2014 11 24 happyweek 94

  • Published on
    02-Jul-2015

  • View
    187

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nov rok 2015, byznys, podnikn, karira, domov, rodina, interiry, design, feng shui, zdrav, lifestyle

Transcript

<ul><li> 1. www.akademiestesti.webs.comTDEN OD 24.11. 2014 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL. 094www.akademiestesti.webs.comkte, e jet nebyly Vnoce a u je tu nov rok 2015? Zn to zvltn, ale vlastn je to pravda. Energie novho roku se pipravuj ped jeho skutenm zatkem. Tyto energie nm pin Krysa, kter se ujala vldy nad mscem prosinec ji 22.11.. Krysa je prvn zve zvrokruhu, tedy zvat, kter nm vldnou po 12 msc kadho roku. Je to stejn jako s kadm zatkem. V nsk kosmologii se tomu k prvopotek potku. Ne se energie projev a tzv. se zhmotn mus se nejprve vytvoit. Vdy jako prvn vznik energie Jangu, kter vstupuje do Jinu. Spojenm Jinu a Jangutak vznikne nov entita. Ne se zrod nov lidsk ivot, mus jeho jangovenergie vzniknout ve spermii. Je to aktivn energie. Dky aktivit spermie dojde ke spojen jejho Jangus Jinem enskho vajka. A stejn tak se rod i nov rok.Nyn jste svdky zrodu jangovenergie novho roku. Jet ji neuvidte, ale ti citlivj z vs ji ji nyn mohou zat vnmat, ctit. Jasnm dkazem zrodu nov energie je pak zimn slunovrat, kter letos nastane 21.12.. Skon tak obdob klesajc star energie a od tohoto dne nastane rst nov energie. Dny se zanou prodluovat, sla slunen aktivity zvtovat a my zaneme vnmat jej zhmotnl projevy. Skuten zatek, ten, kter bude psobit ji plnou energi pakpijde s nstupem devn Kozy, kter pevezme svoji vldu nad celm rokem 18.2. 2015.Nyn tedy zavte posledn zchvvy devnho Kon. Ale nemyslete si, e se K sv vldy jen tak zekne. Vzhledem k jeho ast pekotnosti si ani nemus uvdomit, e jeho vlda kon a bude ve vaem ivot skotait dl. Dokonce se me stt, e vm zashne do ivota i v dob, kdy vldnut pevezme Koza.Kadopdn co nejvce jet vyuijte energii Kon. Je to nejaktivnj zve zvrokruhu. Pin radost, spontnnost, ve, umn proitku okamiku, umn bt jen tady a te. Je to velmi siln spoleensk energie. Vyuijte vnon obdob ke spoleenskm aktivitm. Chote na rzn verky, party, plesy apod. Snate se co nejvce radovat a bt vesel. Leton Vnoce by tak opravdu mli bt VESEL. Nenechte si je zkazit rznmi povinnostmi, prac. Nicmn bylo by dobr, kdybyste nepenely problmy letonho roku do toho novho. V novm roce nemus ji bt tolik sly na jejich een. Zbv-li vm nco jet doeit, pokuste se to stihnout do 18.2. 2015. Pak bude lep se vnovat ji nemu jinmu.Ale o tom a na na pednce i na naem semini k roku 2015 . </li></ul><p> 2. www.akademiestesti.webs.comOsud, co je to osud? Je vbec njak osud? Maj snad lid svj ivot peduren? O tchto otzkch vedou lid spory snad od samch potk lidstva. Pokud ale dnes ji vte, e ve je energie, pak tak vte, e energie njakm zpsobem plyne. Tak vte, e ve je jedna energie, tzv. jedno, jak o nm pe Star Mistr v TaoTe ing. Tato energie pak psob rznmi frekvencemi, m na sebe bere podobu dan formy. Frekvence energie uruje jej zpsob plynut. Lid jet neznaj vechno o plynut energie, ale mnoh