14
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK DALAM KONTEKS PERSEKITARAN AMIRAH & ATIFAH PISMP SAINS JUN 2015 EDUP3023 Perkembangan Kanak-Kanak

EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kanak-kanak

Embed Size (px)

Citation preview

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KANAK-KANAKDALAM KONTEKS PERSEKITARAN

AMIRAH & ATIFAHPISMP SAINS JUN 2015

EDUP3023 Perkembangan Kanak-Kanak

DEFINISI PERSEKITARAN

Rahil

Habibah

Segala rangsangan

yang mempengaruhi perkembangan

individu

PERSEKITARAN

Fizikal

Sosiobudaya

Iklim

Interaksi

Politik

Faktor-faktor

Keluarga

Rakan sebaya

Guru dan sekolah

Status sosio ekonomi

Pusat ibadat

Pengaruh media

Sumber teknologi

Kebudayaan dan

kepercayaan masyarakat

KELUARGA• Unsur-unsur keluarga melibatkan corak kehidupan

kanak-kanak di rumah, makanan, asuhan dan status ekonomi.• Faktor ini akan mempengaruhi perbezaan

perkembangan setiap individu.• Contohnya: kanak-kanak yang dilahirkan dalam

sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat.• Makanan berzat dan seimbang akan membantu

kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna.• Kanak-kanak diasuh dengan baik akan mengalami

perkembangan emosi, tingkah laku dan potensi yang sempurna.

PENGARUH RAKAN SEBAYA• Merangkumi perkembangan intelek,emosi,

sahsiah dan sosial.• Misalnya: kanak-kanak bergaul dengan

rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong mereka dalam perkembangan intelek dan potensi diri ke tahap optimum.• Kanak-kanak yang bergaul dengan rakan

yang bersopan santun secara tidak langsung akan menyerap nilai-nilai murni daripada rakan mereka itu.

SOSIO-EKONOMI• Status sosio-ekonomi keluarga yang baik

atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum.• Contohnya: ibubapa berupaya memberi

makanan berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka.

GURU DAN SEKOLAH• Guru berperanan dalam perkembangan

intelek, sosial dan emosinya.• Guru yang penyayang dan cekap

menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajarannya dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu, pintar, berakhlak dan bertanggungjawab.• Iklim sekolah yang kondusif yang dilengkapi

dengan kemudahan pengajaran dan pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif , afektif dan psikomotor kanak-kanak.

KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT• Masyarakat merupakan alam kehidupan

manusia.• Kebudayaan dan kepercayaan

masyarakat yang berbeza akan mempengaruhi proses perkembangan kanak-kanak dari aspek sosio emosi, personaliti dan mental.• Misalnya, perbezaan pegangan agama

akan membezakan corak hidup dan perlakuan.

SUMBER TEKNOLOGI• Sumber teknologi merujuk kepada maklumat-

maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan seperti surat khabar, majalah, iklan, filem, radio, televisyen dan komputer.

• Pendedahan kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif, emosi dan sosial kanak-kanak.

• Sebaliknya, kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber tekologi yang berunsur keganasan, lucah atau kezaliman akan membentuk sikap dan personaliti yang negatif.

PENGARUH MEDIA• Media berfungsi untuk memberikan informasi

mengenai segala aspek di dunia ini.• Ibu bapa yang terdedah dengan informasi

mengenai kesihatan, kehidupan dan budaya akan mementingkan dan mengutamakan faktor pemakanan, dan pendidikan anak-anak.• Sebagai contoh, ibu bapa yang berpendidikan

tinggi sering menggunakan media seperti majalah, bahan bacaan ilmiah dan internet sebagai sumber rujuk bagi pemakanan dan pendidikan anak secara sihat.

• Ini dapat membantu anak-anak dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang paling baik.• Berbeza pula dengan ibu-bapa yang kurang

mengambil berat tentang faktor ini.• Gaya kehidupan yang kurang sihat dari segi

pemakanan, pendidikan dan membantutkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

PUSAT IBADAT• Pusat ibadat juga merupakan salah

satu daripada faktor yang mempengaruhi perkembangan individu.• Sebagai contoh, anak-anak yang

tinggal berhampiran dengan pusat ibadat dan sering mengunjungi pusat ibadat dan sering mengunjungi pusat ibadat mampu membentuk sahsiah dan perkembangan jasmani dan rohani yang lebih positif.

KESIMPULAN• Dapat disimpulkan bahawa faktor

persekitaran(nurture) seperti keluarga, rakan sebaya, status sosio-ekonomi, kebudayaan dan kepercayaan masyarakat, sumber teknologi, guru dan sekolah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang individu.• Jelaslah bahawa faktor persekitaran

mempengaruhi perjalanan kehidupan kanak-kanak, dan memberi impak terbesar dalam perwatakan, pertumbuhan dan perkembangan sosioemosi kanak-kanak terutama yang sedang meningkat dewasa.