Projek Perkembangan Kanak-Kanak

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  1/34

  Konsep Perkembangan Kanak-kanakSantrock (2008) mentafsirkan perkembangan sebagai perubahan

  dalam corak biologi, kognitif dan sosioemosi individu yang bermula daripada

  peringkat percambahan sehingga ke akhir hayat. Menurut Dr. Ragbir Kaur

  (2008), perkembangan didefinisikan sebagai perubahan-perubahan sistematik

  yang berterusan dalam seseorang daripada tarikh lahir hinggalah

  kematiannya. Perubahan-perubahan ini adalah perubahan kualitatif yang

  berlaku secara progresif dalam diri manusia.

  Mengikut Mok Soon Sang (2009), perkembangan merupakan satu

  proses yang berterusan daripada peringkat lahir hingga peringkatkematangan. Perubahan tingkah laku mental merupakan konsep

  perkembangan asasnya. Menurut Crow dan Crow pula, perkembangan

  merupakan perubahan secara kualitatif serta cenderung ke arah yang lebih

  baik dari segi pemikiran, rohani, etika dan sosial.

  Karl E. Garrison pula menyatakan bahawa perkembangan terhasil

  daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan

  pembelajaran. Semua perkembangan, sama ada berbentuk struktur,

  kemahiran tingkah laku ataupun keseluruhan sahsiah, adalah mengikut

  beberapa aturan semula jadi dan sifat-sifat yang sejagat. D.S. Wright dan Ann

  Taylor mentakrifkan perkembangan sebagai perubahan yang berlaku dalam

  warisan hayat iaitu baka dan organisasi kepada struktur organism dalam

  keadaan yang saling berkait serta berhubung dengan pertambahan umur.

  Gesell (1949) menyatakan, walaupun tidak ada dua individu yang

  benar-benar serupa, semua kanak-kanak yang normal cenderung mengikut

  susunan pertumbuhan yang biasa dilalui oleh kanak-kanak. Kesimpulannya

  perkembangan dapat ditakrifkan sebagai satu perubahan kualitatif yang

  sistematik meliputi aspek biologi, kognitif dan sosioemosi. Perubahan tersebut

  adalah berterusan dalam mematangkan dan mendewasakan suatu benda

  hidup sehingga ke akhir hayatnya.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  2/34

  Prinsip-prinsip Perkembangan Kanak-kanakMenurut Mok Soon Sang (2009), proses perkembangan berlaku

  mengikut aturan. Pertumbuhan berlaku dengan berdasarkan dua arah iaitu

  dari kepala ke kaki, cephalocaudal dan dari tengah ke tepi, proximodistal.

  Perkembangan dan pertumbuhan ini sebenarnya adalah saling berinteraksi.

  Sebagai contohnya, pertumbuhan jasmani atau fizikal yang kurang sihat

  boleh menjejaskan perkembangan rohani, emosi dan sosial.

  Perkembangan dan pertumbuhan sebenarnya boleh dibahagikan

  kepada beberapa peringkat seperti peringkat pralahir (prenatal) iaitu ketika

  dalam kandungan selama 9 bulan, peringkat bayi iaitu ketika berumur 0hingga 2 tahun, peringkat awal kanak-kanak ketika berumur 2 hingga 3 tahun,

  peringkat pertengahan iaitu ketika kanak-kanak berumur 6 hingga 9 tahun,

  peringkat akhir kanak-kanak iaitu ketika berumur 9 hingga 11 tahun, peringkat

  awal remaja ketika berumur 11 hingga15 tahun, peringkat pertengahan

  remaja iaitu ketika berumur 16 hingga18 tahun, peringkat akhir remaja ketika

  berumur 18 hingga 21 tahun, peringkat dewasa ketika berumur 21 hingga 60

  dan peringkat tua selepas berumur 60 tahun keatas. Perubahan dari segi

  bentuk fizikal dan tingkah laku saling berkait dengan proses perkembangan.

  Ini bermakna, perubahan ini melibatkan perubahan jasmani, emosi, mental

  dan sosial.

  Manakala bagi Haliza Hamzah, Joy N. Samuel (2010), terdapat lima

  prinsip perkembangan kanak-kanak. Prinsip pertama ialah proses

  perkembangan berlaku mengikut aturan. Misalnya, seseorang bayi pada

  peringkat awal boleh duduk dengan bantuan, kemudian merangkak dengan

  mengikut kebolehan berdiri dan seterusnya berjalan. Proses perkembangan

  bayi adalah sama dalam semua peringkat melainkan bayi yang lahir awal,

  mungkin akan lambat dalam beberapa aspek. Perkembangan juga bermula

  daripada konkrit kepada abstrak terutamanya dalam perkembangan kognitif

  dan bahasa.

  Prinsip kedua, perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan

  beransur daripada keadaan umum kepada yang lebih spesifik. Contohnya,

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  3/34

  seorang bayi boleh menggenggam objek dengan tangan sebelum belajar

  menggunakan jarinya. Pertumbuhan berlaku dengan otot-otot kasar terlebih

  dahulu sebelum beransur ke pertumbuhan otot-otot halus.

  Seterusnya, mereka menyatakan bahawa pertumbuhan dan

  perkembangan adalah satu proses yang berlaku secara berterusan. Hal ini

  berlaku dalam pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak berlaku secara

  berterusan daripada lahir sehingga meninggal dunia. Dalam proses

  perkembangan, seorang kanak-kanak akan menambah kemahiran sedia ada.

  Pada setiap peringkat, kanak-kanak akan mendapat kemahiran yang tertentu.

  Kemahiran yang ada padanya sekarang juga merupakan asas untuk

  mencapai kemahiran-kemahiran baru kelak.

  Prinsip asas yang keempat pula ialah corak dan aturan perkembangan

  adalah hampir sama tetapi kadar perkembangan manusia berbeza untuk

  setiap individu. Contohnya, setengah kanak-kanak dapat berjalan pada umur

  10 bulan manakala ada yang hanya boleh berjalan pada 18 bulan. Ini adalah

  salah satu faktor yang membawa kepada perbezaan di antara manusia yang

  kita dapat lihat di dalam sebuah bilik darjah.

  Prinsip perkembangan yang seterusnya adalah hasil interaksi di antara

  kematangan dan pembelajaran. Kematangan adalah kemunculan potensi

  yang sedia ada dalam seseorang individu, misalnya merangkak, duduk,

  berjalan dan kemudian berlari. Ia dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik.

  Pembelajaran adalah hasil daripada latihan, proses peniruan atau identifikasi

  dan memerlukan usaha.

  Sehubungan dengan itu, mereka menyatakan bahawa proses

  pembelajaran membantu seseorang individu memperkembangan potensi

  yang sedia ada dalam dirinya. Misalnya perkembangan otot dan saraf

  anggota badan yang sempurna memungkinkan seseorang itu berenang tetapi

  dia hanya boleh berenang jika berlatih atau meniru cara-cara berenang.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  4/34

  Faktor-faktor yang MempengaruhiPerkembangan Kanak-kanak

  Faktor Baka:

  Pengaruh genetik atau baka ke atas pertumbuhan dan perkembangan

  manusia ini sebenarnya dipelopori oleh Johann Gregor Mendel (1822-1889)

  di Austri. Menurut Prof. Madya Bakhtiar Mansor, faktor yang mempengaruhi

  perkembangan terbahagi kepada dua, iaitu faktor endogen dan faktor

  eksogen, manakala bagi Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel pula baka dan

  persekitaran merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-

  kanak.

  Menurut Haliza Hamzah dalam buku Perkembangan kanak-kanak

  untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, baka merujuk kepada ciri-ciri

  biologi, atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anak-

  anaknya mereka. Tambahan pula, trait yang diwarisi anak-anak daripada ibu

  bapa mengandungi gen-gen tersebut. Maka, ia akan menguasai

  perkembangan manusia dan adalah unik dan berbeza bagi setiap individu.

  Namun, tidak dapat dinafikan bahawa pertumbuhan dan perkembangan

  dipengaruhi oleh faktor genetik individu tersebut, misalnya saiz dan bentuk

  badan, ketinggian, rambut dan warna mata. Di sini pengaruh genetik

  memainkan peranan penting apabila ibu bapa tinggi, anak-anak mereka juga

  mengalami perkembangan yang pesat dan agak tinggi daripada kanak-kanak

  sebaya mereka.

  Gen-gen yang terkandung di dalam kromosom ini menguasai

  perkembangan manusia dan akan memberikan sifat unik bagi setiap individu.

  Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. Kajian ahli-ahli

  psikologi telah membuktikan baka dan persekitaran adalah faktor-faktor yang

  menyebabkan perbezaan kadar perkembangan manusia. Pengaruh genetik

  dikenali sebagai gen yang menentukan baka atau ciri keturunan.

  Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada

  prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. Kajian ahli-ahli psikologi sering

  mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  5/34

  mereka. Biasanya, ibu bapa yang bijak pandai akan melahirkan anak-anak

  yang juga bijak pandai. Emosi seseorang juga diwarisi daripada baka ibu

  bapa. Misalnya, ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan

  bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan cepat marah.

  Faktor Persekitaran

  Faktor kedua yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak ialah

  persekitaran. Faktor ini merujuk kepada pengalaman sebelum dan selepas

  lahir seseorang individu. Pengalaman sebelum lahir merangkumi pemakanan

  dan kesihatan ibu, gaya hidup ibu, rawatan yang diterima ibu, usia dan

  keadaan emosi ibu. Pemakanan, taraf sosio ekonomi, tahap pendidikan

  keluarga, rakan sebaya, sekolah, masyarakat, tempat ibadat, media dan

  persekitaran dunia menyumbang kepada pengalaman selepas kelahiran

  seseorang individu.

  Urie Bronfenbrenner seorang ahli psikologi Amerika menjelaskan

  kanak-kanak sebagai hasil interaksi di antara alam persekitaran dengan

  kanak-kanak tersebut. Menurut teori Ekologi Bronfenbrenner (1979, 1989)

  persekitaran kanak-kanak terdiri daripada satu set sistem sosial yangkompleks dan saling berinteraksi. Menurut beliau, persekitaran individu terdiri

  daripada 5 lapisan sistem iaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem,

  makrosistem, dan kronosistem. Teori Ekologi Bronfenbrenner menegaskan

  kepentingan persekitaran dan kesannya kepada perkembangan kanak-kanak.

  Lapisan Mikrosistem melibatkan persekitaran yang terdekat di mana

  kanak-kanak mempunyai interaksi secara dan menghabiskan paling banyak

  masa. Contohnya interaksi kanak-kanak di dalam keluarga iaitu dengan ibu

  bapa dan adik beradik. Interaksi antara rakan, jiran serta guru terlibat dalam

  proses perkembangan kanak-kanak. Keluarga terutamanya ibubapa

  merupakan agen sosialisasi paling penting dalam kehidupan seseorang

  kanak-kanak itu dan sebagai individu terdekat, mereka mempunyai pengaruh

  besar ke atas tingkah laku kanak-kanak.

  Mesosistem merupakan perhubungan antara mikrosistem dengan

  mikrosistem yang lain. Hal ini bermaksud satu mikrosistem boleh

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  6/34

  mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain.Sebagai contoh,

  keadaan di rumah dapat mempengaruhi tingkah laku dan personaliti

  seseorang individu ketika berada di sekolah. Individu yang mempunyai

  masalah di rumah akan membawa masalah tersebut ke sekolah. Hal ini akan

  menyebabkan emosi mereka terganggu dan implikasinya ialah masalah

  tersebut akan menjejaskan pelajaran mereka. Mengikut Bronfenbenner juga,

  kanak-kanak yang diberikan galakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi

  dalam mesosistem ini menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada kanak-

  kanak yang kekurangan peluang.

  Ekosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak

  melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam

  persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut.

  Maksudnya di sini, pengalaman individu tersebut akan turut mempengaruhi

  orang lain. Sebagai contoh, persekitaran sekolah dengan pasar raya. Kaedah

  pengurusan, kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasa oleh

  tempat membeli belah secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan

  sosial kanak-kanak tersebut.

  Makrosistem pula melibatkan perkembangan individu yang dipengaruhi

  oleh norma-norma, nilai dan amalan masyarakat. Misalnya dalam sesetengah

  masyarakat, peranan jantina dititikberatkan (Santrock, 2008). Di sesetengah

  negara, kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan dimana mereka diberi

  peluang pelajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang penting berbanding kaum

  wanita. Hal ini kerana wanita sentiasa dianggap sebagai kaum yang lemah.

  Kronosistem merupakan perubahan keadaan dalam dalam suatu

  tempoh masa. Misalnyakanak-kanak pada dewasa ini lebih berfokus kepada

  permainan berteknologi selaras dengan arus perubahan serta pembangunan

  sesebuah negara seperti permainan internet, memuat turun maklumat melalui

  internet dan sebagainya. Berbeza dengan kanak-kanak pada zaman dahulu,

  mereka hanya bermain permainan yang bersumberkan alam sekitar seperti

  wau, gasing dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, pembangunan

  sesebuah negara memberi implikasi yang besar kepada perkembangan

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  7/34

  kanak-kanak dari banyak aspek. Kanak-kanak akan menjadi lebih maju ke

  hadapan serta berpandangan jauh.

  Secara keseluruhannya, kelima-lima aspek ini adalah saling

  berinteraksi antara satu sama lain. Setiap unsur-unsur ini mempengaruhi

  perkembangan individu, maka setiap individu memang tidak dapat dinafikan

  mempunyai tahap perkembangan yang berbeza-beza.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  8/34

  Perkembangan Fizikal dan Kognitif

  Peringkat Kanak-Kanak

  Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu

  perkembangan fizikal (pertumbuhan fizikal akan terhenti apabila seseorang

  mencapai kematangan). Perkembangan adalah aspek perubahan yang

  dialami individu dan bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran

  masa.

  Perkembangan Fizikal Peringkat Kanak-Kanak:

  Pekembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz fizikal, kadar

  pertumbuhan bahagian-bahagian badan, fungsi anggota-anggota badan dan

  perawakan manusia (Woolfolk & Margetts, 2007). Semasa pembesaran

  kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian, berat badan,

  menjadi lebih kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih

  kompleks.

  Perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkah laku kanak-kanaksecara langsung dan tidak langsung (Hurlock, 1978). Secara langsung,

  perkembangan fizikal menentukan kebolehan kanak-kanak melakukan

  sesuatu, misalnya keupayaan mereka bersaing dengan rakan sebaya dalam

  sukan atau permainan. Sekiranya kanak-kanak tersebut tidak dapat bersaing,

  ia mungkin akan disingkirkan oleh rakan-rakannya. Ini akan mempengaruhi

  keyakinan terhadap dirinya dan seterus mempengaruhi perkembangan

  personalitinya.

  Pertumbuhan, kemahiran psikomotor, struktur badan dan otak menjadi

  asas kepada perkembangan kognitif dan emosi.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  9/34

  Data dan Perbandin gan:

  Jadual 1: Ujian Perkembangan Fizikal Bagi Murid Tahun 1

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  Tinggi Saiz Kepala Pinggang

  Ukuran(cm)

  Data

  Perkembangan Fizikal (Tinggi dan SaizKepala) Bagi Tahun 1

  Leng Xiang Yu

  Cheng Yu Kang

  24

  25

  26

  27

  2829

  Berat Badan

  Ukuran(Kg)

  Data

  Perkembangan Fizikal (Berat Badan)

  Bagi Tahun 1

  Leng Xiang Yu

  Cheng Yu Kang

  Nama Tinggi(cm)

  Berat(Kg)

  Pinggang(cm)

  Saiz Kepala(cm)

  1 Leng Xiang Yu 126.00 26.00 61.00 50.30

  2 Cheng Yu Kang 124.50 29.00 63.00 50.30

  Purata 125.25 27.50 62.00 50.30

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  10/34

  Jadual 1, Graf 1.1 dan graf 1.2 di atas menunjukan data ujian

  perkembangan fizikal bagi murid Tahun 1 yang merangkumi tinggi, berat, saiz

  kepala dan pinggang. Antara murid yang telah saya memilih adalah Leng

  Xiang Yu (Leng) dan Cheng Yu Kang (Cheng). Kedua-dua murid ini diambil

  daripada kelas yang sama iaitu Kelas 1M. Daripada jadual di atas, jelasmenunjukkan bahawa terdapat perbezaan bagi kedua-dua murid tersebut dari

  segi ketinggian, keberatan, saiz kepala dan ukuran pinggang.

