Click here to load reader

2 VAJE Ekonomika za inzenirje - sabotin.p-ng.sisabotin.p-ng.si/~dp0007/ekonomika_za_inzenirje/vaje/pdf/2 VAJE... · PDF fileMikroekonomija in makroekonomija 2. Usmeritve – subjektivna

 • View
  249

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of 2 VAJE Ekonomika za inzenirje -...

 • Univerza v Novi Gorici

  Poslovno-tehnika fakultetaProgram: Gospodarski ineniring II. stopnje

  EKONOMIKAZA INENIRJE

  VAJE 2

  asist. Drago Papler, mag. gosp. in.

 • Program: Gospodarski ineniring II. stopnje

  Izvajalec: Drago PaplerE-naslov za seminarske naloge: [email protected] za kontakt: [email protected]

  Govorilne ure: v Novi Gorici, Vipavska 13, kabinet 12, ob torkih od 15. do 16. ureDostopnost gradiva:http://sabotin.p-ng.si/~dp0007/ekonomika_za_inzenirje/vaje/

 • Gospodarjenje

  Predmet ekonomike poslovnega sistema je gospodarjenje in v tem okviru mora ekonomika:

  predstaviti in pojasniti elemente podjetja in njegovega okolja, povezavemed temi elementi in podjetnike procese ter

  razviti sistem vseh tipinih odloitvenih situacij in ustrezne postopke, ki omogoajo najti pri vsakem stanju podjetja optimalno odloitev.

  Pravimo, da ekonomika poslovnega sistema prouuje zakonitosti gospodarjenja v okviru gospodarskih drub (podjetij).

  Gospodarjenje je zavestna lovekova dejavnost, ki ima namen zmanjati omejenost dobrin s katerimi ljudje zadovoljujejo svoje potrebe.

  Temeljni ekonomski problem je namre na eni strani redkost dobrin (omejenost virov), na drugi strani pa neomejenost potreb.

 • Temeljni ekonomski problem

  SREDSTVA (dobrine) : POTREBE

  omejena neomejene

  Sredstva s katerimi zadovoljujemo svoje potrebe, imenujemo dobrine. Pogoj za to je uporabna vrednost teh dobrin.

  Potrebe in pomanjkanje dobrin za zadovoljevaje teh potreb so torej vzrok za gospodarjenje.

  Delitev dobrin: po razpololjivosti:- redke gospodarske dobrine predmet gospodarjenja- proste naravne dobrine niso predmet

  po lastnosti:- materiale redke gospodarske dobrine predmet gospodarjenja- nematerialne dobrine.

  po namenu uporabe:- investicijske dobrine (namenjene za proizvodnjo)- dobrine konne porabe (potrone dobrine)

 • Hierarhina klasifikacija potreb po Maslowu

  Samouresnievanje

  (kariera, talent, razvoj)

  Spotovanje

  Samospotovanje

  Ljubezen, pripadnost

  (drubene potrebe)

  Varnost

  Osnovne fizioloke potrebe

  (hrana, pijaa, zavetie,..)

  Zadovoljujemo z

  gospodarjenjem

  Razvrstitev potreb lovekove potrebe so: primarne potrebe

  s katerimi zagotavljamo obstoj (hrana, obleka, dom, stanovanje, nadaljevanje vrste);

  sekundarne potrebe, ki olajujejo obstoj (avto, stroji, ipd., potrebe po izobraevanju, kulturi, rekreaciji, ipd.).

 • Ekonomika podjetja

  Ekonomika podjetja je veda, ki prouuje: proces gospodarjenja proces reprodukcije v okviru podjetja, ekonomske probleme, ki nastajajo zaradi redkosti dobrin za zadovoljevanje lovekovih

  potreb.

  Pravimo, da ekonomika poslovnega sistema prouuje zakonitosti gospodarjenja v okviru gospodarskih drub (podjetij).

  Gospodarjenje je zavestna lovekova dejavnost, ki ima namen zmanjati omejenost dobrin s katerimi ljudje zadovoljujejo svoje potrebe.

