Tugasan Perkembangan Seni Kanak-kanak

Embed Size (px)

Text of Tugasan Perkembangan Seni Kanak-kanak

 • 8/13/2019 Tugasan Perkembangan Seni Kanak-kanak

  1/15

  HBAE1403 MENGGAMBAR 1

  PENDAHULUAN

  1.1 PENGENALAN

  Seni visual adalah suatu bidang yang tidak terhad kepada ilmu melukis dan mewarna

  semata-mata tetapi juga merangkumi kemahiran berfikir, menterjemah dan mengaplikasi

  bahan yang terdapat di sekelilingnya. Semua kebolehan dan kemahiran itu biasanya muncul

  daripada idea sama ada secara langsung atau tidak langsung berdasarkan pemerhatian kepada

  alam sekeliling. Pendidikan berkait rapat dengan kreativiti dan pemikiran kreatif. Menurut

  Graham Wallas (1926), pengajaran dan pembelajaran secara pemikiran sebenarnya adalah di

  antara pendekatan yang baik bagi menimbulkan nilai kreativiti di kalangan pelajar yang

  berhubung kait dengan pemikiran mereka. Pendidikan Seni dalam Kurukulum Bersepadu

  Sekolah Rendah bertujuan melahirkan warganegara berbudaya, khususnya individu yang

  kreatif, berpengetahuan dalam bidang seni, mempunyai kemahiran mencipta dan peka

  terhadap ciri estetik. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah

  untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif, dan produktif menerusi pemupukan

  asas seni visual. Kreativiti adalah kemampuan untuk menghasilkan idea-idea yang inovatif

  dan nyata dari fikiran menjadi kenyataan. Proses ini melibatkan proses berfikir yang asli dan

  kemudian dihasilkan. Seiring dengan peralihan waktu, istilah kreativiti telah muncul dan

  berlakunya inovasi manusia, terutama dalam seni dan ilmu pengetahuan dan menyebabkan

  munculnya kelas kreatif.

  1.2 PERANAN GURU MENGEMBANGKAN KREATIVITI MURID

  Di dalam menjana idea, pengkarya menetapkan objektif, haluan dan tujuan

  penghasilan karya. Berfikir kreatif adalah proses mental yang melibatkan penyelesaian

  masalah secara kreatif dan penemuan idea-idea baru atau konsep, atau persatuan baru dari

  idea-idea yang ada atau konsep, diselaraskan oleh proses sedar atau tidak sedar. Dari sudut

  pandang ilmiah, produk pemikiran kreatif biasanya dianggap memiliki keaslian dan

  kesesuaian baik.

  William G. Perry (1970) menjelaskan guru perlu mengambil kira tentang

  perkembangan individu seperti kreativiti, idea, persepsi dan perasaan seseorang pelajar. Sikap

  guru itu sendiri akan menentukan samada berjaya atau gagalnya proses pengajaran dan

  pembelajaran ini, dan bertindak sebagai agen utama dalam merangsang dan menggalakkan

 • 8/13/2019 Tugasan Perkembangan Seni Kanak-kanak

  2/15

  HBAE1403 MENGGAMBAR 2

  pelajar meneroka dan menimba

  seberapa banyak pengetahuan dan

  kemahiran dalam bidang seni.Di

  dalam konteks pendidikan seni

  visual, guru dimestikan untuk

  membimbing pelajar dalam

  menetapkan hala tuju penghasilan

  karya selain menerangkan kaedah

  menjana idea. Sekiranya diabaikan,

  adalah dikhuatiri murid mungkin tidak mampu menghasilkan karya.

  Terdapat lima peranan utama guru Pendidikan Seni Visual semasa proses pengajaran

  dan pembelajaran iaitu :

  (i) Guru Sebagai Pengurus

  Guru adalah perancang utama aktiviti. Guru perlu menyediakan tema dan tajuk yang

  bersesuaian dengan tahap pengetahuan dan kesediaan murid. Guru juga bertanggungjawab

  terhadap perlatan yang digunakan. Contohnya, untuk menggalakkan murid-murid

  menghasilkan karya yang kreatif, guru perlu mempelbagaikan kegunaan media dan perlatan

  seperti warna air, krayon, berus warna dan bukan pensel warna semata-mata. Selain itu, guru

  perlu membuat penilaian terhadap hasil karya murid dan memberi sedikit cadangan atau

  penambahbaikan agar murid dapat meningkatkan daya imaginasi atau pengetahuan yang

  menggalakkan hasil karya yang lebih kreatif.

