34

Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 2: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

KONSEP

KLASIFIKASI

FAKTORTEORI

IMPLIKASI TERHADAP

P&P PERSON

ALITI

Page 3: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

KONSEP

PERSONALITI

personaliti berasal dari perkataan Latin “persona” yang bermaksud topeng muka. Tafsiran kepadamaksud topeng muka adalah kebanyakan manusiaingin menonjolkan perilaku baik danmenyembunyikan yang buruk.

( Mohd. Saleh,1999)

Gordon Allport ( 1961 ) menjelaskan personalitisebagai organisasi sistem psikologikal yang dinamikdalam jiwa seseorang. Sistem ini akan menentukanciri-ciri tingkah laku individu dan penyesuaiannyadengan persekitaran.

Page 4: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

Michel ( 1981 ) menyatakan bahawa personalitiadalah susunan pola tingkah laku manusia yang disesuaikan dalam situasi kehidupan mereka.

Huffman ( 2004 ) menjelaskan personaliti sebagai“an individual „s unique and relatively stable pattern of thoughts, feelings and actions. Personality describes you as a person : how are you different from other people and what patterns of behaviour are typical of you”

Santrock ( 2001 ) menjelaskan “personality refers to distinctive thoughts, emotions and behaviours that characterize the way individual adapts to the world”

Page 5: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

Rogers ( 1951 ) menyatakan bahawa personalitimerupakan sifat atau ciri-ciri yang dimiliki olehseseorang individu seperti cara berfikir dan beremosiyang memboehkan dirinya dibezakan denganindividu lain.

Sigmund Freud mendefinisikan personaliti sebagaisifat-sifat yang menggambarkan diri seseorangindividu, iaitu merujuk kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan oleh orang lain atau merujukkepada perasaan-perasaan yang dialami olehseseorang dalam dirinya sendiri.

Page 6: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

KLASIFIKASI

PERSONALITI

CARL GUSTAV JUNG( 1875-1961 )

Dilahirkan di Kesswil, Switzerland. Anak kepada seorang paderi. seorang graduan perubatan dan

memulakan karier sebagai doktorsakit jiwa.

meminati kerja-kerja Sigmund Freud.

membina teori berasaskanpengalaman peribadinya.

mengkaji pelbagai budaya manusiaseperti budaya hidup orang di Amerika Syarikat, Afrika Dan India untuk memahami sifat-sifat manusia.

mendapat gelaran profesor daripadaUniversity Of Basel.

Page 7: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

Menurut Carl Jung ( 1923 ), terdapat tiga jenis personaliti iaitu :

EKSTROVET

Individu yang bersifat ini lebih kepada dunia luaranberbanding dengan dunia dalamannya. Personaliti jenis ini lebihkepada pergaulan, memberi perhatian dan bercampur denganorang lain. Menurut Slater ( 1962 ), kebebasan adalah salah satuciri ekstrovet.

Ciri –ciri individu ekstrovet ialah : peramah, tidak mudahrisau, berminat dengan sukan, mudah menyesuaikan diri, aktif, suka bersosial, responsif terhadap persekitaran, dan bertindakmengikut impuls. Mereka tidak suka belajar atau bekerja secaraberseorangan. Mereka cepat marah tetapi tidak menyimpankemarahan itu lama.

Page 8: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

INTROVET

Lebih tertumpu kepada aspek dalaman. Introvet bermakna mengambil berat terhadap dirisendiri. Mereka mempunyai ciri-ciri individu yang

mempamerkan ciri yang pasif, pemalu, sensitif, sentiasa berfikir dahulusebelum bertindak dan bersedia menanggung

risiko. Mereka juga berupaya untuk meneliti danmenganalisa perasaan sendiri dan tidak banyakmemerlukan rangsangan luaran. Mereka suka

merancang perkara akan datang.

Page 9: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

AMBIVET

Individu ini mempunyai ciri-ciri daripada kedua-duajenis personaliti iaitu ekstrovet dan introvet. Merekamerupakan gabungan kedua-dua jenis perkembanganpersonaliti. Sifat yang mungkin ada ialah akti, sensitif, optimistik dan gemar berseorangan.

Page 10: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

Eduard Sprangeradalah seorangahli falsafahJerman danpsikologi.

