Perkembangan Kanak-kanak Umarani

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  1/34

  Perkembangan kanak-kanak

  1.0 PENDAHULUAN

  Perkembangan secara umumnya dapat didefinisikan sebagai aspek perubahan yangdihadapi oleh individu yang berubah menurut peredaran masa. Namun, pelbagai pendapat

  telah dikemukakan mengenai konsep dan definisi perkembangan itu sendiri, salah satunya

  ialah daripada Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel dalam buku Perkembangan Kanakkanak,

  yang mengatakan perkembangan adalah perubahan kualitatif yang tidak dapat diukur 

  secara kuantitatif tetapi dapat dilihat dari sifat baru yang berlainan dari sifat yang lebih a!al.

  "erbanding Santoock # $%%& ', baginya perkembangan dapat ditafsirkan sebagai perubahan

  dalam corak biologi, kognitif dan sosioekonomi individu yang bermula dari peringkat

  percambahan sehingga ke akhir hayat. Kesimpulnya, perkembangan dapat diklasifikasikansebagai suatu perubahan yang bersifat kualitatif, tersusun, bertahap dan berterusan pada

  diri manusia bermula semen(ak percambahan sel sehingga ke akhir hayat organisma hasil

  dari kombinasi pembela(aran, pengalaman dan kematangan melibatkan aspekaspek fizikal,

  emosi, mental dan sosial.

  )erdapat banyak aspek yang memungkinkan perkembangan kanakkanak itu

  berlaku, salah satunya ialah sifat perkembangan itu sendiri yang bersifat kualitatif dan

  perubahanperubahan yang berlaku adalah dari segi fizikal, kognitif, sosial, emosi dan

  moral. Perubahanperubahan itu adalah stabil dan berlaku secara teratur dan progresif 

  dalam arah tertentu. Sebagai contohnya, seseorang kanakkanak akan mula mengenal

  ob(ek, memberi nama kepada ob(ek, mengenal huruf, mengaitkan huruf dengan ob(ek,

  mengenal perkataan dan mengaitkannya dengan ob(ek. Justeru, perubahanperubahan

  yang berlaku adalah berterusan sepan(ang hayat dan melalui peringkatperingkat

  kematangan tertentu. Kematangan pula meru(uk kepada perubahan semula(adi dan

  ditentukan oleh genetik. *a biasanya dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. +leh itu,

  perkembangan adalah hasil daripada kematangan dan pembela(aran.

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  2/34

  Fizikal   Kendiri  Sosio

  Emosi

    Bahasa Kognitif    PERKEMBANG

  AN

  Perkembangan kanak-kanak

  2.0 PENGENALAN

  Setiap kanakkanak merupakan insan yang mempunyai keistime!aan yang

  tersendiri dalam dirinya. Kurniaan aha -sa itu #kanakkanak' perlu diperkembangkan

  secara menyeluruh dan holistik dalam pelbagai aspek untuk me!u(udkan insan yang

  seimbang. Perkembangan kanakkanak meliputi asas utama iaitu perkembangan fizikal,

  bahasa, kognitif, sosio emosi dan kendiri kanakkanak.

  Perkembangan kanakkanak meru(uk kepada perubahan kualitatif biologi dan psikologi yang

  berlaku kepada manusia antara kelahiran dan akhir masa rema(a #zaman kanakkanak'.

  Perkembangan a!al kanakkanak umumnya meliputi pertumbuhan dan perkembangan

  mereka dari se(ak dalam kandungan lagi. Perubahan ini tidak boleh diukur tetapi (elas

  berlaku (ika dibandingkan dengan peringkat yang lebih a!al. Selain itu, perkembangan

  secara menyeluruh dan bersepadu turut ditegaskan dalam /alsafah Pendidikan

  Kebangsaan. *aitu memperkembangkan lagi potensi individu #kanakkanak' secara

  menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek #kognitif', emosi #sosio emosi' dan (asmani

  #fizikal'. enurut 0rnold 1esell, perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor 

  kematangan. 0rnold 1esell menyatakan baha!a perkembangan individu mengikut (adual

  !aktu yang telah ditetapkan, urutan atau pola tertentu. aka perkembangan kanakkanak

  akan berlaku secara semula(adi dengan mengadaptasi persekitaran serta men(adi kayu

  pengukur untuk menentukan seseorang kanakkanak itu berada dalam keadaan normal.

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  3/34

  Perkembangan/izikal

  "adan 2Kepala

  Kandungan"adan

  1igi 2rangkatulang

  3ominan)angan

  1en

  Persekitaran

  /aktorPerkembanganKanakkanak

  Perkembangan kanak-kanak

  3.0 PERKEMBANGAN FIZIKAL KANAK-KANAK

  enurut 4oolfolk 2 argetts, $%%5 Perkembangan /izikal meru(uk kepada

  perubahan saiz fizikal, kadar pertumbuhan bahagianbahagian badan, fungsi anggota

  anggota badan dan pera!akan manusia. Pandangan Hurlock, 675& seorang ahli falsafah

  berpendapat perubahanperubahan yang berlaku mempengaruhi tingkah laku kanakkanak

  secara langsung dan tidak langsung. Perkembangan kanakkanak membolehkan mereka

  melakukan sesuatu aktiviti bersamasama dengan rakan sebaya mereka. Perkembangan

  fizikal kanakkanak merangkumi perubahan pada saiz badan dan kepala, kandungan badan,

  #pertumbuhan gigi dan rangka tulang', kemahiran pergerakan #motor' kasar dan halus serta

  penga!alan dominan tangan.

  Faktor Perkembangan Kanak-Kanak 

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  4/34

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  5/34

  PrinsipAsas

  Arah

  SifatSsnan

  Perkembangan kanak-kanak

  Sinaran radioaktif dan pancaran 9ray dapat menembusi rahim ibu dan

  merosakan organorgan ataupun selsel (anin yang baru bermula dan

  berkembang.6. Faktor p/aka#a#

  Pemakanan yang seimbang dapat memberikan kesan yang baik pada peringkat

  prenatal seperti buahbuahan, sayursayuran, susu dan sebagainya. *bu (uga

  digalakan untuk meminum air yang banyak dan pengambilan vitamin tambahan.'. K!"7ata# "b$

  *bu yang mengandung perlu mengikut rutin pemeriksaan yang ditetapkan oleh

  doktor sepan(ang tempoh kehamilan.seorang ibu yang hamil perlu sentiasa

  berfikir perkaraperkara yang positif dan aktiviti yang membangkitkan semangat

  sebagai cara untuk mengatasi kebimbangan, kerisauan dan kemurungan yang

  melampau. -mosi ibu yang hamil (uga perlu stabil, tenang dan sentiasa gembira

  untuk menerima kehadiran ahli baru dalam keluarga.

