TITAS : Tamadun China

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  1/31

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  2/31

  O W^a\S SZ _S S _S`a `S SVaZ SZY`W^`aS V VaZ S

  O S SVaZ ZS TW^ a S V aSZY [a`S^S VSZ SZY` W _W S`SZ

  O

  aVS S SZY S ^ V VaS ScS_SZ ZV WZS _WTSYS W S Z`WVVSZ W SU [``W^ a `a^W

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  3/31

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  4/31

  f% ff 9 ffO W \W^ S` SZ W aZUa SZ V ZS_`

  V ZS_` _W\W^` _ S SZY VSZ [aO WZYS S SZ _ _`W \W W^ Z`S SZ TW^S

  XWaVSO W\W^SZYSZ W^a\S SZ U ^ a`S S \SVS

  `S S\ ZO W aZUa SZ XS _SXS [ZXaU [a_ S[ _

  WYS _ W VSZ W aZV^WV U [[ _ [[aY `

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  5/31

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  6/31

  n% ff 9 f fO S SZ Z W^a a W\SVS

  WVS`SZYSZ \WZUW^[T[ SZ [^SZY

  S S^ W S`S_ ZS

  O WYS^S ZS TaS` \W^`S S S Z SV \W^ Z`S [ W [^SZY aS^

  O TSV W # ZS V `S a [ W [^SZY[ZYY[ \SVS S_S \W W^ Z`S SZ

  ZS_` [ZY

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  7/31

  % ff ,

  O S SZ Z W \W^ S` SZ S SZ USTS^SZ W\SVSZS

  O

  W^ a SZ S \WZYS^a TS^S` W^W_S\ W VS S`S SVaZ ZSO # # ZS `W S V S S SZ [ W S^S` VS

  W^SZY SZVaO

  S^S` W \W^ WZS SZ [Z_W\ [_` Sb[^WV S`O ZS WZYSVS SZ \W a SZ ZWYS^S VWZYSZ

  W SZUS^ SZ W^S SZ WZYaS` SZ ^ # # #VSZ WX[^ S_ W^S`a_ S^ # `W`S\ YSYS

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  8/31

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  9/31

  @f $ f O S ^ SZ [ W S[ W VS S Ta aZ S

  W S SZV ^`aWO S^SZ Z WZYSZYYS\ VaZ S SZa_ S

  SVS S Ta^a VSZ WZ SV `SZYYaZY ScSTW^W S aZ`a WZYW TS SZW S^ [Z SZ

  O WZVa aZY S_\W VaS _ W WZW SZ SW_W^S_ SZ W S a [Z_W\ Z VSZ SZ

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  10/31

  WYS _ WO S_ SZ [ W _aZ aO S^SZZ S ` VS WZW SZ SZ [^S `W`S\

  W^a\S SZ _aS`a \WZVW S`SZ \WZ`SVT ^SZ SZY\^SY S`

  O W T ZSSZ _W_WTaS \W W^ Z`S SZ \W^ aTW^VS_S^ SZ aZVSZY aZVSZY SZY W`S`

  O [_ VSZ W ZY ZSZ SZa_ S WZYS^S W\SVWca aVSZ [ZX VSZ Z T[ W V S`S_ VWZ

  \WZV V SZ

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  11/31

  f

  O

  W^a\S SZ S_S_ XS _SXS ZS VSZW WZ` ZY SZ _[S W SZa_ SSZO WZW SZ SZ _ XS` S_ _S SZY VSZ

  [^ S` WZY [^ S`

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  12/31

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  13/31

  f% f 9 f fO

  W^ a S _W S a^aZ W S_O S^ S \W^aTS`SZ SZY `W^ WZSS ZZW^ SZZ[Z W ZY

  ^W [V `W[^ `W[^ \W^aTS`SZ ZS

  T W [c \W^[^ _ S__ U [X Z`W^ZSWV U ZW `W[^ VSZ XS _SXS \W^aTS`SZZS S_ W WT SZ S a\aZ`a^ W^TS

  V W` VSZ _WZS SZU ^WS` W_ [Z _WS_W_ Sa_WV T [ V

  V `a _ [ W SZY aZY ZYV S`W^ S WV US V `a _ [ W

  W^a\S SZ WZ_S [\WV S SZYWZYSZVaZY S \W^ WZ _

  \W^aTS`SZ

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  14/31

  % f ,f fO aS S^ S S`W S` SZY `W^ WZS

  S [a W aSZ ZY WZYWZS US WZV

  US^S `WZ`a SZ S_S W S a TS ZYT a SZ aSZ a WZYSZVaZY TSTWZYWZS a ^S ^S a a^SZ VSZ `W[^

  S`W S`O S`W S` ZS SZY `W^ WZS

  # a a

  SZ SZ

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  15/31

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  16/31

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  17/31

  [Y^SX,2, 80-03,7 , 8,2, 03 4 , 0

  ,2, 0 ,7,3 $,2 !44 %, 3 %, 3 : : ,38047,3 ,2-, $,2 !44 %, #03 %,#03 ,3 079 3 , 47,3 -08,7 8,2544 ,/, , 0 ,7,3 ,3 / -07 ,34 0 , ,7, , 43 0 ,3 -07079 9 ,8 1,9 -08,7

