoni

Ulangan pada garisan atau tampalah membentuk seolah – olah

papan pada rumah tersebut.

Gambar yang teratur.

Campuran pelbagai jenis warna

2. Kontra

Azman Bin Salleh750312-02-5163

11

Page 12: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

Warna yang digunakan kontra dan bertentangan agar penegasan

dan perbandingan dapat dilihat.

Corak susunan atau jalinan tampalan juga berbeza untuk memberi

penjelasan dan teknik yang berbeza – beza.

3. Penegasan

Penegasan warna pada bahagian dinding rumah dan bumbung

rumah untuk memperlihatkan pebezaan dan persempadanan

kawasan.

4. Kepelbagaian

Kepelbagaian dapat dilihat pada teknik menampal yang terdapat

pada kolaj tersebut. Susunan tampalan berbeza-beza untuk

mewujudkan kepelbagaian teknik.

Teknik menggunakan pensel juga bertujuan memberi idea kepada

pelajar untuk membuat rujuakan.

Kesimpulannya, setiap objek atau hasil karya semestinya mempunyai

unsur – unsur senireka di dalamnya. Unsur senireka yang mempunyai enam

elemen asas adalah wajid terdapat pada sesuatu karya yang dihasilkan. Namun

kita perlu tahu bahawa tidak semua prinsip – prinsip rekaan terdapat di dalam

sesuatu karya yang dihasilkan. Terdapat tujuh prinsip rekaan namun tidak

semestinya terdapat ketujuh – tujuh prinsip tersebut di dalam sesuatu hasil

karya.

Azman Bin Salleh750312-02-5163

12

Page 13: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

Laporan

a. Sejauh mana alat bantu mengajar berkesan membantu guru

memudahkan proses pengajaran.

Penyediaan bahan Bantu mengajar adalah merupakan tugas guru yang amat

penting di dalam menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan

berkesan. Tanpa penggunaan sebarang alat Bantu mengajar, murid akan berasa

cepat jemu dan hilang minat untuk belajar. Pembelajaran satu hala dan

pengajaran yang hanya menggunakan satu medium adalah tidak sesuai lagi

untuk dilaksanakan pada zaman sekarang.

Ini merujuk kepada kajian yang dibuat oleh pakar – pakar pendidikan,

maklumat yang diperolehi melalui deria penglihatan ialah 75%, deria

pendengaran sebanyak 13%, deria sentuh 4% dan deria bau 4%. Maka guru

perlu melibatkan kesemua deria murid didalam proses pengajarannya. Dengan

demikian, alat bantu mengajar yang menarik dan sesuai amatlah diperlukan.

Di dalam tugasan ini, saya telah memilih untuk mengajar kolaj kepada

pelajar saya dan banahn bantu mengajar yang saya pilih ialah hasilan kolaj itu

sendiri. Sebagai guru, saya telah menyediakan contoh kolaj yang telah siap

untuk ditunjukkan kepada pelajar saya. Dengan cara ini, pelajar dapat melihat

sebuah hasil yang telah siap dan memberi peluang kepada mereka untuk meniru

atau mencetuskan idea mereka sendiri.

Selain itu, saya juga menyediakan contoh – contoh gambar sebenar yang

boleh digunakan oleh pelajar sebagai rujukan. Ini sedikit sebanyak dapat

membantu mereka di dalam pemilihan jalinan dan warna yang sesuai. Saya juga

memberikan kebebasan kepada mereka untuk melihat sendiri bahan sebenar.

Contohnya bunga atau daun di mana saya benarkan mereka keluar kelas untuk

melihat sendiri garisan – garisan yang terdapat pada daun dan bunga.

Kesimpulannya, alat bantu mengajar yang berkesan dan menarik amatlah

membantu guru di dalam proses pengajaran dan pembelajarannya.

Azman Bin Salleh750312-02-5163

13

Page 14: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

b. Ciri – ciri alat bantu mengajar yang baik dan bermutu.

