Assignment Perkembangan Kanak-kanak

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  1/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  1

  1.0 PENGENALAN

  Bayi yang dilahirkan akan sentiasa berkembang mengikut peringkat-

  peringkatnya yang tertentu. Hal ini sejajar dengan pendapat Sharifah A. Alsagoff

  (1987), menyatakan bahawa psikologi perkembangan sebagai kajian terhadap faktor-

  faktor yang menentukan tingkah laku manusia dan perubahan kebolehan, personaliti,

  motivasi dan ciri-ciri sosial mengikut peringkat masa tertentu dari masa pralahir (dalam

  kandungan) sehingga ke dewasa.

  Bagi Woolfolk dan Margetts (2007) pula, mentafsirkan perkembangan fizikal

  sebagai perubahan tubuh badan, perkembangan kognitif sebagai perubahan pemikiran,

  perkembangan sosial sebagai perubahan hubungan dengan individu yang lain serta

  perkembangan emosi sebagai perubahan dalam kefahaman, ekspresi serta

  pengurusan emosi.

  Walaupun terdapat pelbagai definisi yang menyatakan maksud perkembangan

  ini, ia tetap menyampaikan sebuah maksud yang sama iaitu perkembangan atau

  pertumbuhan sebagai satu proses yang mempunyai tahap iaitu bermula dari bahan

  yang kecil sehingga menjadi besar mengikut tempoh-tempoh yang tertentu sehingga

  menjadi matang. Hal ini selaras apa yang didedahkan dalam Al-Quran iaitu kitab suci

  umat Islam. Terdapat beberapa surah yang Allah menceritakan mengenai proses

  kejadian dan perkembangan manusia.

  Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari pati (yang berasal)

  dari tanah. Kemudian Kami jadikan pati itu (setitis) air benih pada penetapan yang

  kukuh. Kemudian Kami ciptakan air benih itu menjadi sebuah darah beku. Lalu Kami

  ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian Kami ciptakan daging itu

  menjadi tulang. Kemudian Kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah

  sempurna kejadian itu, Kami bentuk ia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya.

  Kemudian, sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati. Kemudian, sesungguhnya

  kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat.

  (Surah AlMumin : Ayat 1216)

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  2/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  2

  Rentetan daripada ayat-ayat di atas, jelaslah bahawa kejadian manusia yang

  bermula daripada tanah sehingga menjadi makhluk yang bernyawa dikenali sebagai

  manusia. Ayat-ayat Al-Quran ini juga telah dibuktikan secara saintifik melalui kaedah

  sains. Oleh hal yang demikian, dalam tugasan ini teori-teori perkembangan kanak-kanak ini akan diterangkan secara lebih lanjut.

  2.0 KONSEP PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

  Dalam membincangkan perkembangan kanak-kanak, kita tidak akan lari

  daripada membandingkan tahap perkembangan kanak-kanak dengan tahap

  pertumbuhan kanak-kanak.

  Definisi pertumbuhan menurut Woolfolk dan Margetts (2007), sebagai perubahandalam saiz dan kematangan. Daripada segi fizikal, pertumbuhan ini meliputi

  pertambahan dalam saiz bahagian-bahagian badan, ketinggian dan juga bilangan saraf-

  saraf ke otak.

  Manakala definisi bagi perkembangan menurut Santrock (2008), mentafsirkan

  perkembangan sebagai perubahan dalam corak biologi, kognitif dan sosioemosi

  individu yang bermula daripada peringkat percambahan sehingga ke akhir hayat.

  Rajah 2.0.1 : Aspek perkembangan dan pertumbuhan

  Berdasarkan rajah 2.0.1 di atas, terdapat empat aspek utama untuk menilai

  tahap perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. Perkembangan dan pertumbuhan

  ini dapat dilihat dan dinilai berdasarkan empat aspek utama iaitu fizikal atau jasmani

  EmosiSosialKognitif /Mental

  Fizikal /Jasmani

  ASPEK YANG MELIPUTI

  PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  3/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  3

  yang terdiri daripada rupa, saiz fizikal serta kemahiran jasmaninya. Aspek yang kedua

  adalah kognitif atau mental seperti keupayaan berfikir, belajar, mengingat, menaakul,

  menganalisis serta bakatnya. Seterusnya adalah aspek sosial iaitu setiap individu

  mempunyai cara kehidupan yang tersendiri dan berbeza antara satu sama laintermasuklah individu-individu dalam ahli keluarga. Manakala bagi aspek yang terakhir

  untuk menilai perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak adalah aspek emosi.

  Setiap kanak-kanak menunjukkan respon emosi dan cara menzahirkan emosi yang

  berbeza-beza.

  3.0 PRINSIP PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

  Perkembangan ini bersifat kualitatif iaitu tidak dapat dilihat oleh mata kasar

  namun kesannya boleh dirasai dan dinilai. Menurut Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel

  (2009), telah menggariskan lima prinsip perkembangan kanak-kanak. Prinsip yang

  utama mengikut mereka adalah perkembangan berlaku daripada umum kepada

  khusus. Misalnya, perkembangan ini terjadi apabila seorang bayi boleh menggengam

  objek dengan keseluruhan tapak tangan sebelum menggunakan jari tangan.

  Prinsip seterusnya, perkembangan kanak-kanak ini adalah hasil daripada

  interaksi antara kematangan dan pembelajaran. Kematangan ini adalah potensi yang

  sedia ada dalam diri kanak-kanak itu sendiri seperti merangkak, duduk, berjalan dan

  seterusnya berlari. Umumnya kematangan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik

  manakala pembelajaran adalah hasil daripada proses latihan, peniruan, identifikasi dan

  memerlukan usaha daripada persekitaran. Sebagai contoh, perkembangan otot dan

  saraf anggota badan yang sempurna memungkinkan seseorang kanak-kanak itu menari

  tarian Inang. Walaubagaimana pun, kanak-kanak tersebut hanya boleh menari tarian

  Inang itu sekiranya dia berlatih atau meniru langkah-langkah tarian yang betul. Hal

  inilah yang dimaksudkan perkembangan kanak-kanak hasil daripada interaksikematangan dan pembelajaran.

