46
DISEDIAKAN OLEH: RAKINAH BINTI ROSELI NURUL FARAHIN BINTI IBRAHIM UMMI NOOR KHURSIAH BINTI KAMARUDDIN 3 PISMP PJK IPGKSM ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS PENDIDIKAN MORAL

Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DISEDIAKAN OLEH:RAKINAH BINTI ROSELINURUL FARAHIN BINTI IBRAHIMUMMI NOOR KHURSIAH BINTI KAMARUDDIN3 PISMP PJKIPGKSM

Citation preview

Page 1: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

DISEDIAKAN OLEH:

RAKINAH BINTI ROSELI

NURUL FARAHIN BINTI IBRAHIM

UMMI NOOR KHURSIAH BINTI KAMARUDDIN

3 PISMP PJK

IPGKSM

ELM3101PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS

PENDIDIKAN MORAL

Page 2: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak
Page 3: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak
Page 4: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

JEAN PIAGET

LAWRENCE KOHLBERG

Page 5: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Kanak-kanak membina maklumat secara aktif semasa meneroka dunia sekelilingnya

Piaget: perkembangan kanak-kanak dan remaja mempunyai dua peringkat iaitu peringkat heteronomus (umur 4 hingga 7 tahun).

Pada peringkat ini, beliau menganggap kanak-kanak memandang perundangan sebagai tidak dapat diubah.

Peringkat kedua : autonomus iaitu perkembangan moral yang ditunjukkan oleh kanak-kanak berumur 10 tahun ke atas.

Pada peringkat ini, mereka sedar peraturan yang dikenakan ke atas mereka dikuatkuasakan oleh manusia juga.

Page 6: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Teori ini menekankan perkembangan kognitif kanak-kanak iaitu merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir, menaakul, menganalisis, membentuk konsep, menyelesaikan masalah dan sebagainya.

Menurut Piaget, perkembangan kognitif seseorang kanak-kanak adalah mengikut siri urutan yang berperingkat.

Piaget membahagikan perkembangan itu kepada empat peringkat iaitu:1. Sensori motor2. Operasi3. Operasi yang konkrit4. Operasi formal

Page 7: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

1. Sensori motor: 0 - 2 tahun.Boleh membuat greak balas refleks. Kanak-kanak menggunakan deria motor dan deria yang lain untuk memahami dunia mereka.

2. Pra-operasi: 2 - 7 tahun.Penggunaan simbol dan bahasa. Kanak-kanak pra sekolah menggunakan keupayaan berfikir secara simbolik untuk menyelesaikan masalah, tetapi tahap pemikiran masih tidak mengikut logik dan mudah diperdaya oleh pandangan yang berlainan.

Page 8: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

3. Operasi konkrit: 7-11 tahun.Zaman persekolahan, boleh membuat klasifikasi, reversibiliti, hukum keabadian. Berfikir secara logik dan konkrit. Boleh menyelesaikan masalah secara cuba jaya.

4. Operasi Formal: 12 tahun ke atas.Remaja boleh berfikir secara abstrak konsep hipotetikal dan boleh memikirkan akibat jangka panjang sesuatu aksi. Boleh membuat penakulan abstrak, mengawal pembolehubah ,menguji hipotesis, menyelesaikan masalah.

Page 9: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

sangat menjunjung tinggi kebebasan peribadi yang berdasarkan filsafat liberal.

Dalam proses pendidikan dan pengajaran, pendekatan ini juga tidak mementingkan kriteria benar salah untuk suatu perbuatan. Yang dipentingkan adalah alasan yang dikemukakan atau pertimbangan moralnya.

Page 10: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Kohlberg menyatakan bahawa asas utama perkembangan moral adalah penaakulan moral dan penghuraiannya secara berperingkat.

Tiga konsep utama perkembangan moral menurut Kohlberg adalah:

Peringkat pertama: Pemikiran pra-konvensional.Peringkat bawah iaitu setiap individu menunjukkan tidak wujudnya ‘internalisasi’ iaitu pemahaman dalaman pada nilai moral.