Alat bantu mengajar sebenarnya terbahagi kepada tiga bahagian atau

jenis iaitu :

1. Bahan bercetak

2. Bahan teknologi pendidikan

3. Bahan berasaskan computer

Melalui ketiga-tiga jenis ini maka terpulanglah kepada guru untuk menghasil atau

menyediakannya di dalam proses pengajarannya. Sebelum menyediakan

sesuatu alat bantu mengajar, seseorang guru perlulah tahu cirri – cirri atau

criteria yang perlu diambil untuk menjadikan alat tersebut baik dan bermutu.

Pertama sekali ialah, guru perlulah memastikan alat tersebut selaras

dengan dasar kerajaan dan tidak terkeluar daripada tuntutan Falsafah

Pendidikan Kebangsaan. Kenapa? Ini penting agar bahan tersebut mestilah

sesuai untuk pendidikan di mana selaras dengan hasrat kerajaan untuk

menjadikan pelajar yang berguna dan bermoral. Ini sebenarnya penting untuk

memastikan alat tersebut bermutu dan sesuai digunakan.

Seterusnya, alat bantu mengajar tersebut mestilah tidak bercanggah

dengan nilai dan budaya masyarakat Malaysia dan diterima oleh semua kaum.

Melalui ABM kolaj yang telah digunakan, ianya adalah menepati dengan nilai –

nilai dan budaya di Malaysia. Rumah yang digambarkan pada kolaj adalah dapat

diterima dan mudah dikenalpasti oleh pelajar yang berbilang kaum.

Ciri – ciri lain yang mempengaruhi mutu sesuatu alat bantu mengajar ialah

ianya semestinya dapat memberi maklumat terkini. Ini amat penting kerana jika

kita menggunakan alata yang tidak memberi maklumat terkini dikhuatiri pelajar

akan mudah keliru dengan fakta – fakta yang tidak tepat.

Selain itu, alat atau bahan tersebut seboleh – bolehnya tidak terlalu mahal

berbanding dengan faedah yang dapat diberikan oleh alat tersebut. Jika kos

membeli alat tersebut agak mahal namun faedah yang boleh didpati daripadanya

Azman Bin Salleh750312-02-5163

14

Page 15: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

tidak seberapa ia bukanlah satu alat bantu mengajar yang baik dan bermutu.

Biarlah kosnya rendah namun faedah yang dapat disumbangkan adalah besar

dan menepati pengajaran guru.

Terdapat banayak aspek yang dapat menilai kebaikan dan mutu sesuatu

alat banu mengajar. Antaranya yang lain ialah bahan tersebut mudah diperolehi,

mudah digunakan iaitu guru dan pelajar mudah memahami dan dapat

menggunakannya dengan seoptimum mungkin. Ianya juga mudah alih dan dapat

disenggarakan. Ini bermaksud, bahan tersebut mudah digunakan dan disimpan

semula dan jika berlaku kerosakan maka ia dapat dibaiki dengan mudah.

Aspek yang paling penting menentukan mutu dan kualiti sesuatu alat

bantu mengajar ialah apakah ia dapat memberi pelbagai ransangan dan

menggunakan pelbagai deria. Pelajar lebih memahami sesuatu pelajaran jika ia

melibatkan kesemua deria mereka. Maka alat bantu mengajar yang baik dan

bermutu patut memberi ransangan yang dapat menarik minat pelajar untuk

belajar selain melibatkan diri mereka secara langsung ke dalam pelajar dengan

menggunakan alat bantu mengajar tersebut.

Apsek lain yang perlu diambill kira ialah apakah alat bantu mengajar

tersebut dapat digunakan berulang kali dan dapat digunakan didlam situasi yang

berlainan. Ini merujuk kepada keupayaan dan ketahanan alat tersebut untuk

digunakan berulang kali malah dapat dipergunakan pula di dalam situasi yang

berlainan. Contohnya jika guru telah menyediakan alat yang menunjukkan jenis

corak untuk membuat layang – layang, alat tersebut juga boleh digunakan untuk

mengajar batik atau membuat kolaj dan sulaman.

Kesimpulannya, alat bantu mengajar yang baik dan bermutu seharusnya

memenuhi kriteria – kriteria yang telah diterangkan di atas. Merujuk kepada alat

bantu mengajar yang saya guna, saya telah menggunakan alat yang berasaskan

komputer di mana melalui persembahan Power Point, saya mengajar pelajar

saya membina kolaj. Dengan cara ini, ia memudahkan saya mengulang tunjuk

jika pelajar saya masih tidak memahami teknik yang telah diajar.