  Selain itu, prinsip ketiga menurut Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel pula adalah

  perkembangan ini berlaku pada kadar yang berbeza. Misalnya, sesetengah kanak-

  kanak dapat berjalan pada umur 10 bulan manakala ada kanak-kanak yang

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  4/23

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  5/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  5

  atau membina ayat. Hal ini menunjukkan bahawa prinsip perkembangan kanak-kanak

  berlaku secara berterusan adalah sangat relevan.

  Bagi Mok Soon Sang (2009), beliau telah menambah lagi tiga prinsip

  perkembangan kanak-kanak. Rajah 3.0.2 di bawah menunjukkan penambahan prinsip-

  prinsip perkembangan daripada prinsip yang sedia ada.

  Rajah 3.0.2 : Prinsip perkembangan kognitif menurut Mok Soon Sang

  Menurut beliau, pertumbuhan dan perkembangan saling berkait rapat. Hal ini

  demikian kerana, pertumbuhan jasmani yang kurang sihat boleh menjejaskan

  perkembangan rohani, emosi dan sosial kanak-kanak. Pertumbuhan yang terbantut

  seperti lidah pendek akan memberi impak kepada semua aspek perkembangan kanak-

  kanak tersebut seperti menjadikan kanak-kanak tersebut membesar dalam keadaan

  yang tidak yakin akan diri sendiri dan berasa malu disebabkan kekurangan yang

  dialami.

  Seterusnya, proses perkembangan juga berlaku daripada konkrit kepada

  abstrak. Misalnya, pada peringkat pra-operasi iaitu kanak-kanak yang berumur antara

  dua hingga tujuh tahun, kanak-kanak peringkat ini perlu melihat, menyentuh dan

  merasa pada benda-benda yang konkrit untuk perkembangan kognitifnya. Namun bagi

  peringkat operasi konkrit iaitu kanak-kanak yang berumur tujuh hingga 11 tahun ke atas

  sudah boleh membayangkan benda-benda yang abstrak kerana perkembangan kognitif

  sudah mula mencapai tahap yang optima. Misalnya dalam proses Pengajaran dan

  Pembelajaran (P&P), seorang guru matematik yang mengajar kanak-kanak yang

  berada pada peringkat pra-operasi perlu menunjukkan bahan bantu mengajar yang

  konkrit seperti bahan 2D atau 3D untuk meningkatkan lagi kefahaman murid-murid.

  PRINSIP PERKEMBANGAN KOGNITIF MOK SOON SANG

  Perkembangan daripada

  egonsentrik kepada

  menerima pandangan orang

  lain ada egonsentrik kepada

  Pertumbuhan dan

  perkembangan saling

  berkait ra at.

  Proses perkembangan

  berlaku daripada konkrit

  ke ada abtsrak.ke ada

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  6/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  6

  Manakala bagi guru matematik yang mengajar murid-murid peringkat operasi konkrit,

  para guru sudah boleh mengajar topik-topik yang abstrak seperti algebra dan

  sebagainya kerana mereka sudah boleh membayangkan dan praktikkannya dalam

  kehidupan seharian.

  Prinsip ketiga yang ditambah oleh Mok Soon Sang pula ialah tahap

  perkembangan berlaku daripada egonsentrik kepada menerima pandangan oran lain.

  Egonsentrik ini bermaksud kanak-kanak itu bersifat mementingkan diri sendiri dan

  menganggap orang-orang disekelilingnya berfikiran yang sama dengannya. Misalnya,

  pada peringkat awal kanak-kanak, mereka akan memberontak sekiranya kemahuannya

  tidak dituruti, namun apabila usia bertambah mereka akan mula matang dan menerima

  pandangan orang lain.

  Terdapat perbezaan di antara pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Haliza

  Hamzah dan Joy N. Samuel, perbezaan antara pertumbuhan dan perkembangan boleh

  dilihat menerusi empat aspek seperti rajah 3.0.3 di bawah.

  PERTUMBUHAN PERKEMBANGAN

  FIZIKAL Peningkatan dalam saiz

  seperti perubahan tinggi, berat

  badan dan gigi.

  Proses individu memperkembangkan

  kemahiran psikomotor. Kemahiran

  menggunakan anggota badan misalnya bayiyang bermula dengan kebolehan memusing

  badan, duduk kemudian merangkak, berdiri,

  berjalan dan berlari.

  KOGNITIF Keupayaan berfikir. Kemahiran membaca, menulis, mengira dan

  berfikir secara kreatif dan kritis.

  EMOSI Perasaan gembira, sedih,

  sayang, marah dan cemburu.

  Kemahiran mengurus dan mengawal emosi.

  SOSIAL Menjalin perhubungan dengan

  ibu bapa, keluarga, rakan danmasyarakat.

  Kemahiran menunjukkan perhubungan sosial

  dan menunjukkan perlakuan baik dan sesuaimengikut norma-norma masyarakat.

  Rajah 3.0.3 : Perbezaan perkembangan dan pertumbuhan

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  7/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  7

  4.0 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KOGNTIF

  KANAK-KANAK

  Perkataan kognitif ini merujuk kepada perkembangan minda atau mental kanak-

  kanak. Terdapat dua tokoh utama yang mempelopori dan mendalami faktor-faktor yang

  mempengaruhi perkembangan kanak-kanak iaitu John Gregor Mendel (1822-1889) dan

  Urie Bronfenbrenner (1917). Mereka telah medalami kedua-dua faktor utama yang

  mempengaruhi tahap perkembangan kanak-kanak iaitu faktor baka atau genetik

  (endogen) dan faktor persekitaran (eksogen).

  Terdapat pendapat yang mengatakan bahawa faktor baka adalah lebih kuat

  mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak namun ada juga pendapat yang

  mengatakan sebaliknya. Ada ahli-ahli psikologi yang memberikan definisi baka.

  Menurut J.A. Thomson, baka adalah satu istilah yang menyatakan perhubungan genetik

  di antara generasi manusia. Selain itu, Amran Schenfield pula mendefinisikan baka

  menentukan persamaan di antara ibu bapa dengan anak-anak dan di kalangan ahli-ahli

  dalam satu kumpulan keluarga dari segi trait-trait fizikal dan mental.

