Click here to load reader

Tamadun islam dan asia(TITAS)

 • View
  15.717

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

persembahan slide bagi pembentangan kelas TITAS sem-1 IPTB.30 Julai 2011.

Text of Tamadun islam dan asia(TITAS)

 • 1. TAMADUN ISLAM DAN ASIA
  WAJ3101
  DISEDIAKAN OLEH : ELMI IKHWAN BIN NASRUDDIN

2. SOALAN
JelaskankonseptamadundankesannyaterhadappembangunanTamadun Malaysia.
3. MAKSUD
KEADAAN MASYARAKAT MANUSIA YANG DIDASARKAN PADA TARAF KEMAJUAN KEBENDAAN SERTA PERKEMBANGAN PEMIKIRAN (SOSIAL, BUDAYA, POLITIK, AGAMA DAN LAIN-LAIN)
4. KONSEP TAMADUN
Merangkumiperundangankebudayaan,peradaban, kemajuandansopansantun.
ciri-ciri
Meningkatkankemahiran, ilmupengetahuan, budipekerti yang mulia.
kepentingan
bandar tamadunlebihsinonimdenganbandaratasalasantiap-tiaptamdun yang ternamamemilikibandar yang besar.
Civitas
5. PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA
PEMBINAAN PETEMPATAN AWAL DI LEMBAH-LEMBAH SUNGAI.
PROSES PERBANDARAN.
SISTEM PENTADBIRAN DAN POLITIK.
AKTIVITI PERNIAGAAN DAN PERDAGANGAN
PENINGKATAN JUMLAH PENDUDUK.
6. PENGARUH
PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA DIPENGARUHI OLEH TAMADUN-TAMADUN LAIN DISELURUH DUNIA.
7. CONTOH PERKEMBANGAN
SEBELUM
SELEPAS
MEMPUNYAI RUMAH YANG SELESA DAN PENEMPATAN BERKELOMPOK SERTA BERSTATUS.
GUA DI LEMBAH SUNGAI DAN KAWASAN TINGGI
PENEMPATAN
BERDAGANG BAGI MENGUMPUL KEKAYAAN DAN MENINGKATKAN TARAF HIDUP.
SARA DIRI SERTA MEMENUHI KEPERLUAN KELOMPOK KECIL
EKONOMI
8. RUMUSAN
Kefahamantentangkonsep, ciri-cirisertafaktorjatuhbangunsesebuahtamadunpenting agar kitadapatmelihatperkembangan yang berlalusecaramenyeluruh.
Setiappendapatmengenaikonsepsesebuahtamadunmenyatakanmasyarakatbertamadunmemilikibudipekerti yang mulia.
Pembinaantamadunbolehdipengaruhiolehpelbagaifaktorluarnamunpemimpindanmasyarakat yang bijakperlumembuatpilihan yang terbaik.
9. RUJUKAN
Khalid Haddad (2010), 12 TokohPengubahDunia,
Kuala Lumpur:Must Read Sdn. Bhd.
MahdiShuid, Dr. RumaizuddinGhazali, HazlinaMansor(2011), TeksPra-U STPM Tamadun Islam, Kuala Lumpur: Pearson Malaysia Sdn. Bhd.
Wan Abdul RahmanLatif (1996), SejarahPerkembangan
TamadunDunia, Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka.
10. TERIMA KASIH
Copyright:elmi2011
www.elshaihtisham.blogspot.com

Search related