  Dari segi ketinggian, Leng mempunyai ketinggian yang lebih tinggi

  sedikit iaitu sebanyak 1.50 cm berbanding dengan Cheng. Ketinggian Leng

  dan Cheng adalah 126.00 cm dan 124.50 cm. Ini menjadikan purata

  ketinggian murid tahun 1 adalah 125.25 cm. Dalam aspek ini, kami boleh lihat

  bahawa ketinggian Leng dan Cheng adalah disebabkan oleh faktor genetik.

  Menurut siasatan, kedua-dua ibu bapa Leng sangat tinggi. Oleh itu, dari segi

  baka, Leng juga akan lebih tinggi sedikit berbanding dengan Cheng yangberbaka daripada kedua ibu bapa yang sederhana.

  Dari segi berat badan dan ukuran pinggang pula, Cheng mmberikan

  data yang lebih tinggi dengan Leng. Berat badan Cheng dan Leng adalah 26

  Kg dan 29 Kg. Manakala ukuran pinggang mereka adalah 61.00 cm dan

  63.00 cm. Ini menjadikan purata berat badan mereka adalah sebanyak 27.50

  kg, manakala purata bagi ukuran pinggang mereka adalah sebanyak 62.00

  cm. Keadaan ini disebabkan oleh faktor persekitaran. Biasanya, anak yang

  berbaka tinggi akan lebih berat berbanding dengan anak yang lebih rendah.

  Ini disebabkan keberatan tulang yang lebih berat. Walaupunbagaimanapun,Cheng lebih ringan dan kurus dari segi keberatan yang rendah dan ukuran

  pinggang yang kecil berbanding dengan Cheng.

  Berdasarkan situasi ini, ia disebabkan oleh faktor persekitaran. Cheng

  merupakan anak yang berkeluarga sederhana. Sekira berbanding dengan

  Cheng yang berkeluarga kaya, segi pemakanan Cheng adalah sangat cukup

  dan berkhasiat berbanding dengan Leng. Oleh itu, saiz Cheng akan lebih

  besar daripada Leng. Dari Cheng patutlah makan makanan yang lebih

  seimbang bagi mengelakkan Obesiti. Ini akan menjejaskan keshatannya.

  Dari segi saiz kepala, Leng dan Cheng mencatatkan saiz kepala yang

  sama iaitu 50.30 cm. Dengan mendapat purata 50.30, saya boleh katakana

  saiz kepala begi semua kanak-kanak yang berumur 7 adalah lebih kurang

  sama dengan purata saiz kepala yang saya dapat.

  Kesimpulannya, perkembangan fizikal kanak-kanak 7 tahun adalah

  hampir sama tetapi atas sebab faktor genetik dan faktor persekitaran iaitu dari

  segi pemakanan telah membezakan perkembangan mereka.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  11/34

  Jadual 2: Ujian Perkembangan Fizikal Bagi Murid Tahun 6

  Graf menunjukkan perkembangan fizikal dengan mengukur ketinggian dan

  saiz kepala kedua-dua murid bagi Tahun 6.

  Graf menunjukkan perkembangan fizikal dengan ukuran berat badan bagi

  kedua-dua murid Tahun 6.

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  Tinggi Saiz Kepala Pinggang

  Ukuran(cm)

  Data Perkembangan Fizikal

  Perkembangan Fizikal Bagi Murid Tahun 6

  Ooi Chin Boon

  Hah Kok Huai

  0

  20

  40

  60

  80

  Berat Badan

  Ukuran(K

  g)

  Axis Title

  Perkembangan Fizikal (Berat Badan)Bagi Tahun 6

  Ooi Chin Boon

  Hah Kok Huai

  Bil. NamaTinggi

  (cm)

  Berat

  (Kg)

  Pinggang

  (cm)

  Saiz Kepala

  (cm)

  1 Ooi Chin Boon 164.00 70.00 87.00 62.00

  2 Hah Kok Huai 151.50 33.00 59.00 56.50

  Purata 157.75 51.50 73.00 59.25

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  12/34

  Jadual 2, graf 2.1 dan graf 2.2 di atas menunjukan data ujian

  perkembangan fizikal bagi murid Tahun 6 yang merangkumi tinggi, berat,

  ukuran pinggang dan saiz kepala. Murid yang terlibat dalam ujian ini adalah

  Ooi Chin Boon (Ooi) dan Hah Kok Huai (Hah) . Kedua-dua murid ini diambil

  daripada kelas yang sama iaitu kelas 6A. Daripada jadual di atas, jelasmenunjukkan bahawa terdapat perbezaan bagi ketiga-tiga murid tersebut dari

  segi tinggi, berat,saiz kepala dan saiz badan.

  Dari segi ketinggian, Ooi adalah lebih tinggi berbanding dengan Hah.

  Ketinggian Ooi adalah 164.00 cm manakala Hah adalah 151.50 cm. Jurang

  perbezaan ketinggian mereka adalah 12.5 cm. Dari segi barat badan pula,

  Ooi mencatatkan data 70.00 Kg tetapi Hah hanya mencatatkan berat badan

  33.00 Kg. Ini menunjukkan perbezaan dari segi berat badan yang sangat

  besar. Perbezaan mereka adalah sebanyak 37 Kg. Pada masa yang sama,

  ukuran pinggang bagi Ooi dan Hah ialah 62.00 cm dan 56.50 cm.berdasarkan data ini, Ooi adalah lebih tinggi, lebih berat dan lebih gemuk

  berbanding dengan Hah.

  Sebenarnya, bagi kanak-kanak yang berumur 12 biasanya tidak begitu

  tinggi dan berat seperti Ooi. Oleh itu, pemerhatian telah dijalankan. Mengikut

  siasatan, Ooi merupakan anak yang berkeluarga kaya. Kedua-dua ibu bapa

  Ooi adalah sangat tinggi dan bersaiz badan besar. Di samping itu, Ooi

  mengamalkan sikap pemakanan yang kurang sihat. Ooi suka makan

  makanan seperti KFC, coklat, mee goreng, nasi goreng dan makanan lain

  yang berlemak. Atas faktor baka dan persekitaran telah menjadikanperkembangan fizikal Ooi berbeza dengan kanak-kanak berumur 12 yang lain.

  Hah turut merupakan anak yang berkeluarga kaya. Ketinggian kedua-

  dua ibu bapa Hah adalah sederhana manakala ibu bagi Hah adalah lebih

  gemuk. Walaupun Hah juga sangat gemar makan KFC dan coklat seperti Ooi,

  tetapi dia tidak makannya selalu. Ini disebabkan ibubapanya jarang beli dan

  tidak membenarkannya makan makanan yang kurang berkhasiat. Dari sini,

  saya boleh nampak bahawa atas faktor baka, Hah tidak dapat

  memperkembangankan ketinggian fizikalnya seperti Ooi.

  Walaubagaimanapun, Hah tidak gemuk seperti ibunya. Atas faktor

  persekitaran dengan amalan makanan yang baik telah menjadikan Hah

  tumbuh dalam keadaan dan kesihatan yang baik.

  Ooi haruslah mengamalkan amalan makanan yang lebih sihat seperti

  mana yang diamalkan oleh Hah. Hanya dengan amalan pemakanan yang

  baik, barulah Ooi dapat mencapai ke tahap tertinggi perkembangan fizikal

  dengan tubuh badan yang sihat.

  Dari segi saiz kepala,Ooi dan Hah masing-masing mencatatkan saiz

  kepala 62 cm dan 56.5 cm dan menjadikan purata saiz kepala bagi kedua-

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  13/34

  dua responden adalah 59.25 cm. Saiz kepala Ooi lebih besar disebabkan

  badannya yang besar.Dengan saiz kepala yang lebih besar barulah dapat

  mengimbangakan saiz badan yang lebihbesar.

  Kesimpulannya, perkembangan kanak-kanak pada tahap ini

  mengalami proses perkembangan fizikal secara berbeza-beza disebabkan

  oleh faktor baka dan persekitaran.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  14/34

  PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK

  Menurut Nani, M. dan Rohani,A. (2007), dalam bukunya Panduan

  Kognitif Kanak-kanak Prasekolah(cetakan ketiga), kognitif merujuk kepada

  intelek atau pemikiran ( Spodek dan rakan-rakan 1987). Perkembangan

  kognitif memfokuskan kepada cara kanak-kanak belajar dan memproses

  maklumat. Dengan kata lain ia adalah suatu proses memperkembangkan

  daya fikir atau membina pengetahuan kanak-kanak.