Page 11: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Tahap 1: Moraliti heteronomusPada tahap ini, pemikiran moral selalu dikaitkan dengan denda. Misalnya, remaja patuh kepada arahan ibu bapa kerana ibu bapa menghendaki mereka patuh.

Tahap 2: Keindividuan, tujuan instrumental dan pertukaran.Pada peringkat ini, remaja dapat meneruskan kesukaan mereka dan rakan mereka juga dapat membuat perkara yang sama. Apabila mereka baik pada orang lain, orang lain juga baik pada mereka kelak.

Page 12: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Peringkat kedua: Pemikiran konvensionalPada peringkat ini, internalisasi pemahaman adalah pada peringkat pertengahan.

Tahap 3: Pengharapan bersama secara interpersonal, perhubungan dan keakuran interpersonal.Pada tahap ini, remaja menilai kepercayaan, penjagaan dan setia kepada orang lain sebagai asas pengadilan. Remaja berkehendakkan ibu bapa menganggap mereka sebagai anak yang baik dan sebagainya.

Tahap 4: Sistem moraliti sosialPada peringkat ini, keadilan moral berasas kefahaman individu pada perundangan sosial, undang-undang, keadilan dan tanggungjawab. Misalnya, sekiranya remaja bekerja, mereka perlu dilindungi oleh undang-undang.

Page 13: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Peringkat ketiga: Pemikiran pro-konvensionalPada peringkat ini, moraliti didasarkan kepada piawaian dalaman dan tidak berdasarkan piawai luar. Remaja mengetahui alternatif yang diperlukan dalam membentuk moral, meneroka alternatif. Seterusnya, sendiri berupaya membuat keputusan berkenaan moral

Tahap 5: Hubungan sosial dan hak individu,Pada tahap ini remaja mengakui kewujudan undang-undang.

Tahap 6: Prinsip etika sejagatPada tahap ini, tertanam di dalam diri remaja, kepiawaian moral adalah berdasarkan hak kemanusiaan sejagat.

Page 14: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Pendekatan perkembangan kognitif piaget mudah digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, kerana pendekatan ini memberikan penekanan pada aspek perkembangan kemampuan berfikir.

Pendekatan ini memberikan perhatian sepenuh kepada isu moral dan penyelesaian masalah yang berhubung dengan pertentangan nilai tertentu dalam masyarakat, penggunaan pendekatan ini menjadi menarik.

Page 15: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

dinilai paling konsisten dengan teori ilmiah, peka untuk mendedahkan kemampuan seseorang dalam membuat pemikiran atau pertimbangan moral, dan mendukung perkembangan moral.

Page 16: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Teori Kohlberg dikritik mengandungi seks, kerana dilema yang dikemukakannya dan orientasi penilaian pada keadilan dan hak lebih tepat bagi kaum lelaki. Berdasarkan kepada hasil uji empiris, kaum wanita cenderung mendapat skor lebih rendah dari kaum lelaki.

Selain itu, dalam pelaksanaan program-programnya, teori ini juga memberi penekanan pada proses danstruktur pertimbangan moral, mengabaikan nilai dan isi pertimbangnnya.

Page 17: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

menurut Ryan dan Lickona, pendidikan moral dengan penekanan kepada proses semata dan mengabaikan isi, tidak akan mencapai sepenuhnya apa yang diharapkan. Dari sisi lain, pengakuan Kohlberg bahawa teorinya berdasarkan kepada prinsip-prinsip moral yang bersifat universal dibantah juga oleh Liebert .

Menurut Liebert, berbagai kajian dalam bidang antropologi tidak mendukung pandangan tentang adanya prinsip-prinsip moral yang universal seperti yang dikemukakan Kohlberg.

Page 18: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Realiti yang ditemukan adalah berbagai norma, standard, dan nilai-nilai moral yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat pendukungnya.