  (i i) Guru Sebagai PemudahcaraGuru adalah pemudahcara terhadap pengajaran dan pembelajaran murid. Pengajaran

  itu harus berteraskan unsur maju. Pembelajaran seni perlu berdasarkan tahap kebolehan

  murid. Contohnnya murid yang baru belajar menggunakan berus dan warna tidak perlu

  didesak untuk menggunakan media itu sepenuhnya dalam menghasilkan karya. Sebaliknya

  guru boleh menyuruh murid menggunakan berus dan warna air untuk mewarna latar belakang

  air laut atau langit sahaja manakala objek lain disudahi dengan pensel warna sahaja. Selain

  itu, guru perlu mengaitkan unsur luar dalam pengajaran dan pembelajaran seni. Guru boleh

  mengaitkan sekolah yang dipenuhi sampah sarap akan menyebabkan pencemaran dan sekolah

 • 8/13/2019 Tugasan Perkembangan Seni Kanak-kanak

  3/15

  HBAE1403 MENGGAMBAR 3

  menjadi kotor dan tidak sesuai sebagai tempat belajar. Oleh itu, murid-murid akan mencari

  idea bagaimana sekolah yang cantik itu boleh dipelihara dan dijaga sebaiknya.

  (i ii ) Guru Sebagai Pembimbing

  Guru adalah pembimbing utama murid semasa berada di sekolah. guru-guru

  seharusnya tidak mengambil mudah murid-murid yang memerlukan aktiviti pemulihan.

  Mereka ini perlu diberi perhatian dan motivasi agar pemikiran kreatif mereka boleh dibina

  dan meningkatkan keyakinan mereka menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif. Manakala

  murid-murid yang kreatif pula, perlu diberi aktiviti pengukuhan dan pengayaan atau idea

  tambahan terhadap hasil karya mereka. Contohnya, guru boleh membimbing murid untuk

  melakar objek yang boleh menimbulkan situasi pergerakan seperti liukan rumput dan sungai

  yang mengalir deras.

  (iv) Guru Sebagai I nisiator

  Walaupun pendidikan seni visual lebih kepada aktiviti fizikal iaitu melukis dan

  mewarnai tetapi guru perlu mempelbagaikan aktiviti pengajaran bagi merangsang pemikiran

  murid. Guru boleh memberikan soalan yang kreatif dan kritis berdarkan hasil karya murid-

  murid lain atau contoh lukisan yang menarik. Guru juga perlu menggalakkan murid untuk

  menyelesaikan aktiviti menyelesaikan masalah sama ada melalui perbincangan atau

  menterjemahkannya dalam bentuk lukisan. Dan lebih baik sekiranya guru dapat

  menggalakkan suasana pembelajaran secara kolaboratif fan koperatif khususnya dalam

  aktiviti seni berkumpulan.

  (v) Guru Sebagai Motivator

  Motivasi sangat penting kepada murid-murid. Bukan sahaja untuk memberi ideatambahan tetapi untuk membina semangat dan keyakinan murid untuk menjadi lebih kreatif

  dan berfikiran maju. Motivasi guru akan merangsang dan menggalakkan murid menjadi lebih

  berimaginasi tinggi dan logik. Selain itu, motivasi juga akan membawa perubahan sikap

  kepada murid-murid yang tidak meminati seni kepada meminati seni visual dengan lebih

  kreatif. Motivasi adalah berkaitan dengan keperluan psikologi kanak-kanak dari segi emosi

  dan sosial.

 • 8/13/2019 Tugasan Perkembangan Seni Kanak-kanak

  4/15

  HBAE1403 MENGGAMBAR 4

  Guru berperanan

  memberikan penerangan

  terperinci kepada murid-murid

  semasa melaksanakan aktiviti

  pembelajaran seni. Guru perlu

  menerangkan tujuan, objektif

  dan haluan karya yang akan

  dihasilkan pada hari tersebut.

  Menetapkan objektif penting

  untuk memastikan murid faham apa yang hendak dilukis dan bersedia untuk menjana idea

  yang memerlukan masa untuk memperolehinya. Sebagai contoh, guru menerangkan objektif

  menghasilkan karya pada hari tersebut ialah untuk memahami prinsip rekaan ketika

  menghasilkan karya seni. Manakala tujuan penghasilan karya pula adalah untuk memastikan

  murid dapat mengenal pasti objek-objek yang terdapat di sekeliling murid dan

  mengaitkannya dengan prinsip rekaan seni visual.