Seorang pelajarWilhelm Dilthey

dilahirkan di Berlin pada 27 jun, 1882

meninggal duniadi Tubingen pada17 September, 1963

EDUARD SPRANGER

Page 11: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

Menurut Eduard Spranger , tiada seorang pun yang mempunyai satu jenispersonaliti sahaja, tetapi meliputi enam jenis falsafah hidup iaitu :

jenis kognitif : individu jenis ini adalah merupakan seorang yang intelekyang sentiasa menaakul dan menganalisa masalah yang dihadapi.

jenis berekonomi : individu jenis ini cenderung kepada aspek hidupyang praktik.

jenis keindahan : cenderung kepada menghayati kehidupan, mencapaikeharmonian dan kepuasan dalam hidup.

jenis bermasyarakat : suka berkawan dan berperikemanusiaan.

jenis berkuasa politik : menunjukkan kemahuan menguasai orang lain.

jenis beragama : serius dalam kehidupan dan mencari perpaduansesama manusia dan alam

Page 12: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI

PERSONALITI

- Baka ibu bapa mempengaruhi bentuk tubuh badan, keadaanfizikal, kecerdasan dan emosi.

- Di samping bentuk tubuh badan, keadaan fizikal khasnyapenyakit seperti cacat pendengaran akan mempengaruhiperkembangan personaliti seseorang. Kanak-kanak inikemungkinan besar akan mempunyai ciri-ciri personalitiintrovet, bersifat pendiam dan pemalu.

- kecerdasan memainkan peranan penting dalam pembentukandan perkembangan personaliti seseorang.

FAKTOR BAKA

Page 13: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

• contoh, orang yang mempunyai darjah kecerdasanyang tinggi biasanya menonjolkan personaliti yang berkeyakinan, berbudi bicara, bijaksana, berani ataubersifat angkuh.

• emosi turut dipengaruhi oleh baka ibu bapa. Jikaseseorang individu mempunyai emosi tidak seronokakan menonjolkan ciri personaliti yang agresif danpemarah.

Page 14: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

FAKTOR PERSEKITARAN

LATAR BELAKANG SEKOLAH

- Suasana sekolah yang kondusif dari segi fizikal, emosi, sosialmenyumbang kepada perkembangan personaliti yang positif.

- sekolah merupakan tempat bimbingan dan pembentukan personaliti.

- Pihak pentadbir sekolah, guru, kaunselor memainkan peranan pentingdalam pembentukan personaliti.

- sekiranya keadaan sekolah tidak selamat, takut dan terancammenyumbang kepada personaliti individu yang tidak stabil.

- Aktiviti pengajaran dan pembelajaran, gerak kerja kokurikulum, penerapan nilai murni dan budaya sekolah yang sihat akan membantupembentukan peribadi yang baik

Page 15: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

PENGARUH KELUARGA.

- Keluarga yang dapat mewujudkan suasanamesra, kasih sayang, bertimbang rasa dan sopan santunakan mempengaruhi perkembangan personalitiindividu yang baik.

- ibu bapa seharusnya memberi kebebasan kepadakanak-kanak untuk bermain, bercakap dan memilihapa yang dimiliki bagi membina keyakinan diriseterusnya membantu perkembangan personaliti yang positif.

Page 16: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

PERANAN MEDIA

- Peranan media seperti televisyen turut menyumbangkepada perkembangan personaliti individu.

- maklumat yang disampaikan secara terus akanmempengaruhi minda kanak-kanak yang menyebabkan mereka mudah terikut dan cubamengadaptasi dalam diri mereka.

- Ibu bapa harus menerangkan implikasi dan motif yang betul dalam maklumat yang disampaikan menerusitelevisyen.

Page 17: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

PENGARUH SOSIOBUDAYA

- Tanpa asas pendidikan dan agama yang kukuh, individu mudah terdedah dengan budaya masyarakatyang negatif.

- Ia akan memberi kesan kepada sikap dan personalitiindividu.

- Gaya hidup bebas menyebabkan mereka terikut-ikutdengan pengaruh yang tidak sihat dan menjejaskankehidupan individu.

Page 18: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

PEMAKANAN

- Individu digalakkan makan makanan yang berzat, bersih dan halal.

- elakkan makanatau minum yang boleh mengancamdan menjejaskan kesihatan mental, fizikal dan emosi.