  Pengukuran Perkembangan Fizikal Kanak-kanak 

  Perkembangan fizikal kanakkanak yang berlaku boleh diukur dan diperhatikan

  berdasarkan dua cara iaitu kuantitatif dan kualitatif. Pertumbuhan saiz, badan, berat, gigi,

  tinggi, struktur badan dan sebagainya yang boleh diukur secara kuantitatif. Kuantitatif 

  sesuatu boleh diukur dengan pandangan pancaindera menggunakan unitunit pengukur 

  utama seperti 1ram #g' :entimeter #cm'. Perubahan tersebut bersifat kualitatif iaitu

  perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi perubahan yang nyata berlaku

  memperlihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terdahulu.

  Prinsip Asas Perkembangan Fizikal 

  Pr"#!"p prta/a

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  6/34

  Perkembangan kanak-kanak

  Perkembangan yang mempunyai arah yang tertentu yang boleh di ramalkan. )erdapat dua

   (enis perkembangan iaitu, bermula dari kepala ke kaki dan bermula dari bahagian tengah

  badan ke bahagian tepi badan.

  1. Prk/ba#+a# br/$*a 4ar" kpa*a 4a# bra#!$r-a#!$r k ba7a+"a# kak"

  %cephalacaudal ( saiz kepala bayi akan membesar dan berkembang terlebih dahulu berbanding

  dengan bahagian lain. Seseorang bayi berusaha sedaya upayanya untuk menga!al

  pergerakan pada bahagian kepalanya terlebih dahulu sebelum melakukan

  pergerakan pada anggota lain. $ hingga ; bulan bayi seharusnya sudah dapat

  menga!al pergerakan kepala, meniarap, men(ulur dan mengangkat badannya

  menggunakan lengan semasa meniarap. ; hingga 6$ bulan < boleh merangkak,

  berdiri, berlatih atau ber(alan dan (atuh, seterusnya mahir dan mantap semasa

  ber(alan.

  2. Prk/ba#+a# br*ak$ 4ar" t#+a7 ba4a# !7"#++a k *$ar ba4a#

  (proximodistal) "ermula dari bahagian tulang belakang, kemudian berkembang secara beransur

  ansur ke beberapa bahagian di luar badan. Pada peringkat prenatal, bahagian

  bahagian yang letaknya pada bahagian dalam badan akan terbentuk terlebih dahulu

  berbanding anggota di luar badan. Kita dapati baha!a otot halus yang terdapat pada

   (ari(ari kaki dan tangan merupakan bahagian terakhir yang akan sempurna fungsi

  dan ke(adiannya, di dalam proses perkembangan fizikal anggota badan kanak

  kanak.

  Pr"#!"p k4$a

  Susunan perkembangan yang dilalui oleh semua kanakkanak adalah serupa. aksudnya

  selagi kanakkanak itu lahir secara normal bermakna kedudukan dan susun atur 

  perkembangan fizikalnya adalah sama !alaupun kanakkanak itu berbeza. 4alau

  bagaimanapun, kita dapati urutan perkembangan fizikalnya tidak berubah

  Pr"#!"p kt"+a

  Perkembangan yang menyeluruh iaitu bermula dengan kemahiran yang bersifat umum

  kepada kemahiran yang bersifat khusus. Kebolehan kanakkanak itu men(adi semakin (elas

  dan spesifik. :ontohnya apabila kanakkanak berusia = tahun,mereka akan mula

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  7/34

  PeringkatPrenatal

  Peringkat "ayi#%$ )hn'

  Peringkat 0!alKanakkanak

  #$; )hn'

  PeringkatKanakkanak

  #5 6$ )hn'

  Peringkat 0!al8ema(a #6$

  6)hn'

  P-8*N1K0)

  P8-N0)0>

  Fa!a !at$

  %Pr"#+kat p/b#"7a#(

  Fa!a K4$a

  %E/br"o(

  Fa!a kt"+a

  %Pr"#+kat 8a#"#(

  Perkembangan kanak-kanak

  menggrnggam pensel untuk menulis dengan hanya menconteng dan mencakar. Namun,

  pada peringkat usia enam tahun, kekuatan kepada otototot halus dan kasar akan

  membolehkan kanakkanak ini menulis dengan lebih (elas dan kemas.

  Peringkat-Peringkat Perkembangan Fizikal

  Pr"#+kat pr#ata*

  Peringkat prenatal bermaksud sesuatu yang berlaku kepada ibu dalam tempoh seseorang

  mula hamil sehingga kelahiran bayi. Peringkat ini bermula dengan proses persenya!aan,

  iaitu sperma bapa dan telur ibu bersatu dan membentuk ?igot. Penyatuan ini dikenali

  sebagai proses kehamilan dan akan dilalui oleh ibu untuk tempoh selama $;; hari atau 7

  bulan 6% hari.

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  8/34

  Perkembangan kanak-kanak

  Setiap !anita yang dilahirkan akan mempunyai se(umlah telur yang tersimpan didalam ovarinya. Setelah akil baligh, satu +vum akan mencapai tahap kematangan setiap $&

  hari di dalam +vari. Proses penghasilan telur ini dikenali sebagai ovulasi. Sekiranya ovum

  itu tidak disenya!akan dalam masa @& (am selepas ovulasi, ianya akan dikeluarkan sebagai

  haid.  Peringkat persenya!aan ini akan berlaku antara tempoh 6%6$ hari. ?igotdisenya!akan dan akan melekat pada dinding rahim. ?igot mula dibahagikan kepada selsel

  baharu dan bergerak daripada tiub filopia ke rahim ibu. )elur yang disenya!akan merupakan

  sel yang dikenali sebagai Ablastocyst’.

  Ablastocyst’ melekat sendiri pada dinding rahim ibu. +rganisma yang terbentuk ini dikenali

  sebagai embrio. 3alam tempoh enam minggu, selsel embrio akan membentuk tiga lapisan,

  iaituB

  #a' >apisan luar #ectoderm' yang akan membentuk kulit luar,rambut, selsel deria dan

  sistem saraf.

  #b' >apisa tengah ##mesoderm' yang akan membentuk lapisan otot, tulang, sistem darah

  dan sistem perkumuhan

  #c' >apisan #endoderm' yang membentuk sistem pencernaan,paruparu dan kelen(ar 

  tiroid.

