2015 07 20 happyweek 128

Embed Size (px)

Text of 2015 07 20 happyweek 128

  1. 1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 20.7. 2015 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 128 ENERGIE DN Tden od 20.7. 2015 tst prodluuje ivot RODINA ve nov vychz ze starho NAPJAT TLO: pina nemoc Stravovn: jak sprvn jst byznys: MENTLN TRNINK interir: CHLADIV LTO
  2. 2. www.akademiestesti.webs.com Dnes je posledn zastaven nad tmatem rodina. Jej dleitost jste ji jist pochopili. Bohuel v dnenm svt je tato dleitost siln opomjena a stle jet vtz individualismus nad partnerstvm a rodinou. Kdy ale vznam rodiny chpete, pak jist energii sv rodiny poslte. Rodina vak nen hlediska, tak vae rodina (rodie, prarodie a star generace) jsou pro vs energi minulosti. Je to nco, co tu bylo ped vmi. Vy svm ivotem na energii sv rodiny navazujete. Z toho vyplv, e ve nov vychz z minulho a navazuje na to. Vyuijte proto slu nvaznosti pro ve nov, do eho se v ivot poutte. Ne ve nov, co chcete dlat, bude nutn navazovat na vai rodinu (i kdy to je ideln stav). Ale dejme tomu, e nemte rodinn podnik a tedy ve sv karie nemete navzat na byznys rodiny. Proto hledte sv uplatnn na zklad svho nejsilnjho talentu nkde jinde. Ale proto, abyste ani zde nemuseli zanat od nuly, z nieho, najdte si nco nebo nkoho, na co/koho budete navazovat. Kdy jen zzemm. Energie rodiny nm tak ukazuje dal dleit aspekt rodiny a tou je nvaznost. Kdy se na rodinu podvte z asovho bylo spn v minulosti. Dky tomu, tak budete stavt na ji existujc energii. Navc lid maj rdi, kdy jsou jim vci znm i povdom. Proto kdy pi vrob suenek navete nap. na tradici vroby ji znmch suenek, lid budou hned vdt, co od va spolenosti mohou oekvat. je vae karira nap. zamena na sport, pak si vyberte spnho sportovce a navazujte na jeho vkony, styl prce, trninku apod. Je-li va cestou nap. vda, me bt vam vzorem velk vdec i vdeck tm. Mete navzat na njakou firmu, na nco, R O D I N A ve nov vychz ze starho
  3. 3. www.akademiestesti.webs.com Vichni ji vte, jak jsou dva nejdleitj zdroje energie lovka. Je to strava a prosted (vzduch), kde ijete. O dleitosti jdla snad dnes ji nikdo nepochybuje. Stle vce lid se sna pejt na tzv. zdravou stravu/vivu. Bohuel je ale pravda, e co je skuten zdrav jdlo a co ne, mnoho lid stle nev. A tak ve vbru toho sprvnho jdla asto tpaj. V oblasti zdrav vivy se tak objevuje nkolik rznch proud jako je nap. vegetarinstv, veganstv i tzv. raw (syrov) strava. Ani u tchto smr se to vak neobejde bez otaznk a rznch debat jak to je s jejich prospnost pro zdrav lovka. Zdrav viva je tedy v kurzu. A tak jako u vech jinch odvtv, i zde trend znamen byznys. Na trhu je tak stle vce rznch obchod a restaurac, kde prodvaj prv zdravou stravu. Stejn jako u kad jin innosti, i u stravovn plat toto: nejde jen o CO, ale tak o JAK jte. Nesta jst sprvn jdlo. Je nutn jst SPRVN jdlo SPRVN. Tomu vak vnuje pozornost stle mlo lid. A tak lid vtinou konzumuj jdlo patn. Tm ale toto jdlo ztrc svoji hodnotu a tlu tak asto me paradoxn ukodit. Jak zsady sprvn konzumace