  Dalam proses penjanaan idea, murid lebih yakin untuk menggunakan lakaran pensel

  terlebih dahulu untuk membentuk objek. Lakaran telah diiktiraf sebagai alat mereka bentuk

  yang sangat berguna dalam merangsang kreativiti (Tano et al, 2003; Verstijnen et al, 1998a,

  b; Sedivy dan Johnson, 1999). Ia mungkin agak keterlaluan untuk mengatakan bahawa

  lakaran adalah kaedah utama untuk mereka bentuk. Walau bagaimanapun, dalam

  pembangunan idea-idea awalan, lakaran menyediakan medium persembahan yang mudah dan

  segera bagi proses penilaian dan seterusnya mengembangkan idea-idea tersebut. Hubungan

  antara lakaran dan kreativiti juga turut ditekankan oleh Garner (1989)yang mencadangkan

  bahawa ianya menggalakkan penerokaan kreatif dan mungkin merangsang idea-idea kreatif.

  1.3 CIRI-CIRI GURU PENDIDIKAN SENI

  Guru Pendidikan Seni berperanan membantu murid untuk meningkatkan daya

  imaginasi mereka. Cropley (1997) telah menyenaraikan ciri-ciri tingkah laku guru yang

  berikut sebagai ciri-ciri tingkah laku yang memupuk kreativiti dalam bilik darjah:

  Menggalakkan pelajar untuk belajar secara bebas.

  Memiliki stail pengajaran yang saling bekerjasama dengan pelajar dan bersepadusecara sosial.

 • 8/13/2019 Tugasan Perkembangan Seni Kanak-kanak

  5/15

  HBAE1403 MENGGAMBAR 5

  Memotivasikan pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan untuk dijadikan asaskepada pemikiran divergen.

  Menangguhkan sebarang penilaian terhadap idea yang dikemukakan oleh pelajarkecuali setelah idea-idea tersebut telah diteliti dan diungkapkan dengan jelas.

  Menggalakkan pelajar berfikir secara fleksibel. Menggalakkan pelajar melakukan penilaian kendiri terhadap idea-idea yang mereka

  keluarkan.

  Mengambil segala cadangan dan soalan pelajar secara serius atau bersungguh-sungguh.

  Menawarkan kepada pelajar peluang-peluang untuk melakukan tugasan denganmenggunakan pelbagai bahan dan dalam berbagai keadaan.

  Membantu pelajar belajar bagaimana untuk menghadapi kekecewaan dan kegagalansupaya pelajar akan tabah untuk mencuba sesuatu yang baru dan luarbiasa.

  Apabila guru dapat mengajar dan menerangkan murid menggunakan bahan dengan

  baik, secara tidak langsung murid berjaya menghasilkan lukisan mereka dengan menarik dan

  menghasilkan karya mengikut kreativiti mereka.

  2.0 APRESIASI SENI HASIL KARYA KANAK-KANAK

  Apresiasi didefinisikan sebagai kajian mengenai pelukis-pelukis atau pandai tukang

  mengenai hasil-hasil seni mereka, faktor yang mempengaruhi mereka, cara mereka bekerja,

  bagaimana mereka memilih tema serta gaya dan stail tertentu mereka. Semuanya ini berkait

  rapat dengan aspek pemahaman mereka dari aspek-aspek kognitif. Apresiasi seni melibatkan

  sepenuhnya deria rasa atau sentuh dan deria pandang. Karya seni seperti catan, lukisan,

  cetakan dipandang sementara arca dan binaan di sentuh. Apresiasi seni secara aktif

  melibatkan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain apa yang difikirkan

  dan dirasakan. Dalam konteks ini pengetahuan mengenai seni serta perbendaharaan kata yang

  cukup mengenai seni yang di perlukan. Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif,

  terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek

  apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. Semasa menyediakan

  aktiviti mudah, perhatian perlu diberi kepada perkara berikut:

 • 8/13/2019 Tugasan Perkembangan Seni Kanak-kanak

  6/15

  HBAE1403 MENGGAMBAR 6

  i. aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan, jalinan,

  warna, ton, rupabentuk dan bentuk;

  ii. aspek bahasa yang berkaitan dengan kandungan dan hal benda

  iii. aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi, alat bahan dan teknik

  iv. penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya

  v. perasaan, penghargaan dan refleksi diri; dan penyerapan pengetahuan dan penerapan

  nilai yang berkaitan dengan kandungan.

  Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek

  pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi

  keindahan dan fungsi. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang

  dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Proses apresiasi seni karya murid terdiri daripada :

  i. pengetahuan tentang tema atau tajuk yang dilukis

  ii. cara pelukis menginterpretasi gambar

  iii. alat, bahan dan media yang digunakan

  iv. teknik-teknik yang digunakan

  v. penilaian dan kritikan hasil seni

 • 8/13/2019 Tugasan Perkembangan Seni Kanak-kanak

  7/15

  HBAE1403 MENGGAMBAR 7

  2.1 APRESIASI KARYA BERDASARKAN PROSES ARTISTIK

  Nama Muri d : Mohamad Afandi Asraf

  Kelas : 1 Cemerlang Tema : F lora Dan Fauna Tajuk : H idupan Di Dasar Lautan

  2.1.1 Pengetahuan Tentang Tema Atau Tajuk Yang Dilukis

  Tema lukisan adalah Lukisan Flora dan Fauna. Manakala tajuk lukisan adalah bebas.

  Pelukis memilih tajuk Hidupan Di Dasar Laut untuk menghasilkan karya. Tajuk ini

  bersesuaian dengan tema kerana fauna adalah berkaitan dengan habitat haiwan manakala

  flora berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan.

  2.1.2 Cara Pelukis Menginterpretasi Gambar

  Pelbagai jenis hidupan laut.

  Terdapat seekor ketam besar berwarna merah di tengah-tengah

  Sotong besar berwarna biru

  Ikan pelbagai jenis warna dan saiz

  Kuda laut berwarna merah jambu

  Batu besar terletak di sebelah kanan dan kiri dasar laut.

 • 8/13/2019 Tugasan Perkembangan Seni Kanak-kanak

  8/15

  HBAE1403 MENGGAMBAR 8

  Tapak sulaiman berada di dasar laut

  Beberapa tumbuhan laut atau rumpai laut panjang tumbuh di dasar laut

  Air laut atau sungai berwarna biru

  2.1.3 Alat, Bahan Dan Media Yang Digunakan

  Pelukis hanya menggunakan kertas lukisan, pensel dan pensel warna jenis kayu

  untuk menyiapkan karya.

  2.1.4 Teknik-Teknik Yang Digunakan

  Pelukis memilih teknik kering untuk menyiapkan lukisannya.

  Warna laut diwarnakan biru tetapi tidak sekata dan kelihatan pucat. Laut

  memenuhi ruang kertas lukisan.

  Teknik mewarna pula memperlihatkan kelemahan kerana objek diwarna secara

  menyerong, melintang dan menegak pada objek yang sama contohnya objek

  sotong.

  Kepelbagaian jenis garisan juga hasil dari karakter garisan itu sendiri. Garisan dan

  warna boleh dijadikan ikon komunikasi yang cekap dan bermesej. Pelukis

  menggunakan pensel untuk melakar objek dan membuat garisan tebal pada objek

  untuk menonjolkan bentuk.

  Ketam besar berwarna merah memberi kontra yang jelas di dalam laut dan

  hidupan lain.

  Mata ketam yang lebih besar

  Ikan-ikan diwarna dengan warna biru, merah,oren dan hijau tetapi bentuk seakan

  sama.

  Ia untuk mewujudkan keharmonian dan kepelbagaian dalam penggunaan warnakerana ikan paling banyak dilukis.

  Kedudukan batu yang terletak di sebelah kiri dan kanan dasar laut menunjukkan

  keseimbangan dalam lukisan.

  Ia diwarnakan lebih gelap untuk menimbulkan objek itu seperti sesuatu yang

  berat, padat dan keras.

  Sotong biru yang dilukis lebih besar daripada ikan mungkin menceritakan bahawa

  ikan-ikan tersebut adalah bersaiz kecil.

 • 8/13/2019 Tugasan Perkembangan Seni Kanak-kanak

  9/15

  HBAE1403 MENGGAMBAR 9

  Saiz ketam dan sotong yang besar disusuli ikan-ikan yang kecil dapat

  menunjukkan perspekstif dekat dan jauh.