Walaupun pendekatan ini mengandungi kelemahan-kelemahan dalam segi tertentu, namun seperti dijelaskan juga oleh Ryan dan Lickona, teori ini juga telah memberi sumbangan berharga bagi perkembangan pendidikan moral.

Page 19: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak
Page 20: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

ALBERT BANDURA

EMILE DURKHEIM

Page 21: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Bandura mendapati bahawa dalam kehidupan seharian terdapat banyak tingkah laku yang dipelajari melalui contoh, tauladan, tiruan dan penggunaan bahasa

Page 22: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

PROSES PENIRUAN

Page 23: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak
Page 24: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

PENIRUAN SECARA LANGSUNG Melalui pemerhatian.Contoh : penonton meniru gaya penyanyi yang

diminat

PENIRUAN SECARA TIDAK LANGSUNG Melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak

langsungContoh : meniru watak-watak yang dibaca dalam

buku

Page 25: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

PENIRUAN SEKAT LAKUANPeniruan yang hanya sesuai dalam situasi

tertentu sahajaContoh : percakapan yang kasar

PENIRUAN TIDAK SEKAT LAKUAN Tingkah laku yang ditiru boleh ditunjukkan

dalam apa jua situasiContoh : meniru gaya guru berbudi bahasa

Page 26: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

PENIRUAN GABUNGAN Peniruan dengan gabungan tingkah laku

model-model berlainan.Contoh : meniru gaya melukis dari pelukis

terkenal kemudian menghasiljan lukisan sendiri

Page 27: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

1. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan.

2. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, misalan dan teladan.

3. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model.

Page 28: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

4. Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan.

5. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, peringatan, peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif.

Page 29: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak
Page 30: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Untuk belajar melalui pemerhatian, kita mesti menumpukan perhatian.

Biasanya kita memberi perhatian kepada orang yang menarik, popular, cekap atau disanjungi. Untuk kanak- kanak kecil ini mungkin merujuk

kepada ibu bapa, abang atau kakak atau guru-guru. Bagi pelajar yang lebih tua ia mungkin merujuk kepada rakan sebaya yang popular dan artis pujaan.

Page 31: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Faktor- faktor yang mempengaruhi perhatian umur, jantina, status dan perhubungan dengan pemerhatian.

Dalam pengajaran kita perlu pastikan pelajar menumpukan perhatian kepada ciri-ciri penting pnp yang jelas dan menekankan isi-isi penting

Page 32: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Kita mesti menumpukan pemerhatian. Biasanya pemerhatian akan dibuat jika ianya

menarik, popular, cekap atau disanjungi.Faktor yang mempengaruhi pemerhatian:

Umur, jantina, status perhubungan dengan pemerhati.

Page 33: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Apabila seseorang tahu bagaimana sesuatu tingkah laku ditunjukkan dan mengingat ciri-ciri atau langkah-langkah dia mungkin belum boleh melakukannya dengan lancar.

Sesorang itu memerlukan latihan yang banyak, mendapat maklum balas dan bimbingan tentang perkara penting sebelum boleh menghasilkan tingkah laku model.

Page 34: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Peneguhan penting supaya dapat melakukan tingkah laku yang ditiru.

Peneguhan dapat menjadikan seseorang bersemangat untuk meniru perlakuan tersebut atau sebaliknya.

Seseorang yang mencuba menunjukkan tingkah laku baru tidak akan mengekalkanya tanpa peneguhan.

Page 35: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak
Page 36: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Memberi tumpuan kepada apa yang berlaku dalam diri seseorang individu seperti perasaan dan emosinya.

Menekankan cara pemikiran, pengamatan dan interpretasi seseorang individu terhadap sesuatu tindakan dan tingkah laku moral.

Teori perkembangan moral dari segi humanis ini melihatkan kecenderungan semula jadi bagi mencapai hasrat diri dan potensi individu.

Page 37: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Carl rogers(1950) mendefinisikan kendiri sebagai persepsi diri sendiri tentang minat, sikap, nilai dan kebolehan melihat persepsi orang lain terhadap diri sendiri dengan persekitaran.