byste mli dodrovat? jst v klidu samotn konzumaci muste vnovat alespo 20 30 minut odpoinek po jdle po konzumaci mus tlo zstat v klidu 30 minut (tzv. siesta) tlo spotebuje mnoho energie na trven a proto mus bt v klidu pokud v klidu nen, patn trv a energetick hodnota jdla se ztrc jst v sed u jdla muste sedt, rozhodn nejezte v pohybu ani ve stoje sezen u jdla mus bt pohodln ideln je polstrovan idle s vysokmi plnmi zdy a oprtky pro ruce jst v pjemn spolenosti stravovn by mlo probhat ve spolenosti lid, kter mte rdi a se ktermi se ctte pjemn nejdleitj je spolen jdlo v rmci rodiny mli byste s rodinou minimln sndat a veeet jst v pjemnm prosted msto pro jdlo by mlo bt klidn a tuln, ist, hezky nazdoben a prosten stl ideln se na servrovn jdla podl cel rodina (vetn dt) NEJEN CO, ALE TAK JAK JTE JE DLEIT
  4. 4. www.akademiestesti.webs.com UVOLNTE SE, PROSM Vtina lid se v dnen dob nedoke uvolnit. ij velmi stresujcm zpsobem. Stres (a u asov, pracovn apod.) vyvolv u lovka potebu se brnit. Obrana tla pat k tzv. elementu Kovu. Tato energie se vyznauje staenm se, zpevnnm a zatvrdnutm. Tlo se tak pipravuje na toky vnjch vliv, aby nepronikly do tla a nepokodili ho. Tak se vm zpevn svaly, omez se pohyb a zv se pozornost a jste jakoby ve stehu. Je to ji tak bn zleitost, e si ji ani neuvdomujete. Dnem prochzte a ani nevte, e vae tlo je ve znan tenzi. Vimnete si toho a v ppad, kdy je tenze vysok nebo dlouhodob. Zpevnn tla toti omezuje cirkulaci energie a tm pokozuje ta msta, kam se energie patn dostv. Pak vs mohou bolet rzn svaly, mte problmy s pte (ne pmo s n, ale s pony a svaly kolem ptee), bol vs hlava apod. Tlo tak vyerpv mnoho energie na to, aby obrann systm udrovalo ve stl pozornosti a vy se tak vyerpvte. Dostav se pak chronick nava, nava tla i psychiky. Oslaben psychika tak ztrc schopnost vyrovnvat se s napjatou a stresovou situac a tak vs stres oslabuje v ase stle vce a vce. Zanete tak na stresov podnty reagovat podrdn, vztekle, bojovn a mte velmi patnou nladu. Chybjc energii a pocit ztrty sly a stability pak mete nahrazovat stle vce a vce jdlem. Uvolnn pak mete hledat v alkoholu (ten pat k elementu Ohe, kter prv Kov oslabuje a tak na as opravdu psob jako pjemn uvolnn), kouen, i v drogch. V dnen dob je proto naprosto nezbytn nauit se relaxovat a uvolovat nejen sv tlo, ale tak svoji mysl. st stresu mete odstranit pohybem (sportem), ale neuvolnte dostaten ani tlo, ani mysl. Pro uvolnn tla je poteba dlat cviky, kter jsou k tomu pmo ureny. Nejlepm systm uvolovacch a zdravotnch cvik je Qi Gong (chi Kung). Nemuste bt mistrem tohoto uen, aby jste vyuili jeho blahodrnch ink. Sta se nauit pr jednoduchch cvik a ty pravideln kad den (nejlpe rno a odpoledne) cviit. Dalm dleitm cvienm je meditace. U t nejen uvolnte sv tlo, ale tak se naute uvolovat svoji mysl. Pokud budete kad den meditovat a udlte si pr uvolujcch cvik, tak ji po pr tdnech zaznamente obrovsk pokrok. Tlo se zane uvolovat, vae energie bude lpe proudit, budete lpe dchat, uprav se vm tlak a srden innost, zlep se vae imunita atd.