z toho si mete pedstavit nap. na rdiovch vlnch (frekvencch). To, jak plynou, jak daleko mohou zasahovat, jak velk zem pokrvaj.. To ve nm ukazuje, jak funguje plynut energie.A protoe vechno je energie, tedy i kad lovk, d se z frekvence kadho lovka odvodit, jak bude jeho plynut, jak bude jeho ivotn cesta. Lpe eeno, u kadho lovka mete urit, k jak ivotn cest je jeho energie pedurena. Tato energie je dna Astrotypem. Astrotyp ukazuje energie a frekvence kadho lovka. Pokud tedy lovk ije dle svho Astrotypu, kr po sv cest, po cest, ke kter byl lovk povoln. A tto cest pak mete kat osud. Svj osud lovk ale napln jen tehdy, kdy ije podle svho Astrotypu, tj. vyuv sv energie.PZE OSUDUVyuvnm tchto pirozench energi, nebo-li talent, plyne ivot lovka bez velkch pekek a velkho vyerpn. Naopak, ve pispv k pirozenmu toku jeho energie a takov lovk pak v ivot zav tst z naplnnho ivota. Nen pro nj jen astn cl, ale cel jeho cesta je provzena tstm. ije astn ivot. Nkte tomu kaj PZE OSUDU. Ve vychz, ve je vdy, jak m bt. Dj se sprvn vci a dj se sprvn.Pro se toto dje tak mlo lidem? Hlavn dvod je ten, e neznaj sv energie. Nev tedy, eho se v ivot dret, m se dit. Nechaj se ovlivnit ivotem jinch. Neij tedy ivot svj, ale ivot jinch. V takovm ppad ale nic nen v souladu s jejich energiemi. Energie neplyne, bojuje se s jinmi energiemi, postupn slbne. Takov lovk je slab, slbne mu imunita, je nchyln k nemocem, zkracuje se mu ivot. Neprov naplnn a proto neme bt ani astn.Me si kad lovk nastavit svoji pze osudu? Ano. an tomu kaj: naplnovat si tst. Kdy znte sv energie, pak ve ve svm ivot pizpsobte tak, aby mohly voln plynout. Umonte jim volnost, budete je rozvjet a posilovat. Budete dlat ve tak, aby to odpovdalo vaim energim. Tm je nastavena pze vaeho osudu a cesta tst je otevena. 3. www.akademiestesti.webs.comSVT POTEBUJE NOV UITELEZd se, e kolstv ze vech obor pokroilo nejmn. Ve tdch jsou stejn devn tabule a bl kdy jako za dob Marie Terezie. Obsah uiva odpovd tak dob minul.kola vznikala v dobch, kdy zskvn informac bylo jen v rukch pr jedinc. Ne vechny informace byly psemn zpracovny a kdy, tak nebyly hromadn dostupn. Informace tak byly povaovny za velikou vzcnost.Aby mohly bt pedvny z generace na generaci, bylo nejvce spolhno na pam. Tehdej vzdlanci, uitel, kn apod. dokonce znali dmysln techniky, jak si ve zapamatovat. Vtina informac tak byla pedvna stn.kola tento zpsob vzdlvn stle opakuje. Stle nut ky, aby memorovali texty, pamatovali si daje a data, kter mon nikdy v ivot nebudou potebovat. I pesto, e vechny tyto informace si dnes me vyhledat kad dt kdekoliv na internetu. Nen nutn si je pamatovat. Dve to nutn bylo, protoe v tch dobch virtuln pamti neexistovaly.Dnes tedy rozhodn nen nutn memorovat. Jsou ale uitenj vci, kter by kad lovk ml znt. Nap. co je to vlastn ivot, jak s nm nakldat. Jak funguje zdrav a jak ho udrovat. Co je to vztah a jak si ho uchovat. Jak funguj energie a jak jich lze vyut pro ivot. Jak se stravovat, jak prosted si vytvet, jak vychovvat dti, jak vyuvat technologie k lepmu ivotu. Jak uznvat hodnoty a pro. Jak je smysl