TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  1/27

  NILAI-NILAI UNIVERSAL TAMADUN CHINA

  DAN KEBERKESANAANYA KEPADAMASYARAKAT PADA MASA SEKARANG

  Oleh:-Ahmad Amry b. Abd Wahab

  -Santha Nair a/p Chandran

  -Nurul Fatehah bt. Ahmad Nazri

  -Nur Sabilah bt. Ramli

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  2/27

  SEJARAH TAMDAUN CINA

  Tamadun China wujud sejak 5,000 tahunDahulu

  Tamadun terawal dikesan di lembanganSungai Kuning.

  Budaya Cina terbentuk hasil daripada

  percampuran berbagai elemen etnik

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  3/27

  NILAINILAI UNIVERSAL YANG

  BERKAITAN DENGAN TAMADUN CINA1) Berlandaskan2) Menekankan aspek kemanusiaan dan institusi

  kekeluargaan

  3) Menekankan tatacara dan etika dalamkehidupan

  4) Mementingkan kebijaksanaan dalam

  kepemimpinan5) Menghargai alam sekitar

  6) Mementingkan ilmu dan orang berilmu

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  4/27

  NILAI UNIVERSAL 1

  Berlandaskan idea keagamaan

  Masyarakat Cina tetap percaya kepada

  konsep ketuhanan walaupun terdapat

  pelbagai agama yang menjadi anutan mereka.

  Antaranya, penyembahan roh nenek moyang,

  fahaman KONFUSIUS,DAOISME ATAUTAOISME dan Buddhisme.

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  5/27

  Kesemuaagama ini menekankan konsep

  ketuhanan dan kerohanian yangmenjanjikanbalasan baik bagi perbuatan baik dan

  sebaliknya,kecuali Buddhisme.

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  6/27

  Dalamkosmologi Cinaterdapatkonsep tian yang bermaksud

  langit, iaitumerujukkepada dewayangterpenting.Dewa dalammasyarakat Cinamerupakanpembuktian.

  DalamDinasti Chou,tian merujukkepadamakhlukunggul di langit(supreme being) yangmengaturperjalanan hidup dan nasibseseorang,menentukan

  keamanan dan kesejahteraansertamemberi balasan baik danburuk.

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  7/27

  Ia juga mungkin menyebabkan kemudaratan

  sebagai hukuman terhadap insan yang

  berkelakuan salah.

  Kepercayaan terhadap konsep ini,

  mendorong masyarakat mereka mengawal

  tingkah laku bagi mengelakkan dari

  mendapat balasan dari tian.

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  8/27

  NILAI UNIVERSAL 2Institusi Kekeluargaan dan Aspek Kemanusiaan DalamTamadun Chinapulaterdapatkonsep Ren

  yang bermaksud kasihsayang.

  Konsep ini merujukkepadasifatperikemanusiaanyang dianggap ekspresi jantungmanusia.

  Berbanding dengan Tamadun HinduterdapatkonsepAhimsa iaitu belaskasihan yang bolehmembawakepadatiadanyakekejaman terhadapsebarangmakhluksamaadamanusiaataupunbinatang.

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  9/27

  CONTOH KELUARGA CINA

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  10/27

  NILAI UNIVERSAL 3Menekankan Tatacara dan Etika DalamKehidupan

  DalamTamadun Asialain seperti Chinaterdapatkonsep Dao (jalan). Begitu jugapemikiran tentang Li (Tatasusila).

  Menerusi konsep ini,Konfusiusmenekankanperaturan akhlak dan peraturan kehidupan

  berasaskan 3 perkara berikut: Peraturan perhubungan manusia dengan Tuhan.

  Peraturan perhubungan manusia dengan manusia.

  Peraturan perhubungan politik

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  11/27

  NILAI UNIVERSAL 3

  Selain itu,Konfusius juga

  menekankan konsep zhong

  yong iaitukesederhanaan.

  Segalaperlakuan manusia

  perlulahsederhana dan tidak

  setujukekerasan sebagai

  jalan penyelesaian.

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  12/27

  NILAI UNIVERSAL 4

  Mementingkan kebijaksanaankepemimpinan

  Dalam Tamadun China,Konfucius menekankan ajaranmoral kepada manusia.

  Antaranya membantu

  pemerintah yang baik dan sifatbaik merupakan satu hartayang paling penting untukdimiliki oleh setiap pegawai.

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  13/27

  Dalam hal ini, Raja-raja Chou mengaitkan dirimereka dengan konsep anak syurga dan

  mandat dari syurga.

  Ini merujuk kepada maksud raja adalah wakil

  Tuhan di bumi. Justeru itu mereka perlu

  memerintah dengan adil dan jika gagal,

  mandat akan ditarik semula.