  Temeljni ekonomski problem je namre na eni strani redkost dobrin (omejenost virov), na drugi strani pa neomejenost potreb.

 • Naelo gospodarjenja MINI MAX naelo

  Z danimi sredstvi elimo dosei maximalni dobiek.

  Primer: Imamo 10.000 EUR sredstev, s katerimi si bomo prizadevali proizvesti im ve slaic in dosei im veji prihodek in dobiek.

  Dani uinek elimo dosei z minimalnimi sredstvi.

  Primer: elimo prodati 500 slaic in to moramo storiti s im manjimi sredstvi (minimiziramo stroke).

 • Ekonomski problem posameznika

  Za posameznika je v trnem gospodarstvu sorazmerno najbolj redka dobrina denar.

  Omejitve posameznika: denarni (nominalni prihodek), cena dobrin.

  Posameznik se mora stalno odloati, kako bo ob danem denarnem prihodku zadovoljil im ve njegovih potreb.

  Alternativno izbiro posameznika (npr. med hrano in obleko) oz. kako z omejenimi dohodki optimalno poteiti svoje potrebe prikazuje lestvica ali premica alternativnih monosti potronje.

 • 100K

  92J

  84I

  76H

  68G

  510F

  413E

  314D

  216C

  118B

  020A

  OblekaHranaAlternativne monosti potronje

  Lestvica alternativnih monosti potronje posameznika

 • A

  KKJ

  I

  H

  G

  F

  E

  D

  C

  B

  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

  obleka

  hrana

  N

  M

  Ne porabimo vsega

  Nedosegljiva potreba

  Vse za obleko

  Vse za hrano

  Mone kombinacije obleke in hrane z danim dohodkom

  Premica alternativnih monosti potronje

 • .

  obleka

  K

  F

  A

  hrana

  hrane

  CENE HRANE DOL,

  NAKUP HRANE SE POVEA,

  PREMICA PORABE SPREMENI NAKLON

  SKUPNA KOLIINA SE POVEA

  Nakupi obleke se ne spremenijo, ker je cena obleke ista

  Premica alternativnih monosti posameznika

  Vpliv sprememb cen, dohodka Znianje cene blaga A - hrane

 • Primer: ekonomski problem posameznika 1

  Plaa: 30 DE

  1 enota obleke stane 6 DE

  1 enota hrane stane 2 DE

  DOHODEK / CENA OBLEKE = 30 DE / 6 DE = 5 ENOT OBLEK

  DOHODEK / CENA HRANE = 30 DE / 2 DE = 15 ENOT HRANE

  E KUPI 1 ENOTO OBLEKE MU OSTANE E ZA 12 ENOT HRANE.

  Izraun:

  DOHODEK 1 ENOTA OBLEKE = 30 DE 6 DE = 24 DE DOHODKA

  OSTANEK DOHODKA/CENA HRANE = 24 DE / 2 DE = 12 ENOT HRANE

 • PREMICA CENE ALI

  PREMICA ALTERNATIVNIH MONOSTI POTRONJE

  OBLEKA 6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

  3 6 9 12 15 HRANA

  Premica je padajoa, kar pomeni, da se mora posameznik za nakup vejega tevila oblek odpovedati nakupu veje koliine hrane.

  Poveal se je dohodek potronika, cene so ostale nespremenjene

  Cena hrane se je poveala na 3 DE za enoto.

  Primer: ekonomski problem posameznika 2

 • Primer: ekonomski problem posameznika 3

  ALTERNATIVA ALIOPORTUNITETNI STROEK DOBRINE

  Je vrednost alternative, ki jo nismo izbrali.

  Je koliina druge dobrine, ki se ji mora potronik odpovedat, e eli kupiti enoto druge dobrine (da dobi drugo korist). e hoemo eno obleko ve, se odpovemo doloeni koliini hrane.

  Oportunitetni stroek je stroek izgubljene prilonosti.

  Primer:

  e eli potronik kupiti 1 enoto ve hrane se mora odpovedati 1/3 enote obleke(2DE / 6 DE).

