Click here to load reader

Osnove menadzmenta ljudskih resursa

 • View
  263

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Osnove menadzmenta ljudskih resursa

 • Slobodan amilovi Vidoje Vuji

  O S N O V E M E N A D M E N T A

  L J U D S K I H R E S U R S A

  * Materijal za prvi kolokvijum *

  SAMO ZA INTERNU UPOTREBU, PREMA NAMENI!

  B e o g r a d, 2 0 0 6.

 • OSNOVE MENADMENTA LJUDSKIH RESURSA

  2

  S A D R A J

  I) KONCEPCIJA MENADMENTA LJUDSKIH RESURSA

  1. POJAM I ZADACI MENADMENTA LJUDSKIH RESURSA U ORGANIZACIJI I NJENOM OKRUENJU ....................................................................................................................................3 2. PROMENA ULOGE MENADMENTA LJUDSKIH RESURSA...............................................................5 3. ULOGE I CILJEVI MENADMENTA LJUDSKIH RESURSA ................................................................8 4. PRIMENA SAVREMENOG KONCEPTA MENADMENTA LJUDSKIH RESURSA U DOMAIM ORGANIZACIJAMA.................................................................................................................10 4.1. Potreba za primenom savremenog koncepta menadmenta ljudskih resursa .................................................11 4.2. inioci koji utiu na sadraj i primenu koncepta menadmenta ljudskih resursa ..........................................12 4.3. Sadraj promena u menadmentu ljudskih resursa.........................................................................................13 4.4. Pristup promenama u menadmentu ljudskih resursa ....................................................................................15 5. MENADMENT ZNANJA I MENADMENT LJUDSKIH RESURSA...................................................17 6. NOVI TRENDOVI U MENADMENTU LJUDSKIH RESURSA............................................................24 7. ZAJEDNICA ZAPOSLENIH I DELOVANJE ORGANIZACIONE JEDINICE ZA LJUDSKE RESURSE ..........................................................................................................................................25 8. DODATNA ZNANJA I ETINOST MENADERA ZA LJUDSKE RESURSE ...................................27 9. TEORETSKE KONCEPCIJE LJUDSKOG KAPITALA.............................................................................30 9.1. Elementi ljudskog kapitala .............................................................................................................................33 9.2. Elementi trinog i strukturnog kapitala.........................................................................................................35

  II) OSNOVNI PROCESI U MENADMENTU LJUDSKIH RESURSA

  1. MENADERSKA VIZIJA, STRATEGIJA I POLITIKA ..............................................................................37 2. DIZAJNIRANJE RADNIH MESTA .............................................................................................................43 2.1. Ciljevi izrade sistematizacije radnih mesta.....................................................................................................43 2.2. Osnovni pojmovi vezani za dizajniranje radnih mesta ...................................................................................44 2.3. Osnove za izradu sistematizacije radnih mesta ..............................................................................................47 a) Podaci koje treba prikupiti i njihovi izvori ........................................................................................................48 b) Postupak i instrumenti za prikupljanje podataka...............................................................................................48 2.4. Analiza radnih mesta ......................................................................................................................................49 2.5. Metode i tehnike u postupku procene radnih mesta i ocene linosti ..............................................................52 2.6. Upitnici, intervjui i testovi koji se koriste za analizu i procenu posla ............................................................52 2.7. Procena radnih mesta i linosti kao osnova poslovnog planiranja .................................................................53 2.8. Zatita zdravlja i bezbednost na radnom mestu..............................................................................................53 2.9. Analiza opasnosti i osposobljavanje za rad na bezbedan nain......................................................................55 2.10. Kriterijumi za struktuiranje radnog mesta ....................................................................................................56

 • Materijal za prvi kolokvijum

  3

  I KONCEPCIJA MENADMENTA LJUDSKIH RESURSA

  Menadment ljudskih resursa u biti predstavlja novu koncepciju odnosa prema zaposlenim i nainu upravljanja njihovim radom i razvojem. Ona je nastala kao poslednja etapa razvoja kadrovskog menadmenta, kao odgovor na promene koje su nastale u sveri ekonomije (trini koncept privreivanja), organizacije (nove organizacione forme, globalizacija i dr.) i menadmenta (promene u strukturi, sadraju i metodama rada). Velik doprinos nastajanju te koncepcije dala je nauka (teorija organizacije, sociologija, psihologija, komunikologija, informatika...), i to prvenstveno kroz primenu njenih saznanja za promenu prakse, uz istovremeno odvijanje procesa nastajanja novih naunih saznanja na osnovu prouavanja i poboljanja prakse iz oblasti organizovanja i menadmenta.