  Plasenta #Cri' ialah organ berbentuk cakera yang bertindak sebagai penapis antara darah

  ibu dengan darah anak. "ayi yang dikandung itu akan dihubungkan dengan plasenta melalui

  tali pusat. "ayi akan terapungapung didalam se(enis cecair yang dikenali sebagai air 

  ketubaan #amniotic sac' yang melindungi bayi daripada sebarang ke(utan dan ka!alan

  suhu. Perkembangan kematangan embrio bergantung kepada khasiat yang diberikan oleh

  ibu kepada bayi.

  Fa!a !at$ %pr"#+kat p/b#"7a#(

  Fa!a k4$a %E/br"o(

  Fa!a kt"+a %Pr"#+kat 8a#"#(

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  9/34

  Perkembangan kanak-kanak

  Pada bulan ketiga, saiz organ utama bertambah,otot dan sistem saraf mula terbentuk

  dan isyarat daripada otak serta beberapa pergerakan sudah boleh dikesan. Pada bulan

  keempat kehamilan, pergerakan (anin dan denyutan boleh didengar melalui stetoskop.

  4alaupun sistem asas badan boleh berkembang sehingga usia enam bulan, namun hampir 

  mustahil bayi ini hidup (ika dilahirkan. Jika bayi dilahirkan pada usia tu(uh bulan, peluang

  bayi ini untuk hidup hanyalah 6% peratus. anakala selepas lapan bulan, kemungkinan

  untuk hidup adalah sebanyak 5% peratus. "ayi akan dilahirkan pada bulan ke7 dan

  peringkat inilah, berat badan dan pan(ang bayi (uga akan bertambah.

  Pr"#+kat ba" % 0-2 ta7$# (

   Perkembangan berlaku dengan pesat dimana perubahan berlaku dari segi rupa atau !a(ah.

  Contohnya bayi yang baru lahir sudah pandai mengisap susu ibunya. Pada umur satu tahun

  bayi telah memperolehi pada peringkat tertentu kordinasi dan ka!alan otot. :ontohnya bayi

  boleh duduk 2 berdiri sendiri dan mungkin boleh melangkah selangkah dua dengan bantuan

  orang lain. "ayi boleh memahami benda yang dilihat dan di dengarinya sendiri. "ayi boleh

  mengenal ob(ek dan orang yang biasa denganya. "ayi sudah supaya menun(ukkan gerak

  balas bila disebut atau dipanggil namanya. "ayi sudah dapat memahami beberapa bunyi

  sebutan dan boleh bercakap beberapa perkataan.

  Pada peringkat ini bayi mula memperkembangkan rasa kemesraan kepada orang

  yang mengasuhnya. "ayi (uga dapat membezakan suara ibu dangan suara orang lain dan

   (uga minatnya terhadap bayi lain yang sebaya bertambah dengan gerak geri tertentu

  misalnya menarik rambut dan menarik ba(u. )ulang kanakkanak pada ketika ini terlalu

  lembut sebab bahagian hu(ung tulang masih belum padat dengan lendir. 1iginya pula mula

  tumbuh dan gigi ini dikenali gigi sementara. )elinga dan mata masih belum lengkap.Salurantelinga ke kerongkong sangat pendek dan mudah men(adi sakit telinga. aka,

  perkembangan fizikal yang sempurna adalah penting untuk setiap kanakkanak dalam

  perkembangan menyeluruh dan seimbang.

  Pr"#+kat a9a* ka#ak-ka#ak % 2-' ta7$# (

  Kanakkanak peringkat ini sangat aktif dan mereka dapat menga!al badan secara

  umum. ereka gemar bermain untuk menghambur tenaga. Segala permainan perlu diatur 

  agar gerak ker(a berlaku dengan banyak. +tototot yang besar berkembang tetapi otototot

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  10/34

  Perkembangan kanak-kanak

  kecil tidak berkembang mengakibatkan mereka tidak dapat membuat ker(aker(a halus

  seperti mengikat tali dan mengenakan butang penelitian mereka kurang tepat sebab itu

  buku bacaan mereka menggunakan huruf besar dan gambar besar. ereka dapat

  menentukan penggunaan tanga kanan melalui kebudayaan.

  Pr"#+kat ka#ak-ka#ak % ,- 12 ta7$# (

  Kanakkanak di peringkat kanakkanak ini masih sangat aktif. Pada peringkat ini

  Kanakkanak harus diberi peluang bersuara dan pergerakan untuk gerak ker(a mereka. 3i

  peringkat ini kanakkanak senang diserang penyakit. ereka terlalu lasak, dapat menga!al

  tubuh mereka. ereka mencapai pergerakan halus dan dapat mengendalikan bendabenda

  kecil dan mereka mempunyai kegemaran dalam bidang seni lukis, muzik dan pertukangan

  tangan. Pada peringkat 76$ tahun, kanakkank perempuan mula mencapai peringkat

  baligh. ereka lebih matang dan mempunyai rasa ingin tahu. ereka memberi perhatian

  kuat mengenai perubahan (antina.

  Pr"#+kat a9ak r/a8a % 12-16 ta7$# (

  Pada peringkat ini merupakan tempoh rancangan pertumbuhan bagi berat dan tinggi.

  Pertumbuhan pada kanakkanak perempuan berlaku dalam susunan badan,bentuk

  badan,kaki tangan dan lainlain. Kanakkanak perempuan mengalami pertumbuhan lebih

  a!al 6 tahun dari kanakkanak lelaki dan kelihatan lebih tinggi daripada kanakkanak lelaki

  yang sebaya. "erat badan bertambah selepas 6 tahun selepas bertambahnya tinggi. "erat

  badan lelaki bertambah $ tahun kemudian dari perempuan. Pertambahan ini adalahdisebabkan oleh tumbuhnya lemak disekitar dada,lengan,punggung dan sebagainya.

   

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  11/34

  Perkembangan kanak-kanak

  .0 KAIAN ILMIAH PERKEMBANGAN FIZIKAL KANAK-KANAK

  "agi menyempurnakan ka(ian ilmiah, saya menemui seorang kanakkanak

  perempuan. "iodatanya adalah seperti berikut.

  Nama B 0nichamalar aDp ohan

  Cmur B 5 )ahun

  Jantina B Perempuan

  )arikh >ahir B @ 0pril $%%;

  )empat >ahir B Hospital )engku 0mpuan 8ahimah, Klang, Selangor.