  Menurut Nordin Tahir (2011), menyatakan bahawa mereka yang mengatakan

  faktor baka lebih banyak mempengaruhi kerana mereka percaya bahawa corakperkembangan kanak-kanak diwarisi sejak lahir dan dikawal separa atau sepenuhnya

  oleh kod genetik daripada ibu bapa. Manakala bagi mereka yang menyokong bahawa

  faktor persekitaran lebih kuat mempengaruhi perkembangan kanak-kanak menurut

  beliau adalah kerana mereka percaya bahawa perkembangan seseorang individu

  adalah hasil daripada pengaruh atau pengalaman sejak lahir. Menurut beliau lagi, faktor

  persekitaran yang terlibat termasuklah latar belakang keluarga, amalan asuhan kanak-

  kanak, kesihatan, pemakanan, status sosioekonomi dan kualiti sekolah.

  4.1 Faktor Baka

  Perkataan baka ini berasal daripada perkataan Latin iaitu heres. Menurut

  Norman L. Munn, faktor baka atau genetik ini secara saintifik merujuk kepada ciri-ciri

  biologi atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya. Gen-

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  8/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  8

  gen ini mempunyai trait daripada ibu bapa kanak-kanak tersebut. Ciri-ciri seperti saiz

  fizikal, warna mata dan warna kulit kebiasaanya mewarisi faktor baka. Selain daripada

  mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak, faktor ini juga turut memberi impak

  kepada perkembangan kognitif atau juga dikenali sebagai perkembangan mentalkanak-kanak. Menerusi baka, kemampuan mental manusia sama ada pandai atau tidak

  juga boleh diwarisi daripada gen ibu dan bapa.

  Hal ini disokong oleh Thomas J. Bouchard iaitu kesan baka ke atas trait-trait

  psikologi menyokong pengaruh baka ke atas trait-trait seperti kecerdasan kognitif atau

  mental dan kecerdasan emosi. Bukan itu sahaja, hasil kajian yang dijalankan oleh ahli-

  ahli psikologi juga mengesahkan bahawa faktor baka juga memainkan peranan yang

  penting dalam perkembangan personaliti selain perkembangan fizikal yang boleh dilihat

  dengan mata kasar.

  Merujuk kepada buku Psikologi Perkembangan (Tang Chee Yee, 1993), beliau

  telah membahagikan faktor-faktor kebakaan kepada empat iaitu kromosom, gen,

  kelenjar dan hormon. Dalam badan kita terdapat pusat aktiviti yang dikenali sebagai

  nukleus. Dalam nukleus ini pula terdapat kromosom yang mempunyai gen dan gen

  inilah yang mengawal sifat kita. Setiap kanak-kanak mempunyai sistem kelenjar yang

  lengkap. Kelenjar ini akan mengeluarkan hormon untuk menggalakkan perkembangan

  dan mengekalkan fungsi-fungsi badan untuk berinteraksi dengan persekitaran.

  Faktor-faktor kebakaan ini kebiasaannya mempengaruhi perkembangan fizikal

  kanak-kanak. Disebabkan faktor kebakaan ini mempengaruhi perkembangan fizikal, ia

  juga akan memberi impak kepada perkembangan kognitif kanak-kanak. Taraf

  kecerdasan biasanya ditentukan oleh baka yang diwarisi oleh ibu bapa.

  Walaubagaimana pun, pengaruh persekitaran juga tidak kurang penting. Kajian-kajian

  kecerdasan menunjukkan bahawa nisbahnya ialah baka 51% dan persekitaran 40%.

  Kecacatan mental juga disebabkan pewarisan gen, misalnya ketololan disebabkan

  pewarisan gen yang resesif daripada kedua ibu bapanya. Selain itu, penyakit

  phenylketonuria yang disebabkan oleh kekurangan enzim menyebabkan penghasilan

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  9/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  9

  kimia beracun di dalam badan, akhirnya akan merosakkan mental kanak-kanak. (Tang

  Chee Yee, 1993)

  Bukan itu sahaja, kajian-kajian ahli psikologi yang terkenal seperti Galton (1865),

  Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap kanak-kanak

  mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek iaitu perkembangan kognitif yang

  berbeza dengan kanak-kanak yang sebayanya. Faktor baka inilah yang telah

  menyebabkan perkembangan kognitif kanak-kanak terjadi pada tahap-tahap yang

  berbeza. Misalnya, sesetengah kanak-kanak mudah untuk mengenal huruf dan nombor

  pada umur lima tahun namun ada juga perkembangan kognitifnya yang lambat sedikit

  iaitu pada umur tujuh mahupun lapan tahun barulah kanak-kanak ini dapat mengenal

  huruf dan nombor. Perbezaan perkembangan kognitif kanak-kanak ini boleh dilihat hasil

  daripada prestasi kanak-kanak dalam sesebuah kelas. Mereka yang arif dalam bidang

  ini juga turut menyatakan bahawa kebiasaannya ibu bapa yang pandai akan melahirkan

  anak-anak yang pandai juga iaitu mewarisi faktor baka kedua-dua ibu bapanya.

  Tambahan pula, menurut buku Psikologi Kanak-kanak (Mohd Sharani Ahmad.

  2005), kemahiran kanak-kanak menggunakan jari juga merupakan contoh yang

  dipengaruhi oleh faktor biologi di mana kanak-kanak yang mengalami masalah otak

  sering kali tidak dapat menggunakan jari mereka. Disamping itu, ibu bapa dapat

  mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan

  pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar mereka melalui

  tingkah laku ibu bapa itu sendiri. Sebagai contoh, apabila kanak-kanak menghadapi

  masalah, mereka mempunyai tendensi bercakap sendirian bagi menyelesaikan

  masalah itu.

  4.2 Faktor Persekitaran

  Bagi faktor persekitaran pula menurut Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel (2009)

  pula merujuk kepada semua pengalaman seseorang individu yang akan dihadapi di

  rumah, sekolah dan masyarakat di mana ia berada. Pengalaman ini termasuklah

  pengalaman semasa sebelum dan selepas kelahiran. Pengalaman sebelum kelahiran

  ini merujuk kepada emosi si ibu semasa mengandungkan si bayi, amalan pemakanan si

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  10/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  10

  ibu dan kesihatan kandungan. Manakala bagi keadaan sosioekonomi keluarga, tahap

  pendidikan keluarga, rakan sebaya, persekitaran sekolah dan dunia akan

  mempengaruhi perkembangan selepas kelahiran. Menurut NAEYC (National

  Association For the Education of Young Children) lagi, perkembangan kognitif kanak-kanak akan dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya, seperti rumah dan

  sekolah.