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  14/27

  Selain itu, ajaran Konfusius jugamenekankan pemerintahan yang

  berdasarkan zheng ming, iaitu namayang betul untuk menjelaskan di

  antara perkara yang benar dan salah.Ia bermaksud, peranan dan

  tanggungjawab adalah mengikut namayang disandang.

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  15/27

  Tujuannya adalah untukmembezakan antara perkara yang

  betul dan salah. Pemerintah juga perlu memperbaiki

  diri sendiri atau zheng ji.

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  16/27

  NILAI UNIVERSAL 5

  Menghargai alam sekitar

  Dalam Tamadun Cina, khususnya ajaran Tao,alam di anggap sebagai ibu atau Dao. Ini

  menunjukkan bumi sebagai entiti yang perludimuliakan.

  Dalam Buddhism dan Shinto pula, hubungan

  harmonis manusia dengan alam ditekankanmelalui konsep Esho Fui, iaitu manusia danalam saling memerlukan.

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  17/27

  Dalam fahaman masyarakat peribumi Malaysia jugaterdapat kepercayaan menghargai dan memelihara

  alam sekitar.

  Bagi mereka alam mempunyai kuasa ghaib. Merekapercaya petir sebagai penjaga haiwan dan

  tumbuhan.

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  18/27

  Justeru itu, peribumi melarang menebang

  pokok tanpa niat untuk digunakan ataumembunuh binatang tanpa niat untukdimakan.

  Perbuatan ini akan mengundang kemarahanTuhan dan akan diturunkan bala bukansahaja kepada pesalah, malah seluruhkomuniti mereka.

  Kepercayaan ini mendorong mereka menjagaalam sekitar agar berada dalam ekologi yangseimbang.

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  19/27

  NILAI UNIVERSAL

  6Mementingkan ilmu danorang berilmu

  Dalam ajaran Konfusius,terdapat konsep Jun Zhi(orang budiman) yangbermaksud orang yang

  berilmu dan tahu akankewajaran sesuatu.

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  20/27

  MAKLUMAT TAMBAHAN DARIPADA

  BUKU- BUKU TITAS

  1. SEMANGAT KERAJINAN

  YANG TINGGI

  2. SENTIASA INGIN BERJAYA

  DAN BERDAYA SAING

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  21/27

  IMPLIKASI TAMADUN CINA PADA MASA

  KINI DENGAN CABARAN GLOBALISASI

  Antara negara yang sedang berkembang

  pesat pada masa kini iaitu negara India yang

  boleh berdaya saing dengan negara Amerika

  Syarikat.

  Intergrasi nasional dalam kalangan rakyat

  Malaysia untuk melaksanakan WAWASAN

  2020.

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  22/27

  IMPLIKASI TAMADUN CINA KEPADA

  NEGARA MALAYSIA1. Bidang politik

  2. Bidang sosial

  3. Bidangpsikologi

  4. Bidangekonomi

  5. Bidangpendidikan

  6. Bidang pmeliharaan alam sekitar

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  23/27

  BELAJAR DARITAMADUN CINA

  1.NegaraMalaysia haruslah mengikut nilai-

  nilai utama negara Cina walaupun sebagai

  satu negara Islam iaitu nilai perpaduan ,

  demokrasi,keamanan dan keharmonian,keadilan dan dedikasi

  2.Tamadun Cina berlandaskan humanisme

  dan moralisme ( thegrand unity) 3. nilai kekeluargaan dan mengutamakn

  kebaikan hati ( benevolence/cohumanity )

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  24/27

  KEKUATAN TAMADUN CINA

  SEBAGAI RUJUKAN

  1.Sudut kesesuaian. (Idealkonfusion)

  2.Sudut komprehensif3.Sudut kaya dengan wawasandan

  kebijaksaan

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  25/27

  KESIMPULAN KONSEP - KONSEP YANG

  DIPRAKTIKAN DALAM TAMADUN

  CINA BOLEH DIAMBIL IKTIBARDAN TIDAK SEMESTINYA

  MENGIKUTINYA SEPENUH NYA

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  26/27

  RUJUKAN LAMAN WEB

  http://www.perlis.uitm.edu.my/citu/images/stories/gallery/citu/web/mal-india.pdf

  http://titas-haba.blogspot.com/2008/12/topik-3-interaksi-pelbagai-tamadun.html

  BUKU

  1. BUKU TEKS TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA(TITAS) OXFORD FAJAR

  2. MODUL PENGAJIAN TAMADUN ISLAM DAN

  TAMADUN ASIA PENERBITAN UNIVERSITI MALAYA 3. BUKU TEKS KURSUS TITAS UNTUK INSITUT

  PENGAJIAN TINGGI

 • 8/7/2019 TITAS : Nilai Universal Tamadun Cina

  27/27