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  12/34

  Prk/ba#+a#F":"ka*

  Brat Ba4a#

  Kt"#++"a#Ba4a#

  Prt$/b$7a#F":"ka*

  Ka#4$#+a#L/ak Ba4a#

  Prt$/b$7a#G"+"

  Kk$ata#)$*a#+

  K/a7"ra#Pr+raka#

  Motor 

  Perkembangan kanak-kanak

  3ar(ah B 6

  )inggi B 665 cm

  "erat B $=. kg

  Sekolah B SJK) >adang Sungai )inggi, "estari Jaya, Selangor.

   0lamat B No. / $", >adang Sungai )inggi, "estari Jaya, Selangor.

  Nama *bu B Pn. )haivannai aDp E. Shanmugam

  Nama "apa B -n. ohan aDl 8a(angam

  "agi memperoleh maklumat kanakkanak ini, saya telah bertemu bual dengan ibunya.

  Ker(asama yang dihulurkan oleh Pn. S. )haivannai amat dihargai. "eliau memberi maklumat

  dengan lebih tepat dan terperinci. /okus soalan saya kepada beliau adalah perkembangan

  fizikal anaknya. 0ntara perkaraperkara yang diutamakan dalam temu bual adalah seperti

  berikutF

  Cntuk melengkapkan ka(ian ilmiah saya mengumpul maklumat 0nichamalar aDp ohan dari

  kandungan hingga kini. Hasil pengumpulan maklumat disusun dan direkodkan seperti

  berikutF

  Berat Badan

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  13/34

  Perkembangan kanak-kanak

  "erat purata bayi baru lahir adalah =kg ataupun ;.paun. )etapi bagi 0nichamalar ketika

  pada tahap bayi hanya $.kg. Keberatan ini kurang berbanding dengan normal. Namun, ia

  tidak men(e(askan kesihatan 0nichamalar. 0pabila dia(ukan soalan berkaitan keberatan anak

  kepada ibunya, beliau berkata 0nichamalar adalah anak ke dan hal ini menyebabkan berat

  badan anaknya kurang. Ja!apan beliau turut disokong oleh 8ohaini 0bdullah dalam

  bukunya ber(udul Perkembangan KanakKanak. enurut 8ohaini 0bdullah, selepas

  beberapa kelahiran, bayi akan kehilangan G hingga 6%G berat ketika lahir kerana

  kehilangan cecair dari tubuh ibunya dan (uga menyesuaikan kepada persekitaran baru.

  4alau bagaimanapun berat badan 0nichamalar beransuransur meningkat kembali dua

  puluh hari kemudian dilahirkan iaitu kepada =.6kg. Setelah meneliti buku rekod kesihatan

  dan perkembangan kanakkanak 0nichamalar kadar peningkatan keberatannya telah

  diperoleh dan direkodkan seperti diba!ah.

  Cmur "erat "adan #kg'

  "aru lahir $.

  = bulan @.$

  ; bulan ;.

  7 bulan 5.

  6 tahun &.;

  6 tahun ; bulan 7.=

  $ tahun 6%.6

  $ tahun ; bulan 6$

  = tahun 6$.7

  = tahun ; bulan 6=.

  @ tahun [email protected]

  @ tahun ; bulan 6;.$

  tahun 65.%

  tahun ; bulan 6&

  ; tahun 67.&5

  ; tahun ; bulan $6.@

  5 tahun $=.

  Jadual 6 Keberatan 0nichamalar 

  "erdasarkan (adual diatas berat badan 0nichamalar meningkat dengan baik dan normal.

  Punca utama meningkatan berat badannya adalah disebabkan oleh amalan makanan.

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  14/34

  Perkembangan kanak-kanak

   0pabila diteliti (adual diatas dalam tempoh = bulan pertama 0nichamalar telah bertambah

  beratnya. Hal ini kerana dia diberi susu ibu dengan baik. enurut ibunya beliau tidak

  menggunakan tepung susu kepada anaknya. Selepas tiga bulan pertama anaknya diberikan

  makanan halus seperti bubur nasi bersama ikan, sayur dan buahbuahan yang lembut dan

  ditapis. Selepas tiga bulan kedua, 0nichamalar diberi makanan yang lembut dan sesuai

  secara beransuransur. Seterusnya semasa 0nichamalar 57 bulan diberikan makanan yang

  dilecek dan semasa 6%6$ bulan makanan yang dicincang. Selain itu, ibu responden

  menyatakan baha!a beliau sentiasa meru(uk kepada pega!ai perubatan untuk

  mendapatkan nasihat bagi meningkatkan berat badan anaknya se!a(ar mengikut umur 

  semasa pemeriksaan di klinik kesihatan berhampiran rumah.

  Kt"#++"a# ba4a#

   0ntara perkembangan fizikal yang boleh dilihat dengan ketara dan boleh diukur 

  dengan mudah adalah ketinggian badan. Ketinggian badan seseorang bayi (uga berubah

  dengan cepat. Pertumbuhan pan(ang badan seseorang bermula dalam kandung ibunya.

  Pertumbuhan pan(ang yang paling ketara adalah semasa bulan keempat dan bulan kelima

  dalam kandungan atau pralahir. Ketika itu (anin dalam kandungan bertambah sebanyak

  6. milimeter sehari. "agi 0nichamalar ketika dalam kandungan = bulan, tingginya adalah

  65cm dan pada bulan 5 ketinggiannya $&cm #8u(uk >ampiran'. Selepas meru(uk buku

  kesihatan ibu 0nichamalar, didapati ketinggian (anin meningkat secara ketara selepas 5

  bulan, iaitu pada minggu =$ tingginya adalah =$cm. anakala pada bulan 7 iaitu minggu ke

  =; tinggi (anin adalah =;cm. Pertumbuhan badan ini turut diterangkan oleh 8ohaini

   0bdullah#$%%6' dalam bukunya ber(udul Perkembangan KanakKanak. "eliau menyatakan

  baha!a ketinggian badan bertambah sebanyak hingga 5. sentimeter #$.=inci' pada

  setiap tahun.

  Setelah meneliti buku rekod kesihatan dan perkembangan kanakkanak 0nichamalar,

  kadar peningkatan tingginya telah diperoleh dan direkodkan seperti diba!ah.