  Maksud kognitif adalah berkait rapat dengan kognisi, iaitu aktiviti atau

  proses memperolehi ilmu secara taakulan atau pemikiran melalui deria. Maka

  perkembangan kognitf kanak-kanak adalah berkait rapat dengan

  perkembangan otak mereka serta interaksi sosial, khasnya dengan rakan

  sebaya yang lebih berpengalaman. Hal ini bermaksud, perkembangan kognitif

  kanak-kanak adalah bergantung kepada perkembangan otak dan sensori

  motor(fizikal) serta interaksi dengan orang yang lebih berpengalaman, iaitu

  perkembanagn sosial.

  Perkembangan kognitif juga merujuk kepada kebolehan individu untuk

  berfikir, memberi pendapat, memahami serta mengungati perkara-perkara

  yang berlaku di persekitaran masing-masing.

  Perkembangan kognitif kanak-kanak memberi penekanan terhadap

  pembinaan pemikiran kanak-kanak. Ia berpusat kepada perubahan pemikiran

  kanak-kanak yang berlaku dalam satu peringkat perkembangan kepada yang

  seterusnya.

  Secara holistiknya, perkembangan kognitif boleh ditakrifkan sebagai

  proses peningkatan keupayaan fikiran, pengetahuan dan keintelektualan

  seorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai

  aktiviti penyelasaian masalah, memahami, menganalisa dan membentuk

  pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman baru yang

  dilaluinya.

  4.1 TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK

  Mengikut teori perkembangan Jean Piaget dalam buku Mok Soon

  Sang(2009), perkembangan kognitif kanak-kanak terbahagi kepada empat

  peringkat iaitu Peringkat Deria Motor (0-2 tahun), Peringkat Pra-Operasi (2-7

  tahun), Peringkat Konkrit (7-12 tahun) dan akhir sekali ialah Peringkat

  Operasi Formal (selepas 12 tahun).

  Bagi kanak-kanak berumur 6-12 tahun, mereka berada pada tahap

  ketiga berdasarkan teori Piaget yang dikenali sebagai tahap operasi konkrit

  iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini,

  kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada

  tahap praoperasi.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  15/34

  Pada ketika ini, sikap mementingkan diri sendiri dan tidak

  mengendahkan keperluan orang lain akan beransur hilang kerana pada

  peringkat ini kanak-kanak akan bersifat lebih matang dan terbuka serta bakal

  menempuhi peringkat seterusnya iaitu awal remaja. Selain itu, Jean Piaget

  berpendapat bahawa kanak-kanak akan mengalami pemusatan perhatianterhadap satu-satu perkara, mereka mula memperoleh konsep transformasi,

  menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsang.

  Pada peringkat ini, perasaan ingin tahu kanak-kanak mula meningkat dan

  gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang

  lebih dewasa. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan

  mereka mula menerima pendapat orang lain.

  Mengikut Jean Piaget dalam buku Mok Soon Sang(2009), kanak-kanak

  akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya

  kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan.Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit

  sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik. Mereka faham akan

  konsep-konsep nombor, berat, susunan dan padanan. Mereka juga faham

  akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. Walaubagaimanapun,

  kanak-kanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul

  tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan, ketuhanan,

  makna hidup dan sebagainya. Mereka hanya memahami konsep-konsep

  yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan, tumbuhan dan

  sebagainya. Dengan itu, Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa

  kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas

  objek lain tetapi tidak boleh beroperasi ke atas operasi atau proses

  pemikirannya sendiri.

  Di dalam Teori Pembelajaran Kognitif Piaget (1970), terkandung lima

  konsep yang asas, iaitu skema, adaptasi, keseimbangan, asimilasi dan

  akomodasi yang berkait rapat dengan pembelajaran kognitif seseorang

  individu.

  Skema merujuk kepada kebolehan atau pengalaman individu yang

  dipelajari dan diperolehi berdasarkan syarat-syarat yang diwarisi untuk

  melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Contohnya, sewaktu dilahirkan,

  bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali

  sebagai skema seperti gerakan menghisap, memandang, mencapai, merasa,

  memegang, serta menggerakkan tangan dan kaki. Bagi gerakan memegang,

  kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan.

  Oleh itu, bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak

  menyakitkan seperti contoh, jari ibu. Skema yang ada pada bayi akan

  menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan persekitarannya.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  16/34

  Adaptasi pula merupakan satu keadaan di mana wujud keseimbangan

  di antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran.

  Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai

  kecenderungan semulajadi untuk mencipta hubungan apa yang dipelajari

  dengan kehendak persekitaran.

  Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul di tahap

  tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui. Menurut beliau, perubahan

  daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku

  apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah

  kepada pengalaman yang relevan.

  Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru

  diperolehi dengan skema yang sedia ada. Proses asimilasi yang berlaku

  membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada

  pengalaman yang baru diperolehi. Contohnya, seorang kanak-kanak yang

  baru pertama kali melihat sebiji epal. Oleh itu, kanak-kanak tersebut akan

  menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekaligus

  merasanya. Melaluinya, kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan

  yang baru baginya berkenaan "sebiji epal".

  Akomodasi merupakan suatu proses di mana struktur kognitif

  mengalami perubahan. Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat

  menyesuaikan persekitaran baru yang belum lagi berada dalam perolehan

  kognitif kanak-kanak. Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatuproses pembelajaran. Contohnya, kanak-kanak yang berumur dua tahun yang

  tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baru ke dalam skemanya

  dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu.

  Menurut Nani, M. dan Rohani,A. (2007), terdapat beberapa faktor yang

  mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak. Pertama, faktor

  persekitaran fizikal. Kewujudan alat permainan binaan seperti blok dan lego

  akan menggalakkan mereka berfikir secara kreatif dan inovatif. Faktor kedua

  ialah persekitaran emosi. Persekitaran emosi negatif dapat mengganggu

  perkembangan kognitif kanak-kanak. Faktor ketiga pula ialah persekitarankomunikasi. Persekitaran komunikasi amat penting dalam menggalakkan

  keupayaan berfikir secara logikal dan kreatif.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  17/34

  4.2 DATA DAN PERBINCANGAN

  Ujian Kognitif bagi Murid Berumur 7 Tahun

  Jadual 3.1: Ujian Kuantiti Air bagi Murid Tahun1

  Bil. NamaSebelum Air Dituang Selepas Air Dituang

  Sama Tidak Sama Sama Tidak Sama

  1 Leng Xiang Yu

  2 Cheng Yu Kang

  Jadual 3.1 menunjukan butiran mengenai ujian kuantiti air yang telah

  dijalankan ke atas murid tahun 1 ataupun murid yang berumur 7 tahun. Dalamujian ini, pada mulanya, kuantiti air yang sama dimasukkan ke dalam dua

  bekas plastik yang sama. Murid tersebut perlu menyatakan adakah kedua-

  dua bekas air tersebut mempunyai kuantiti air yang sama ataupun tidak.

  Kedua-dua murid menyatakan bahawa kuantiti air dalam bekas tersebut

  adalah sama.

  Kemudian, salah satu air dalam bekas plastik itu dimasukkan ke dalam

  botol kaca yang mempunyai saiz yang panjang dan tirus. Kedua-dua orang

  murid dikehendaki menentukan sama ada kuantiti air dalam bekas dan botol

  yang berbeza saiznya itu adalah sama ataupun tidak. Dalam ujian ini,

  seorang daripada kedua-dua murid itu, Leng telah menyatakan kuantiti air

  dalam kedua-dua bekas tersebut adalah tidak sama manakala satu orang

  murid lagi, Cheng pula menyatakan bahawa kuantiti air adalah sama.

  Dalam hal ini, hanya satu murid iaitu Cheng yang dapat menjawab

  ujian ini dengan betul. Ini menunjukkan Leng belum menguasai prinsip

  identity. Dalam prinsip identiti, Cheng sudah boleh mengetahui bahawa

  sekiranya tiada kuatiti yang ditambah atau dikurangkan, maka kuatiti air

  tersebut tetap sama walaupun dimasukkan ke dalam bekas yang berbezasaiznya. Perkembangan kognitif Cheng telah mencapai peringkat operasi

  konkrit. Biasanya murid dalam peringkat pra operasi ini lebih bersifat intuitif

  iaitu pemahaman kanak-kanak mengenai objek bergantung pada ciri-ciri yang

  nampak jelas dan nyata.