  Tapak Sulaiman berwarna oren dilukis seolah-olah berdiri manakala satu lagi

  berada di dasar.

  Rumpai laut dapat menunjukkan pergerakan terapung kerana rumpai adalah jenis

  tumbuhan yang lembut.

  Ikan-ikan kelihatan bergerak ke arah yang sama.

  Lukisan ini telah menunjukkan keseimbangan ekosistem laut yang terdiri daripada

  pelbagai jenis dan saling memerlukan antara satu sama lain.

  Lukisan ini memberi sumber inspirasi kepada pelukis untuk meneroka hidupan

  laut dengan lebih dalam lagi.

  Hasil karya ini dianggap berjaya kerana telah dapat mengekspresi emosi dasar

  lautan.

  2.1.5 Penilaian Dan Kritikan Hasil Seni

  Daya imaginasi adalah sederhana kerana hidupan laut yang dilukis adalah hidupan

  yang biasa dilihat seperti ikan, ketam dan sotong. Manakala batu karang dasar

  laut, rumpai laut dan tapak sulaiman adalah penghias alam semula jadi yang biasa

  dilihat murid melalui gambar-gambar dan rancangan televisyen.

  Walau bagaimanapun, lakaran kuda laut memberi sedikit kelainan dalam lukisan

  rakan-rakan lain dan menarik.

  Susunan hidupan laut adalah seimbang dan berat di bahagian tengah. Gambar

  ketam yang besar diletak di tengah-tengah lukisan. Ia berjaya menarik perhatian

  mereka yang melihat kerana bentuk dan warna yang kontra.

  Manakala rumpai laut dan tapak sulaiman memenuhi bahagian dasar laut.Berdasarkan kepelbagaian hidupan ini, didapati pelukis telah didedahkan atau

  terdedah kepada kawasan laut dan tidak pada daratan semata-mata.

  Selain itu, pelukis mungkin mendapatkan maklumat berdasarkan rancangan yang

  ditonton pada televisyen ataupun bahan bacaan, majalah dan ensiklopedia.

  Idea dan persembahan pelukis adalah ringkas dan hanya bertumpu kepada jenis-

  jenis hidupan laut sahaja namun ia sudah cukup untuk menjelaskan tahap

  pengetahuan kanak-kanak tentang hidupan di dasar laut.

 • 8/13/2019 Tugasan Perkembangan Seni Kanak-kanak

  10/15

  HBAE1403 MENGGAMBAR 10

  Penggunaan warna mungkin tidak menarik tetapi lukisan ketam yang besar telah

  menunjukkan ekspresi kanak-kanak ini yang teruja dengan bentuk ketam yang

  unik dan mungkin jarang ditemuinya.

  Walaupun warna air itu tidak menyerlah namun kita dapat menilai bahawa air itu

  adalah air laut dan bukannya air sungai kerana terdapat sotong dan kuda laut yang

  biasanya tidak akan hidup di dalam sungai.

  Akhir sekali, kita mungkin tidak terfikir untuk melukis sebuah lukisan yang dapat

  menunjukkan keserasian hidupan dalam lautan ini. Pelukis sebenarnya

  menggambarkan keadaan hubungan dan keserasian ini adalah seperti

  perhubungannya dengan rakan-rakan dan masyarakat di sekelilingnya.

  Hasil lukisan ini telah memberikan saya inspirasi agar dapat menghasilkan karya

  yang dapat menggabungkan unsur-unsur hubungan dan perkaitan antara satu sama

  supaya dapat memberi inspirasi kepada murid-murid tentang pentingnya

  keserasian hubungan itu dalam sesebuah koloni dan masyarakat.

  3.0 KAITAN KARYA SENI DENGAN KREATIVITI DAN PSIKOLOGI KANAK-

  KANAK

  Kanak-kanak sangat

  berminat dengan aktiviti seni dan

  kreatif. Pfeiffer (dalam Goetz,

  19981:297) mendefinisikan

  kreativiti sebagai kebolehan

  mencipta produk kreatif yang

  baru, asli dan unik yang

  menunjukkan tahap kejayaan

  yang tinggi dalam bidang yang

  berkaitan. Kreativiti kanak-kanak adalah berdasarkan beberapa perkara seperti pengalaman,

  keinginan, pemerhatian dan imaginasi mereka sendiri.

