Vaje v stiku

 • View
  227

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarka in dramaturginja Andreja Kopač in kritičarka medijske umetnosti Ida Hiršenfelder razpravljata o edinstveni estetiki in diskurzivnih strategijah v delu Nevena Korde. V svoji karieri, ki obsega tri desetletja, je Korda, ki je sicer predvsem vizualni umetnik, ustvaril vrsto specifičnih performativnih praks, ki se porajajo na presečišču besedilnega, vizualnega in glasbenega. S svojimi projekti Korda poudarja pomen gledališča tako v smislu njegove narave skupnega prostora kakor tudi v luči prilaščanja performativa, ki ga dopušča. Sleherna instalacija oziroma performans razplete in poglobi njegovo namene, namreč iskanje lepote, raziskovanje učinkov tehničnih sredstev na zaznavo prostora in časa, politično agitacijo in analizo družbene dinamike. Avtorici analizirata nedavna dela Korde, zlasti Utrjevanja (2013), pri čemer raziskujeta njegovo uporabo nizkoresolucijskih vizualnih in vokalnih učinkov, odnos med govorjenim in vidnim ter načela, ki tvorijo osnovo njegovih koreografij.

Text of Vaje v stiku

 • 3Andreja Kopa, Ida Hirenfelder

  VAJE V STIKUAndreja Kopa

  Konstrukcije notranjih prostorov po Nevenu Kordi

  Ko ne boste ve imeli kam, ko vam bo e isto vseeno, boste prili k nam,

  ker mi smo vodje brez privrencev.

  Neven Korda

  Opredelitev jezika vizualnega umetnika Nevena Korde je nenavadno delo,

  saj kae, kot da se njegova oprijemalia umeajo v nekaken vektorski

  prostor, v katerem lahko iskano razmerje postavimo v razline perspektive med

  vektorsko ravnino in skalarnim produktom. Ker gre za dve komplementarni

  ravnini, lahko predvidimo, da eno dimenzijo predstavlja vizualni jezik nizke

  resolucije s svojevrstnimi zaznavnimi uinki, medtem ko drugo opredeljuje

  diskurzivni prostor posebne izrekovalnosti, enota katerega se formira kot

  minimalna funkcija smisla. Tako zasnovana diskurzivna ravnina se vsaki znova

  vzpostavlja glede na samosvojo notranjo logiko dogodka, hkrati vpeto tako v

  aktualno drubeno dogajanje kot individualno stanje [za]vesti avtorja. Vsak

  dogodek [predstava/performans/instalacija] Nevena Korde s tem dobiva

  status posebne ravni izrekanja, ki po eni strani utrjuje diskurz enega, po

  drugi izbira vsaki znova vzpostavlja drugano vrsto pogleda, iz katerega

  nagovarja tako gledalca kot samo sebe. Manja ko je ta enota, bolj neposredna

  je komunikacija z gledalcem. Sestavni del zadnje so velikokrat tudi razline

  tehnine pomanjkljivosti in performativni privatizmi, ki sasoma postanejo

  del vizualnega spektra nizke resolucije, ki se ravno s svojimi zavestnimi

  napakami na vse naine upira hoteni reprezentaciji, enoznani interpretaciji

  ali polikani formi.

 • 4I. Izhodie: gledalie enega

  Neven Korda od leta 2011 razline moduse perfomativnega uprizarja predvsem

  v okviru dveh nizov dogodkov: Generator stranskih vej [GSV]1, podnaslovljenim

  kot spektakel preve vloene energije, medtem ko njegov idejni ekstrakt

  poteka v okviru niza Utrjevanj2 na razlinih prizoriih, nazadnje izvedenih

  maja 2013 v Stari mestni elektrarni Elektro Ljubljana. eprav Korda ves as

  vzporedno pripravlja tudi serije videoinstalacij3, se bom pri re-/dekonstrukciji

  njegovih notranjih prostorov poskuala nanaati predvsem na njegova zadnja

  dva niza perfomansov, za katera se zdi, da delujeta bolj konsistentno znotraj

  sebe kot navzven. Posebna izrekovalna situacija, ki jo Korda opredeljuje v ta

  namen, je ne glede na tevilo udeleenih v vsakem performansu predvsem

  poudarjanje diskurza enega, ki izpolnjuje ve funkcij: kot manipulator, iniciator,

  1 Premierno uprizorjen 24. junija 2011 v panskih borcih v Ljubljani. 2 Premierno uprizorjen v petek, 14. decembra 2012. 3 Deluje vemedijsko na razlinih prizoriih (Aksioma Projektni prostor, Galerija Vigalica, Alkatraz, panski borci, Kiberpipa, SCCA-Ljubljana, SMEEL), v katerih se vraa k svojim izhodiem; videomaterialu nizke resolucije.

