Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Bab 1 - Pengenalan

 • View
  351

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Bab 1 - Pengenalan

 • 8/13/2019 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Bab 1 - Pengenalan

  1/14

  14/10/201

  TAMADUN ISLAM & TAMADUN ASIA

  (TITAS)

  1.1 PENGENALAN ILMU

  KETAMADUNAN

  1

  KEPENTINGAN TAJUK

  Keperluan mengkaji/memahami ilmu dan isu-isuketamadunan hari ini, dalam konteks Malaysia dan

  konteks global Hubungkait dengan idea pembinaan Negara

  Malaysia

  Bidang ini sebagai wahana pewacanaan isu-isuseperti kepelbagaian budaya, jihad, hegemonibarat dan lain-lain

  Idea clash of civilisation,peri pentingnya dialog,cabaran globalisasi dan pembinaan sertapemerkasaan jatidiri bangsa.

  2

  PERSOALAN MENGENAI TAMADUN

  Apakah tamadun?

  Apakah yang menjadi landasan dalam memahamipengertian dan konsep tamadun?

  Apakah ukuran, nilai atau penanda aras bagimenentukan tahap pencapaian ketamadunanbagi sesuatu Tamadun?

  apakah yang menjadi rujukan bagi

  menentukan suatu bangsa atau sesuatu

  masyarakat itu bertamadun atau sebaliknya?

  3

  1.2 PENGAJIAN KETAMADUNAN &

  SEJARAH TAMADUN

  "History is for human self-knowledge ... the only clueto what man can do is what man has done. The

  value of history, then, is that it teaches us what manhas done and thus what man is."

  Robin G. Collingwood (1946)

  4

  1.2 PENGAJIAN KETAMADUNAN &

  SEJARAH TAMADUN

  Pengajian ketamadunan membicarakan teori,konsep asas, ciri serta sifat tamadun secarakonseptual, teoretikal dan abstrak.

  Sejarah tamadun merujuk kepada pengalamanyang dilalui oleh sesuatu tamadun daripada segipencapaian, jatuh bangun, kemajuan dankemundurannya (kajian mengenai masa lampau).

  Secara amnya pengajian ketamadunan tidaklahbegitu terikat kepada batasan masa/zamanmanakala sejarah tamadun lazimnya dibatasi oleh

  faktor masa.

  5

  1.3 TAKRIF & CIRI-CIRI TAMADUN

  Perkataan tamadun digunakan bagimenggambarkan kemajuan sesebuah masyarakatkhausunya darisudut ilmu pengetahuan dan fizikal.

  Dari perspektif semasa, perkataan tamadunmerujuk kepada pencapaian yang tinggi dalamsains dan teknologi (S&T) selari denganpenonjolannya dalam tamadun.

  Perkataan tamadun itu sendiri adalah dari bahasaArab yang telah diterima pakai dalam bahasaMelayu yang bermaksud peradaban (lebih popular

  digunakan di Indonesia).

  6

 • 8/13/2019 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Bab 1 - Pengenalan

  2/14

  14/10/201

  1.3 TAKRIF & CIRI-CIRI TAMADUN

  Dari sudut etimologinya ia berasal daripadakalimah maddana iaitu kata kerja merujuk kepada

  perbuatan membuka bandar atau kota sertaperbuatan memperhalus budi pekerti.

  Daripada perkataan ini diterbitkan perkataanmadani yang merujuk kepada sifat sesuatu yang

  berkaitan dengan pembangunan perbandaranserta kehalusan budi pekerti yang terpuji.

  Perkataan maddana dan madani sendiri berasaldaripada deen yang bermaksud agama iaitumenggambarkan kehidupan beragama.

  7

  1.3 TAKRIF & CIRI-CIRI TAMADUN

  Perkataan yang sering digunakan dalam bahasaInggeris untuk memberi maksud tamadun ialah

  civilization. Perkataan ini berasal daripadaperkataan civitas dalam bahasa Latin yangbermaksud bandar atau kota.