Azman Bin Salleh750312-02-5163

15

Page 16: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

c. Faktor yang perlu diambil kira sebelum menghasilkan sesuatu alat bantu

mengajar.

Apakah faktor yang perlu diambil kira sebelum menghasilkan sesuatu alat

bantu mengajar? Perlu diingat jiga guru gagal memilih alat bantu mengajar yang

sesuai, sesuatu pelajar pastinya tidak menarik dan tidak mencapai objektif

pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.

Merujuk modul OUM HBEF3103 Prinsip Teknologi Pengajaran ada

menyebut bahawa terdapat tujuh perkara yang perlu diambilkira sebelum

menghasilkan sesuatu alat bantu mengajar. Ianya ialah:

1. objektif

2. pelajar

3. kos

4. kepakaran teknikal

5. peralatan

6. fasiliti; dan

7. masa

Sekarang mari kita huraikan satu persatu:

1. Objektif

Sebelum guru menyediakan sesuatu bahan, beliau perlulah melihat

dahulu apakah objektif pengajaran dan pembelajaran yang handak dicapai pada

pelajaran hari itu. Penentuan objektif ini penting agar alat yang akan digunakan

selaras dan dapat membantu pelajar mencapai objektif pembelajarannya.

2. Pelajar

Guru juga perlu mengetahui latar belakang pelajarnya sebelum

menyediakan sesuatu alat bantu mengajar. Apakah pengalaman sedia ada

pelajarnya mampu selaras dengan bahan tersebut. Ini penting kerana ia dapat

membantu pelajar lebih memahami cara penggunaan bahan atau alat yang akan

mereka guna. Pengetahuan latar belakang pelajar amat penting bagi guru

sebelum menyediakan alat bantu mengajar kerana ia dapat mempengaruhi

Azman Bin Salleh750312-02-5163

16

Page 17: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

pemahaman pelajar selain dapat menjadikan pengalaman mereka sebagai satu

sumber untuk mencipta idea – idea yang baru.

3. Kos

Kos di sini merujuk kepada kos penghasilan alat bantu mengajar

tersebut. Guru digalakkan menggunakan kos seminima mungkin namun bahan

tersebut mestilah dapat memberi faedah yang maksimum kepada pelajar. Ini

kerana kita tahu, tidak semua sekolah mampu menyediakan kos yang besar

kepada guru untuk menyediakan alat bantu mengajar yang canggih namun

bukan kos sebenarnya yang perlu diambilkira tetapi kegunaan dan faedah alat

tersebut yang perlu dititikberatkan.

4. Kepakaran Teknikal

Sebelum menyediakan sesuatu alat bantu mengajar, guru perlulah melihat

kepada teknikal – teknikal yang terdapat pada alat tersebut. Seeloknya alat

tersebut tidaklah terlalu memerlukan teknikal yang tinggi atau terlalu rumit untuk

dibaiki jika berlaku kerosakan. Contohnya jika bahan tersebut berasaskan

komputer, guru perlu memastikan terdapat guru yang mahir komputer disekolah

tersebut di mana dapat dirujuk jika bahan atau alat tersebut mengalami

gangguan atau kerosakan.

5. Peralatan

Guru juga perlu memastikan peralatan yang akan diguna tidak rosak atau

mencukupi. Ini perlu dilakukan agar segala rancangan dan penggunaan alat

bantu mengajar tidak terganggu. Ia akan mencacatkan pengajaran pada hari itu

jika guru gagal menyediakan peralatan yang sempurna atau secukupnya.

6. Fasiliti

Faktor seterusnya yang perlu diambilkira sebelum menyediakan alat bantu

mengajar ialah fasiliti. Guru perlu memastikan fasiliti di dalam kelas adalah

dalam keadaan yang baik, serta kedudukan yang sesuai. Contonhya kedudukan

soket elektrik yang sesuai jika bahan tersebut menggunakan elektrik. Kelas seni

yang mempunyai sinki air yang mempunyai air untuk membuat basuhan dan

Azman Bin Salleh750312-02-5163

17

Page 18: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

fasiliti yang lain. Ini sedikit sebanyak mempengaruhi penghasilan sesuatu alat

bantu mengajar yang berkesan.

