2014 10 20 happyweek 89

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    138

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mte rmu?, prce, podnikn, karira, byznys, rodina, domov, interir, design, vztahy, lska, dti, feng shui, I-ing

Transcript

  • 1. www.akademiestesti.webs.comTDEN OD 20.10. 2014. 089TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOLwww.akademiestesti.webs.comMon se tak radujete z pjemn teplho podzimu jako spousta lid kolem m. Pochvaluj si krsn bab lto, teplo a slunce. Ano, na prvn pohled to vypad krsn a zalit sluncem. Hodn lid tak vybh ven, aby nachytali posledn slunen paprsky a uili si teplo ped nadchzejc zimou. Ale chyba lvky.Takto tepl poas je ve velkm rozporu s obecn plynoucm ronm cyklem. D se ci, e nic nen tak, jak m bt. Ono se tak nen a tak moc emu divit. Cel rok nm vldne devn K a ten na d a podek nic ned. Naopak, m vt chaos, zmatek a volnost, tm se m tento ztetn K lpe. Bohuel energie Kon a jet k tomu s jangovmdevem si se zodpovdnost nic nezad. A tak ho vbec nezajm, e jeho hnouc zpal rozpaluje slunen paprsky a ty pinej dal a dal tepl dny.Proda vetn lovka se vak ned jen podle Koskch vtrnost, ale pohybuje se neustle ve stejnm ronm cyklu, kter je dn tymi zkladnmi ronmi obdobmi: jaro s elementem deva, lto s elementem ohn, podzim s elementem kovu a zima s elementem vody. I nae tlo se tak chov dle tohoto cyklu a proto je nyn nastaven na kovov energie. Ty vak ni siln Ohe teplho poas. Pokud znte zkony pti element, pak vte, e Ohe a Kov jsou v postaven tzv. ovldn, tj. Ohe tzv. ovld Kov a tm ho ni (tav). Energie kovu tak velmi rychle slbne. A protoe tepl poas je pomrn trval, nem Kov ani pleitost se z toho vzpamatovat.I kdy se zd bt ve velmi pjemn, nae tlo v takovm poas v tomto obdob velmi trp. Chov se toti pln stejn, jako ve ostatn. Veker rostliny nap. nyn prochz stahovnm a zuovnm, aby z nich mohla vyjt veker voda a mohly tak v bezpe pestt zimu. Kdy vak dte rostlinu do tepla, zane se chovat opan. Zane se roztahovat a vodu naopak nasvat. Nkter rostliny se dokonce mohou dostat do fze puen a kvt. Tm se vak asto odsuzuj samy na smrt, protoe hned prvn mrz je roztrh. A pln stejn se nyn chov i lidsk tlo. Sprvn by se mlo stahovat, zpevovat, aby odolvalo nepznivm energim podzimu a zimy. Chrn se tak ped napadnm rznch vir, bakteri apod., protoe m nyn mlo sly s nimi bojovat. V tchto dnech se vak ochrann Kov tla (ktermu kme imunita) oslabuje Ohnm teplch dn a tm nen schopen dobe chrnit tlo ped napadnm.Proto jsou tak tm vichni lid nyn njak napadeni. Vichni chrchlaj, smrkaj, kchaj, maj zven teploty, bol je v krku apod. To jsou znmky toho, e slab kov jejich tlo neochrnil a bojuje s napadenm. Vtinu lid napadl chlad. Chlad v tomto teplu?, mon se ptte. Ano, i kdy je teplo, jsme v obdob, kdy zan ve prochldat. Chlad tak pronik i do vaeho tla. A protoe to je nyn oslabeno, brn se zprvu tm, e vyvol rmu hlen. Hlen pat k energii Zem a ta se sna pomoc zkona ovldn brnit roziovn chladu v tle. Proto je tolik rmy a kal. Jejich pinou je nadmrn tvorba hlenu.A co s tm? Mon to zn divn, ale mli byste se chovat tak, jak se bn lid chovaj na podzim. Teple se oblkat, chrnit si krk tkem i lou a mt hlavn v teple ramena, oblast ledvin, moovho mche a nohy. Vyhbejte se co nejvce vtru. Pomhejte si teplou stravou, pijte hork aje a obasn pank tak nen na kodu. Uvejte si slunka, ale mjte pi tom na pamti, e v jeho paprscch se ji stle vce a vce pohybuje chlad pichzejc zimy.

