14
Oleh : 1. Halimah Binti Arifin 2. Emy Hernahwati Binti Otu PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

  • Upload
    chizu-

  • View
    1.107

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Oleh :1. Halimah Binti Arifin2. Emy Hernahwati Binti Otu

PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Page 2: PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

1. Merancang

Sebelum penilaian dilaksanakan, guru hendaklah merancang perkara-perkara berikut :

Mengenal pasti murid yang akan dinilai Menentukan kaedah pemerhatian yang sesuai Menentukan hasil pembelajaran yang diberi tumpuan Apa yang hendak diperhatikan Cara merekod pemerhatian Masa pemerhatian dibuat

PROSES PELAKSANAAN PENILAIAN

Page 3: PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

2. Melaksanakan Penilaian

Penilaian dijalankan dengan cara membuat pemerhatian.PEMERHATIAN adalah satu kaedah penilaian melalui pemerhatian yang sistematik dan tepat untuk menggumpul maklumat dan merekodnya dengan tepat.

Page 4: PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Penilaian dilaksanakan melalui pemerhatian terhadap :

a. Tingkah lakub. Perbualan atau interaksic. Hasil kerja murid

Page 5: PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Contoh tingkahlaku murid yang boleh diperhatikan dan dinilai ialah semasa murid :

Bermain pondok-pondok bersama rakan Menyusun blok bersama rakan atau bersendirian Mengikat tali kasut Berlari sambil melompat Menyelesaikan masalah bersama rakan Membuat kolaj dalam kumpulan

a) Pemerhatian Tingkahlaku Murid

Page 6: PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Contoh perbualan/interaksi/lisan murid yang boleh diperhati dan dinilai adalah seperti berikut :

Perbualan/interaksi antara murid dengan guru Perbualan/interaksi murid dengan murid Interaksi murid dengan bahan Main peranan Bercerita dan bersoaljawab Nyanyian Bacaan Hafalan

b) Pemerhatian Perbualan/Interaksi

Page 7: PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Contoh hasil kerja murid yang diperhatikan dan dinilai adalah seperti berikut :

Lukisan Tulisan Buku Skrap Kraftangan Buku Kecil Model

c) Penilaian Hasil Kerja Murid

Page 8: PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik daripada apa yang diperhatikan berkaitan dengan perkembangan kebolehan, kemajuan, pengetahuan dan pencapaian murid yang ingin dinilai.

Cara mengumpul dan merekodkan maklumat adalah melalui :I. Senarai SemakII. AnekdotIII. Rekod Berterusan

MEREKOD PEMERHATIAN

Page 9: PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

I. Senarai semak ialah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan kebolehan.

II. Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan samada :

Tingahlaku yang berlaku Tingkahlaku dapat diperhatikan Kekerapan tingkahlaku itu berlaku

Dengan menandakan (/) atau cara lain mengikut arahan dalam senarai semak

I. Senarai Semak

Page 10: PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

I. Rekod Anekdot ialah satu catatan ringkas mengenai satu peristiwa atau tingkahlaku murid yang dianggap penting, unik dan signifikan untuk direkodkan.

II. Anekdot ditulis secara objektif menerangkan apa yang berlaku, bila dan di mana berlaku.

III. Catatan ringkas ini akan membantu guru memahami murid berkenaan

II. Rekod Anekdot

Page 11: PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

IV. Perkara-perkara yang pelu dipertimbangkan untuk menulis rekod anekdot :

Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku walaupun tidak dirancang.

Murid yang hendak diperhatikan tidak perlu ditentukan. Mengenalpasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek

perkembangan murid Tuliskan apa yang dilihat secara objektif Perkara-perkara yang ditulis dalam rekod anekdot ialah yang

menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi, pola interaksi sosial, kemahiran menyelesaikan masalah dan kejayaan-kejayaan.

Page 12: PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

I. Rekod Berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita naratif yang dibuat keatas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa.

II. Setiap perlakuan apa yang dikatakan oleh murid akan dicatat sepanjang tempoh pemerhatian.

III. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh 5-10 minit

III. Rekod Berterusan

Page 13: PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Segala maklumat yang diperolehi daripada pemerhatian yang sistematik disimpan dalam portfolio iaitu :

i. Rekod Peribadi Muridii. Rekod Perkembangan dan Kemajuan Muridiii. Contoh Hasil Kerja Murid

MENYIMPAN MAKLUMAT

Page 14: PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Rekod peribadi murid mengandungi perkara berikut :

• Maklumat diri murid• Maklumat keluarga murid• Maklumat kesihatan murid• Maklumat fizikal murid

Portfolio Dalam Bentuk Fail Rekod Peribadi Murid