  5. 5. www.akademiestesti.webs.com TST PRODLUUJE IVOT tst jako fenomn lidskho ivota je stle vce a vce pedmtem zkoumn. Po dlouhch letech honby za mamonem a bohatstvm stle vce lid v, e majetek nen zdrojem tst. astn ivot nen vsledkem neho, nkoho i njak jedn innosti. Je to soubor vc a innost, kter vytvej v lidskm ivot rovnovhu. Teprve v tto rovnovze se lovk ct opravdu astn. Studie prokazuj, e pjemn pocity provanho tst posiluj zdrav, zvyuj imunitu a pirozen tok energie v tle. Jsou pzniv jak pro tlo, tak i psychiku. Souvislost mezi tstm a zdravm je ji dnes zcela prokazateln. Co ale pichz dv tst, nebo zdrav? Zde je odpov jednoduch. Jedno je podmnno druhm. astn lovk si zlepuje svj zdravotn stav a zrove zdrav lovk m lep pedpoklady k tomu, aby byl astn. Stejn, jako je propojen fyzick zdrav s duevnm, je propojen tst se zdravm. Nejvtm pnosem jak pro astn ivot, tak i pro zdrav je t naprosto pirozen. Pirozen ivotn styl je podmnkou k tomu, abyste mohli bt jak zdrav, tak i astn. lovk se vak stle od prody vzdaluje. Mnoho lid dnes ani netu, co to je t pirozen. Je nutn, aby se tyto znalosti zaaly vracet. Mly by se stt soust zkladnho vzdln. Dalm dleitm aspektem tst je smysl ivota. Mnoho lid smysl svho ivota vbec nezn. ij ze dne na den a jejich hlavn prioritou je podit si dostatek prostedk na peit. Dnes ji vme, e smysl ivota je dleit nejen pro tst, ale tak pro spch. Pokud nemte svj cl, pro kter ijete, nemete ho ani nikdy doshnout. Podmnkou astnho ivota je rozhodn celkov ivotn rovnovha. K jejmu nastaven slou vyuit naeho magickho tverce. Pomoc tto metody si mete dt do rovnovhy nejdleitj oblasti svho ivota. K tomu vak ze veho nejdv muste znt sami sebe, sv pirozen siln i slab strnky, svj pirozen talent, svho ducha. Duchovn energie je stle velmi siln podceovna. Ale i to se ji dnes zan mnit. Lid si zanaj uvdomovat, e nesta se starat pouze o sv tlo, ale e je velmi dleit i mentln cvien. Nemoci jako nap. Alzheimer a mnoh dal psychick poruchy jsou nsledkem slabho ducha (psychiky). Tak, jako udrujete v kondici sv tlo, muste v kondici udrovat i svho ducha. Rovnovha mezi tlem a duchem je tak opravdu klov. Pokud vldnete anglitinou, pette si lnek od jednoho z nejuznvanjch osobnch trenr a kou na svt Anthonyho Robinse. Pest si ho mete zde http://humanelevation.tonyrobbins.com/blog/health/happiness- will-make-you-live- longer?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content= Happiness%20live%20longer&utm_campaign=Editorial
  6. 6. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE MENTAL TRAINING Ji nkolikrt jsme v HAPPYWEEKu poukazovali na to, e nen rozdl mezi obory, hovolme-li o vysok vkonnosti. Nen tak dn rozdl mezi vrcholovm sportovcem, nebo manaerem. Nae materiln zamen spolenost zatm stle upednostuje matrii ped duchem. Tj. lid tak dvaj pednost svmu tlu, ne psychice. A to i pes to, e psychika je ji nkolik let daleko vce zatovna ne tlo. Vysoce postaven manaei tak lad svoji formu hlavn ve fitness centrech, posilovnch, i pi rznch sportech. Maj pocit, e tak dostaten chrn sv zdrav. V prci vak sv tlo nikdo z nich nepouv a proto nedochz k jeho opoteben. Naopak velkou zt zavaj pikov manaei prv v oblasti psychiky. Dnes ji nen dnm tajemstvm, e u vrcholovch sportovc pracuj cel (i vdeck) tmy, kter se sousted na zvyovn jejich vkon. Sportovci tak ji dvno netrnuj jen sv tlo, ale stle astji se sousted prv na psychiku. Bylo ji mnohokrt prokzno, e sportovn vsledky jsou daleko vce ovlivnny psychikou, ne fyzickou ppravou. Sportovci tak krom fyzickho trninku podstupuj i tzv. mentln trnink. Vzhledem k tomu, e stejn zt je kladena na sportovce i manaery, je velmi dleit, aby i manaei zaali vyuvat mentln trnink. Na kurzech mentlnho trninku Akademie tst se manaei u vyuvat svj maximln potencil a slu sv psychiky tedy slu ducha. Sla ducha je nepemoiteln. Pokud s n manaer doke pracovat, mus automaticky dosahovat vynikajcch vsledk a konkurence se me jt klouzat. Na kurzech se manaer krom posilovn psychick energie a prce s n nau i jednoduch techniky, kter mu prci usnadn. Pokud i vy chcete zvit svj vkon,