  Bagi ahli psikologi Amerika yang mengkaji bahawa faktor persekitaran banyak

  mempengaruhi tahap perkembangan kognitif kanak-kanak iaitu Urie Bronfenbrenner,

  telah menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak ini adalah hasil daripada

  interaksi di antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. Beliau telah

  memperkenalkan sebuah teori yang popular iaitu teori Sistem Ekologi Bronfenbrenner

  (1979, 1989).

  Mengikut teori ini, faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi perkembangan

  kognitif kanak-kanak ini terdiri daripada satu sistem sosial yang kompleks dan saling

  berinteraksi. Bagi beliau, persekitaran kanak-kanak ini terdiri daripada lima lapisan

  sistem seperti rajah 4.2.1 di bawah.

  Rajah 4.2.1 : Teori faktor persekitaran Bronfenbrenner

  Berdasarkan rajah di atas, lapisan yang pertama iaitu mikrosistem merupakan

  persekitaran yang paling hampir dengan kanak-kanak. Persekitaran ini merupakan

  tempat interaksi yang paling lama dihabiskan masa oleh kanak-kanak. Pada peringkat

  awal usia kanak-kanak seperti kosong sehingga enam tahun, kanak-kanak akan banyak

  menghabiskan masa di rumah bersama-sama ibu bapa.

  Hal ini demikian kerana, menurut kajian yang dijalankan oleh Mac Naughtori

  (2005), faktor persekitaran serta penglibatan yang aktif daripada ibu bapa akan

  TEORI SISTEM EKOLOGI

  BRONFENBRENNER

  Mikrosistem Mesosistem Ekosistem Makrosistem Kronosistem

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  11/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  11

  memberi kesan yang positif ke atas semua aspek perkembangan kanak-kanak

  terutama sekali dalam aspek perkembangan kognitif. Misalnya, kanak-kanak yang

  menghabiskan masa bersama-sama ibu bapa dengan mengajar mereka tentang

  kemahiran-kemahiran asas seperti mengenal nombor dan huruf serta kaitkannyadengan kehidupan seharian, kelak perkembangan kognitif anak-anaknya akan

  berkembang pada tahap yang optimum berbanding dengan kanak-kanak sebaya yang

  lain.

  Perkara ini telah dibuktikan oleh Ting (2005), yang mendapati bahawa

  penglibatan ibu bapa di luar bandar bersama anak-anaknya yang dalam proses

  membesar berada pada tahap yang minimum. Oleh hal yang demikian, kewujudan

  kepelbagaian model peranan ibu bapa telah membantu proses pembelajaran kanak-

  kanak di sekolah (Berger, 2005).

  Lapisan yang kedua pula terdiri daripada perhubungan antara dua mikrosistem

  yang dikenali sebagai mesosistem. Misalnya perhubungan ibu bapa dengan sekolah,

  hubungan keluarga dengan rakan sebaya anak mereka serta hubungan dengan jiran-

  jiran. Contohnya, keadaan persekitaran di rumah akan mempengaruhi tingkah laku

  kanak-kanak. Mengikut teori ini, kanak-kanak yang diberikan galakan untuk berinteraksi

  dan berkomunikasi dalam mesosistem ini akan menunjukkan prestasi yang cemerlangiaitu hasil daripada perkembangan kognitif kanak-kanak yang pesat.

  Bagi peringkat ketiga pula, kanak-kanak akan dipengaruhi persekitaran peringkat

  ekosistem. Peringkat persekitaran ini melibatkan pengalaman dengan persekitaran

  yang tidak terlibat secara langsung dengan kanak-kanak tetapi keputusan yang diambil

  oleh kanak-kanak dalam persekitaran ini akan memberi kesan kepada kanak-kanak itu

  sendiri atau orang dewasa disekeliling kanak-kanak tersebut seperti ibu bapa dan

  keluarganya. Contoh persekitaran yang akan mempengaruhi kognitif kanak-kanak ini

  termasuklah pelaksanaan peraturan-peraturan ibu bapa di rumah dan pelaksanaan

  aktiviti-aktiviti yang interaktif di sekolah.

  Bagi peringkat yang keempat pula ialah makrosistem. Persekitaran ini akan

  mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak melalui norma-norma iaitu adat

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  12/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  12

  resam, kepercayaan, nilai-nilai dan amalan dalam masyarakat di sekeliling kanak-kanak

  tersebut (Santrock, 2008). Antara aspek utama yang terkandung dalam peringkat ini

  adalah faktor kemiskinan kerana disebabkan kekurangan sumber kewangan,

  perkembangan kognitif kanak-kanak akan terhalang. Hal ini demikian kerana, ibu bapayang kurang bernasib baik tidak akan mampu untuk menyediakan persekitaran yang

  kondusif dan medium-medium yang sesuai untuk digunakan kanak-kanak yang dalam

  proses pembesaran.

  Kronosistem adalah peringkat yang terakhir yang termasuk dalam faktor

  persekitaran yang akan mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak.

  Persekitaran ini melibatkan perubahan masa. Misalnya pada abad ke-21 ini,

  perkembangan teknologi maklumat seperti komputer, permainan internet dan

  kemudahan telekomunikasi akan memberi pengaruh yang besar kepada perkembangan

  kognitif kanak-kanak. Menerusi medium-medium yang ada ini, mental kanak-kanak

  akan berkembang secara kreatif dan kritis lagi. Hal ini sangat berbeza dengan kanak-

  kanak pada masa dahulu yang tiada kemudahan-kemudahan Teknologi Maklumat dan

  Komunikasi (ICT) ini.

  Walauapapun teori dan pendapat yang dikemukakan oleh ahli-ahli psikologi,

  kedua-dua faktor ini sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan kanak-kanak

  bukan sahaja dalam perkembangan kognitif, malahan dalam semua peringkat

  perkembangan seperti fizikal, sosial dan emosi.

  5.0 PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK

  Perkembangan kognitif memfokuskan kepada cara kanak-kanak belajar dan

  memproses maklumat. Dengan kata lain, ia merupakan satu proses

  memperkembangkan daya fikir atau membina pengetahuan kanak-kanak (Spodek dan

  rakan-rakan, 1987).