  Mengikut Piaget Conservative Task, murid-murid lebih tertumpu

  kepada keadaan fizikal (paras air yang rendah) daripada konsep yang lebih

  abstrak (isipadu cecair). Murid-murid juga tidak dapat melaksanakan

  transformasi dangan melihat isipadu cecair sebagai isipadu cecair yang baru

  dan bukan yang lama. Mereka turut tidak dapat melakukan proses balik

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  18/34

  semula secara mental iaitu membalikkan proses kepada asal dengan

  menuangkan air kepada bekas yang lama semula.

  Kesimpulannya, murid berperingkat pra operasi (2-7 tahun) masih tidak dapat

  menguasai konsep pengekalan. Mereka tidak dapat menguasai tiga-tiga

  prinsip identity, prinsip ganti rugi (compensation) dan prisip keterbalikan.

  Menurut Piaget, kanak peringkat ini bersikap egosentrik. Mereka melihat dan

  memahami persekitaran melalui perspektif mereka sendiri. Oleh itu, saya

  boleh mengatakan bahawa Cheng merupakan kanak yang sangat pandai.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  19/34

  Jadual 3.2: Ujian Kuantiti Plastisin bagi Murid Tahun 1

  Bil. Nama

  Sebelum Plastisin

  Dipanjangkan

  Selepas Plastisin

  Dipanjangkan

  Sama Tidak Sama Sama Tidak Sama

  1 Leng Xiang Yu

  2 Cheng Yu Kang

  Jadual 3.2 menunjukan butiran mengenai ujian kuantiti plastisin yang

  dijalankan ke atas murid yang berumur 7 tahun. Dalam ujian ini, dua biji

  plastisin yang berbentuk bulat dan sama saiz telah digunakan. Dua biji

  plastisin tersebut diletak dalam barisan yang sama dan menunjukkannya

  kepada kedua-dua murid tersebut. Murid-murid akan menentukan sama ada

  dua biji plastisin tersebut adalah sama panjang ataupun tidak. Daripada ujian

  yang dijalankan ke atas kedua-dua murid-murid, mereka menjawab bahawa

  dua utas tali yang disusun dalam dua baris yang sama seperti mana yang

  direkodkan dijadual 3.2.

  Seterusnya, sebiji plastisin itu telah ditekan dan dipanjangkan,

  kemudiannya murid diminta untuk menentukan sama ada kedua-dua plastisin

  yang berbeza bentuk adalah sama banyak atau tidak. Hasilnya, Leng

  menyatakan bahawa kedua-dua plastisin tersebut tidak sama banyakmanakala Cheng menyatakan kedua-dua plastisin tersebut adalah sama

  banyak.

  Daripada ujian plastisin ini, didapati bahawa hanya Cheng yang boleh

  menjawab dengan betul. Ini menunjukkan Cheng boleh menguasai prinsip

  identiti manakala Leng masih gagal untuk menguasai prinsip identity.

  Dalam aktiviti ini, Cheng telah berjaya menguasai konsep tiga prinsip.

  Perkembangan kognitif Cheng boleh dikatakan sudah mencapai tahap

  peringkat operasi konkrit. Manakala Leng masih dalam perkembangankognitif yang berperingkat pra operasi.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  20/34

  Jadual 3.3: Ujian Pecahan Biskuit bagi Murid Tahun 1

  Bil. Nama

  Sebelum Biskuit

  Dipecahkan

  Selepas Biskuit

  Dipecahkan

  Sama Tidak Sama Sama Tidak Sama

  1 Leng Xiang Yu

  2 Cheng Yu Kang

  Jadual 3.3 menunjukan butiran mengenai ujian pecahan biskuit yang

  telah dijalankan ke atas murid tahun 1 ataupun murid yang berumur 7 tahun.

  Dalam ujian ini, pada mulanya, tiga keping biskuit digunakan. Ketiga-tiga

  biskuit dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan A terdapat satu keeping

  biskuit manakala Kumpulan B terdapat dua keping biskuit. Murid dikehendaki

  membandingkan kuantiti biskuit yang ada dalam kedua-dua kumpulan

  tersebut. Kedua-dua murid menyatakan bahawa kuantiti biskuit dalam kedua-

  dua kumpulan adalah tidak sama.

  Kemudiannya, biskuit Kumpulan A telah dipecahkan kepada dua.

  Semua biskuit diletakkan pada barisan yang sama lalu menanya mereka

  sama ada kedua-dua kumpulan tersebut mengandungi kuantiti biskuit yang

  sama sekarang. Dalam ujian ini, Leng mengatakan bahawa kedua-dua

  kumpulan biskuit terdapat kuantiti yang sama manakala Cheng mengatakan

  kuantiti biskuit dalam kedua-dua kumpulan adalah berbeza. Dalam ujian ini,

  Cheng telah berjaya menjawabnya dengan betul.

  Daripada ujian pecahan biskuit ini, didapati bahawa hanya Cheng

  yang boleh menjawab dengan betul. Ini menunjukkan Cheng boleh

  menguasai prinsip identiti manakala Leng masih gagal untuk menguasai

  prinsip identity. Dalam aktiviti ini, Cheng telah berjaya menguasai konsep tiga

  prinsip. Perkembangan kognitif Cheng boleh dikatakan sudah mencapai

  tahap peringkat operasi konkrit. Manakala Leng masih dalam perkembangan

  kognitif yang berperingkat pra operasi.

  Kesimpulannya, perkembangan kognitif Cheng adalah lebih cepat

  berbanding dengan perkembang kognitif Leng. Oleh itu, saya boleh membuat

  satu rumusan bahawa Cheng lebih cerdik berbanding dengan Leng. Ini

  disebabkan dengan perkembangan kognitif Cheng lebih matang.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  21/34

  Ujian Kognitif bagi Murid Berumur 12 Tahun

  Jadual 4.1: Ujian Kuantiti Air bagi Murid Tahun 6

  Bil. NamaSebelum Air Dituang Selepas Air Dituang

  Sama Tidak Sama Sama Tidak Sama

  1 Ooi Chin Boon

  2 Hah Kok Huai

  Jadual 4.1 menunjukan butiran mengenai ujian kuantiti air yang

  dijalankan ke atas responden tahun 6. Dalam ujian ini, dua bekas air yang

  sama dan satu bekas air yang berbeza digunakan. Pada mulanya, kuantiti air

  yang sama dimasukkan ke dalam dua bekas yang sama saiz. Murid-murid

  dikehendaki menentukan sama ada kuantiti air tersebut adalah sama ataupun

  tidak. Hasilnya, kedua-dua orang murid iaitu Ooi dan Hah menyatakan

  bahawa kuantiti air dalam kedua-dua bekas tersebut adalah sama. Jawapan

  mereka direkodkan seperti dalam jadual.

  Kemudian, salah satu bekas yang berisi air tadi dituangkan ke dalam

  botol yang mempunyai saiz yang berlainan iaitu tirus dan panjang. Muriddikehendaki menentukan sama ada kuantiti air dalam kedua-dua bekas itu

  adalah sama ataupun tidak. Dalam ujian ini, kedua-dua murid tahun 6 ini

  menyatakan bahawa kuantiti air dalam kedua-dua bekas tersebut adalah

  sama. Mereka turut menjawab dengan memberikan sebab. Mereka

  menyatakan demikian kerana kuantiti air tidak akan berubah walaupun

  dimasukkan ke dalam mana-mana bekas.

  Menurut Jean Piaget, kanak-kanak pada peringkat Operasi Konkrit ( 7-

  11 tahun ) sudah dapat menyatakan kuantiti air itu tetap sama walaupun

  dimasukkan ke dalam bekas yang mempunyai saiz yang berbeza jika tiada

  penambahan kuantiti kepada air tersebut.

  Dalam ujian ini, jelas membuktikan bahawa kedua-dua murid itu telah

  pun menguasai prinsip identity, ganti rugi dan keterbalikan. Dalam prinsip

  identiti, kanak-kanak sudah boleh mengetahui bahawa sekiranya tiada

  bilangan yang ditambah atau dikurangkan, bilangan atau amaun objek adalah

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  22/34

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  23/34

  Jadual 4.2: Ujian Kuantiti Plastisin bagi Murid Tahun 6

  Bil. NamaSebelum Dipanjangkan Selepas Dipanjangkan

  Sama Tidak Sama Sama Tidak Sama

  1 Ooi Chin Boon

  2 Hah Kok Huai

  Jadual 4.2 menunjukan butiran mengenai ujian kuantiti plastisin yang

  dijalankan ke atas murid-murid tahun 6. Dalam ujian ini, dua biji plastisin yang

  berbentuk bulat sama saiz telah digunakan. Pada mulanya, dua biji plastisin

  disusun dalam barisan yang sama dan kemudiannya murid akan menentukan

  sama ada dua biji plastisin yang berbentuk bulat tersebut adalah sama

  panjang ataupun tidak. Jawapan yang diberikan oleh murid-murid akan

  direkodkan. Daripada ujian yang dijalankan ke atas kedua-dua murid ini,

  mereka menjawab bahawa kedua-dua biji plastisin ini adalah sama besar.