  Melalui lukisan karya di atas, kanak-kanak ini seolah-olah ingin meneroka kehidupan

  di dasar laut. Walaupun lukisannya ringkas dan tidak menceritakan banyak perkara yang

  terjadi di dasar laut itu, tetapi daya imaginasinya telah memberi sedikit gambaran luahan

  emosinya tentang perkara-perkara yang mungkin terdapat di dasar lautan. Bayangkan kanak-

 • 8/13/2019 Tugasan Perkembangan Seni Kanak-kanak

  11/15

  HBAE1403 MENGGAMBAR 11

  kanak diberi kebebasan untuk melukis bertemakan flora dan fauna. Dan kanak-kanak ini telah

  memilih pemandangan di dasar atau dalam laut sebagai tajuk lukisannya sedangkan kanak-

  kanak lain lebih gemar melukis pemandangan yang berada di daratan.

  Kreativiti merupakan proses yang berterusan dan biasanya merujuk kepada keupayaan

  seseorang untuk memproses maklumat yang menghasilkan sesuatu yang baru dan asli.

  Kreativiti lazimnya berkait rapat dengan penghasilan sesuatu yang asli. Walau

  bagaimanapun, terdapat pelbagai pendapat mengenai proses yang terlibat dalam aktiviti

  kreatif dan kemudahan mengembangkannya dalam diri manusia.

  3.1 Keperluan Psikologi Kanak-kanak

  Karya yang dihasilkan kanak-kanak turut dipengaruhi oleh keperluan psikologi

  mereka. Kanak-kanak normal akan sentiasa berkembang dengan melakukan pelbagai aktiviti

  harian yang berkaitan dengan perkembangan tahap kreativiti mereka. Kanak-kanak

  perempuan biasanya suka bermain dengan permainan alat solek kerana mereka berminat

  untuk meneroka kegunaan warna tersebut dalam diri mereka. Begitu juga dengan kanak-

  kanak lelaki yang suka melihat rancangan kartun dalam televisyen dan cuba melukis semula

  watak kartun atau komik tersebut di dalam kertas lukisan mereka. Mereka sebenarnya

  dipengaruhi oleh keinginan psikologi mereka untuk menjadi seperti watak komik tersebut

  yang sekali gus mencetuskan idea kreatif untuk melukis menggunakan imaginasi mereka

  sendiri. Kreativiti ialah semangat yang tidak boleh diajar tetapi boleh disemai dan dipupuk di

  kelas anda. Ia bersifat terbuka, segar, baru, asli, tersendiri, unik dan merupakan naluri

  semulajadi kanak-kanak. Kreativiti dapat membantu kanak-kanak mengembangkan potensi

  sepenuhnya.

  Psikologi adalah berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip belajar, pengembangan,

  bakat dan proses interaksi. Kanak-kanak yang kreatif ini sebenarnya mempunyai emosi yang

  tidak boleh dijangka. Berdasarkan karya tersebut, guru dapat menilai kanak-kanak ini

  cenderung kepada kehidupan di dasar laut walaupun sebenarnya kanak-kanak ini jarang

  didedahkan dengan suasana dalam air kerana tempat tinggal kanak-kanak di perumahan

  tentera. Menurut Maher, (1961), Seseorang itu boleh melahirkan tindak balas emosi akibat

  proses pembelajaran yang lalu. Jika sesuatu aspek negatif berlaku dalam pembelajaran yang

 • 8/13/2019 Tugasan Perkembangan Seni Kanak-kanak

  12/15

  HBAE1403 MENGGAMBAR 12

  lepas, ianya memberi kesan psikologi yang memakan masa panjang untuk pulih, malahan ada

  yang terus tidak dapat dipulihkan.

  3.2 Seni Untuk Menggambarkan Emosi

  Berdasarkan pemerhatian dan pengetahuan guru pendidikan seni visual, kanak-kanak

  akan menghasilkan karya yang kreatif apabila mendapat pendedahan awal kepada individu

  lain yang selesa mengambil risiko dan yang tidak mudah mengalah. Kanak-kanak akan

  sentiasa mencuba menggambarkan emosi dan imaginasi mereka sekreatif yang mungkin bagi

  memuaskan kemahuan diri. Oleh sebab itu, kanak-kanak perlu diberi peluang untuk

  mendapat cemerlang sekurang-kurangnya satu aktiviti atau bidang yang diceburi. Guru dan

  ibu bapa harus prihatin untuk menyediakan persekitaran yang sentiasa mencabar supaya

  murid sentiasa berada pada tahap kecemerlangan.