  Neven KordaGenerator stranskih vej

  panski borci, Ljubljana, 2011

  Foto: Miha Fras

 • 5izrekovalec, vodja brez privrencev. Zanimivo je, da se Kordova izpeljava v

  doloenih segmentih navezuje na delo Gledalie enega4, nastalo leta 1981

  na podlagi doktorske disertacije Matjaa ekoranje kot analiza pojavov

  gledalia enega v sedemdesetih letih v srednjeevropskem prostoru. V

  navezavi na slovenski prostor izpostavlja igralca Staneta Severja, njegov

  odhod iz osrednje gledalike institucije [SNG Drama Ljubljana] in ustanovitev

  lastnega samodelujoega teatra, usmerjenega h gledaliki manifestaciji z

  enim (edinim) igralcem, ki proizvaja razline anre: monodramo, prozo,

  poezijo in vse, kar je vmes. e v drugem poglavju avtor nakazuje na krizo

  gledalia kot institucije, tudi v smislu izrekovalne forme, ki ne (z)more ve

  delovati kot samoizpolnjujoa se prerokba, temve zgolj kot iv, fluiden skoraj

  rizomatski proces, v celoti odvisen od zmonosti vpenjanja v drubeni kontekst

  4 Matja ekoranja: Gledalie enega: analiza pojavov v sedemdesetih letih v srednjeevropskem prostoru, Ljubljana 1981, Knjinica Mestnega gledalia ljubljanskega. Delo je nastalo ob avtorjevem tudiju na Intitutu za gledaliko znanost Filozofske fakultete na Dunaju.

  Neven KordaUtrjevanjaAksioma | Projektni prostorLjubljana, 2013

  Foto

  : Nad

  a

  gank

 • 6in socialno okolje. Ob tem se gledalie enega vzpostavlja kot ena od monosti

  izhoda iz krize gledalike institucije, ob emer gre za, kakor to opredeljuje

  ekoranja, izbruh ekshibicionizma v kontekstu samopotrditve in iskanja

  ljubezni. Ob tem navaja, da je ve kot tri etrtine ustvarjalcev gledalia

  enega mokega spola [76 odstotkov]. ekoranjeva analiza se kona z obdelavo

  multimedialnih pojavov, na podlagi esar se zdi, da je prestop iz institucije

  v gledalie enega nujni pogoj za njihovo vzpostavitev. Tudi Korda vseskozi

  poudarja pomembnost gledalia tako v smislu generinosti skupnostnega

  [prostora] kot apropriacije uprizoritvenega [formata]. Njegovo izjavljanje tako

  ves as poteka tudi kot kritika gledalikega koda (Korda je bil med drugim

  vodja gledalike skupine FV 112/15), vendar ne na ravni uprizoritvenega, temve

  diskurzivnega. Gledalie enega naj bi namre bilo, kakor zapie Andrijan

  Lah5, e odziv na gledaliko institucionalno krizo, na poloaj posameznika v

  tehniziranem svetu, na prevlado televizije, a je po drugi strani pogost pojav, ki

  dokazuje, da je gledalie z monostjo transformacije prona forma, ki izhaja

  iz neposredne konfrontacije z gledalcem. In kakor ekoranja vidi gledalia

  enega kot poskus vraanja k izvornim oblikam loveke komunikacije (1981:

  192), Korda oblike neposredne komunikacije digitalizira prek vizualnega jezika.

  Ob tem se zaveda njegove dvosmerne pozicije; na eni strani usmerjene k funkciji

  spektakla, ki se ji (vkljuno s polikano formo) vztrajno izmika, in na drugi strani

  manipulativne moi kot organizacije pogleda, ki ga Korda s kombiniranim

  sistemom vejega tevila kamer v prostoru in vsakokratno prisotnostjo

  izvajalcev vztrajno razpruje.