  $: : ,:2 : 8, ,07, :33,3

  07, ,2, 8 ,2%, :3 , 7 S ^ \SVS `S aZ [ZY a W #

  ZS SZS W \S_SZYSZ S S VSZ WZ

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  18/31

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  19/31

  _\WV _ W VWZ W a W _ S VS Z [YSV _ aX^ S a ^ V a SZY \ SVS W _\WV _ W S

  VS Z WWZS SVS W _\WV _

  W _\WV _ ` W S ^ T W Sa TW S S

  _S \ S V Sa ` W S

  SVS `S aZ S S^S S [ ZY W SZY S`

  WZYYSZ` Z S S S^S S [ ZY TW a S_S `S aZ W a ` a _ SZ aZ ` a WZYa ^S ZY \WZYS^a S TS

  STV V ZY aZ YSZ W S SSZ WZY [ W S a SZ_S` a W _\WV _ SY \ SVS S_S \W W Z`S S Z S S^S S

  a SZVW TW a S_S

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  20/31

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  21/31

  WZUS\ S SZ

  S S S XW WZW \S` SZ WZY [ _WTSYS Z[ T# [^SZY `W^\WZ` ZY VS S WZ a `W^S ^

  WZY [ SVS S \WZ W S S VWZYSZ S^ SVS S\S`W^TSZ S _W\SZ SZY _W S^S VaZ S SZY \W^ZS `W^

  W^ S SZSZ WZY [ Z WZY S_ SZ W`S Sb YWZY [ SZY S \a WZYaTS \W`S ZSb YS_ VaZ S

  _S \S STSV W

  S S S S S Z `W^VS\S` # \W`S ZSb YS_ WZYWZS^S \W S S^SZ S^S V Sa`SZ VSZ TW^TSYS \W S

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  22/31

  &

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  23/31

  % #

  , 7 ,3 / : ,3 80 ,7,3/ 03, 80-, , 0 ,3 :3,3

  09 , 3,89 ,30 ,7 80-, , $ ,3 ,3 $

  907 -,9 /, ,2 574808 502-:,9,3803 ,9,

  ,39 80-, , !034 43 %09,589,3,

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  24/31

  02507 03, ,3 42548 8 079,8 8079, .,7,502-:,9,3 079,8

  0 ,: 203 :3, ,3 90 3 97,/ 9 43, 703/,21 -07 0 :,7 ,3 /,7 , 7 703/,2,3 07 3 ,3

  3 , 203 ,/ 0 , ,3 3 5 8

  0 , : 574808 90780-:9 -0 ,: 90 , / 03, /80 :7: /:3 ,-0 ,: 203 :3, ,3 -, ,3 805079 : 9 , : 8:907,

  /,3 ,7 3 5: ,9 , ,7, , 0 8,3 ,9 02- 7,

  /03 ,3 0 , ,,3 -0 ,3 /,3 80907:83 , 203 :73 , ,3-0 ,: ,79, 0 , ,,3 ,3 -,3 ,

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  25/31

  , ,: -, , 2,3,5:3 , ,7, , ,390 , 203 ,7, ,3 8:5, , , :3/ 503 ,7, ,3

  0 80-,- 9: , :3 203 ,2-05:9:8,3 :39: 202-:3: / 7 /03 ,3

  202 3:2 7,.:3 8090 , 2,3/ /, ,20,/,,3 202, , , 3 8:907,

  $090 , , 202507 03, ,3 57480890780-:9 079,8 90 , / :3, 3 80.,7,

  20 :,8 / 3, 5,/, ,-,/ 0

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  26/31

  03 ,3 9: 9,2,/:3 3, 90 , -07 02-,320 , : 08:8,907,,3 /03 ,3 0- .05,9 ,/ -,3/ 3 ,3 /03 ,3 503 :3,,3 , ,9,3503: 8,3 907/, : : , 9: -: : /,3 8:907,

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  27/31

  & &$

  , 7 5,/, 80 9,7 $ / 30 07 : /$ ,39:3!03 ,8,8 , ,7,3 431:. ,3 8205073, 203 ,/ 50 , , 07, ,,3 30 07 :20 09, ,3 , ,9,3 /,3 90 , 203 02-,7,:39: 203 0-,7 ,3 /0,3 , 05,/,503/:/: 3,

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  28/31

  507 02,3:8 ,,3

  703

  09,,9,3 05,/,-: -,5, ,408:8 ,,3

  2030 ,3 ,3 57 38 5 247,,3 9 3

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  29/31

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  30/31

 • 8/7/2019 TITAS : Tamadun China

  31/31