  Selain itu, faktor tidak mahu mengalah, rela diuji dan tidak takut gagal akan dapat

  membentuk hubungan dengan rakan sebaya. Kanak-kanak akan sentiasa berusaha

  memastikan mereka juga dapat melakukan perkara yang dilakukan oleh rakan-rakan lain.

  Pendek kata, keinginan untuk menjadi yang terbaik turut menjadi faktor bagaimana sikap

  kreatif itu boleh menghasilkan suatu karya yang baik. Galakan yang disertai dengan

  penghargaan dan kasih sayang juga mempengaruhi hasil karya yang kreatif. Berdasarkan

  lukisan tersebut, murid sebenarnya telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpul hidupan

  laut yang biasanya terdapat di dalam laut setelah menceritakan perkara yang ditontonnya

  dalam dokumentari di televisyen. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan

  menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan

  pemikiran kritis dan kreatif. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat

  kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi, psikomotor dan mental yangmerangkumi perasaan, koordinasi, manipulasi dan persepsi visual.

  3.3 Kreativiti Melalui Pemerhatian Kanak-kanak

  Melalui aspek pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian

  keseluruhan, berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi kanak-kanak. Selain

  memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian

  perbandingan. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. Pemahaman

 • 8/13/2019 Tugasan Perkembangan Seni Kanak-kanak

  13/15

  HBAE1403 MENGGAMBAR 13

  tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Murid

  akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Ini adalah

  untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Kegiatan-

  kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea, imaginasi dan alam fantasinya ke arah

  perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak.

  Bidang Seni Visual menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam

  mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Proses ini akan

  memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan

  manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Semasa berinteraksi dengan alat dan

  bahan, murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang

  dilihat. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid

  belajar secara tidak langsung. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh

  lakukan dalam penghasilan seni pada masa akan datang. Kanak-kanak sebenarnya mengenali

  aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi

  keindahan dan fungsi. Kanak-kanak terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa

  yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh

  dibuat dalam pelbagai cara. Melalui seni visual ini juga akan menjadikan kanak-kanak yang

  kreatif boleh mengaplikasikan kemahiran seni yang dipelajari dalam kehidupan harian yang

  sebenar. Contohnya, cara memberus warna boleh diaplikasikan dalam kerja-kerja mengecat

  peralatan kecil di rumah dan sebagainya. Perkembangan fizikal dan emosi kanak-kanak yang

  diperolehi melalui pengalaman akan dapat membuat apresiasi seni visual secara mudah.

  Dengan pendidikan seni, kanak-kanak akan dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala

  aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Ini termasuklah memelihara

  dan memulihara alam sekitar, nilai patriotisme, nilai kebersihan dan kepekaan. Dengan ini

  kanak-kanak akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan

  semua keadaan seterusnya mengaitkan faktor psikologi itu adalah salah satu sebab

  tercetusnya kreativiti mereka.

 • 8/13/2019 Tugasan Perkembangan Seni Kanak-kanak

  14/15

  HBAE1403 MENGGAMBAR 14

  4.0 KESIMPULAN

  Kanak-kanak belajar melalui pemerhatian dan peniruan terhadap apa yang mereka

  lihat dan dengar. Proses pembelajaran mereka adalah mengikut tahap kemampuan merekamasing-masing. Pengulangan dan pengalaman yang terkumpul akan dapat membina

  pengetahuan kanak-kanak. Pengajaran pendidikan seni yang berkesan memang bermula

  daripada guru kemudian berkembang kepada kaedah dan teknik pengajaran, bahan yang

  digunakan hinggalah kepada produk yang dihasilkan. Selain itu, murid-murid juga penting

  untuk mempunyai minat dan bakat yang merupakan dimensi-dimensi yang wajar digilap dan

  diasuh oleb guru sehingga menjadi satu sumber penting dalam pengajaran yang lebih

  berkesan. Apresiasi seni selepas penghasilan karya perlu dilakukan untuk menilai tahap

  perkembangan murid dari segi kreativiti pemikiran, kematangan idea, keaslian karya dan

  perkembangan emosi mereka. Kurikulum Pendidikan Seni melibatkan perasaan estetik, daya