  Terdapat banyak teori yang mengkaji perkembangan kognitif kanak-kanak ini

  seperti Jean Piaget, Jerome Brunner dan Lev Vygotsky. Namun teori perkembangan

  kognitif yang paling popular adalah dipelopori oleh Jean Piaget. Terdapat empat faktor

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  13/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  13

  yang berkait rapat dalam mempengaruhi proses pemikiran individu yang telah dikenal

  pasti oleh beliau iaitu seperti rajah 5.0.1 di bawah

  Rajah 5.0.1: Faktor yang mempengaruhi pemikiran individu menurut Piaget

  Untuk mencapai proses keseimbangan dalam merangsang perkembangankognitif, skema iaitu pengalaman yang sedia ada dalam diri kanak-kanak tersebut perlu

  disusun secara teratur dan proses penyusunan skema ini dikenali sebagai organisasi.

  Proses untuk menambah atau menukar skema lama kepada skema baru ini pula

  dikenali sebagai adaptasi. Dalam proses adaptasi inilah, proses keseimbangan perlu

  dicapai iaitu yang melibatkan asimilasi dan akomodasi. Asimilasi bermaksud seseorang

  kanak-kanak itu cuba untuk memahami pengalaman baru dan cuba untuk

  menyesuaikan pengalaman ini dengan skema-skema yang sedia ada dalam diri

  mereka.

  Contoh situasi ini adalah seperti kanak-kanak tersebut sudah mengenali kucing

  sebagai binatang yang berbulu dan berkaki empat. Apabila mereka melihat anjing,

  mereka juga akan mentafsir binatang tersebut sebagai kucing kerana mempunyai ciri-

  Proses kognitifdipengaruhi oleh

  faktor baka /genetik

  Interaksiindividu dengan

  persekitaran

  Pengalaman

  yang sosial

  Proses pemikiran yang dipengaruhioleh faktor baka atau genetik.

  Individu berinteraksi dengan

  persekitaran untuk memahamiperkara-perkara yang berlaku.

  Perkembangan kognitif jugadipengaruhi oleh pergaulan dengan

  orang-orang di sekeliling.

  KeseimbanganProses keseimbangan merupakan salah satucara yang digunakan oleh individu untukmengadaptasi dengan situasi-situasi baru yangdialami

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  14/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  14

  ciri yang sama. Dengan bantuan ibu bapa atau orang sekeliling, mereka akan

  membetulkan skema lama kanak-kanak tersebut kepada skema yang baru dan proses

  ini dikenali sebagai akomodasi. Dengan itu, kanak-kanak itu akan mencapai

  keseimbangan adaptasi dan seterusnya merangsang kognitif kanak-kanak tersebut.

  Terdapat empat peringkat perkembangan kognitif yang diutarakan Jean Piaget

  mengikut kategori umur iaitu peringkat deria motor atau sensorimotor (0-2 tahun),

  peringkat praoperasi (2-7 tahun), peringkat operasi konkrit (7-11 tahun) dan peringkat

  operasi formal (11 tahun ke atas).

  5.1 PIAGETS CONVERSATION TASKS

  RESPONDEN PERTAMA

  Nama : Muhammad Izzuddin bin Mohd Mazlan

  Umur : 5 tahun (Sekolah Tadika TNB JOR)

  Jadual 5.1.1

  RESPONDEN KEDUA

  Nama : Afiq Zubair bin Khir Muzammir

  Umur : 6 tahun (Prasekolah Seri Mawar)

  Jadual 5.1.2

  UJIAN KEPUTUSAN

  SEBELUM SELEPAS

  Ujian satu : Isipadu air Sama Tidak sama

  Ujian dua : Bilangan sumi Sama Tidak sama

  Ujian tiga : Panjang straw Sama Tidak sama

  UJIAN KEPUTUSAN

  SEBELUM SELEPAS

  Ujian satu : Isipadu air Sama Tidak sama

  Ujian dua : Bilangan sumi Sama Sama

  Ujian tiga : Panjang straw Sama Tidak sama

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  15/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  15

  RESPONDEN KETIGA

  Nama : Nurul Asyikin binti Mohd Mazlan

  Umur : 7 tahun (Sekolah Kebangsaan Datuk Kelana)

  Jadual 5.1.3

  Berdasarkan jadual 5.1.1, 5.1.2, dan 5.1.3 di atas, saya telah menjalankan satu

  kajian (Piagets Conversation Task) terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak yang

  berumur antara empat hingga tujuh tahun. Saya telah membuat beberapa kajian

  terhadap beberapa orang anak pensyarah di kolej kediaman saya, di beberapa tempat

  seperti Giantdan kedai makan serta dua orang adik saya yang berumur lima dan tujuh

  tahun. Setelah membuat beberapa pemerhatian dan kajian, saya telah memilih tiga

  keputusan yang berbeza iaitu hasil pemerhatian terhadap adik-adik saya dan anak

  seorang pensyarah di IPG Ipoh (rujuk lampiran).

  Bagi ujian satu iaitu isipadu air, saya telah menyediakan dua bekas yang dilabel

  bekas A dan bekas B yang sama dari segi saiz, warna dan isipadunya. Manakala satu

  lagi bekas yang berbeza dari segi isipadu iaitu lebih tirus sedikit dan melabelkannya

  sebagai bekas C. Pada peringkat permulaan, saya telah mengisi isipadu air yang sama

  iaitu sebanyak 400 ml ke dalam kedua-dua bekas A dan B. Saya akan bertanyakan

  ketiga-tiga responden ini sama ada isipadu air ke dalam kedua-dua bekas ini adalah

  sama atau berbeza. Jika jawapan mereka berbeza saya akan Tanya pada mereka airdalam bekas manakah yang lebih banyak. Seterusnya, saya akan tuangkan isipadu air

  daripada bekas B kepada bekas C yang lebih tirus itu. Kemudian saya akan bertanya

  kembali kepada ketiga-tiga responden ini sama ada isipadu air bekas A dan C adalah

  sama atau bekas A lagi mempunyai air yang lebih banyak atau bekas C mempunyai air

  yang lebih banyak. Hasil kajian seterusnya saya catatkan.