  Seterusnya, sebiji plastisin akan ditekan dan dipanjangkan. Murid

  diminta untuk menentukan sama ada kedua-dua plastisin itu terdapat kuantiti

  yang sama atau tidak. Didapati bahawa, kedua-dua murid menyatakan

  bahawa kuantiti kedua-dua plastisine adalah sama walaupun bentuknya telah

  ditukar. Menurut Jean Piaget, kanak-kanak Peringkat Operasi Konkrit ( 7-11

  tahun ) sudah mampu menentukan bahawa kedua-dua plastisin adalah sama

  kuantitinya walaupun bentuknya telah diubah.

  Kesimpulannya, daripada ujian kuantiti plastisin ini, terbukti bahawa

  kedua-dua murid ini telah menguasai prinsip-prinsip seperti yang terkandung

  dalam konsep pengekalan. Kedua-dua murid ini telah menguasai konsep

  prinsip ganti rugi. Mereka tahu sesuatu perubahan pada satu segi akan

  diganti oleh perubahan dalam satu aspek yang lain.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  24/34

  Jadual 4.3: Ujian Pecahan Biskuit bagi Murid Tahun 6

  Bil. NamaSebelum Selepas

  Sama Tidak Sama Sama Tidak Sama

  1 Ooi Chin Boon

  2 Hah Kok Huai

  Jadual 4.3 menunjukan butiran mengenai ujian pecahan biskuit yang

  telah dijalankan ke atas murid tahun 6 ataupun murid yang berumur 12 tahun.

  Dalam ujian ini, pada mulanya, tiga keping biskuit digunakan. Ketiga-tiga

  biskuit dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan A terdapat satu keeping

  biskuit manakala Kumpulan B terdapat dua keping biskuit. Murid dikehendaki

  membandingkan kuantiti biskuit yang ada dalam kedua-dua kumpulantersebut. Kedua-dua murid menyatakan bahawa kuantiti biskuit dalam

  Kumpulan A dan B adalah tidak sama.

  Kemudiannya, biskuit Kumpulan A telah dipecahkan kepada dua.

  Semua biskuit diletakkan pada barisan yang sama lalu menanya mereka

  sama ada kedua-dua kumpulan tersebut mengandungi kuantiti biskuit yang

  sama sekarang. Dalam ujian ini, Ooi dan Hah turut mengatakan bahawa

  kedua-dua kumpulan biskuit terdapat kuantiti yang berbeza. Mereka

  mengatakannya berbeza kerana biskuit dalam Kumpulan A tetap sama

  walaupun ia telah dipecahkan. Ini disebabkan separuh biskuit dan separuhbiskuit masih hanya terdapat satu biskuit. Kedua-dua murid telah berjaya

  menjawabnya dengan betul.

  Menurut Jean Piaget, kanak-kanak dalam peringkat Operasi Konkrit (7-

  11 tahun), sudah boleh menentukan bilangan biskuit adalah tak sama

  walaupun selepas salah satu keeping biskuit dipecahkan menjadi dua. Beliau

  menyatakan bahawa, kanak-kanak dalam peringkat Operasi Konkrit ini sudah

  boleh menguasai konsep pengekalan (conservation).

  Daripada ujian ini, saya dapat simpulkan bahawa kedua-dua muridtelah mencapai peringkat Operasi Konkrit dan telah menguasai prinsip identiti

  seperti yang terkandung dalam konsep pengekalan (conservation). Dalam

  prinsip identiti, kanak-kanak tahu sekiranya tiada bilangan yang ditambah

  atau dikurangkan, bilangan atau amaun objek adalah tetap sama walaupun

  bentuknya atau susunannya berubah.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  25/34

  IMPLIKASI PERKEMBANGAN FIZIKAL KANAK-KANAK

  Kajian tentang perkembangan kanak-kanak memberikan implikasi terhadap

  proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas.

  Awal Kanak-Kanak (2-6 Tahun)

  Awal kanak-kanak biasanya bermula daripada dua hingga enam tahun.

  Pada peringkat ini, pertumbuhan fizikal perlahan jika dibanding dengan

  pertumbuhan pada tahun pertama kanak-kanak tersebut. Ketinggian kanak-

  kana pada peringkat ini dua kali ketinggiannya semasa lahir dan berat

  badannya mungkin empat kali ganda. Otot-otot kasar sudah berkembang

  tetapi otot-otot halus belum berkembang dengan sempurna. Kajian

  menunjukkan kadar perkembangan kanak-kanak perempuan pada peringkat

  ini lebih cepat daripada kadar perkembangan kanak-kanak lelaki.

  Perubahan dalam kebolehan psikomotor ini mengikut aturan, misalnya

  seorang kanak-kanak boleh berlari terlebih dahulu sebelum dia boleh belajar

  bermain menggunakan kasut roda. Kadar perubahan dan kebolehan

  psikomotor dipengaruhi oleh genetik. Misalnya jika kebolehan berjalan

  berlaku awal untuk kedua-dua ibu bapa maka anaknya juga akan dapat

  berjalan pada peringkat awal.

  Implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran

  dalam kelas.

  Guru dinasihatkan membantu kanak-kanak tetapi hanya setakat mana

  yang perlu. Bantuan yang berlebihan akan menggalakkan pergantungan

  kanak-kanak kepada ibu bapa atau guru dan menimbulkan perasaan kurang

  yakin untuk melakukan sesuatu dengan sendiri.

  Kanak-kanak juga akan merasai saat kepuasan sekiranya berjaya

  melakukan sesuatu dengan sendiri. Kanak-kanak berkembang pada tahap

  yang berbeza. Elakkan daripada membanding antara kanak-kanak. Kanak-

  kanak agak aktif pada peringkat ini. Guru boleh menyediakan aktivit-aktiviti

  seperti bermain bola dan berlari. Aktiviti-aktiviti yang disediakan mesti

  mengambil kira perkembangan otot, khususnya otot-otot kecilnya yang belum

  sempurna.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  26/34

  Kanak-kanak (7-12 tahun)

  Kadar pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat ini stabil dan

  tidak begitu pesat jika dibandingkan dengan peringkat-peringkat sebelum ini.

  Pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat ini lebih bercorak

  penambahbaikan kemahiran-kemahiran psikomotor yang sedia ada. Pada

  peringkat ini, pertumbuhan gigi kekal bermula dan gigi susu akan diganti.

  Ketinggian kanak-kanak perempuan bertambah pada umur 8 hingga

  10 tahun dan mencapai tahap kemuncak pada 12 tahun. Ketinggian kana-

  kanak lelaki mula bertambah apabila mereka berumur antara 10 sehingga 12

  tahun dan mencapai tahap kemuncak semasa mereka berumur 15 tahun.

  Pada umumnya, kanak-kanak menjadi lebih kurus. Pada umur sebelas tahun

  apabila kanak-kanak menghampiri akil baligh, kanak-kanak kelihatan lebih

  kuat, cepat dan mempunyai keupayaan untuk fokus kepada aktiviti atau tugas

  yang diberi oleh kepada mereka.

  Perkembangan otot-otot halus, koordinasi mata dan tangan sudah

  mencukupi untuk kanak-kanak menulis dengan lebih kemas, belajar

  bermainan alat-alat muzik seperti piano dan biola, menjahit, mengait

  membina model, belajar gimnastik, berenang, tenis dan olahraga. Kanak-

  kanak lelaki lebih cenderung kepada permainan lasak misalnya permainan

  bola sepak di padang.

  Implikasi kepada pengajaran dan pembelajarandalam kelas.

  Kanak-kanak boleh diajar bermain alat-alat muzik dan aktiviti-aktiviti

  seperti melukis dan mewarna kerana mereka sudah pun mengalami

  perkembangan otot-otot halus. Perkembangan otot-otot harus ini membantu

  mereka untuk menggenggam sesuatu dengan kemas dan kuat.

