of 5 /5
 PRI MJ ERI ZADATAK A IZFI NANCIJA PODUZECA 1. Poduzede razmalramoguCnost ulaganja 640,000,00 kn u kupnju drZavnih obveznica za koje drlava nudi godiSnju kamatnu stopu od 6,5% kroz 5 godina, Na kraju pete godine poduzede planira ukupni iznos ponovno uloZiti jo5 2 dvije godine uz kamatnu stopu 9%. Kolika je ukupno ostvarena buduia Cn : Co' {-,4 t p)l? o. 4 L 5 h ,f e ) r#l5r--/ + 6/sZ v q'/ Cq11= 6tro.ooor." f.. Gqz)=Cn1,rl Coq21=881.2\aPS ?:L,d.t. /^ = o,oedfz=o,o32{ ?={ '/ l, :qtqlL--?,out ' ' ' n= A '1 n -- 2'*'2--- 4 h= 5- >. lv1 = 'SxZ= \<> k EL nn -Z cn(q) = c,t,r"({tp)n= teo.o*=,."'. (a,o32"-f C";':"' l:t':tit;::j ; ::i: godina. Obradun kamata je polugodi5nji. Koliko iznosi buduca-Wiledng,sltoga ulaganja? Obracun kamata je sloZen i dekurzivan. Co=*'rc-@1.,o ?: 1^/, fn = o,n fZ= o,oti{ fl= 9 xfti=4*7=' 18 M=-2- Crr = \"rco.e1" " (41o"t)18-- ?"oo'-'c&'oc' Z'Lo64? ,2_ lS.&rt _ 55 lufb 3, Poduze6e ima priliku kupiti neki financijski instrument koji obe6ava isplatu 711.000,00 kuna nakon 4 godine, Cijena financijskog inshumenta je 510.000,00 kuna, Treba li poduze6e uloZiti novac u taj instrument ako Zeli ostvariti godi5nju kamatnu stopu od 6 ,20/o? TpgKNA c\ml'r$ = f, \{}" @ { CI* Cu^, = ]ll.ccrp t@0 n:q p = brTlo =o \C6'L vrijednost ulag anla? Obracun kamata je polugodi5nji. {nF} tXtz} ?'- lu f r l,-Fr f *-r rl - "iLa.'-* -L4;^ i tn-*< /' oso' €eZ,r 2. Poduze6e uloli 7 milijuna kuna u kupnju vrijedfosnica koje nose"9To"godi5njih kamata tijekom 9 g*ct*- $t- {rA- %\"tEA utt**t} il8 d;sb* Jtu,*u . L ii*. t-[t,**) ?neii'i r.fu*. #- fi-r-'itrAt*t.et* il'.* -{ql ip"\qt{<* i t*b.+ -# [^-'ipcti. C*= t' % = +11.c{2"-:iaa rr'ffi?l Lo=sffis 1T.-" 1 I I t\h{it-" ?*{."+-ele {4,*t't)q ? ?t l"c?.piltpc \ ait+fffoik tn*"4r-il'*J ' &b;*.6

Financije - zadaci

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zadaci iz poslovnih financija

Text of Financije - zadaci

 • PRI MJ ERI ZADATAK A IZFI NANCIJA PODUZECA

  1. Poduzede razmalramoguCnost ulaganja 640,000,00 kn u kupnju drZavnih obveznica za koje drlavanudi godiSnju kamatnu stopu od 6,5% kroz 5 godina, Na kraju pete godine poduzede planira ukupniiznos ponovno uloZiti jo5 2 dvije godine uz kamatnu stopu 9%. Kolika je ukupno ostvarena buduia

  Cn : Co' {-,4 t p)l?o. 4 L 5 h ,f e )r#l5r--/+ 6/sZ v q'/

  Cq11= 6tro.ooor." f.. Gqz)=Cn1,rl Coq21=881.2\aPS?:L,d.t. /^ = o,oedfz=o,o32{ ?={ '/ l, :qtqlL--?,out' '

  ' n= A '1 n -- 2'*'2--- 4

  h= 5- >. lv1 = 'SxZ= \ k ELnn

  -Zcn(q)

  = c,t,r"({tp)n= teo.o*=,."'. (a,o32"-f C";':"' l:t':tit;::j ; ::i:

  godina. Obradun kamata je polugodi5nji. Koliko iznosi buduca-Wiledng,sltoga ulaganja? Obracunkamata je sloZen i dekurzivan.