  UJIAN KEPUTUSAN

  SEBELUM SELEPAS

  Ujian satu : Isipadu air Sama Sama

  Ujian dua : Bilangan sumi Sama Sama

  Ujian tiga : Panjang straw Sama Sama

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  16/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  16

  Manakala bagi ujian dua iaitu bilangan sumi, saya telah menyediakan 10 biji

  sumi yang mempunyai sama saiz dan bentuk. Kemudian saya telah membahagikan 10

  sumi ini kepada dua barisan yang sama panjang serta sama bilangan sumi iaitu lima

  bagi setiap baris dan dilabelkan kepada barisan A dan barisan B. Proses seterusnya,saya akan bertanya kepada ketiga-tiga responden sama ada bilangan barisan A dan B

  mempunyai bilangan sumi yang sama atau salah satu daripada barisan tersebut

  mempunyai lebih. Setelah mendapat jawapan, saya seterusnya menjarakkan

  kedudukan sumi di barisan B sedikit dan terus bertanya kepada ketiga-tiga responden

  itu sama ada kedua-dua barisan sumi itu mempunyai bilangan yang sama atau barisan

  mana yang lebih banyak.

  Selain itu, bagi ujian tiga iaitu ujian yang terakhir dalam Piagets Conversation

  Taskini adalah panjang straw. Saya telah menyediakan dua straw yang sama panjang

  dan sama warna yang saya label straw A dan straw B. Bagi ujian ini, saya telah

  bertanya kepada responden sama ada staw A dan B mempunyai panjang yang sama

  atau berbeza. Setelah mendapat jawapan daripada responden, saya telah

  menggerakkan straw B ke hadapan sedikit berbanding straw A dan bertanya kepada

  responden sama ada straw-straw ini mempunyai panjang yang sama atau straw A atau

  straw B yang lebih panjang. Hasil kajian saya telah rekod dan jadual-jadual di atas

  adalah dapatan kajian ini.

  Merujuk kepada responden pertama yang berumur lima tahun dan enam tahun,

  kanak-kanak ini berada pada peringkat awal dan pertengahan praoperasi yang berumur

  di antara empat hingga tujuh tahun. Berdasarkan ujikaji yang dijalankan, responden

  pertama dan kedua ini masih tidak menguasai konsep pengekalan yang diutarakan

  Jean Piaget. Merujuk kepada ujian satu, pada ujian awal kanak-kanak ini dapat

  memberikan jawapan yang betul iaitu kedua-dua isipadu air di dalam bekas A dan

  bekas B adalah sama. Namun, apabila air daripada bekas B dituangkan kepada bekas

  C yang lebih tinggi dan tirus, responden pertama dan kedua ini telah menukar jawapan

  kepada air yang berada di bekas C mempunyai isipadu air yang lebih banyak

  berbanding air di dalam bekas A. Hal ini membuktikan bahawa teori perkembangan

  kognitif kanak-kanak Jean Piaget yang mengatakan bahawa pemikiran kanak-kanak

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  17/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  17

  pada peringkat awal praoperasi ini lebih bersifat intuitif adalah benar. Intuitif ini

  bermaksud pemahaman kanak-kanak mengenai sesuatu objek bergantung kepada ciri-

  ciri yang nampak dan jelas (Mok Soon Sang, 2009).

  Walaupun air yang disediakan di dalam kedua-dua bekas ini mempunyai isipadu

  yang sama, namun apabila air daripada salah satu bekas tersebut dituangkan ke dalam

  bekas yang mempunyai saiz yang lebih tirus, kedua-dua responden ini telah menukar

  jawapan mereka iaitu air yang berada di dalam bekas tirus ini yang lebih banyak. Faktor

  saiz bekas yang tinggi dan tirus ini telah mempengaruhi jawapan kedua-dua responden

  ini kerana pada pandangan dan pemerhatian mereka, air yang lebih tinggi mempunyai

  isipadu yang lebih banyak.

  Jika dibandingkan dengan responden ketiga iaitu kanak-kanak yang berada pada

  peringkat akhir praoperasi yang berumur tujuh tahun, responden ini telah dapat

  membezakan dan menggunakan prinsip pengekalan. Hal ini demikian kerana,

  walaupun air daripada bekas B telah dipindahkan ke dalam bekas C yang mempunyai

  saiz yang tirus dan hasilnya paras air di bekas ini kelihatan lebih tinggi berbanding air di

  bekas A, responden ini tetap mengatakan bahawa isipadu air dalam kedua-dua bekas

  adalah sama dan langsung tidak berubah. Bukan itu sahaja, responden ini juga mampu

  memberikan alasan yang logik iaitu pada peringkat awal isipadu air adalah sama sahaja

  cuma saiz bekas air sahaja yang berubah. Bukan itu sahaja, kognitif kanak-kanak ini

  juga telah dapat menguasai prinsip identiti iaitu tiada bilangan atau kuantiti yang

  bertambah atau berkurang walaupun bentuk bekas berubah. Merujuk kepada teori Jean

  Piaget, prinsip identiti ini kebiasaannya dapat dikuasai oleh kanak-kanak yang berumur

  tujuh hingga dua belas tahun yang berada di peringkat operasi konkrit. Hasil daripada

  ujikaji yang telah dijalankan, saya dapat membuat kesimpulan bahawa perkembangan

  kognitif kanak-kanak ini sudah mula berkembang dengan pesat memasuki peringkat

  operasi konkrit.

  Disamping itu, bagi ujian dua iaitu bilangan sumi, responden pertama telah

  memberikan jawapan yang tidak sama setelah kedudukan sumi itu dijarakkan sedikit

  walaupun bilangan sumi kedua-dua baris itu adalah sama. Hal ini menunjukkan bahawa

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  18/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  18

  faktor kedudukan sumi itu telah mempengaruhi jawapan responden ini kerana

  responden ini lebih melihat kepada aspek fizikal iaitu panjang baris sumi yang telah

  dijarakkan itu berbanding konsep abstrak iaitu bilangan sumi yang ada. Responden ini

  lebih menumpukan konsep pemusatan yang diutarakan Piaget. Pemusatan inibermaksud kecenderungan perhatian kepada satu ciri masalah sahaja tanpa

  menghiraukan aspek lain (Jas Laile Suzana Jafar, 2008). Dengan kata lain, responden

  satu hanya menumpukan hasil keputusan akhir sahaja iaitu apabila responden ini

  melihat barisan sumi B lagi panjang daripada sumi A, kanak-kanak itu terus

  menyatakan bahawa sumi-sumi di barisan B lagi banyak daripada barisan A.