- ini kerana makanan yang kotor boleh menjejaskanpersonaliti seseorang.

Page 19: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

TEORI PERSONALITI PSIKODINAMIK

TEORI PERSONALITI CARL JUNG

TEORI PERSONALITI ALFRED ADLER

TEORI TRAIT GORDON ALLPORT

TEORI PERSONALITI TRAIT RAYMOND

CATTELL

TEORI PERSONALITI DAN TIPOLOGI

TUBUH SHELDON

TEORI PERSONALITI FENOMENOLOGI-

HUMANISTIK

TEORI

PERSONALITI

Page 20: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

TEORI PERSONALITI PSIKODINAMIK

SIGMUND FREUD ( 1856-1939 ) Freud mengemukakan teori personaliti dengan andaian bahawa

pemikiran manusia boleh dibahagikan kepada 3 alam kesedaran iaitu :- alam sedar- alam prasedar- tidak sedar

dalam menerangkan 3 alam kesedaran ini, Freud telah mengambil iceberg sebagai analogi. Beliau menjelaskan bahawa bahagian pemikiran sedarmanusia ialah bahagian iceberg yang timbul sementara sebahagian besariceberg yang berada di bawah permukaan air adalah bahagian pemikiranmanusia yang tidak sedar. Dalam model personaliti, beliau mnerangkanstruktur personaliti manusia terbahagi kepada 3 :

- id- egosuperego

Page 21: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)
Page 22: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

STRUKTUR PERSONALITI

MANUSIA

IDBahagian pemikiran

manusia yang terletakdibahagian tidak sedar. Sifat ID adalah primitif.

EGOTerletak dalam tiga alam

kesedaran, iaitu sebahagiandalam alam sedar, sebahagian

dalam alam prasedar dansebahagian lagi alam tidak

sedar. Beroperasi atas prinsiprealiti

SUPEREGO

Struktur personalitiyang terletak dalam

tiga alamkesedaran. Superego

adalah strukturpersonaliti bermoral

yang terbentukdaripada norma

masyarakat, nilaimoral dan

pendidikan agama.

Page 23: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

TAHAP PERKEMBANGAN PSIKOSEKSUAL FREUD

MEKANISME BELA DIRI (DEFENCE MECHANISM )

Page 24: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

TEORI PERSONALITI CARL JUNG

INTROVERT

Trait personaliti yang menggambarkan ciri seperti:PemaluPendiamTidak suka bersosialTenang

AMBIVERT

Digambarkan mempunyai sebahagian ciri-ciri personaliti

introvert dan ciri-ciri personaliti extrovert.

EXTROVERT

Menggambarkan ciri personaliti seperti:

BeraniPetah berbicaraPopular di kalangan rakanMempunyai potensi untuk menjadi pemimpin

Contohnya :Hamid ialah seorang penulis novel (ciri introvert) tetapi dia juga petah bercakap ,

mempunyai ciri pemimpin dan sukakan aktiviti luar.

Page 25: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

Sekiranya perasaan rendah diri seseorang melampau ,

dia akan mengalami kompleks melampau

TEORI PERSONALITI ALFRED ADLER (1870-1937)

Dinamakan psikologi individu

Adler percaya bahawa manusia bermotivasi untuk :

Menyesuaikan diriMemperbaiki diriMenangani cabaranMencapai kecemerlangan adalah fitrah manusia

Menurut Adler semua manusia

terlibat dalam proses kompensasi untuk

mengatasi perasaan rendah diri

Proses kompensasi membolehkan manusia menangani perasaan

rendah diri sebenar atau dalam imaginasi

Page 26: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

TEORI TRAIT GORDON ALLPORT

(1897 -1967)

Allport melihat manusia mempunyai

trait dan sifat-sifat tertentu

Trait manusia menjadi asas pembinaan

personaliti mereka

Trait ialah sifat semula jadi yang mengarah tingkah laku individu dengan kadar yang

konsisten dan melalui penonjolan sifat-sifat

tertentu

Allport mengenal pasti 3 jenis trait dalam personaliti manusia :

1. Trait cardinal2. Trait pusat3. Trait sekunder

Page 27: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

TEORI PERSONALITI TRAIT RAYMOND CATTELL (1905-1998)

Menyifatkan personaliti manusia sebagai gabungan beberapa trait khusus yang

berupaya menghasilkan tingkah laku yang konsisten 2 JENIS TRAIT

Trait PermukaanSatu sifat yang dapat

dikenal pasti daripada tingkah laku manusia

secara langsung

Trait SumberSifat-sifat yang tidak dapat dilihat secara terus terang

daripada tingkah laku manusia tetapi dapat

dikenal pasti melalui teknik analisis faktor

Cattell juga mengkategorikan kecerdasan kepada dua.