  Dalam bahasa Arab dipanggil hadarah manakala

  dalam bahasa Melayu pula digunakan perkataanperadaban, yangjuga membawa maksud yangmenekankan penggabungan antara ketinggianbudaya dan kemajuan kebendaan.

  8

  1.3 TAKRIF & CIRI-CIRI TAMADUN

  Tokoh falsafah Greek iaitu Plato mengemukakankonsep polis dalam karyanya The Republic yangmerujuk kepada bentuk dan jenis masyarakat yangmencapai tahap kemajuan dan juga kewujudaninstitusi-institusi budaya, politik dan kemasyarakatandalam rangka jalinan hubungan sosialnya.

  Tokoh falsafah Islam iaitu Ibn Khaldunmengemukakan teori umran badawi dan umranhadhari bagi menjelaskan makna dan maksud

  tamadun yang merangkumi organisasi sosial danbudaya.

  9

  1.3 TAKRIF & CIRI-CIRI TAMADUN

  Dalam korpus penulisan berbahasa Melayu,sebelum kedatangan Islam perkataan yangdigunakan bagi maksud peradaban adalahbudaya yang bertunjang kepada ketinggian nilaidan kehalusan budi.

  Namun ketika ini perkataan yang sering digunakanbagi menggambarkan peningkatan kehidupanmasyarakat ini adalah kemajuan ataupembangunan

  10

  1.3 TAKRIF & CIRI-CIRI TAMADUN

  Kesimpulannya tamadun boleh ditakrifkan sebagaisejumlah pencapaian dan pembangunan dalamsegala perlakuan, pemikiran dan kemajuan (sepertisains dan teknologi, kesenian, kesusasteraan danlain-lain) yang tinggi, baik, halus dan sopan ke arahpembentukan peribadi dan komuniti yang memilikipersonaliti, tatasusila dan budi pekerti yang terpujiuntuk membentuk sebuah masyarakat atau negarabangsa.

  11

  1.4 AGAMA & TAMADUN

  Agama adalah satu aspek yang tidak bolehdiabaikan dalam kajian ketamadunan.

  Fenomena agama penting difahami kerana iamerupakan sebahagian daripada kehidupanmanusia.

  Berasaskan fahaman sekular agama melibatkankepercayaan (belief) terhadap suatu yang bersifattranscendentdan beyond.

  12

 • 8/13/2019 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Bab 1 - Pengenalan

  3/14

  14/10/201

  1.4 AGAMA & TAMADUN

  Hal yang demikian ini dapat dibuktikan melaluisingkapan sejarah tamadun-tamadun besar dunia.

  Tamadun-tamadun dunia seperti: Aztec

  Sumeria/Babylonia

  Mesir Purba

  China

  Indus-Ganges

  Semuanya mempunyai tradisi sistem kepercayaanyang mendominasi malah menentukan imejtersendiri.

  13

  1.4 AGAMA & TAMADUN

  Kehidupan berbudi pekerti mulia dan bermoraltinggi merupakan perkara penting dalam

  kehidupan bertamadun. Pembinaan sifat tersebut pada diri seseorang

  berkait rapat dengan kepercayaan beragamadalam kehidupan seorang manusia.

  Agama berperanan membentuk pandangansemesta seseorang dan sesebuah masyarakat sertaperilaku tindakan mereka dalam kehidupan.

  14

  1.4 AGAMA & TAMADUN

  Daripada bukti tamadun-tamadun silam, dapatdilihat bagaimana agama mempunyai kaitan yangbegitu rapat dengan tamadun.

  Bukti-bukti peninggalan dan barangan tamadun-tamadun silam yang dapat dilihat sehingga ke hariini menggambarkan penghayatan yang tinggiterhadap kehidupan beragama.