2. www.akademiestesti.webs.comJdlo je fenomn cel prody. Pokud mte doma njak to zvtko i se chodte dvat na zvtka do zoo i do prody, pak jist znte jejich reakce na krmen. Lid se sice za zvata ji nkolik let nepovauj , pesto jsou reakce lid velmi podobn.Vte, e zve udl pro rdlo tm cokoliv. Nech se chytit do pasti, chytit se na udiku, do st apod. Stejn tak se d nachytat i lovk na jdlo. Ne nadarmo se k, e lska prochz aludkem. Ale ono se to jen nek, je to naprosto dokonale prokzno prax.Jdlo m tedy pro lovka opravdu velmi siln vznam. Je to nasnad. Stejn jako u zvat, i u lid plat: jdlo = peit. Jdlo tedy v prvnm okamiku vnmme velmi pudov a a teprve po t ho vnmme i mysl a rozumov. A protoe pudy jsou nco, co se ned ovldat (jen nkte opravdu siln jedinci s nimi um opravdu pracovat), je jdlo skvlm nstrojem pro mnoho vc ve vaem ivot.Tma jdla je v poslednch letech velmi modern. Zaplavuj ns rzn poady a publikace ohledn zdravho jdla, rznch diet apod. Vedle toho jsou m dl tm populrnj poady o vaen, peen apod. Jdlo je prost tahk .Jdlo vak nem pro lovka pouze vznam peit, ale tak zdrav a mnoha dalch kvalit ivota. Proto byste opravdu mli jdlu vnovat velkou pozornost. Dky sprvnmu jdlu a stravovn toti mete v ivot vyeit mnoho dalch vc i situac.JDLO, JDLO A ZASE TO JDLOO jdle se asto pe i hovo hlavn z pohledu surovin a ppravy. Ale tm vbec se ji nehovo o stylu konzumace. A pesto je konzumace stejn dleit, jako suroviny i pprava.Vnujte konzumaci stejn velkou pozornost jako jinm aspektm tkajc se stravovn. Ne nadarmo lid vytvoili mnoho pravidel, ritul a styl konzumace. Jsou rzn pravidla pro konzumaci rznch druh jdla, pro rzn doby konzumace bhem dne, podle msta konzumace, podle pleitosti konzumace, pro rzn chody atd. atd. Byl vytvoen opravdu velmi irok a dsledn stravovac d, vetn nstroj (pbor a dalch jdelnch pomcek) a doplk. Lid si byli vdy vdomi, jakou dleitost styl a zpsob konzumace pro n m. Rozhodn to nen dn vmysl urit skupiny lid.Je dleit si uvdomit, e jdlo jako takov, m zkladn energii v elementu Zem. Zem je pomrn pomal energie. To vm ji napovd, e jdlo potebuje as, dostatek asu. Nikdy proto u jdla nespchejte.Zem dle potebuje mt zzem. Jdlo tak muste konzumovat v pjemnm prosted, kde se ctte dobe a bezpen. Samozejm nejlepm mstem pro konzumaci je jdelna u vs doma.Vytvote si pro vai rodinu alespo zkladn pravidla stolovn. Kad z len rodiny by ml mt njak kol a vichni mus sv role pi jdle dodrovat. m vce se budete vnovat stravovn, tm silnj energii z jdla vytvote. 3. www.akademiestesti.webs.comJSTE ASTN SE SVM PARTNEREM?Vte, e partnersk vztah je tetm nejdleitjm elementem pro astn ivot. Hned po poznn sebe sama, svch talent, potencilu a vykroen na svoji ivotn cestu, nsleduj vztahy. Ty jsou pro astn ivot opravdu dleit. Vy vte, e pat do tzv. Gua2. Toto Guavyaduje dv zkladn pravidla: pijet a zodpovdnost. Mte tedy zodpovdnost nejen za svho partnera, ale i za cel vztah. A jak tuto zodpovdnost naplovat kad den? To vm napov tchto pr jednoduchch bodk:1.Bute na svho partnera mil, i kdy mte pocit, e byste ho nejradji roztrhli.2.Uvejte si asu, kdy jste spolu. V dnen dob je to as vzcn a nkdy v budoucnu byste mohli litovat.3.asto mu opakujte, e ho milujete. I kdy to v, slyet to zas urit pot.4.Nemjte ped nm dn tajemstv.5.Limitujte vlivy na vztah zven. Nenechte se nikm ovlivovat.6.Potte asto jakoukoliv malikost, kterou dte najevo svoji lsku.7.Bute realistit v oekvn. V partner vm nikdy ned to, co sm nem. Tak to