Kecerdasan CairMerujuk kepada kebolehan memberi

sebab-musabab, ingatan dan ketepatan seseorang memproses maklumat

Kecerdasan KristalMerujuk kepada pengetahuan

yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran.

Page 28: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

TEORI PERSONALITI & TIPOLOGI TUBUH SHELDON (1942)

Mengemukakan teori personaliti yang mengaitkan tipologi tubuh badan dengan trait personaliti

Mengklasifikasikan manusia kepada 3 bentuk tubuh/ somatotip

1. ENDOMORF• Mereka yang bertubuh gemuk dan

pendek

• Trait personaliti mereka ialah: periang

Suka bergaul Suka menjamu makan

Ekstrovert tenang

2. MESOMORF•Bentuk tubuh badan tegap, keras dan kuat•Trait personaliti seperti:

TegasBertenaga agresif

Berani

3.EKTOMORF•Orang yang mempunyai bentuk badan kurus, tinggi dan lembut.

•Trait personaliti seperti:Pendiam

Tidak suka bergaulBeremosiIntrovert PemaluCerdik

Page 29: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

TEORI PERSONALITI FENOMENOLOGI-HUMANISTIK

Carl Rogers (1902-1987)Manusia boleh dan sepatutnya

difahami dari perspektif bagaimana mereka melihat kepada diri mereka sendiri dan persekitaran yang ada di

sekeliling mereka

Carl Rogers juga telah mempelopori Teori Pemusatan Insan

Falsafah Kaunseling pemusatan insan- pertumbuhan

psikologikal akan berlaku sekiranya individu/kumpulan

mendapat layanan yang jujur , mesra dan empati

Menaruh sepenuh kepercayaan kepada

kaunselor menjadi asas kaunseling pemusatan insan

Rogers percaya bahawa setiap manusia mempunyai kecenderungan ingin memenuhi potensi yang ada pada dirinya sendiri

(to self-actualize)

Dengan itu, setiap manusia akan bergerak menuju ke hadapan untuk memenuhi kecenderungan ini.

Page 30: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

Teori Personaliti aliran humanistik adalah seperti berikut:

• Asas kejadian manusia bersifat positif. Arah pergerakan manusia lebih kepada kesempurnaan kendiri, kemantapan dan bersosialisasi

• Rogers tidak bersetuju dengan pandangan agama Kristian bahawa manusia cenderung membuat dosa

• Beliau tidak setuju dengan Freud yang menganggap manusia tidak rasional, tidak sosial, ganas, dan suka merosak diri sendiri.

Page 31: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

Konsep utama yang dipelopori Rogers

1. Fenomenologi

2.Konsep mengetahui Ada 3 cara:

a) Subjektifb) objektifc) interpersonal

7. Kecelaruan psikologi

3. Struktur personaliti

Terbahagi kepada 2 bahagian:

a) Organismab) Kendiri

4. Perkembangan

Personaliti

5. Proses Subception

6. Perkembangan

Personaliti

Page 32: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

IMPLIKASI

TERHADAP

P&P

Guru perlu sentiasa berjumpa dan berbincang denganibu bapa tentang perkembangan dan personaliti murid

Guru perlu memahami tingkah laku murid, dimana iaberperanan dalam membentuk perkembangan

personaliti murid tersebut.

Guru perlu menggunakan segala ilmu dan kemahirandalam psikologi pendidikan untuk memahami

personaliti murid.

Page 33: Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)

Guru harus memberi bimbingan yang betul yang akanmembantu individu menjadi lebih berkeyakinan dalam

menghadapi cabaran dan dugaan hidup

Guru perlu menyedari bahawa setiap murid unik danberbeza dari segi kognitif, emosi, fizikal, dan personaliti

diri.

Membantu guru dalam mengenal pasti punca tingkahlaku atau personaliti murid dalam bilik darjah