  Namun hal ini tidak berlaku pada responden yang kedua dan ketiga. Mereka

  telah memberikan kedua-dua jawapan yang sama iaitu bilangan sumi kedua-dua

  barisan adalah sama walaupun kedudukan dijarakkan. Sebelum memberikan jawapan,

  responden kedua dan ketiga ini telah mengira terlebih dahulu bilangan kedua-dua

  barisan sumi selepas dijarakkan. Hal ini membuktikan, bahawa tahap pemikiran kanak-

  kanak ini telah mencapai tahap optimum mengikut peringkat perkembangannya.

  Mereka sudah boleh menguasai konsep transformasi iaitu melihat pemanjangan baris

  hasil daripada menjarakkan kedudukan sumi sebagai bukan baris yang baru. Kedua-

  dua responden ini mungkin terdiri daripada kanak-kanak yang pintar dan tahap

  perkembangan kognitifnya lebih cepat berbanding kanak-kanak lain yang sebaya.

  Bagi ujian tiga yang merupakan ujian terakhir iaitu panjang straw. Respoden

  pertama dan kedua telah memberikan jawapan yang tidak sama setelah proses

  transformasi dilakukan iaitu selepas salah satu straw itu digerakkan sedikit ke depan. Ini

  bertepatan dengan konsep perkembangan kognitif Piaget, kanak-kanak pada peringkat

  praoperasi terutama pada peringkat awal ini bersikap egonsentrik. Egonsentrik ini

  bermaksud mereka melihat dan memahami keadaan di sekeliling mereka mengikut

  pemahaman mereka. Merujuk kepada situasi, straw yang digerakkan tersebut telah

  mempengaruhi pemikiran responden-responden ini iaitu straw yang digerakkan lebih

  panjang berbanding straw yang statik. Mereka membuat anggapan mereka sendiri

  tanpa berfikir secara matang dan logik

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  19/23

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  20/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  20

  ini adalah seperti batang aiskrim, guli dan bola. Hal ini demikian kerana, Jean Piaget

  menegaskan bahawa kanak-kanak peringkat ini tidak boleh memahami benda-benda

  yang bukan abstrak. Mereka memerlukan benda-benda yang boleh dilihat, dipegang,

  dihidu atau dirasai. Misalnya, saya bakal seorang guru matematik yang akan mengajarbab isipadu akan menyediakan bentuk-bentuk seperti silinder, sfera dan segi empat

  dalam bahan 2D dan 3D. Hal ini akan memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada

  kanak-kanak ini.

  Selain itu, para guru perlulah bijak dalam menyusun P&P mengikut peringkat

  perkembangan kognitif kanak-kanak iaitu daripada konkrit kepada abstrak. Seterusnya,

  guru perlu memberikan arahan yang pendek dan disertai dengan contoh. Hal ini

  demikian kerana, menurut teori Piaget, perkembangan kognitif kanak-kanak ini berlaku

  pada tahap yang berbeza-beza bergantung kepada individu.

  Selain itu, pembelajaran penemuan yang dicadangkan oleh Jerome Bruner pada

  tahun 1966, adalah model kognitif yang paling berpengaruh kerana ia mempunyai

  banyak aplikasi kepada sains dan bidang berkaitan. Menurut beliau, kanak-kanak akan

  membentuk konsep mengikut ciri persamaan dan perbezaan (Mok Soon Sang, 2009).

  Pembelajaran penemuan menggalakkan pelajar untuk menemui sendiri prinsip-prinsip

  untuk diri mereka melalui percubaan-percubaan dan penjelajahan. Tugas guru adalah

  memberi panduan selepas pelajar menjelajah mencari penyelesaian terhadap sesuatu

  masalah menggunakan pengetahuan dan pengalaman lalu, motivasi personal dan

  eksperimen. Misalnya sebagai cikgu Sains, untuk menjalankan eksperimen tentang

  sesuatu kajian, guru perlulah terlebih dahulu menunjukkan contoh untuk menjalankan

  ujikaji. Dengan cara ini, barulah kanak-kanak akan memahami konsep P&P.

  Disamping itu, Jean Piaget juga ada menggalakan murid-murid untuk terlibat

  secara langsung dalam proses P&P berlangsung. Hal ini demikian kerana, setiap

  kanak-kanak mempunyai pengalaman-pengalaman yang tersendiri. Para guru perlu

  memberi ruang kepada murid-murid untuk menunjukkan kemahiran-kemahirannya.

  Jangan sesekali memandang rendah pandangan dan idea mereka walaupun secara

  kasarnya nampak remeh, leceh dan tidak logik. Sebagai seorang guru, kita perlu

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  21/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  21

  menggalakan dan memberi galakan serta pujian sekiranya mereka berjaya memberikan

  sesuatu yang bernas. Secara tidak langsung proses bimbingan daripada orang-orang

  yang lebih mahir seperti cikgu akan menjana lagi perkembangan pemikiran dan kognitif

  kanak-kanak.

  Tidak cukup dengan itu, model konstruktivisme menerangkan bahawa

  perkembangan kognitif kanak-kanak bergantung kepada bagaimana guru membina

  pengetahuan sebagai bimbingan kepada muridnya supaya murid tersebut dapat

  mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman seterusnya membentuk konsep dan

  pengetahuan baru. Di dalam model ini guru bertindak sebagai pembina pengetahuan

  dan pembimbing kepada muridnya dalam menggalakkan proses berfikir. Dalam konsep

  konstruktivisme (Mayer, 1996) menerangkan guru sebagai pemandu dan pelajar

  sebagai pemberi makna sense makers manakala menurut pandangan Gergen (1995)

  pula guru sebagai penyelaras, fasilitator, penasihat sumber, tutor dan coaches. (Ng Kim

  Choy 2004).