od nj neoekvejte.8.ete vci spolen.9.Oslavujte spchy svho partnera a bute za n astn, jako by to byl v spch.10.a nezapomete, pokud jste ve vztahu Gua2, pak to nen J + On/a, ale MY.CHTJ, PODEJ, V A ZSKEJStle ijeme v dob, kdy MT je pro mnoho lid vc, ne BT. Lid tak trv vtinu svho ivota honbou za nm, co chtj mt. Nae doba bohuel nezn limity, mru. A tak tito lid nevd, kolik toho vlastn chtj. Take chtj stle vc, vc a vc. Slovo vc se tak stalo jakousi mantrou poslednch nkolik destek let. Je to bohuel mantra tm celosvtov. Tm je jej sla vt a vt. Proto j doke odolat jen opravdu pr silnch jedinc.Nen patn mt. patn je honit se za nm tak moc, e pijdete o to sv BT. Vekerou energii tak vyerpaj snahou zskat vc. Na skuten ivot a uvn si jim pak u energie nezbv.Obecn se stle tvrd, e k tomu, abychom nco zskali, musme tvrd pracovat, vnovat se tomu cel as, obtovat tomu svj ivot. Proto i v dob, kdy mme technologick vymoenosti, kter za ns mohou dlat tm cokoliv, trv spousty lid prac vce jak tetinu svho ivota. Nkte dokonce i vce ne polovinu svho dne. Dvancti hodinov pracovn zpah v mnoha firmch je povaovn za normln.Tito lid a firmy bohuel neznaj jin monosti, jak zskat to, co chtj. Kdy ale znte energie, pijmete jejich zkony a to, jak funguj, pak vzte, e mete skuten mt cokoliv, co si pejete. Je na to metoda, kterou mete nazvat: chtt dat vit zskat.Nejdleitj je CHTT. Lid si asto mysl, e nco chtj, ale nen tomu tak. Jen si mysl, e to chtj. Take se pesvdte, e to opravdu chcete. Pak ji jen sta udlat ti jednoduch vci: podat, vit a bt pipraven zskat. Podat mete jakkoliv chcete. Jen v duchu pro sebe, modlitbou, meditac, ritulem. Jakmile podte, muste vdt, e to, o co jste podali, zskte. Take na to dle ji nemyslete. Jednoho krsnho dne, kdy bude ten prav as to, co jste chtli, zauk na vae dvee. Bude to pesn to, co jste chtli a pijde to pesn v ten as, kdy to opravdu mte mt. Nespchejte. Uspchan vci nefunguj. Jakmile obdrte, co jste chtli, pijmte to do svho ivota a podkujte. To je cel . 4. www.akademiestesti.webs.com PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cza napite: Dotaz pro poradnuJih nejsilnj jangovenergie. Vhodn pro spoleensk udlosti. Pin hodn aktivity. Rozhodn nevhodn msto pro odpoinek.Jihozpad mrn energie, vhodn pro povdn si, vztah, empatii.Zpad krsn energie odpoinku, relaxace, uvolnn.Severozpad ostr energie du a podku. Zde je dobr mt ve, tak jak m bt. Umouj tak oteven se spolenosti, kamardm, ptelm. Vhodn msto nap. pro zasedac mstnost ve firm.Dobr den mil ernkovi,moc dkuji za v Happyweek, pomh mi orientovat se ve vcech, ve kterch jsem mvala zmatek . Mm jen rychlou otzku. Mohu mt v lonici kvtiny? patn se mi sp. Me to bt tm? Dkuji a tm se na dal slo Happyweeku.JarmilaMil Jarmilo,Bohuel neumm pesn ci, co me bt pinou vaeho patnho spnku. Tch dvod me bt nkolik: lonice ve patnm Gua, nepzniv vliv externch energi, patn rozestavn nbytek v lonici, patn postel.. Mohl bych pokraovat asi donekonena .Take se vyjdm jen k tm kvtinm. Kvtiny pat obecn k energii elementu Deva. To je jangov, tedy aktivn energie. Proto do prostoru pin aktivitu a neklid. Nen to vhodn energie pro odpoinek a spnek. Ale jak vte, nic nen ernobl. Proto ani kvtiny nemus bt v lonici jen problm. Je dleit, aby jich nebylo mnoho. Pokud bychom chtli lonici vyut i k poslen vztahu, pak ideln poet jsou dv kvtiny. Nemly by bt moc divok, koat, se spoustou lstk i kvtk. Lep jsou rostliny jednoduch, s mn list. Vyuijte je spe jako dopl