  Cmur )inggi "adan

  #:m'

  "aru lahir =&.;

  = bulan .%

  ; bulan ;.$

  7 bulan 5%.=

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  15/34

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  16/34

  Perkembangan kanak-kanak

    1ambar 6 *bu bapa 0nichamalar 1ambar $ 0hli keluarga 0nichamalar 

  1ambargambar di atas membuktikan baha!a keturunan -n. ohan #bapa kepada

   0nichamalar' mempunyai !aris yang tinggi. aka, perkembangan dan pertumbuhan

  seseorang kanakkanak amat berkait hubung dengan baka keturunannya. 4alaupun

  dikatakan faktor persekitaran memainkan peranan dalam perkembangan dan pertumbuhan

  kanakkanak, adalah kurang tepat dalam soal ketinggian badan.

  Prt$/b$7a# F":"ka*

  *bu 0nichamalar menyatakan pertumbuhan fizikal anaknya dalam kandungan dan

   (uga selepas lahir adalah sangat sihat. Semasa pemeriksaan di klinik kera(aan, pega!aiperubatan men(alankan pengimbasan untuk memeriksa kesihatan dan tumbuh besar fizikal

   (anin. Pertumbuhan fizikal sangat penting kepada setiap (anin bagi men(aminkan kesihatan

  dalam rahim ibu. 1ambar gambar di ba!ah membuktikan pertumbuhan fizikal 0nichamalar 

  normal pada peringkat prenatal.

  1ambar = Pengimbasan Semasa 0nichamalar dalam kandungan

   0nichamalar sangat aktif dan bergerak pantas semasa men(alankan sesuatu aktiviti.

  *a disebabkan pertumbuhan fizikal yang sihat. 4alau bagaimanapun, perkembangan otak

  turut sama penting dengan pertumbuhan fizikal. Hal ini kerana segala pergerakan dika!ali

  oleh otak. enurut ohamad 3aud Hamzah, dalam bukunya ber(udul Perkembangan

  KanakKanak dan Pembela(aran menyatakan baha!a pada masa kelahiran, (isim otak

  mencapai nisbah $D= saiz kepala orang de!asa. Sempadan pada kepala bayi adalah

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  17/34

  Perkembangan kanak-kanak

  keutamaan indeks bagi pertumbuhan yang normal di kalangan bayi. Semasa kelahiran ukur 

  lilitan kepala adalah =%=& sentimerer#6$6inci'.

  Pada usia enam bulan, lilitan kepala bayi berukuran @$. sentimeter #65 inci'

  akan mencapai @ sentimeter #6& inci' apabila berusia 6 tahun atau daripada pan(ang

  tubuhnya. >ilitan kepala bayi berusia dua tahun adalah @& sentimeter#67 inci'. Pengukuran

  lilitan lengan hanya ditumpukan kepada bahagian pertengahan lengan atas. Ckuran

  tersebut dilakukan dengan alat pita ukur (enis kain atau plastik.

  Kadar perkembangan fizikal berlaku dengan pesatnya pada a!al kelahiran.

  Pada umur tersebut, lilitan purata lengan berukuran daripada 66 sentimeter kepada 6;

  sentimeter. >ilitan ini kekal pada nilai yang sama antara 6; sentimeter hingga 65

  sentimeter !alaupun umur bayi meningkat dari setahun hingga lima tahun. Kadar perubahan fizikal ini bergantung kepada kesihatan yang baik dan penerimaan zat

  pemakanan yang seimbang dan mencukupi.

  Ka#4$#+a# L/ak Ba4a#

  "erdasarkan kandungan lemak badan dan otot, (enis bentuk badan manusia yang

  boleh dikesan dari peringkat kanakkanak. *anya dibahagi kepada tiga (enis iaitu -ktomorf,

  esomorf, -ndomorf. aksud bagi (enis(enis kandungan lemak adalah seperti berikutF

  a' -ktomorf Bsaiz tubuh badan kecil, kurus dan tinggi F kadar perkembangan fizikal

  agak lambat dan kadar penambahan tinggi memakan masa yang lebih

  pan(ang

  b' esomorf Btubuh badan pe(al dan berisi F penambahan otot, berat badan dan

  perkembangan fizikal yang lain turut berlaku dengan lebih cepat pada

  setiap peringkat umur 

  c' -ndomorf Btubuh badan lebih bulat dan mengandungi lebih banyak lemak

  engikut bentuk badan 0nicahamalar kandungan lemak badan dan ototnya adalah (enis

  esomorf. *ni bermaksud tubuh badan pe(al dan berisi, penambahan otot, berat badan dan

  perkembangan fizikal yang lain turut berlaku dengan lebih cepat pada setiap peringkat umur.

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  18/34

  Perkembangan kanak-kanak

    1ambar @ badan 0nichamalar Cmumnya lemak mula meningkat beberapa minggu terakhir sebelum kelahiran dan

  terus bertambah selepas kelahiran. Keadaan tersebut memuncak pada usia sembilan bulan.

  Seterusnya, pada usia satu tahun sehingga pertengahan peringkat kanakkanak, mereka

  akan berubah men(adi kurus kerana lemak dalam badannya semakin berkurangan. Pada

  !aktu lahir, terdapat lebih banyak lemak badan pada bayi perempuan berbanding dengan

  bayi lelaki. Perbezaan ini men(adi semakin ketara dengan peningkatan umur kanak kanak.

  Sebaliknya, otot bertambah secara perlahan pada peringkat bayi dan kanakkanak. +tot

  bertambah dengan pesat di peringkat rema(a.

    enurut *bu, badan anaknya bersaiz kecil semasa lahir. Kandungan lemak anaknya

  meningkat secara beransur mengikut peringkat umur. 0pabila ditanya, apakah langkah yang

  diambil oleh beliau untuk menambahkan kandungan lemak badan, berikut adalah (a!apan

  beliau.

  "eliau (uga tidak men(alankan sebarang ka!alan terhadap anaknya untuk memilih

  makanan kegemaran segar. enurutnya, anak pada peringkat a!al kanakkanak tidak

  gemar makan makanan yang disediakan di rumah. 0kan tetapi anaknya lebih gemar makan

  Ketika anak saya berusia ! bulan" saya sudah mula memberi bubur nasi dengan sayur-

  sayuran yang ditapis seperti lobak merah" ubi kentang. #amun begitu anak saya tidak selesa

  dengan makanan seperti itu. $etapi" saya tidak putus asa dan teruskan untuk memberi 

  makanan yang berkhasiat kepadanya% 

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  19/34

  Perkembangan kanak-kanak

  makanan yang disediakan digeraigerai makanan. "eliau bertambah lagi, anaknya (uga

  gemar memakan makanan segera seperti K/:, burger, pizza dan lainlain. Namun begitu,

  beliau sentiasa ka!al pengambilan makanan segera yang berklostrol tinggi.