  1. POJAM I ZADACI MENADMENTA LJUDSKIH RESURSA

  U ORGANIZACIJI I NJENOM OKRUENJU

  Menadment ljudskih resursa u organizaciji obuhvata izbor ciljeva, utvrivanje politike, kao i planiranje, organizovanje, koordinaciju i kontrolu delatnosti u okviru podruja ljudskih resursa i to preduzimanjem upravljakih akcija, radi postizanja izabranih ciljeva i ostvarivanja same svrhe postojanja upravljake funkcije kao podsistema funkcionisanja organizacije. Kao sinonim za menadment u domaoj strunoj literaturi i praksi esto se upotrebljava i termin upravljanje. Ne ulazei ovom prilikom u raspravu o identinosti tih termina i eventualnih razlika i slinosti u daljem tekstu upotrebljavaemo termin menadment. Kao sinonim za menadment ljudskih resursa odreeni autori upotrebljavaju termin kadrovska funkcija, kao skup delatnosti vezanih za zaposlene u organizaciji. Ovo stanovite se zasniva na funkcionalnom posmatranju organizacije, i to u periodu kada su se sve delatnosti vezane za zaposlene obavljale u okviru kadrovskog menadmenta, tj. pre nastajanja menadmenta ljudskih resursa kao nove koncepcije.

  PLANIRANJE Definisati viziju, misiju, ciljeve, strategije i uslove u kojima e se ti ciljevi ostvariti.

  ORGANIZOVANJE

  Pripremiti resurse, definisati zadatkei koordinirati individualne i timske napore.

  UPRAVLJANJE (LJUDSKIM KAPITALOM) ZNANJEM Izgradnja odnosa i motivacije ljudi za ostvarivanje sopstvenih ciljeva i poslovog uspeha.

  POBOLJANJE PROCESA I KVALITETA RADA

  Upravljanje sredstvima i aktivnostima kako bi se ulazni resursi pretvorili u eljene poslovne rezultate.

  KONTROLA I VREDNOVANJE DOSTIGNUA

  Definisanje kriterijuma za vrednovanje ostvarenih rezultata, zadovoljstva korisnika i poboljanje procesa rada.

  Tabela 1. Zadaci menadmenta ljudskih resursa

 • OSNOVE MENADMENTA LJUDSKIH RESURSA

  4

  Menadment ljudskih resursa proizlazi iz pojma menadment, a on uopteno oznaava tri grupe aktivnosti i odnosa. Prva grupa se odnosi na aktivnost usmerenu na postizanje odreenih unapred utvrenih ciljeva, ali uz pomo drugih ljudi. Druga grupa se odnosi na proces usmeravanja ponaanja ljudi prema odreenom poslu i zadatku (ili zadacima). Trea grupa obuhvata odnose i kombinacije proizvodnih resursa i drugih inioca procesa delovanja, radi postizanja poslovne efikasnosti. Osnovni zadaci menadmenta ljudskih resursa su: planiranje, organizovanje, upravljanje znanjem, poboljanje procesa i kvaliteta rada, kontrola i vrednovanje dostignua. Ovi zadaci prikazuju se na tabeli 1.

  Naznaenim zadacima menadmenta ljudskih resursa mogu se dodati jo i odluivanje, motivisanje i komunikacija kao bitne i posebne aktivnosti svakog menadera.

  Planiranje je utvrivanje ciljeva koji se ele postii u odreenom vremenskom periodu. Sistem ne moe ostvariti poslovni uspeh, ako svi oni koji su ukljueni u radni proces ne znaju ta se od njih oekuje. Planovi odreuju organizacionu postavku radnih mesta i strukturu zaposlenih, kao i nain njihovog voenja i vrednovanja. Planiranje je deo upravljanja usmeren ka ostvarivanju ciljeva. Zasniva se na postavljanju ciljeva za svaki, pa i najmanji deo organizacije od radnog mesta, odnosno pojedinca, preko organizacionih jedinica nieg i vieg reda, do organizacije kao celine. Ukljuuje postavljanje ciljeva i kontrolu njihove realizacije. Na osnovu vanih ciljeva utvruje se i odgovarajua strategija koja odgovara na pitanje kako ih realizovati. Kod nas se danas posebno naglaava znaaj i funkcija stratekog planiranja.

  Organizovanje je aktivnost kojom se plan pretvara u sredstvo kojim se postie planirani cilj. Proces organizovanja rada odvija se u pet faza, koje ine:

  1. analiza ciljeva koje poslovni sistem treba ostvariti, 2. utvrivanje poslova i razvrstavanje aktivnosti potrebnih za ostvarivanje ciljeva, 3. grupisanje aktivnosti prema raspoloivim materijalnim i ljudskim resursima, 4. delegiranje radnih zadataka i ovlaenja, i 5. usklaivanje i inovacija poslova, kao i prenos informacija. Priprema resursa u organizaciji rada shvata se kao opti naziv za privredne i

  proizvodne stvari, kao i ljudsko znanje i sposobnost, koji se mogu koristiti kao sredstva za zadovoljenje potreba neposredno u potronji ili posredno u proizvodnji. Organizovanje kao menaderska funkcija odnosi se na sva sredstva i resurse koji se mogu prepisati trinoj svrsi i poslovnoj efikasnosti.

Search related