7. Masa

Masa di sini merujuk kepada berapa lama alat tersebut mengambil masa

pelajaran yang akan dijalankan. Guru perlu melihat kepada alat yang sesuai

dangan masa yang diperuntukkan. Alat yang mengabil masa yang terlalu lama

atau terlalu singkat adalah tidak sesuai. Guru perlulah menggunakan alat

tersebut sesuai dengan masa yang diperuntukkan supaya pelajaran tidak

menjadi bosan jika terlalu lama atau pelajar tidak sempat memahami kerana

terlalu singkat.

Kesimpulannya, guru perlu memainkan peranan yang penting di dalam

menyediakan alat bantu mengajar yang berkesan. Pengetahuan yang ditimba

ketika belajar di Institut Perguruan perlulah diaplikasikan apabila mengajar di

sekolah. Guru yang bagus ialah guru yang dapat mengajar mengikut

rancangannya dengan bantuan alat yang berkesan dan pelajarnya dapat

mencapai objektif pembelajaran mereka.

Azman Bin Salleh750312-02-5163

18

Page 19: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

d. Kesimpulan dan refleksi

Kesimpulan yang dapat dirumuskan melalui kajian kali ini ialah antaranya

sebagai seorang guru seni, kita perlulah mahir di dalam elemen – elemen asas

seni iaitu unsur – unsur senireka dan prinsip – prinsip rekaan. Ini kerana ianya

penting bagi seorang guru seni untuk menilai dan menyediakan pelajaran yang

berkesan untuk pelajarnya.

Selain itu, perlu juga sebagai seorang guru seni untuk mengetahui dan

melihat teori – teori yang ditulis oleh tokoh – tokoh seni agar dapat membantu

guru memahami tentang seni itu sendiri. Ini kerana kreatviti dan imaginatif pelajar

adalah berbeza dan luas.

Guru juga perlu melihat kepada keperluan dan kemahiran di dalam

menyediakan sesuatu alat bantu mengajar untuk pelajaran seni. Faktor – faktor

yang perlu diambilkira sebelum menyediakan alat bantu mengajar atau sesuatu

karya seni amatlah perlu dikuasai oleh seorang guru seni.

Seterusnya, melalui kajian ini, saya dapat melihat betapa seronoknya

pelajar saya melakukan aktiviti seni di dalam kelas. Aktiviti membuat kolaj yang

dijalankan di dalam kelas amatlah menyeronokkan. Pelajar yang terdiri daripada

tahun satu ini telah berjaya menyiapkan tugasan yang diberi.

Akhir kata, kepentingan seorang guru seni untuk menyediakan alat bantu

mengajar yang menarik dan berkesan, diikuti kaedah – kaedah yang sesuai serta

rancangan mengajar yang lengkap banyak membantu di dalam menyediakan

satu pelajaran seni yang menarik dan berkesan kepada pelajar. Bak kata

pepatah, ‘Kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya’.

Azman Bin Salleh750312-02-5163

19

Page 20: Perkembangan Seni dan Kanak - kanak

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK - KANAK

BIBLIOGRAFI

Mazlan Othman, Ruzitah Tapah, Hassan Mohd Ghazali, (2005), Teks Lengkap

Pendidikan Seni Visual, Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd

Raja Baharudin Raja Husain, (1999) Kursus Amali PMR Pendidikan Seni,

Selangor: Pan Asia Publications Sdn. Bhd.

.

Open University Malaysia, (2007) HBAE 1203 Perkembangan Seni san Kanak-

kanak, Selangor: Meteor Doc. Sdn. Bhd.

Open University Malaysia, (2007) HBSS 1103Pengenalan Pengajian Sosial,,

Selangor: Meteor Doc. Sdn. Bhd.

Open University Malaysia, (2005) HBEF Prinsip Teknologi Pengajaran, Selangor:

Meteor Doc. Sdn. Bhd.

Azman Bin Salleh750312-02-5163

20