  Prt$/b$7a# G"+"

  "iasanya bayi dilahirkan tanpa gigi. 1igi kacip #di depan dan tengah gigi'

  mempunyai ciri sebagai gigi sulung yang bertungsi untuk memotong. 1igi ini akan muncul

  dalam (angka masa usia enam hingga dua belas bulan. Pada masa ini, kelen(ar air liur mula

  mengeluarkan air liur yang banyak sehinggakan meleleh keluar. 0da sesetengah bayi yang

  demam sebelum tumbuh gigi. 1igi susu yang mula muncul ketika bayi baru mula memakan

  makanan separuh pe(al. 1igi ini dapat membantu bayi bela(ar mengunyah. Kemudian diikuti

  dengan gigi kacip sisi pada !aktu bayi berusia 6%6 bulan. Pada usia bayi 6$6&, gigi

  geraham pertama pula tumbuh diikuti pula dengan gigi taring pada bulan ke 6;$% bulan.

  Kemudian, gigi geraham kedua dan ketiga akan menyusul pada usia $%$7 bulan.

  3alam soal pertumbuhan gigi 0nichamalar, (uga turut melalui proses yang sama

  seperti di atas. enurut ibunya, 0nichamalar (uga lahir tanpa gigi. 1igi pertama anaknya

  muncul pada bulan ke lima. Pada tempoh masa tersebut anaknya mengalami sakit demam

  dan sering menangis. Setelah beberapa gigi muncul anaknya mengigit segala benda yang

  di(umpainya. Pada usia $ tahun anaknya mempunyai $% batang gigi susu. 0pabila anaknya

  mencecah umur ; tahun gigi susu mula tanggal. Kenyataan ini disokong oleh 3r. S. >ingam

  dalam bukunya ber(udul )he :omplete "ook of :hild Health, mengatakan baha!a manusia

  mempunyai dua set pertumbuhan gigi dalam seumur hidup. Pada set pertumbuhan pertama

  terdapat $% batang gigi susu. 1igi susu tersebut akan gugur dari semasa ke semasa dan

  diganti dengan gigi de!asa. aka, seorang individu akan mempunyai $% batang gigi susu

  pada usia kanakkanak dan =$ batang gigi pada usia de!asa.

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  20/34

  ,otorkasar  

  ,otorhalus

  Kem ahiran pergerakan m otor  

  Perkembangan kanak-kanak

  1ambar enun(ukkan gigi 0nichamalar mula

  gugur pada peringkat ini

  Ra#+ka )$*a#+

  8angka tulang merupakan struktur asas kepada tubuh badan. Kekuatan tubuh

  manusia dan hai!an bergantung padanya. 0pabila ditanya tentang pertumbuhan tulang

  anaknya, Pn. S. )haivannai mengatakan baha!a beliau sedar, tulang tubuh badan anak

  men(adi pan(ang dan lebih berat, terutamanya dibahagian lengan dan kaki. enurut

  3r.iriam Stoppard dalam bukunya A$est &our Child I menyatakan pertumbuhan tulang

  berlaku dalam tiga cara, iaitu men(adi bertambah pan(ang, lebih keras, dan berkurang atau

  bertambah dari segi (umlah pada bahagian tertentu. Pertambahan saiz tulang amat ketara di

  tulang pan(ang di bahagian kaki dan lengan. )ulang tersebut akan meman(ang, menebal

  dan membesar secara tetap sepan(ang zaman kanakkanak.

  Selain itu, beliau (uga turut mengaku baha!a seluar kaki pan(ang dan kasut yang

  dibeli sering tidak sesuai dipakai dalam tempoh masa yang singkat. enurut 8ohani

   0bdullah, hal ini disebabkan pembesaran tulang rangka berlaku pada bahagian kaki dan

  tangan diikuti oleh pembesaran pinggul, dada, bahu, dan akhir sekali badan meman(ang..

  *tulah sebabnya anak rema(a kerap menukar kasut kerana berlakunya proses pembesaran

  pada bahagian kakinya. Proses pertumbuhan ini hanya akan berhenti apabila bahagian

  hu(ung tulang mengeras dengan sepenuhnya yang hanya akan berlaku pada pertengahan

  atau akhir rema(a. Seterusnya, apabila beliau ditanya Abilakah sedar anaknya kuatI beliau

  ber(a!ab anaknya mampu mengangkut dan memikul barangbarang yang berat.

  K/a7"ra# Pr+raka# Motor 

  Perkembangan motor bayi merangkumi ka!alan pergerakan yang membantu bayi

  unutk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Ka!alan pergerakannya memerlukan

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  21/34

  Perkembangan kanak-kanak

  koordinasi system pergerakan yang kompleks dengan keupayaan disatukan. Setiap

  kemahiran tersebut beker(asama antara satu dengan lain untuk menga!al persekitarannya

  secara berkesan. Kemahiran pergerakan motor kanakkanak merangkumi motor kasar dan

  halus.

  Perkembangan motor kasar meru(uk kepada perkembangan kemahiran yang

  membantu seseorang individu untuk bergerak di sekelilingnya. :ontohnya, merangkak,

  berdiri, dan ber(alan. "adan kanakkanak semasa membesar akan men(adi semakin

  kurang berat dibahagian atas kerana bahagian kepalanya semakin seimbang

  berbanding bahagian keseluruhan badan. 3engan perubahan ini, pusat graviti mereka

  akan beralih dari bahagian kepala ke ba!ah, menu(u ke tubuh badan. Perubahan

  tersebut menyebabkan pergerakan mereka semakin seimbang.

  alakala Kemahiran motor halus adalah pergerakan yang lebih halus dan

  memerlukan bantuan sedikit otot tertentu saha(a seperti menggunakan (ari untuk

  memegang ob(ek atau melukis. Penguasaan kemahiran motor halus membantu bayi untuk

  menyampai mengikut kehendaknya sendiri. enurut Piaget 67=;, perkembangan ini

  memainkan peranan penting untuk membuka (alan baru dalam menerokaan persekitaran.

  :ontohnya dengan mengenggam ob(ek, memusingkannya dan memerhatikan apa yang

  berlaku setelah melepaskan ob(ek tersebut dari pengangannnya, bayi mempela(ari ciri yang

  terdapat pada ob(ek seperti tekstur dan bunyinya dan seterusnya menambahkan

  pengetahuan tentang rupa, bunyi dan ciriciri lain ob(ek tersebut.