  Selain itu, ibubapa dan guru boleh melibatkan kanak-kanak dalam

  aktiviti permainan dan latihan-latihan seperti berenang, gimnastik untuk

  menguatkan otot, daya tahan serta membina pergerakan yang lebih cekap.

  Menyediakan aktiviti-aktiviti yang lasak untuk kanak-kanak lelaki misalnya

  bola sepak dan permainan atau sukan yang sesuai untuk kanak-kanak

  perempuan misalnya bola jaring dan bola baling.

  Aktiviti senaman dan pemakanan yang sesuai serta seimbang perlu

  diterapkan kepada kanak-kanak. Dalam lingkungan umur ini mereka perlu

  disajikan dengan makanan yang mampu memberikan tenaga kepada mereka

  kerana kanak-kanak di antara 7-12 tahun ini sangat aktif bergerak dan

  bermain. Jadi, mereka memerlukan tenaga yang banyak untuk mejalankan

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  27/34

  aktiviti-aktiviti tersebut. Walaubagaimanapun, sifat pemakanan kanak-kanak

  perlulah dijaga oleh ibubapa.

  Menurut Gorbin dan Lindsey (1994), kecergasan fizikal boleh

  dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu kecergasan fizikal berlandaskan

  kesihatan dan psikomotor. Pada tahap usia ini kemahiran psikomotor halus

  menjadi lebih baik dan cekap.

  Kebiasaannya, dalam usia kanak-kanak ini, perbezaan saiz, berat

  badan dengan rakan sebaya boleh menimbulkan masalah sosial dan masalah

  penyesuaian diri seseorang individu. Jika diperhatikan, dalam sebuah kelas

  akan terdapat perbezaan yang ketara dari segi ketinggian, berat dan bentuk

  badan pelajar. Terdapat murid yang gemuk dan kurus serta murid yang tinggi

  dan rendah. Kebiasaanya, sebuah kelas akan mengandungi pelbagai etnik

  pelajar yang berbeza dari aspek bentuk fizikal. Jika diperhatikan, kaum cina

  mempunyai kulit yang cerah, bermata sepet manakala kaum melayu

  mempunyai kulit yang sedikit gelap berbanding kaum cina dan kaum india

  mempunyai kulit yang gelap. Namun perbezaan fizikal mengikut kaum

  merupakan ciri-ciri universal dan diterima umum. Kanak-kanak tidak

  merasakan perbezaan kaum menggangu kehidupan mereka seharian.

  Sebaliknya, perbezaan fizikal dari segi saiz badan seperti kanak-kanak yang

  mempunyai saiz badan yang besar, gemuk, pendek dan sebagainya.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  28/34

  6.0 IMPLIKASI PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK

  Mengikut Teori Pembelajaran Kognitif Piaget, isi pelajaran hendaklah disusun

  mengikut peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak, iaitu daripada konkritkepada abstrak, daripada dekat kepada jauh, daripada pengalaman yang

  sedia ada kepada pengalaman baru, dan daripada kasar kepada halus

  mengikut perkembangan fizikal individu.

  Mengikut Piaget dalam buku Mok Soon Sang(2009), pembelajaran

  merupakan perubahan bentuk tingkah laku. Pembelajaran yang baru dan

  kompleks hendaklah menggunakan proses akomodasi untuk mengubah

  struktur kognitifnya agar mengadaptasikan keperluan situasi pembelajaranyang dihadapinya. Oleh kerana proses akomodasi bergantung kepada

  motivasi intrinsik individu, guru hendaklah menggalakan mereka melibatkan

  diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran.

  Mengikut Joyce dan Weil, dan Slavin (ahli-ahli mazhab neokognitif:

  konstruktivisme) dalam buku Mok Soon Sang(2009) menyarankan dan

  mengaturkan langkah-langkah pengajaran yang berdasarkan implikasi Teori

  Pembelajaran Kognitif Piaget.

  Langkah pertama yang perlu dilakuakn oleh guru berdasarkan kajian mereka

  ialah merancang sesuatu situasi pembelajaran yang mencabar untuk pelajar.

  Langkah kedua ialah menimbulkan dan menggerakkan tindak balas pelajar,

  dan sengaja memberi idea yang bertentangan untuk memerhati tindak

  balasnya. Langkah seterusnya ialah dengan memberi kerja tugas yang

  berkaitan bagi pemindahan pembelajaran supaya mereka dapat

  mengaplikasikan apa yang diajar kedalam penyelesaian masalah. Langkah

  terakhir ialah dengan membentuk kumpulan yang mengandungi pelajar yang

  hampir sama peringkat perkembangan kognitif mereka, agar membolehkan

  pelajar yang berada di peringkat perkembangan kognitif lebih tinggi mengajar

  pelajar di bawah perkembangan kognitif yang rendah.

  Mengikut implikasi pengajaran dan pembelajaran oleh Jean Piaget pula guru

  boleh menggunakan bahan yang konkrit bagi mengilustrasikan konsep yang

  lebih kompleks. Penggunaan bahan berbentuk 3D, rajah, carta dan

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  29/34

  pengalaman pelajar itu memberi peluang pelajar bersedia ke arah

  pembelajaran yang lebih komples.

  Aktiviti seperti memberi peluang kepada pelajar mencari alternatif dalam

  menyelesaikan masalah dan membuat hipotesis sendiri. Sebagai contoh,

  dalam kelas Pendidikan Seni Visual guru boleh memberikan peluang kepada

  murid untuk menghasilkan catan dengan menggunakan teknik yang difikir

  sendiri oleh murid.

  Selain itu, kemukakan konsep yang luas dan tidak hanya terikat kepada fakta-

  fakta dengan cara membiarkan murid meneroka dan mengkaji konsep itu

  sendiri. Sebagai contoh, murid-murid boleh berfikir mengapa terjadinya siang

  dan malam. Melalui cara ini, sistem pembelajaran akan lebih menarik dan

  pasti menghiburkan para pelajar.

  Kesimpulannya, perkembangan kanak-kanak sangat penting untuk dipelajari

  dan di terokai oleh setiap guru dan bakal guru agar mampu menjadikan

  pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan mudah difahami.

  7.0 RUMUSAN DAN CADANGAN

  7.1.1 RUMUSAN

  Selepas mengkaji dan memahami pelbagai teori serta pandangan ahli-ahli

  psikologi terkenal, saya dapat merumuskan bahawa perkembangan individu

  adalah bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa.

  Perubahan tingkah laku berlaku dalam keadaan yang berterusan dan melalui

  peredaran masa menerusi peringkat-peringkat kematangan tertentu.

  Peringkat-peringkat perkembangan membawa perubahan yang menuju

  kearah tertentu serta dijangkakan.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  30/34

  Perkembangan individu sebenarnya dipengaruhi oleh 2 faktor iaitu faktor baka

  dan persekitaran. Baka menentukan had perkembangan manakala

  persekitaran akan membantu individu mencapai tahap perkembangan yang

  maksimum. Perkembangan adalah satu pertalian saling berhubung dengan

  bahagian yang lain iaitu wujud pertalian nyata antara kematangan jasmanidan kematangan mental. Corak perkembangan berbeza-beza dimana semua

  kanak-kanak mencapai titik perkembangan yang sama pada umur yang sama.

  Perkembangan berlaku mengikut peringkat iaitu peringkat sebelum

  lahir(prenatal), bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan seterusnya.

  Tambahan pula, pengawasan terhadap perkembangan dan pertumbuhan bayi

  selepas lahir dari semasa ke semasa adalah penting kerana ini merupakan

  satu -satunya cara untuk mengenal pasti sebarang keadaan yang luar dari

  kebiasaan Walaupun kerajaan telah menyediakan program - program bagi

  mengawasi perkembangan kanak -kanak , usaha -usaha ini tidak akan

  berjaya tanpa kesedaran pihak ibu bapa tentang peranan mereka dalam

  mengawasi perkembangan dan tumbesaran anak mereka.

  Oleh hal yang demikian, setiap pihak perlulah memberi kerjasama dalam kita

  mendidik anak bangsa kita yang akan menjadi pelapis kepimpinan negara kita.

  Jika dari kecil lagi anak-anak sudah terbiar, sama-sama kita fikir dan

  renungkan apakah nasib yang akan menimpa mereka kelak.