  Co=*'rc-@1.,o?: 1^/, fn = o,n fZ= o,oti{fl= 9 xfti=4*7=' 18M=-2-

  Crr = \"rco.e1" " (41o"t)18-- ?"oo'-'c&'oc' Z'Lo64? ,2_ lS.&rt _ 55 lufb

  3, Poduze6e ima priliku kupiti neki financijski instrument koji obe6ava isplatu 711.000,00 kuna nakon 4godine, Cijena financijskog inshumenta je 510.000,00 kuna, Treba li poduze6e uloZiti novac u tajinstrument ako Zeli ostvariti godi5nju kamatnu stopu od 6 ,20/o?

  TpgKNA c\ml'r$ = f, \{}" @ { CI*Cu^, = ]ll.ccrp t@0n:qp

  = brTlo =o \C6'L

  vrijednost ulag anla? Obracun kamata je polugodi5nji.{nF} tXtz}?'- lu f r l,-Fr f *-r rl -

  "iLa.'-* -L4;^ i tn-*< /' oso' eZ,r2. Poduze6e uloli 7 milijuna kuna u kupnju vrijedfosnica koje nose"9To"godi5njih kamata tijekom 9

  g*ct*- $t- {rA- %\"tEA utt**t}il8 d;sb* Jtu,*u . L ii*. t-[t,**)

  ?neii'i r.fu*. #- fi-r-'itrAt*t.et* il'.*-{ql ip"\qt{

 • 4, lnvesticijski projekt ima sljede6e novcane tokove i podetni izdatak. Cijena kapitala iznosi 9%,lzradunajte neto sada5nju vrijednost i internu stopu profitabilnosti projekta na temelju diskontiranihnovdanih tokova iodgovorite da lije projekt isplativ. PrikaZite postupak. Y,l

  isplativ po ovom kriteriju.

  Yo

  1*=Yr-W{'r--*.') l-rg*-brus\,=f NT-T \xn%= *rme-v,q4) -tur-#,rrl-utrt1*bo+@t@1as- @'w47 + lR?

  =+?ec>J*r l \gPL*f,lu' t$@q:t \$drkA,^"# ln:su) {e P't*tj\lr"^.

  3 ffi,ffftffff: )l.ff; ii.qrr: 3 :Y, :7 rni:,'*-' :,Yln?.I-a{a e {

  A^ I4rcnc;r*}efe*bl: ffioru':'wlu^Jur, ".

  -t. ^ ,0n o,t nJ*.--^'. ,,n4e o,tdr".D tae g

  13.000,0019,000,00

  25.000,00

  1

  )34

  - 40.000,00lnvesticiiaNeto sada5njavriiednost (NSV

 • 6. Poduze6e je isplatilo 10 kuna dividendi po dionici, Odekuje se godiSnja stopa rasta od 8%.Jedinidna trZi5na kapitalizacija ove dionice iznosi 120/0. Kolika je vrijednost ove dionice krajem petegodine? 4cAeU {qtszryvW4 AKr* Dtontr

  D1: tg' (=- ('t **o,u8

  b* ,{ZY- =ot12^

  Y--* *

  &ie"\uYRq b W,es*e;;b&- ohu?E*-6o-ffip?

  l${0t 0t

  : L+o#F*-tttt--s

  7. Poduzece kao investitor ima mogu6nosti kupiti financijski instrument koji obecava isplatu 51.000,00kuna na sljede6ih deset godina, podev5i jednu Eodinu od danas. Financijski instrument je ponudenpo cijeni 350,000,00 kuna. lnvestitor Zeli ostvariti godi5nju kamatnu stopu od 7,5% na ulaganje.Radi lise o isplativom ulaganju?