  1/3 enote obleke je dejanski stroek oz. rtev potronika pri nakupu dodatne enote hrane.

 • Ekonomski problem drube 1

  Omejitve drube:

  Relativna redkost proizvodnih dejavnikov (delo, delovna sredstva, predmeti dela)

  Druba mora iskati odgovore na vpraanja:

  Kaj in koliko proizvajati?

  Kako proizvajati s kakno kombinacijo proizvodnih dejavnikov?

  Za koga proizvajati? Merila za delitev: delitev po delu, delitev po lastnini faktorjev, delitev po potrebah, itd.

 • PROIZVODNI DEJAVNIKI(DRUBENI SKLAD DELA)

  MEHANIZEM

  DOBRINA 1 DOBRINA 2 DOBRINA 3 DOBRINA 4

  DRUBENE POTREBE

  PLANSKI

  TRNI

  TRNO PLANSKI

  Nujnost drube, da proizvodne dejavnike usmerja v tisto strukturo proizvodnje, ki ustreza strukturi najnujnejih potreb, imenujemo Zakon sorazmerne delitve drubenega sklada dela.

  Ekonomski problem drube 2

 • KRIVULJA PROIZVODNIH MONOSTI ALI

  TRANSFORMACIJSKA KRIVULJA

  AVTOMOBILI

  HRANA

  S proizvodnimi dejavniki lahko proizvedemo 5.000 ton avtomobilov in nihrane.

  S proizvodnimi dejavniki lahko proizvedemo 10.000 ton hrane in niavtomobilov.

  Naklon krivulje kae, koliino hrane, ki se je moramo odrei, e poveamo tevilo avtomobilov za eno enoto

  inovacija

  Investicije v proizvodne dejavnike

  Ekonomski problem drube 3

 • 05F

  54E

  93D

  122C

  141B

  150A

  Topovi (v 1000)Maslo (v 1000)Monosti

  Alternativne monosti drubene proizvodnje (Samuelson)

 • A

  F

  E

  D

  C

  B

  0 1 2 3 4 5

  16

  14

  12

  10

  8

  6

  4

  2

  0

  topovi

  maslo

  U

  I

  PEKARNA:

  POTICA ALI KRUH

  Transformacijska krivulja oz. krivulja proizvodnih monosti

 • 0

  topovi

  maslo

  Naravna nesrea

  Tehnoloki razvoj, investicije v opremo, poveanje delovne sile, ..

  VZPOREDNI PREMIKI KRIVULJE

  Premiki transformacijske krivulje oz. krivulja proizvodnih monosti

 • 0

  topovi

  maslo

  NEVZPOREDNI PREMIK KRIVULJE

  Premiki transformacijske krivulje oz. krivulja proizvodnih monosti

  Izboljanje tehnologije ali investicije samo v proizvodnji topov

 • 0

  topovi

  maslo

  NEVZPOREDNI PREMIK KRIVULJE

  Veje investicije ali izboljanje tehnologije v proizvodnji topov in manje v tehnologiji masla

  Premiki transformacijske krivulje oz. krivulja proizvodnih monosti

 • Opredelitev ekonomike podjetja 1

  1. Ekonomika podjetja je del ekonomske vede, ki prouuje proces gospodarjenjaali proces reprodukcije v okviru podjetja.

  2. Temeljna enota prouevanja je podjetje ne narodno gospodarstvo.

  3. Prouuje ekonomsko vedenje podjetij, njihove poslovne probleme oz. pojave, do katerih prihaja v podjetju v procesu gospodarjenja.

  4. Osrednji predmet prouevanja ekonomike podjetja je: Raziskovanje poslovnih prvin podjetja in njihovega zaposlovanja in troenja Prouevanje odnosov med vlaganji v in uinki procesa reprodukcije v podjetju,

  predvsem z vidika odnosa med vrednostjo vlaganj v poslovni proces, ki se odvija v podjetju in vrednostjo uinkov (rezultatov), k

Search related