Kendiri adalah persepsi yang dibelajari dan penaakulan moral yang mencukupi dari segi nilai-nilai, sikap dan nilai masyarakat.

Page 38: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

POSITIF

Percaya dan yakin kepada diri sendiri

secara fizikal, mempunyai minat yang objektif dan

tidak terlalu sensitif.

NEGATIF

Mempunyai sifat-sifat yang terlalu sensitif,

rendah diri dan sentiasa menjauhi diri

dari orang lain.

Page 39: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Menurut Carl Rogers, pembentukan moral yang baik adalah melalui model yang boleh dicontohi dan berpengalaman seperti ibu bapa atau rakan sebaya.

Alam sekitar dalam perkembangan moral adalah melalui sebaran am, budaya dan penilaian masyarakat terhadap tingkah laku.

Akhirnya, penilaian individu terhadap keperluan asasinya seperti keselamatan, fizikal, kasih sayang dan penghormatan diri akan mempengaruhi penaakulan(pandangan logik) moral.

Page 40: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Memberikan galakan, bantuan dan sokongan kepada kanak-kanak.

Ibu bapa harus berpuas hati dengan hasil kanak-kanak dan memberi pujian atau ganjaran.

Ibu bapa perlu memupuk nilai moral dan agama yang baik di dalam jiwa kanak-kanak sejak mereka masih kecil.

Page 41: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

JW berpendapat kanak-kanak perlu diberi pengajaran, pengetahuan dan kemahiran dalam mengatasi masalah moral.

Bagi mengenal seseorang yang berpendidikan moral, Wilson membahagikan kemoralan itu kepada 6 bahagian yang mempunyai nama Greek klasik.

Page 42: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

1) PHIL : Percaya bahawa orang lain perlu dihormati, murah hati dengan orang lain. berupaya meletakkan diri ditempat org lain; cuba berfikir dan merasa seperti org lain. PHIL 1 : Sikap seseorang melayan dan hormat org lain secara adil dan memberi kebebasan yang sama.PHIL 2 : Murah hati dan menjadikan minat orang lain sebagai minat sendiri.

2) EMP : kebolehan seseorang mentafsir dan memahami perasaan emosi dan kemahuan orang lain dan berupaya menghurai perasaan itu dengan tepat.EMP 1 : menyedari perasan orang lainEMP 2 : menyedari perasaan diri sendiri

Page 43: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

3) GIG : pengetahuan seseorang mengenai isu-isu moral dan cara-cara mengatasi, membantu dan menjauhi isu itu. Untuk membuat tindakan bermoral perlu ada pengetahuan mengenai kesan sesuatu tindakan.GIG 1: Pengetahuan mengenai isu-isu moralGIG 2 : Pengetahuan moral mengenai kesan tindakan bagi membantu orang lain.

4) KRAT : keupayaan seseorang mengetahui dan memahami sesuatu keadaan.KRAT 1 : berfikir dan bertindak ke arah apa yang patut.KRAT 2 : menyatakan keputusan dengan rasional.

Page 44: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

5) DIK : kebolehan seseorang itu membuat kesimpulan mengenai kemahuan-kemahuan orang lain.

6) PHRON : kebijaksanaan dan idea-idea seseorang itu dapat membuat keputusan moral yang tepat dan tegas.

Dengan menggunakan 6 bahagian ini, Wilson membentuk formula mengenai pendidikan moral :

Formula A : (PHIL 1 & 2) + (EMP 1 & 2) + (GIG 1 & GIG 2) + KRAT 1= DIK/PHRON

Formula B : (DIK + PHRON) + KRAT 2 = MORAL TINGGI

Page 45: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak

Wilson menjelaskan bahawa orang yang berpendidikan moral akan mengambil kira kehendak orang lain, kebajikan dan peka terhadap perasaan orang lain.

Namun dirinya mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan tahu mengatasi isu-isu moral dengan menggunakan kemahiran dan tindakan yang betul.

Page 46: Teori Perkembangan Moral Kanak-Kanak