ivota. Toto mus zat uit nov uitel.ZLATVKV psmu se prav, e a skon boj dobra se zlem a dobro navdy zvtz, nastane na Zemi zlat vk. Rzn proroci a kalende hovo o konci svta kolem roku 2000 n.l. Pravdpodobn nelo o konec svta jako takovho, ale o konce svta toho starho. Svta, kter byl zaloen na boji, moci a majetku. Tento systm ml ve sv dob urit opodstatnn, vychzel s nejdleitj potebou lovka pet. Peit bylo spojovno se silou, tak se postupn spojovala s moc a moc vychz z majetku. Pevldla moc majetku nad moc duchovn.Vdn lid vak velmi pokroilo. Nyn lid vd, e k peit nen nutn boj, moc, majetek. Naopak, zjiuj, e boj a moc jsou pinou obrovskho vyerpn a devastace. Vtzstv se dosahovalo na zklad znien toho druhho.Toto ve ji nen teba. Lid vd, e vt sla pochz ze spoluprce a spojen, ne z boje a z rozdlovn. Vd, e velk spoteba je velmi vyerpvajc. Svoboda byla zmanipulovna v honbu za majetkem. Ale prav svoboda je v provn tst. Dnes ji vme, e tato Zem plod vce ne dostatek pro vechny. Zkony prody jsou nastaven na hojnost, ne chudobu. Chudobu si vymysleli lid. Tm, e jedni brali druhm.Nyn je ji as velk zmny. I kdy spolenost stle jede podle starch pravidel, ti vnmavj lid ji v, e tento zpsob ji doshl svch limit a ve ji skpe. Nebude trvat dlouho a budete svdky zmn, kter vem lidem budou pjemn. Ji nen dvod bojovat. Pichz doba, kdy se lid budou spojovat a tm budou zskvat daleko vce. A ne jen jedna skupina, ale vichni. 4. www.akademiestesti.webs.comPIPRAVTE SE NA ROK KOZY 2015Vyuijte energie novho roku, ktermu tentokrt bude vldnout Devn Koza.Na semini se dozvte, jak energie budou v roce 2015 vldnout. Jak ovlivn vai kariru, vztahy, rodinu, bohatstv, ptele, budoucnost, domov a cle. Naute se jak je vyut pro svj osobn i profesn ivot.Kad astnk semine obdr svj vlastn Astrotyp. Na jeho zklad se nau plnovat sv aktivity v roce 2015 tak, aby mu energie pomohly doshnout svch cl ve vech ivotnch oblastech. Nevhejte a pihlaste se co nejdve.Omezen poet mst: 20Cena semine: 1.800,-KKdy: 24.1. 2015, 10:00 17:00Kde: Lidick 6, Praha 5Pihlky zaslejte nejpozdji do 31.12.2014 na dasa@byu.cz. SEMINAkademie tst: www.akademiestesti.webs.com, blog: www.akademiestesti.wordpress.com 5. www.akademiestesti.webs.comenergie, tj. provd to, co je zadno. Funguje na zklad pedem danch pravidel a d. Pokud pravidla nejsou dna, kov si vtinou neum sm poradit. Je to energie, kter podle pravidel vede, nebo m bt vedena. Sla Opice umocuje nechu eit jakkoliv problmy. m dle je odkld, tm mn se j chce je eit. V bratranec je ji v pomrn pokroilm vku na to, aby neil svj vlastn ivot. Proto pro nj bude een svho problmu dosti tk.V takovto situaci je nutn, aby rodie vzali tuto zleitost do svch rukou a nastolili pevn pravidla. Mus na svho syna mt takov poadavky, jak by musel eit, kdyby il sm: tj. platit za njem, poplatky, stravu, pop. sluby jako pran, klid, nkupy, vyuvn vc rodi (nap. televize atd.) apod. Mus mt v domcnosti rodi jasn koly, kter mus plnit. Jeho Opice mus zjistit, e je v problmu, kter mus nutn eit. Jakmile m prostor od nj utct, tak radji utee. Pokud ale prostor nem, pak si vdy