  Namun begitu, bukan semua tamadun dipengaruhidengan kuat oleh agama sebagaimana tamadun

  Barat kontemporari yang lebih memencilkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

  15

  1.4 AGAMA & TAMADUN

  Arnold Toynbee - in the course if its evolution, acivilization produced, among other things, auniversal state and higher form of religion.

  Edward Sullivan - Muslim civilization was theproduct of Muslim religion.

  Thomas Berry berpendapat tamadun ketimuran(oriental civilisation) seperti China dan India tidakdapat difahami sepenuhnya kecuali denganmerujuk kepada agama-agama besar Asia.

  16

  1.5 HUBUNGAN TAMADUN DENGAN BUDAYA

  Dalam kehidupan bertamadun, masyarakatdicirikan sebagai memiliki budaya yang tinggi danterpuji.

  Budaya merujuk kepada tatacara merekabertindak ke atas persekitarannya dalammenguruskan kehidupan secara kolektif.

  Berbudaya tinggi dan terpuji pula merujuk kepadakehalusan budi dan kesempurnaan moral yangdipaparkan dalam kehidupan mereka.

  17

  1.5 HUBUNGAN TAMADUN DENGAN

  BUDAYA

  Bagaimanapun tamadun berbeza daripadabudaya apabila dilihat dari dua keadaan berikut:

  1. Pengaruh dan natijah tamadun berkekalan lebih lamaberbanding dengan pengaruh dan natijah budaya.

  2. Tamadun melampaui batas-batas kenegaraan dan

  wilayah sedangkan budaya selalunya dikaitkan dengannegara atau wilayah tertentu.

  18

 • 8/13/2019 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Bab 1 - Pengenalan

  4/14

  14/10/201

  TAMADUN & BANGSA

  Lazimnya sesuatu bangsa mempunyai pertalianyang rapat dengan sejarah, tradisi dan budaya

  kawasan geografi tertentu. Manakala tamadun pula bersifat universal melintasi

  sempadan geografi yang secara langsungmelampaui batasan bangsa dan kebangsaan.

  Terdapat tamadun yang dibangun dan dimiliki olehlebih daripada satu bangsa atau kaum sepertitamadun Barat yang mengandungi beberapabangsa atau kaum di Eropah dan Amerika Utara.

  19

  TAMADUN & BANGSA

  Tamadun Islam pula telah bangun danberkembang dengan dilatari oleh pelbagai

  budaya dan bangsa. Secara teorinya, tamadun dan bangsa mempunyai

  kaitan walaupun selalunya tamadun melampauibatasan kebangsaan.

  Namun demikian imej sesuatu tamadun itu banyakditentukan oleh bangsa yang menerajui tamadunitu seperti Tamadun Cina dan Tamadun Islam diAlam Melayu/Nusantara.

  20

  PROSES & KARAKTERISTIK TAMADUN

  Clive Bell dalam bukunya Civilization melihattamadun sebagai manifestasi kejayaanmenyediakan suatu keadaan di mana anggotamasyarakat itu mempunyai masa untuk melakukanaktiviti berhibur dengan adanya masa senggang.

  Ini selari dengan pandangan yang melihat bahawaantara ciri masyarakat bertamadun adalah yangdapat menzahirkan kreativitinya melalui aktivitimasa senggang seperti merekacipta hasil seni dan

  berkarya.

  21

  PROSES & KARAKTERISTIK TAMADUN

  Tamadun merupakan evolusi yang berlaku dalamsesuatu masyarakat daripada kehidupan desakepada kehidupan bandar, daripada kehidupantidak tetap kepada kehidupan menetap.

  Proses inilah yang menjadi asas pembentukan danpemikiran mengenai tamadun manusia.

  Peringkat-peringkat proses ini menjadi fokuspelbagai bidang ilmu berkaitan pengajianketamadunan yang mana tiap-tiap peringkat

  proses itu merupakan peringkat yangmempengaruhi peringkat seterusnya.

  22

  PROSES & KARAKTERISTIK TAMADUN

  Masyarakat tamadun akan meningkatkan usahamemenuhi kepe