  7.1.2 CADANGAN

  Terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan proses perkembangan kanak-

  kanak. Setelah menyedari dan mengetahuai faktor baka dan persekitaran

  adalah amat penting dalam membentuk fizikal dan mental kanak- kanak yang

  baik, jadi pertama sekali, peranan ibu bapa adalah amat penting dalam

  mendidik dan melatih anak- anak mereka untuk menjalani gaya hidup yangsihat.

  Selain itu, ibu bapa perlu memberikan peluang kepada anak- anak mereka

  untuk meningkatkan perkembangan kendiri agar mereka mempunyai

  kemahiran yang lebih tentang menguruskan diri sendiri. Komunikasi antara

  ibu bapa dan anak- anak harus terjalin agar anak- anak lebih yakin untuk

  berkomunikasi dengan orang lain pula.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  31/34

  Di samping itu, kanak-kanak perlu didedahkan untuk bersosial bersama-sama

  anak-anak jiran ataupun anak-anak penduduk kawasan perumahan. Ia

  bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada mereka untuk bergaul

  dengan rakan sebaya, mengamalkan gaya hidup yang sihat, sekaligus dapat

  melatih komunikasi yang berkesan antara mereka dengan rakan- rakan yanglain. Dengan cara ini, kanak- kanak akan mempelajari bagaimana untuk

  bersosial dengan betul dan sihat.

  Aktiviti yang dilakukan oleh kanak- kanak juga perlu mendapat pengawasan

  daripada ibu bapa. Ia bukan bererti mengongkong tetapi sebagai ibu bapa,

  mereka harus mengambil berat tentang anak- anak mereka.

  Untuk mempertingkatkan potensi anak -anak , ibu bapa perlu mempunyai

  sikap dan amalan positif serta pengetahuan yang boleh membantu

  mempengaruhi perkembangan anak mereka dengan lebih mendalam lagi

  terutamanya dari segi kekuatan dan bakat semula jadi yang dimilikinya.

  Dengan ini , ciri -ciri positif yang dimiliki oleh anak mereka dapat di pupuk dan

  dirangsang untuk mencapai kecemerlangan.

  Bukan itu sahaja, langkah lain yang boleh dilakukan untuk membantu

  perkembangan kanak- kanak ialah guru haruslah peka dengan kebolehan dan

  minat murid- murid. Komunikasi dan interaksi yang baik dengan murid dapat

  membantu guru mengetahui kebolehan dan minat mereka. Dengan cara ini,kendiri positif dapat ditingkatkan dalam diri murid. Apabila mereka menyedari

  keupayaan diri mereka, maka keyakinan diri akan meningkat. Ini

  membolehkan mereka menjalin persahabatan dengan individu di

  persekitarannya, berinteraksi dengan baik, gaya percakapan, cara bertindak

  dan tingkah laku yang baik.

  Guru juga perlu mengetahui perkembangan emosi kanak-kanak supaya dapat

  mengenalpasti kebolehan kanak-kanak apabila mengetahui tahapperkembangan mereka. Guru juga dapat mengenali setiap kanak-kanak dan

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  32/34

  menyediakan rangsangan yang sesuai untuk kanak-kanak. Melalui

  mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak dapat membantu guru untuk

  memperkembangkan sosioemosi kanak-kanak dan membawa mereka kearah

  kejayaan dan kesejahteraan.

  Sebagai seorang pendidik, meneliti perbezaan fizikal murid-murid adalah

  sangat penting kerana pendidik perlu melihat potensi dan kekurangan murid

  dan dapat melaksanakan proses pengajaran mengikut tahap muridnya.

  Pengaruh perbezaan individu dari aspek fizikal mampu mematikan minat dan

  masa depan murid-murid (Sheldon, 1992). Dengan mengetahui perbezaan

  fizikal individu akan membantu guru mengawal dirinya supaya tidak

  menyinggung hati dan perasaan muridnya.

  Cadangan seterusnya, guru perlu mempelbagaikan strategi pengajaran dan

  pembelajaran. Seperti yang sedia maklum, strategi pengajaran terbahagi

  kepada 3 jenis iaitu, pemusatan guru, pemusatan murid, pemusatan bahan

  dan latihan. Pemilihan strategi adalah fleksibel dan mengikut kesesuaian dan

  keadaan semasa murid. Guru yang pandai memilih strategi pengajaran akan

  menjadikan proses P&P menarik dan berkesan.

  Seterusnya, guru hendaklah mempelbagaikan kaedah pengajaran. Antara

  kaedah mengajar yang biasa diamalkan ialah kaedah kumpulan, kooperatif,

  inkuiri, kuliah dan sebagainya. Pemilihan kaedah pengajaran yang tepat akan

  menjadikan proses P&P lebih menarik dan berkesan. Hal ini demikian kerana,

  murid-murid mempunyai persepsi yang berbeza terhadap kaedah pengajaran

  yang digunakan oleh guru mereka. Justeru, guru perlu bijak melihat

  kecenderungan murid agar proses pembelajaran sentiasa menjadi sesi yang

  menarik.

  Selain itu, guru perlu merancang variasi penyampaian. Guru seharusnya

  menggunakan segala kebolehan dan bakat yang dikurniakan contohnya

  bermain muzik, bercerita dan sebagainya. Selain itu, guru perlu bijak

  mengawal intonansi suara agar murid-murid sentiasa terhibur. Satu

  peringatan kepada guru ialah, mereka perlu sentiasa memastikan tahap

  kemampuan pelajar terlebih dahulu sebelum memulakan pengajaran. Bagi

  murid yang cerdas, guru perlu membimbing dalam proses pengkayaan ilmu

  manakala bagi pelajar yang lembap guru perlulah sentiasa membimbing dan

  melakukan aktiviti asas dan mudah untuk memudahkan mereka memahami

  pembelajaran yang disampaikan.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  33/34

  Di samping itu, guru perlulah sentiasa merancang objektif pengajaran dan

  pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan objektif pengajaran

  mengikut tahap kemampuan pelajar. Bagi pelajar yang pintar, objektif

  pembelajaran seharusnya lebih tinggi berbanding dengan pelajar yang lemah.

  Dengan adanya perancangan dan kajian yang teliti berkenaan dengan tahap

  perkembangan fizikal dan kognitif pelajar, maka proses pengajaran dan

  pembelajaran akan berjalan dengan baik dan objektif pengajaran dan

  pembelajaran akan dapat dicapai dengan jayanya.

  Kesimpulannya, semua pihak harus memainkan peranan dalam membentuk

  perkembangan kanak- kanak agar mereka dapat menjalani kehidupan yang

  stabil dan sempurna dan seterusnya kanak-kanak ini akan menjadi asetnegara yang paling bernilai.

 • 7/27/2019 Projek Perkembangan Kanak-Kanak

  34/34

  BIBLIOGRAFI

  Lepat. (2009, JULY 15).Psikologi Perkembangan: Konsep

  Perkembangan Kanak-kanak. Rujuk pada 2011, 21 Mac dari:

  http://rujuknota.blogspot.com/2009/07/psikologi-perkembangan-

  konsep.html

  Indah. Konsep dan Prinsip Perkembangan Kanak-kanak. Rujuk pada

  2011, 22 Mac dari:

  http://impreschoolteacha.blogspot.com/2008/12/konsep-dan-prinsip-

  perkembangan-kanak.html

  Long. (2009, 10 April). Konsep dan Prinsip Perkembangan Kanak-

  kanak. Rujuk pada 2011, 22 Mac dari:

  http://notapismp.blogspot.com/2009/04/konsep-dan-prinsip-

  perkembangan-kanak.html

  Haliza Hamzah. Joy N. Samuel. (2009). Perkembangan Kanak-kanak

  Untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Kuala Lumpur :Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

  Mok Soon Sang. (2009): Perkembangan Kanak-kanak. Selangor :

  Multimedia Sdn. Bhd.

  Aried. (2009, Oktober 27). PKK (PERKEMBANGAN KANAK-KANAK).

  Rujuk pada 25 Mac dari laman web:

  http://ariedrifke.blogspot.com/2009/10/pkk-perkembangan-kanak-

  kanak.html

  http://rujuknota.blogspot.com/2009/07/psikologi-perkembangan-konsep.htmlhttp://rujuknota.blogspot.com/2009/07/psikologi-perkembangan-konsep.htmlhttp://rujuknota.blogspot.com/2009/07/psikologi-perkembangan-konsep.htmlhttp://rujuknota.blogspot.com/2009/07/psikologi-perkembangan-konsep.htmlhttp://rujuknota.blogspot.com/2009/07/psikologi-perkembangan-konsep.html