   0pabila bertemu ibu 0nichamalar dirumahnya, beliau memberi tahu anaknya sangat

  aktif dan mudah membela(ari sesuatu daripada orang lain. Selain itu anaknya (uga sentiasa

  meniru segala tindak kakak dan abangnya. 0pabila ditanya tentang perkembangan motor 

  kasar anaknya beliau memberitahu anaknya mengangkat dagu dan dada apabila meniarap.

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  22/34

  Perkembangan kanak-kanak

  Pada usia 7 bulan anaknya sudah boleh ber(alan dengan dibimbing dan ber(alan

  bersendirian pada usia satu tahun.

  1ambar ; menun(ukkan 0nichamalar boleh berdiri tanpa bantuan

   0pabila diminta menyatakan perkembangan motor halus, beliau menyatakan

  anaknya mula menghisap (ari pada bula pertama selepas lahir dan pada usia satu tahun

  sudah boleh memegang ob(ekob(ek ringan. Ketika pertemuan ini beliau banyak berkongsi

  tentang perkembangan motor kasar dan halus anaknya kepada saya. Saya rekod dan susun

  perkembangan itu seperti dalam (adual diba!ah.

  Cmur Perkembangan otor Kasar  

    = & "ulan engangkat dagu apabila meniarap

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  23/34

  Perkembangan kanak-kanak

  Koordinasi matatangan semasa mencapai engangkat dada apabila meniarap erangkak 3uduk dengan bantuan

    6 $ tahun

  "erdiri dengan bimbingan "erdiri dengan bantuan perabot "erdiri dengan sedikit bantuan "erdiri dan berialan apabila dipapah "erdiri bersendirian #tanpa bantuan'

    $ = tahun "er(alan dengan mahirF mula berlari "erlari dengan la(u tanpa (atuh

    = @ tahun eman(at tangga Naik turun tangga enaiki alat meman(at

    @ tahun

  "er(alan dalam garis lurus "erlari dengan lebih lancar  >ompat dan loncat dengan sebelah kaki "erlari sambil menendang bola enyesuaikan badan semasa menyambut bola

    ; tahun enunggang basikal roda tiga dengan mahir dan la(u

    ; 5 tahun

  embaling bola secara bertu(uan sambil menggerakkan

  badan "erenang dengan bantuan eman(at tampat yang tinggi dengan sendiri.

  Jadual = Pergerakan otor Kasar 

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  24/34

  Perkembangan kanak-kanak

    1ambar ; dan 5 menun(ukkan 0nichamalar boleh

  bermain tanpa bantuan

   1ambar & menun(ukkan 0nichamalar gambar 7 menun(ukkan 0nichamalar 

   boleh eman(at tempat yang tinggi berenang dengan bantuan

  Cmur Perkembangan otor Halus

    = & "ulan enghisap (ari encapai oblek di depan mata

    6 $ tahun emegang ob(ek besar dengan menggunakan ibu (ari

  dan (ari telun(uk

  $ = tahun enangkap bola besar  elukis dengan pensel bentuk lurus

  elukis orang yang tidak lengkap

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  25/34

  Perkembangan kanak-kanak

    = @ tahun

  embaling bola sambil bergerak enyambut bola dengan tangan enyesuaikan gerak badan semasa membaling, melambung,

  menyambut dan menangkap bola besar dan kecil

  elukis gambar manusia lengkap dengan mata, mulut dansebagainya

    @ tahun

  "er(alan dalam garis lurus "erlari dengan lebih lancar  >ompat dan loncat dengan sebelah kaki "erlari sambil menendang bola enyesuaikan badan semasa menyambut bola

    ; tahun Kanakkanak dapat memegang pensil dengan betul 3apat menulis hurufhuruf 3apat me!arna dalam garisan

    ; 5 tahun elukis segi tiga, segi empat dan bulat dengan tepat engunting kertas

    Jadual @ Pergerakan otor Halus

  1ambar 7 menun(ukkan 0nichamalar boleh

  enggenggam ob(ek semasa 7 bulan

  1ambar 7 menun(ukkan 0nichamalar boleh

  emegang ob(ek

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  26/34

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  27/34

  Perkembangan kanak-kanak

  '.1 RUUKAN

  8ozumah "aharuddin. 67&5. Perkembangan KanakKanak. Kuala >umpur. 3e!an

  "ahasa dan Pustaka

  8ohani 0bdullah. $%%6. Perkembangan KanakKanak. Serdang. Penerbit Cniversiti

  Putra alaysia.

  4ong kiet !ah, Khairuddin ohamad, aridah H(. 0lias, 8ashina!ati 0bd. 8ashid,

   0zlina 0hmad. $%6=. Perkembangan KanakKanak. Serdang. +9ford /a(ar Sdn. "hd

  3r. s. >ingam. 677. )he :omplete "ook +f :hild Health. Kuala >umpur. )ime

  "ooks *nternational.

  3r. aniam. 6776. )est our :hild. Kuala >umpur. 3orling Kindersley.

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  28/34

  Perkembangan kanak-kanak

  ,.0 REFLEK;I

  UMARANI A

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  29/34

  Perkembangan kanak-kanak

  maklumat tambahan berkaitan dengan ta(uk tugasan saya. Saya (uga membuat draf untuk

  men(alankan ka(ian berkaitan dengan perkembangan kanakkanak.

   

  Selain itu, saya (uga telah berbincang bersama rakan rakan seper(uangan saya

  untuk mencari bahanbahan yang dikehendaki. Kami saling berbantu untuk memdapatkan

  maklumat berkaitan dengan tugasan ini. Selain itu saya mengumpul maklumatmaklumat

  berkaitan responden saya. Saya (uga men(alankan temu duga bersama ibu responden untuk

  mendapatkan maklumat. Saya mendapat banyak ilmu semasa menyiapkan tugasan ini.

   0ntaranya adalah saya dapat mengenal pasti konsep perkembangan fizikal kanakkanak,

  Peringkatperingkat perkembangan kanakkanak.

    Semasa saya men(alankan tugasan ini saya menghadapi masalah kesihatan kerana

  kekurangan tidur dan tekanan untuk menyiapkan tugasan ini pada masa yang ditetapkan.

  Selepas menyiapkan tugasan ini saya dapat pelbagai ilmu seperti yang dinyatakan.

  Kesimpulannya, tugasan ini (uga telah membuka kotak fikiran saya untuk lebih berfikir diluar 

  kotak bagi melaksanakan tugasan ini dengan lebih berkesan dan efektif lagi dimasa akan

  datang.