  A=-5l,ooo1htrlz Io?:\SO-asPtw?=]r5-l *- O1o*r

  Co= h r"-5[*>qr*

  C*= 3?S ow\q4 =v ll;e d* ,,c$ ? 4 i.rpL4l be8. Poduzede u stavci novca ima 10,000,00 kuna, kratkorocna potraZivanja iznose 25,000,00 kuna,

  dugotrajna imovina iznosi 100.000,00 kuna, kapital iznosi 40.000,00 kuna te kratkorocne obvezeiznose 30.000,00 kuna. Kolikije tekudi koeficijent lkvidnosti te kako poduze6e stoji s likvidnoicu akoje prosjedni koeficijent tekude likvidnosti industrije u kojoj poduzece djeluje 1,1?Jeplosjeuill KueiluueiltteKuuuilr\vruilu5r.r ilruubr.r lJuul\uJUJPUuu4nr,EuJEruJn r,rr. | ,^ J I

  /i/@t,,y-c : /o, o@/ o.?'7not^u-,;

 • -t

  9, Pretpostavimo da poduze6e kupi obveznicu nominalne vrijednosti 1,000.000,00 kuna s trajanjem 10godina po kojoj se isplacuju svakih 6 mjeseci kamate od 8%, prva kamata dospijeva jednu godinuod danas. Koliko 6e poduze6e ostvariti ako drZi obveznicu dok ne prode 10 godina od danas i akoreinvestira dobivenu godi5nju kamatu uz godi5nji kamatnjak od70/o?

  #": bb'N* op6" \ r osu, see t @ = 6 C "Oer$?f/= {,Oaa,caQtacfl u dO rf*20

  fi: a-t_b* &'/,zQpt?* *"/, /L= QpSS Kc^DeQtEb 4,*aW- t

  otosr

  &Groae. 4b,K169

  Cau fiF

  * 6o .a{}c cLsfu(lw)tt *q //

  Cn-C7e7

  L\t= t- tof ,%)StKv

  10, Poduzeie odekuje dividende po dionici od 20 kuna svake godine te da 6e dionicu nakon dvijegodine modi prodati za 500,00 kuna. Koliko iznosi sada5nja vrijednost ove dionice ako poduzedezahtjeva prinos od 9%?

  Jr= ?o4*L

  7r*g@ya*,&-** otU

  11, lzradunajte cijenu 8%tne polugodi5nje kuponske obveznice s dospijeiem od 20 godina i iznosomkod dospijeda 5,000,00 kuna ako je zahtjevani prinos 9%'

  != 2Lg1eoT= 2o vz--4oM-Z

  4Y.=5,oeal w

  &= ryre" +(r,oilfDrt/o = ,, ftSS+f6,

  Tq,oo,.^ + fo.,?* :(,r,oT)' ( (, ca)"rq + 4Zo$s

  ?,;

  rc\ 1* =ctcQtu:// =-

  f'b= e, , / UrL;L W,- .4/fgto'u , ,o* o.( fi& ,1,'=%7qf* ' v"v\-e1!_h8= Lzs,e lE 0orr I s:..e*?s2 . o,t4/1Ztr+: 4, 44q,q+

 • 12, lzradunajte trenutni prinos za 15-godi5nju obveznicu s S%{nom kuponskom kamatom, nominalnogiznosa 5,000,00 kuna koja se prodaje po 850,00 kuna.

  \/ Tt/L= *^' = ZSo =. qL4q E /q/ q / 'r/.'b B{oItl, ='fu. =o,of

  p* g,ooorecB'= EIp,e

  7/: U, LU: S"***rxJ & zfuf :3{c_:-u I