  Misalnya, apabila kanak-kanak ini mula mengutarakan berbagai-bagai persoalan

  mengenai topik yang sedang dipelajari, hal ini menunjukkan bahawa mereka

  mempunyai perasaan ingin tahu yang membuak-buak dan tahap kognitifnya sedang

  menjalani proses perkembangan. Sebagai seorang guru yang bijak, para guru perlulah

  memberi jawapan yang betul, tepat dan besertakan contoh yang menarik. Hal ini

  demikian kerana, kanak-kanak ini sedang merangsang minda mereka untuk berfikir

  secara kritis. Para guru tidak boleh sesekali menganggap persoalan-persoalan yang

  diutarakan murid-murid sesuatu yang merimaskan. Hal ini kerana akan memberi impak

  negatif terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak terutama pada peringkat

  praoperasi dan operasi konkrit.

  7.0 RUMUSAN DAN CADANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P)

  Terdapat pelbagai lagi teori perkembangan kognitif yang popular seperti teori

  Robert Havighturst, teori Jerome Brunne dan teori Lev Vygotsky. Berdasarkan teori

  pembelajaran perkembangan kognitif kanak-kanak, secara keseluruhannya dapat

  dirumuskan bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak ini berlaku secara

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  22/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  22

  berperingkat-peringkat mengikut teori Jean Piaget. Piaget telah mengkelaskan teori

  perkembangan mengikut peringkat umur dan empat kategori utama iaitu peringkat

  sensorimotor atau deriamotor (0-2 tahun), peringkat praoperasi (2-7 tahun), peringkat

  operasi konkrit (7-11 tahun) dan peringkat operasi formal (11 tahun ke atas).

  Walaubagaimanapun, terdapat juga beberapa kritikan yang mempertikaikan

  kaedah klinikal yang digunakannya dalam kajian. Pengkritik juga menyatakan bahawa

  teori Piaget tidak mampu menerangkan struktur, proses dan fungsi kognitif dengan jelas

  dan tepat. Ada juga yang mempertikaikan kewujudan empat peringkat perkembangan

  kognitif yang diutarakan oleh Piaget (Gelman dan Baillargeon, 1983). Mereka

  menyatakan bahawa sekiranya wujud peringkat perkembangan kognitif dan pemikiran

  kanak-kanak pada setiap peringkat berasaskan set operasi yang khusus seperti konsep

  pengekalan dan konsep identiti, maka apabila kanak-kanak itu dapat mahir dalam set

  operasi tertentu, sepatutnya mereka sudah boleh menyelesaikan semua masalah yang

  menggunakan set operasi yang sama. Hal ini terbukti berdasarkan hasil ujikaji yang

  telah saya jalankan iaitu responden kedua yang berada pada peringkat praoperasi,

  responden ini berjaya menjawab ujian dua iaitu bilangan kedua-dua baris sumi itu

  adalah sama iaitu menggunakan set operasi pengekalan. Namun kanak-kanak itu tidak

  berjaya bagi ujian satu dan ujian tiga.

  Namun begitu, Teori Piaget tetap memberi inspirasi dan panduan berguna

  kepada para pendidik dan pencetus kepada pelbagai lagi teori perkembangan kognitif

  kanak-kanak. Teori-teori yang dipelopori oleh pelbagai ahli psikologi ini telah memberi

  impak kepada proses P&P di sekolah. Setiap kanak-kanak berbeza perkembangan

  kognitifnya. Oleh hal yang demikian, para guru perlulah mengenal pasti terlebih dahulu

  tahap keupayaan anak muridnya sebelum memulakan sesi P&P di dalam kelas. Setelah

  mengenal pasti keupayaan murid, guru perlulah merancang P&P yang efektif supaya

  tidak menimbulkan kebosanan dan kekeliruan kepada kanak-kanak. Disamping itu, guru

  yang menguasai kemahiran merancang akan menjadikan kanak-kanak pada setiap

  peringkat mengikut Piaget seronok dan ingin terus belajar. Kemahiran-kemahiran

  merancang ini termasuklah menyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian,

  menunjukkan set iduksi yang kreatif, merancang kemudahan dan suasana persekitaran

 • 7/27/2019 Assignment Perkembangan Kanak-kanak

  23/23

  Oleh: Nur Fatin binti Mohd Mazlan |

  bilik darjah dan merancang aktiviti berkumpulan yang interaktif. Guru juga perlulah

  mengawal kelasnya supaya anak-anak murid didalamnya tidak menjadi terlalu pasif dan

  juga tidaklah sehingga menjadi tidak terkawal.

  Konsep pengajaran menggunakan interaksi satu hala iaitu berpusatkan guru

  sahaja hendaklah dielakkan oleh para guru pada masa ini. Hal ini demikian kerana,

  kanak-kanak yang dalam proses pembesaran dan perkembangan kognitif perlu

  melaksanakan dan mempraktikkan sendiri setiap ilmu dan maklumat baru yang

  diperolehinya. Bukan itu sahaja, dengan kaedah praktikal akan lebih berkesan

  berbanding kaedah pengajaran teori semata-mata daripada guru. Elakkan memberi

  arahan yang terlalu panjang dan rumit kerana sesetengah kanak-kanak tidak mampu

  menafsir arahan dan soalan guru yang terlalu kompleks. Gunakan ayat-ayat yang

  sesuai dan mudah dengan tahap perkembangan kognitifnya. Disamping itu, para guru

  perlulah mahir dan sentiasa menambahkan ilmu mengenai kemajuan Teknologi

  Maklumat dan Komunikasi (ICT). Hal ini demikian kerana, kanak-kanak pada proses

  perkembangan kognitif khususnya peringkat praoperasi dan operasi konkrit sangat

  memerlukan bahan rangsangan yang sesuai mengikut peredaran masa. Kanak-kanak

  yang lahir pada zaman yang serba canggih ini memerlukan media-media yang canggih

  juga bagi melahirkan modal insan kelas pertama.

  Yang terakhir sekali sebagai rumusan dan cadangan perkembangan kognitif

  kanak-kanak ini, semua pihak perlulah bekerjasama bagi melancarkan lagi proses

  perkembangan kanak-kanak ini. Hal ini demikian kerana, jika mengharapkan satu pihak

  sahaja iaitu para guru, kognitif kanak-kanak ini tidak akan berkembang dengan pesat.

  Oleh hal yang demikian. Dengan usaha sama daripada para ibu bapa dan masyarakat

  akan menjayakan lagi proses perkembangan kognitif kanak-kanak ini.