v velice rychle rady a v takov chvli je velmi chytr a rychl. Rozhodn nen na mst vaeho bratrance litovat. Jeho Astrotyp mu dv obrovskou slu vci eit. Jen mu mus vdy bt dno zadn. On nen siln v tom CO m dlat, ale je siln v tom, e vdy bude vdt JAK to m udlat. Pokud mu tedy dostaten jasn zadte CO, pak by si ml vdt rady.Dalm jeho problmem je jednolitost energie prvk. M pouze Kov. To je vdy pro tyto lidi nesmrn vyerpvajc. V bratranec potebuje k tomu, aby se tolik nevyerpval, tzv. matku Kovu a tou je element Zem. Zem je zzem, stabilita, jistota. Zem nem rda zmny, hlavn ty nhl. To je dal dvod, pro se mu nechce z tepla domova, protoe to je prv energie Zem. Rodina mu zde mus troku pomhat najt novou stabilitu. Me mu pomoci najt nov bydlen, sehnat stabiln prci apod. Nesm to vak dlat za nj, jen mu v tom bt oporou. PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cza napite: Dotaz pro poradnuDobr den,mm dotaz ohledn mho bratrance, kter stle vyuv "mamahotelu". Tetu se strcem to tve a nev si moc rady, jak ho vytpat z rodnho hnzda. Rodina si m pomhat, ale te u je to divn kvli vku vech zastnnch. Jejich star syn se postavil na vlastn nohy, ale druhorozen stle bydl u rodi, je bez partnerky, momentln je bez prce a ani se aktivn moc nesna si najt novou. Krom hran florbalu, zjmu o filmy a sportovn zpasy, nevm, e by ml njak konek. Zajmalo by m, jestli jeho pasivita, lenost, pohodlnost (mon vychytralost?) mu byla dna pi narozen do vnku, tj. jeho Astrotypem(nar. 14.8.1981 v 18 hod) nebo to mohla zpsobit vchova. Jak typ povoln by byl pro nj vhodn a co byste poradili jeho rodim, pp. jinm rodim, aby jim doma nezstalo takov nadlen? Je toti chytr, jinak normln mu, jen kdyby sm trochu chtl. A to je na celm pbhu pro mne to nejsmutnj.Srden zdrav ZuzanaVen pan Zuzano,dkujeme za opravdu zajmav dotaz. Hned na vod musme uvst, e Astrotyp vaeho bratrance je pomrn vjimen.Jak z tabulky vidte, m jen jeden element a to energii Kovu. Dle m jen dv zvata Kohouta a Opici a vzhledem k asu narozen se d pedpokldat, e Kohoutovi na 6. dku velmi siln sekunduje dal Opice.To, jak se v bratranec chov, odpovd negativnm energim tohoto Astrotypu (kad Astrotyp m sv pozitivn i negativn energie). Kov je energie pasivn, klidov. Tj. sama neiniciuje dnou aktivitu. Kov je provdcOPICEKOV+KOHOUTKOV-KOV-KOV-OPICEKOV+KOHOUTKOV- 6. www.akademiestesti.webs.compodporovala energie svho Astrotypu:Mte siln element Ohn. To je energie, kter je velmi dleit pro zvrcen deprese a pro vytaen tonoucho zpt na hladinu. Je to energie, kter je aktivn a rostouc. K tomu, aby Ohe fungoval, muste si do svho ivota dt co nejvce radosti. Dlejte si sama sob kadodenn mal poten. Me to bt opravdu cokoliv. Ohe m rd spolenost lid. Pokud mte kolem sebe ptele, stkejte se s nimi co nejvce. Pokud ne, chote na msta, kde je hodn lid kina, divadla, kavrny apod. Zkracujte chvle, kdy jste jen sama. Ohe je tak lska zde vm me bt oporou v manel, nebo lska vaich dt, i vnouat. Ohe je to svtlo na konci tunelu, kter vm mon chyb. Proto byste si mla udlat njakou svoji vizi. Zante s nm jednoduchm, krtkodobm, nap. s