  Pusat Sumber *P1 Sultan 0bdul Halim dan pangkalan *nternet telah memberi

  pelbagai sumber maklumat yang dikehendaki. 3engan meru(uk dan menggunakan bahan

  bahan tersebut, saya dapat menyiapkan tugasan ini. Saya mengambil kesempatan ini untuk

  mengucapkan ribuan terima kasih dan merakamkan setinggitinggi penghargaan kepada

  semua pihak yang telah berker(asama menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan masa

  dalam usaha menyempurnakan tugasan ini.

  Sekian )erima Kasih.

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  30/34

  Perkembangan kanak-kanak

  LA

  MP

  IR

  AN

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  31/34

  Perkembangan kanak-kanak

  )/$ b$a* br!a/a P#. )7a">a##a" a

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  32/34

  Perkembangan kanak-kanak

  apakah pandangan puan tentang kekurang berat anak

  Puan B Ketika dilahirkan anak saya berada dalam keadaan normal dan sihat. "erat

  badannya telahpun meningkat dalam 6% hari. Saya hanya memberi susu ibu

  kepada anak saya. 0nichamalar merupakan anak kelima saya. )ubuh badan saya

  pun sudah lemah berbanding ketika melahir anak sulung saya. Hal ini mungkin

  men(adi salah satu faktor kekurangan berat anak kandungan saya.

  Saya B 0pakah makanan yang diberi selain daripada susu ibu

  Puan B Selepas tiga bulan pertama saya memberi makanan yang halus seperti bubur nasi

  bersama ikan, sayur dan buahbuahan yang lembut dan ditapis. Selepas tiga bulankedua, memberi makanan yang lembut dan sesuai secara beransur ansur

  Seterusnya semasa 0nichamalar 57 bulan diberikan makanan yang dilecek

  dan semasa 6%6$ bulan makanan yang dicincang.

  Saya B "agaimana perkembangan tinggi badan 0nichamalar

  Puan B )inggi badan anak saya meningkat dan normal dalam kandungan. Pega!ai

  perubatan di Klinik Kesihatan "estari Jaya menyatakan perkembagan anaknya

  sihat dan normal. Saya masih menyimpan buku pemeriksaan ibu. 0dik boleh ru(uk

  buku tersebut untuk mendapatkan maklumat.

  Saya B "etul ke puanL "oleh saya dapat buku tersebut untuk ru(ukan.

  Puan B "oleh. )idak masalah.

  Saya B "oleh puan menyatakan tentang tinggi badan anaknya pada peringkat ini

  Puan B )inggi badan anak saya meningkat mengikut umurnya. Saudarasaudara saya

  berkata M 0nichamalar sangat tinggi . Punca utama peningkatan tinggi badannya

  adalah disebabkan oleh keturuna sebab kesemua ahli keluarga keturunan

  suaminya sangat tinggi. 0nda boleh boleh ru(uk dalam buku rekod kesihatan anak

  saya.

  Saya B "agaimana pula dengan pertumbuhan fizikal 0nichamalar

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  33/34

  Perkembangan kanak-kanak

  Puan B Pertumbuhan fizikal anak saya dalam kandungan dan (uga selepas lahir adalah

  sangat sihat. Semasa pemeriksaan di klinik kera(aan, pega!ai perubatan

  men(alankan pengimbasan untuk memeriksa kesihatan dan tumbuh besar fizikal

  anak saya dalam kandungan. "eliau berkata M pertumbuhan anak sihat kepada

    suami saya. Pengimbaskan tersebut (uga diselitkan dalam buku pemeriksaan ibu

  tersebut.

  Saya B Puan bagaimana dengan aktiviti fizikal 0nichamalar

  Puan B 3ia sangat aktif dan bergerak pantas semasa men(alankan sesuatu

  aktiviti. *a disebabkan pertumbuhan fizikal yang sihat.

  Saya B "agaimana dengan rupa badan 0nichamalar

  Puan B Saiz badan anak saya kurus dan tinggi tetapi berat badan dan perkembangan

  fizikal yang lain turut berlaku dengan lebih cepat pada setiap peringkat umur.

  Saya B 0pakah langkah yang diambil oleh beliau untuk menambahkan kandungan lemak

  badan

  Puan B HhhmmmOO. Sebenarnya ketika anak saya berusia = bulan, saya sudah mula

  memberi bubur nasi dengan sayursayuran yang ditapis seperti lobak merah, ubi

  kentang. Namun begitu anak saya tidak selesa dengan makanan seperti itu. )etapi,

  saya tidak putus asa dan teruskan untuk memberi makanan yang berkhasiat

  kepadanya.

  Saya B 0pakah makanan kegemaran anak puan

  Puan B Sebenarnya saya tidak suka men(alankan sebarang ka!alan terhadap anaknya

  untuk memilih makanan kegemaran . 0nak saya tidak suka makan makanan yangdisediakan di rumah semasa umur melebihi @ tahun tetapi anaknya lebih gemar

 • 8/19/2019 Perkembangan Kanak-kanak Umarani

  34/34

  Perkembangan kanak-kanak

    makan makanan yang disediakan di kedai makanan. 0nak saya suka makan

  makanan segera seperti K/:, burger, pizza dan lainlain. Namun begitu, saya

  sentiasa ka!al pengambilan makanan segera yang berklostrol tinggi.

  Saya B "agaimana dengan pertumbuhan gigi anak puan

  Puan B Sebelum pertumbuhan gigi belaku gigit benda yang ditemui sebab berlaku

  kegatalan di permukaan daging mulut dia. 1igi pertama anak saya muncul pada

  bulan ke lima. Pada tempoh masa tersebut anak saya mengalami sakit demam

  dan sering menangis. Setelah beberapa gigi tumbuh dia mengigit segala benda

  yang di(umpainya.

  Saya B "agaimana dengan pertumbuhan tulang anak puan

  Puan B )ulang tubuh badan anak saya men(adi pan(ang. sebab seluar kaki pan(ang dan

  kasut yang dibeli untuk say sering tidak sesuai dipakai dalam tempoh masa yang

  singkat.

  Saya B "agaimana pergerakan anak puan

  Puan B Pada usia 7 bulan anak saya sudah boleh ber(alan dengan dibimbing dan ber(alan

  bersendirian pada usia satu tahun. Sekarang dia boleh men(alankan semua aktiviti

  dengan sendiri.

  Saya B )erima kasih Puan untuk meluangkan masa bersama saya. Saya berharap

  maklumat didapati daripada puan sangat membantu saya untuk meneruskan ka(ian

    saya.

  Puan B Samasama adik.