  II. Fikcijski univerzum metelkovanja

  Performer je vedno ujetnik svojega lastnega vizualnega koda, v katerem

  se popkovina z gledalcem vzpostavlja v relaciji; in sicer prek delitve skupnega

  drubeno-politinega konteksta, ki je skupnostni kontekst. Glas aktivista

  Mihe Zadnikarja tako poteka kot personifikacija zadnjega; najprej v GSV

  in pozneje v Utrjevanjih se njegov manifest bere kot individualiziran glas

  skupnostnega konteksta, ki v digitaliziranem svetu vztrajno izginja.

  5 Andrijan Lah: Pregledno o gledaliu enega, Slovanska knjinica v Ljubljani, str. 168/169, vir: www.dlib.si/stream/URN: NBN:si:doc-LM2CTOOL.

 • 7Celo tako zelo, da je v celoti pomaknjen na polje fikcijskega univerzuma, v

  mentalne prostore slehernega ustvarjalca, kar se neposredno navezuje na

  izginjanje javnih prostorov, na obsodbo Metelkove kot mesta alternativne

  umetnike produkcije, za katero se zdi, da se je za prostore skupnega in poloaj

  vzajemnega nehala boriti. Korda ob tem ne more skriti razoaranja [N]a

  razvalinah metelkovanja pa se bohoti konformizem, egoizem, lenoba duha

  rno, rno, rno (iz performansa, 2007). Umetnik Korda, e vedno delujo v

  ateljeju na Metelkovi, v seriji zadnjih performansov vztrajno utrjuje notranjo

  kritiko poloaja Metelkove v kontekstu izginjanja prostorov skupnega, kar se

  e leta preslikava na iri drubeno-politini kontekst. Zadnjega zastopa glas

  Mihe Zadnikarja, ki vsake toliko asa zdrsne v dialog z realno navzoim Kordo,

  medtem ko mistini vokal LadyBird vzpostavlja reminiscenco do preteklega

  in emotivni prostor za recepcijo sedanjega.

  III. Imperativ odprtega prostora

  In ker prostor in as nista pogoja, v katerih ivimo, temve odraata nain,

  kako razmiljamo6, se postavlja vpraanje, kako zagotoviti mesto vidnosti

  Kordovega razmisleka, ki je kompleksno zasnovan in diahron, a vendarle v

  posaminem performansu izstopa zgolj njegova sinhrona os, zgolj povrina

  problematike, ki jo umetnik nenehno vzpostavlja. V svojem diplomskem delu

  Alternativna kulturna produkcija7 denimo zaree v sr problematike Metelkove,

  ki ji kljub doloeni meri kooperativnega sodelovanja ne uspe presei konflikta

  med alternativnimi naini kulturne produkcije in neodvisnim sektorjem.

  Politino, kulturno, ekonomsko in celo moralno je Metelkova zunaj okvirjev

  dravnih aparatov, zapie Korda (2008: 54); in kot taka konkurenca tako

  nacionalnim kot neodvisnim kulturnim institucijam, vendar ji kljub temu ne

  uspe reiti potenciala subkulturnih umetnikih praks, saj se zaradi svoje

  lokacije (trno donosno zemljie v srediu Ljubljane) vedno znova znajdeva

  v precepu razlinih politinih lobijev, med katerimi nihe nima dovolj moi,

  6 Gre za enega izmed generinih citatov iz dramskega performansa Odmevi Nevena Korde, Ljubljana, 2009.7 Neven Andri Korda: Alternativna kulturna produkcija, diplomsko delo, mentor: dr. Mitja Velikonja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za drubene vede, Ljubljana, 2008.

 • 8da bi zmagal. In kakor Bratko Bibi v delu Hrup z Metelkove8 popisuje akterje

  in procese teh politinih, urbanistinih in kapitalskih iger, je aktivno jedro

  delujoih v kalni vodi med odvisnostjo od javnih sredstev in vdiranjem trnih

  mehanizmov, kar v konni fazi pomeni, da med oblastjo in njeno alternativo ni

  ve nobene bistvene razlike. Ta nova estetika se je postopoma umestila v

  aparat dominantne kulture, esar po mnenju Korde (2008: 56) tudi teoretiarka

  in