npadem, kam jet v lt na dovolenou. Vnujte tomu svoji energii, prochzejte cestovky, ptejte se znmch na rzn msta, ijte svoj viz, dokud si ji nesplnte. Vyuvejte slunen dny. Bute co nejvce na slunku a v prod. Chote na prochzky do lesa, do park, tam, kde je hodn zelen. Mohla by vm prospt nap. ZOO, kter je kombinac prody (Devo) a zvat (Ohe). Vbec zvata jsou velmi vhodnou terapi. Sledujete v televizi poady o prod, zvatech.Muste tak co nejvce rozproudit hloubku Vody. Muste o vem co nejvce mluvit, komunikovat. Nenechvejte si sv problmy pro sebe. Hovote o vem se svmi blzkmi, pteli. Zde by mohla pomoci i njak terapeutick skupina. Jak se k: vysloven problm, polovin problm. PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cza napite: Dotaz pro poradnuDobr den,moc vs zdravm a dovoluji si dotaz (do va poradny bohuel u druh) ve chvli krize: narozena 26.4.1957 krtce po plnoci, v souasn dob se propadajc do deprese a relativn tkch zkost, kter jsou u eeny antidepresivy a sedativy, co ale zatm nesth zabrat.Prosm, jak konkrtn bych mohla lbu podpoit podle Feng uej?Dkuji vm, jak za odpov, tak za bulletin i web -mm je moc rda a pomhaj mi.M.T.Ven pan MT ,dkujeme za dotaz a jsme moc rdi, e vm HAPPYWEEK i web pomhaj. Za tmto elem je tvome a vdy ns velmi povzbud, kdy vme, e tento el pln .K vaemu dotazu se meme vyjdit spe obecn, protoe nevme, jak jsou piny va deprese a proto se nememe zamit na konkrtn detaily. Deprese z pohledu Feng Shui asto vznikaj ze dvou zkladnch pin: disharmonie elementu Zem. To je situace, kdy lovk v ivot ztrc jistotu a jeho ivot je velmi nestabiln a nevyrovnan, nem tzv. pevnou pdu pod nohama (nap. pi nhlm rozchodu s partnerem, kdy rodie vypust dti do svta, ztrta zamstnn apod.). Dalm dvodem je pak sla energie Voda. Ta se me projevit v ppadech silnho strachu (z budoucnosti, ze smrti atd.). Pinou siln Vody tak me bt vyhasl Ohe, a to jsou ppady, kdy lovk ztrat to sv svtlko na konci tunelu, nevid dn vchodisko a ztrc tak smysl svho ivota. Jak sla Vody, tak Zem zpsobuj, e lovk zane bt stahovn dol (u Zem je to baina, u Vody jej hloubka), tzv. ke dnu. Pokud je lovk staen ji do velk hloubky, je asto nemon, aby se z tto hloubky vynoil bez pomoci zven. Je dobe, e jste vyhledala lkaskou pomoc a nezstala jste na svj stav sama. A jak z toho ven? Obecn je dleit, abyste nyn ve svm ivotMUNTJAKOHE-KOHOUTKOV-OHE-ZEM0HADOHE-KRYSAVODA+ 7. www.akademiestesti.webs.comDobr den! Narodila jsem se 9.7.1951 v Liberci, doba narozen cca 17,50. Odela jsem do dchodu, odsthovala jsem se z centra Prahy a nemohu najt, m bych se v dchodu mla zabvat. Porad mi mj Astrotyp? Dkuji za odpov. S pozdravem MarieDobr den pan Marie,dkujeme za dotaz. Zd se, e v Astrotyp nyn pmo vol po zajmav zmn, take v dotaz pichz opravdu v pravou chvli . Rozhodn zde podle I-ingu(Kniha promn) vs ek zmna, kter by mla vst k pjemnmu ivotu. k, e se nemte zmny bt, i kdy si zprvu nemuste bt svm novm smrem jist. A pokud zpotku budete dlat chyby, nic se nedje. Ve se postupem asu bude zlepovat. Dle vm rad, abyste se na nov cest uila a postupn si ji osvojoval...</p>