  kreatif pelajar melalui penjanaan daya intuisi, persepsi dan konsepsi, juga boleh mewujudkan

  rasa kepuasan dan kesedaran terhadap bakat serta kemampuan diri pelajar. Bagi menilai

  kefahaman dan pengetahuan seseorang pelajar dalam aspek kreativiti, seseorang guru harus

  menggunakan pendekatan yang tepat bagi menghasilkan keputusan yang tepat. Jika

  pendekatan yang digunakan mempunyai kekurangan, maka hasil yang diperolehi daripada

  proses pembelajaran yang dijalankan juga tidak akan memenuhi aspek apresiasi seni dari segi

  tema, bahan, teknik dan penilaian pendidikan seni visual. Kesimpulannya, melalui kaedah

  apresiasi seni, guru akan dapat menilai di persekitarannya akan dapat menghasilkan satu

  karya seni yang kreatif dan seterusnya sesuai untuk diapresiasikan sebagai hasil karya seni

  yang bermutu dan kreatif. Guru juga dapat menilai perkembangan psikologi dan tahap emosi

  kanak-kanak yang sememangnya mempunyai kaitan antara satu sama lain. Kesimpulannya,

  seni adalah cara seseorang meluahkan emosi melalui karya. Dan penilaian karya itu pula

  hanya boleh dilaksanakan melalui kaedah apresiasi seni yang mengkaji dari semua aspek

  berkaitan secara keseluruhannya.

  Jumlah : 3394 patah perkataan

 • 8/13/2019 Tugasan Perkembangan Seni Kanak-kanak

  15/15

  HBAE1403 MENGGAMBAR 15

  RUJUKAN

  Cropley, A. J. (1997). Fostering creativity in the classroom: General principles. In M. A.

  Runco (Ed.), The creativity research handbook: Volume one (pp. 83-114). Cresskill,

  NJ: Hampton Press.

  Gardner, Howard (1999)Intelligence Reframed. Multiple intelligences for the 21st

  century, New York: Basic Books

  Graham Wallas. (1926). The Art of Thought.; First Edition edition. Harcourt, Brace &

  Company

  Kementerian Pendidikan Malaysia (1998). Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Visual,

  KBSR.Dewan Bahasa Pustaka: Kuala Lumpur

  Mazlan Mohamad. (1996). Pendidikan Seni I, Prinsip Pendidikan Seni. Kuala Lumpur:

  Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

  Md. Nasir Hj. Ibrahim. (2003). Pengurusan Seni. Kuala Lumpur : Universiti Pendidikan

  Sultan Idris.

  Perry, William G., Jr. (1970).Forms of Intellectual and Ethical Development in the College

  Years: A Scheme (New York:Holt, Rinehart, and Winston).

  Pusat Perkembangan Kurikulum. (2002). Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. KualaLumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

  http://cgisaiman.blogspot.com/2012/04/nota-seni-dalam-pendidikan.html

  http://duniapendidikanipg.blogspot.com/2013/04/modul-seni-dalam-pendidikan.html

  http://www.slideshare.net/miao12345/peranan-seni-dalam-pendidikan

  http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Graham%20Wallas&search-alias=books&sort=relevancerankhttp://www.josseybass.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0787941182.htmlhttp://www.josseybass.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0787941182.htmlhttp://www.hrw.com/home.htmhttp://cgisaiman.blogspot.com/2012/04/nota-seni-dalam-pendidikan.htmlhttp://cgisaiman.blogspot.com/2012/04/nota-seni-dalam-pendidikan.htmlhttp://duniapendidikanipg.blogspot.com/2013/04/modul-seni-dalam-pendidikan.htmlhttp://duniapendidikanipg.blogspot.com/2013/04/modul-seni-dalam-pendidikan.htmlhttp://www.slideshare.net/miao12345/peranan-seni-dalam-pendidikanhttp://www.slideshare.net/miao12345/peranan-seni-dalam-pendidikanhttp://www.slideshare.net/miao12345/peranan-seni-dalam-pendidikanhttp://duniapendidikanipg.blogspot.com/2013/04/modul-seni-dalam-pendidikan.htmlhttp://cgisaiman.blogspot.com/2012/04/nota-seni-dalam-pendidikan.htmlhttp://www.hrw.com/home.htmhttp://www.josseybass.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0787941182.htmlhttp://www.josseybass.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0787941182.htmlhttp://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Graham%20Wallas&search-alias=books&sort=relevancerank